6 Awgrym ar Sut i Ofyn i Ryw Allan ar Ddyddiad

6 Awgrym ar Sut i Ofyn i Ryw Allan ar Ddyddiad Mae gofyn am ryw ddyddiad ar ddyddiad yn llai anodd na chychwyn tân o'r brigau neu i wneud rosged i wneud hyn. Ac eto, ar sail hanes dynolryw, rydym wedi llwyddo i gyfrifo'r ddau olaf yn iawn, tra bod y cyntaf wedi dod i ben.

Yn yr Erthygl hon

Mae hynny'n debygol gan nad oes unrhyw un, y ffordd iawn i ddweud, fi sydd i mewn i chi. Ond mae yna ffyrdd i osgoi gwneud ffol ohonoch chi'ch hun pan fyddwch chi'n ei wneud.

Felly, sut i ofyn am ddyddiad?

Dim ond un peth sy'n fwy na'r dyddiad cyntaf : yn gofyn am y dyddiad cyntaf. A'r peth yw, ni allwch chi gymryd drosodd y cam hwn, gan nad oes neb erioed wedi cael dyddiad heb ofyn amdano. Mae'n arferol i fod yn bryderus ynghylch gofyn.

Yn dibynnu ar eich lefel gyfforddus, prin yw'r ffyrdd o anfon y feddyginiaeth.

Gallwch chi ofyn iddi yn syml:

Dyma'r ffordd orau, mwyaf cyfeillgar a mwyaf syml, oherwydd mae'n rhoi'r ateb i chi. Gallwch chi wybod o'r iaith gorff os yw hi'n harry, yn dweud neu'n camgymryd, a gallwch chi addasu eich bod yn gwneud hynny. Mae'r testun hwn hefyd yn ddywediad, am yr un rheswm: nid yw ateb wyneb yn wyneb yn gwbl berthnasol.

Gallwch ofyn am ddyddiad ar y ffôn:

Y anfantais yw, oherwydd na fyddwch chi'n gweld y ffas arall, bydd gennych chi lai o wybodaeth am beth felly. Mantais fawr y dull hwn yw y gallwch chi hongian bob amser os ydych chi'n cael eich rhedeg. A dyma'r ffordd y gall neb weld eich bod chi mewn gwendid.

Os ydych chi am ofyn i rywun fynd allan am ddêt, ni ddylech byth adael modd ar y peiriant ateb.

Mae'n diweddu'r neges anghywir ac yn gwneud i chi edrych fel eich bod yn rheoli trwy eu gwneud i chi i gyd yn ôl, a hefyd yn gwneud i chi ymddangos fel pe bai. Mae yna bosibilrwydd y bydd y peiriant yn bwyta'r feddyginiaeth, felly ni fyddwch byth yn gwybod a yw'r gweddill wedi mynd i'r fely.

gofyn trwy drydedd ran:

Mae gofyn trwy drydedd ran yn edrych yn iawn ar blentyn, ac er hynny, mae'n annibynadwy. Os dywedodd Cristion wrth Jаkе a Jаkе yn dweud wrthych, a allwch fod yn sicr beth yw'r neges wreiddiol? Os bydd y drydedd ran yn berthnasol, efallai y bydd y negesydd yn dweud eich dyddiad, ond hyd yn oed yn yr harbwr, mae'n rhaid i chi gael ychydig o amser.

Gallwch chi ddefnyddio nodyn, e-bost neu hyd yn oed sgwrs:

Y pryder yw nad yw'r dull hwn yn cynnig llawer o adborth i chi: gallwch chi gael ateb, ond ni fyddech chi'n dod i ben. Gall nodiadau hefyd fod yn hawdd eu rhyngweithio a'u camddeall, ac mae yna neges y byddwch chi byth yn ei chael.

Gofyn gyda nodyn mewn llawysgrifen

Gofyn gyda nodyn mewn llawysgrifen Os ydych chi'n benderfynol o ofyn i rywun gyda nodyn ysgrifenedig, dylech chi ysgrifennu'r nodyn â llaw a'i anfon trwy'r post. Mae hyn yn dangos eich bod yn fodlon gwneud ymdrechion yn ystod eich swydd. Gall anfon anrhegion gyda'r nodyn fod yn anghywir: efallai y bydd rhai'n meddwl eich bod chi'n ceisio eu llwgrwobrwyo. Felly byddai'n well ichi ddechrau'r ffordd syml.

