6 Ffyrdd Effeithiol Gallwch Chi Atal Eich Gŵr rhag Yfed

6 Ffyrdd Effeithiol Gallwch Chi Atal Eich Gŵr rhag Yfed

Yn yr Erthygl honNid gwaith dydd yw cael gŵr alcoholig i roi'r gorau i yfed, gan ei fod yn gofyn am lawer o amser, ymdrech ac amynedd i wneud iddo weithio. Tybir yn gyffredin y bydd caethiwed yn stopio dim ond pan fydd eisiau, ac nid o reidrwydd faint rydych chi'n ei orfodi arnyn nhw. Fodd bynnag, gallwch wneud eich rhan i'w helpu i ffrwyno eu hymddygiad caethiwus.Os yw'ch gŵr yn yfed ac nad ydych chi'n gyffyrddus ag ef, gan ystyried y risgiau sy'n gysylltiedig ag ef a sut y gallai effeithio ar eich teulu, mae angen i chi geisio ei rwystro. Mae angen i chi chwilio am ffyrdd ar sut i drin gŵr alcoholig.

Fel ei bartner, byddech chi'n dioddef mwy o'r canlyniadau, a gallai eich gadael wedi torri'n feddyliol, yn gorfforol ac yn ariannol.Isod mae rhai awgrymiadau effeithiol ar sut i helpu gŵr alcoholig i roi'r gorau i yfed:

1. Cyfathrebu yw'r peth allweddol

Y peth cyntaf y mae'n rhaid i chi ei wneud yw cyfathrebu â'ch partner a'i dynnu sylw, gan gynnwys sut mae'n effeithio arnoch chi a'ch bywydau gyda'ch gilydd. Os na fyddwch byth yn siarad amdano, efallai na fydd eich partner byth yn gwybod pa mor aflonydd ac bryderus ydych chi ganddo.

Y syniad yw eu gwneud yn ymwybodol o'r hyn sy'n digwydd a pha mor anghyffyrddus ydych chi, gan gynnwys hefyd faint fyddech chi wrth eu bodd yn rhoi'r gorau i yfed. Dylai'r sgwrs hon hefyd wneud iddynt ddeall y pwynt y mae'r pryder yn dod ohono, sydd er eu mwyn nhw, eich mwyn chi, ac er mwyn y teulu.Wrth feddwl am sut i ddelio â gŵr alcoholig, gallai ymyrraeth hefyd fod yn opsiwn pe na fyddai sgwrs syml rhyngoch chi hefyd yn gweithio.

Gallai hyn hefyd fod yn amser gwych i adael iddyn nhw siarad am yr hyn maen nhw'n meddwl allai fod yn achos sylfaenol eu hyfed.

2. Dywedwch wrthyn nhw am yr anhwylderau

Ar ôl i'r ddau ohonoch eistedd i lawr i gael y sgwrs, y cam nesaf yw rhoi gwybod iddynt am yr anhwylderau sy'n gysylltiedig ag yfed. Mae hyn yn cynnwys chwennych alcohol, yfed mwy yn gyson na'r hyn a fwriadwyd, yfed waeth beth fo problemau iechyd neu berthynas, cael symptomau diddyfnu wrth beidio ag yfed a methu â chyflawni cyfrifoldebau oherwydd yfed. Gallech hefyd gynnwys y risgiau iechyd cysylltiedig, rhai ohonynt yw pancreatitis, clefyd yr afu, canser, osteoporosis, wlserau, a phroblemau gastroberfeddol, niwed i'r ymennydd a diffyg maeth. Gallai'r rhain i gyd effeithio ar ei iechyd a hefyd effeithio ar eich cyllid fel teulu.3. Gofynnwch i'ch rhai agos am help

Gofynnwch i

Nid yw'n hawdd delio â gŵr alcoholig, beth i'w wneud i'w helpu pan nad yw'n barod i wrando arnoch chi? Gofynnwch i'ch ffrindiau agos a'ch teulu ymyrryd.Un o'r ffyrdd gorau o helpu'ch gŵr yw trwy geisio cefnogaeth gan anwyliaid. Gallech ofyn i aelodau eraill o'r teulu a ffrindiau ddod i'ch cymorth; byddwch yn agored a gadewch iddyn nhw wybod beth sy'n digwydd os ydych chi'n ymddiried ynddyn nhw ddigon.

Hefyd, os ydych chi'n adnabod rhywun a arferai fod yn alcoholig, gallent helpu trwy ddweud wrthych sut y gwnaethant ddod dros eu heiddo nhw, eu hagwedd a beth allwch chi ei wneud i helpu'ch gŵr.

Os yw'r person yn rhywun sy'n agos at eich gŵr, fe allech chi eu cael i siarad ag ef yn uniongyrchol amdano, er mwyn gwneud y broses yn haws, gan ei bod yn dod gan rywun a arferai fod yn yr un esgidiau.

4. Osgoi codiant

Yn syml, mae Codependency yn galluogi dibyniaeth ar eich partner, oherwydd eich ymddygiad tuag at y sefyllfa. Mae Codependency yn gysylltiedig â gwneud esgusodion am eu hymddygiad neu ddod o hyd i ffordd i'w cael allan o sefyllfaoedd gwael. Os ydych chi wir eisiau helpu'ch partner, bydd yn rhaid i chi wneud iddyn nhw wynebu canlyniadau eu gweithredoedd, fel eu bod nhw'n deall effaith yfed ac yn gweithio tuag at roi'r gorau iddi.

Nid delio â cham-drin emosiynol gŵr alcoholig yw'r ffordd i fyw bywyd iach. Weithiau, cael ysgariad gan ŵr alcoholig yw'r unig ffordd allan.

Mewn rhai achosion, mae caethiwed i alcohol yn mynd mor ddrwg fel nad oes unrhyw ffordd arall na gadael y partner alcoholig. Os oes gennych ŵr alcoholig, pryd i adael a sut i adael mae rhai cwestiynau y bydd angen i chi eu cyfrif.

5. Gwnewch iddyn nhw sylweddoli gofal anwyliaid

Ar ryw adeg, gallai eich gŵr deimlo ei fod yn cael ei adael allan neu ei farnu. Dyma pam ei bod yn bwysig eu hatgoffa faint mae ei anwyliaid wir yn poeni amdano ac y byddent hefyd eisiau gweld newidiadau. Siaradwch ag anwyliaid i fynegi eu pryderon hefyd a rhoi'r gorau i fod yn feirniadol.

6. Cefnogwch a'u cymell

Gallai fod yn flinedig i chi ar ryw adeg ond ni waeth beth, ceisiwch gefnogi ac ysgogi eich partner trwy gydol y siwrnai hon bob amser. Ewch gyda nhw ar gyfer eu cyfarfodydd a'u grŵp cymorth adferiad, i ddangos eich bod yn wir gyda nhw ar y siwrnai hon.


gwahaniaeth rhwng dicter a drwgdeimlad

Gofalwch amdanoch eich hun

Tra bod hyn yn digwydd, cofiwch ofalu amdanoch chi'ch hun a'ch plant, gan fod angen i chi fod yn ddiogel ac yn iach er mwyn helpu'ch partner yn effeithiol. Mae Sober Living Colorado Springs yn lle gwych yn Colorado a all ddarparu help proffesiynol gydag adferiad alcohol ac nid oes gennych ormod i boeni amdano.