Cael y dyddiad; ble i fynd; beth i'w wneud; a fyddaf yn gwneud imрrеѕѕіоn da; a fyddant yn hoffi i mi fynd allan gyda mi eto? Dim ond ychydig o'r cwestiynau a allai fynd trwy'ch meddwl pan fyddwch chi wedi gweld rhai yr hoffech chi eu gofyn ar ddyddiad.

Tipyn o rasys syml ar sut i ofyn am ddyddiad

1. Cael y dyddiad

Mae'n rhaid i chi ofyn i'r ateb y mae gennych ddiddordeb ynddo ar ddyddiad - mae'n rhaid i chi ei wneud yn harren. Dechreuwch trwy wybod pam rydych chi'n gofyn iddyn nhw - a yw'n union fel eich bod chi'n hoffi'r ffordd maen nhw'n edrych; a oes gennych ddiddordeb cyffredin; a oes gennych chi bersonoliaeth wych?

Whеn уоu knоw Hynny, уоu'll hаvе yn gооd іdеа оf whаt i dо - whеthеr уоu саn јuѕt аррrоасh thеm Gyda'r un ѕmіlе аnd yn 'hеllо' (! Аlwауѕ a gооd іdеа), оr ѕtаrt tаlkіng аbоut whаt thеу'rе іntеrеѕtеd іn, neu yn gwybod pryd a ble i ofyn iddynt.

Ac os byddan nhw'n gofyn i chi pam eich bod chi eisiau mynd allan gyda nhw, bydd gennych chi'ch ateb yn barod - a bydd gennych chi gyfle ar ôl, ond wedi dweud!

2. Canmolwch yr hyn yr ydych yn mynd i'w wneud

Mae yna wahaniaeth rhwng gwybod beth rydych chi eisiau ei ddweud a gallu ei ddweud.

Felly, trefnwch yr hyn yr ydych am ei ddweud a gweld pa mor dda y mae'n dod allan - neu ddim!

Os yw'n swnio'n debyg i linell sgwrsio iawn, mae'n debyg ei bod hi ac ni fydd yn dderbyniol iawn. A chael nifer o bethau yn barod i'w dweud ar yr ateb i'ch lein ddillad.

3. Byddwch yn barod gyda syniadau

Pan fyddwch chi'n cael y 'chwi', byddwch yn barod gyda rhai syniadau am ble i fynd neu beth i'w wneud. Bydd hyn yn dangos bod gennych chi ddiddordeb yn y dyddiad ac nid yn union yn ceisio ‘rull’.

4. Paid â fforsio pethau

Os mai ‘na’ yw’r ateb, dywedwch mai rhywbeth tebyg i ‘Iawn’ yw’r ateb, efallai rhywbryd arall wedyn’. Allwch chi ddim gorfodi rhywun i fynd allan gyda chi, ac ni ddylech chi fynnu neges. Mae'n bosibl eich bod chi wedi codi amser gwael a thrwy roi'r gorau iddi'n raslon, efallai y bydd modd cael dyddiad arall yn y dyfodol.

5. Dewiswch eich moment

Mae gennych chi'ch cylch o ffrindiau ac mae ganddyn nhw rai, ond pan fyddwch chi'n gofyn am y dyddiad hwnnw, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n unig. Nid ydych chi eisiau unrhyw beth i'ch annog chi i fod yn ddigalon os ydych chi'n gwneud camgymeriad. Dyma'ch cyfle i fod yn chi'ch hun a dangos mai dim ond y ddau ohonoch chi yw hyn.

6. Na ẑa hwynt ur

Os na allwch chi wneud y dyddiad, mynnwch fesur iddyn nhw yn dweud pam a dylech chi gael dewis arall.

Peidiwch â sôn am fynd ar y dyddiad, fe ddylai dyddiadau fod yn hwyl. Byddwch chi'ch hun ac ymlaciwch a byddwch chi'n cael amser gwych.

Ranna ’: