6 Awgrymiadau ar Ymdrin ag Deddfau Amharchus

Awgrymiadau ar Sut i Ddelio â Chyfreithiau Amharchus

Yn yr Erthygl honNid yw priodas, mewn gwirionedd, fel y mae'n cael ei bortreadu yn ffilmiau Mills a Boon neu Dilysnod.Priodas yw'r cam cyntaf a gymerir i fywyd go iawn. Efallai y dewch ar draws sawl her annisgwyl a digymell ar ôl i chi briodi.

Efallai y bydd eich partner hyd yn oed yn llawer gwahanol nag yr oeddent yn y cyfnod dyddio. Nid y partner yn unig, gallai eu rhieni hefyd ymddangos yn endidau cwbl wahanol na sut roeddech chi'n eu hystyried i fod, ar y cychwyn.Ond mae hyn yn eithaf cyffredin. Po fwyaf o amser y byddwch chi'n ei dreulio gyda'ch priod a'u teulu, y mwyaf o ddirgelion y byddwch chi'n eu datrys gydag amser.

Nawr, hyd yn oed os oes gennych fam yng nghyfraith ystrywgar yn emosiynol neu is-ddeddfau amharchus yn anffodus, nid yw'n awgrymu bod yn rhaid i'r briodas ddod i ben.

Sut i ddelio ag deddfau amharchus neu wenwynig

Heb amheuaeth, mae'r ddeinameg yn wahanol o deulu i deulu. Mae'n ymwneud â pha mor dynn yw'r teuluoedd.Mae perthnasoedd â'ch cyfreithiau bob amser yn anodd.

Gallwch barhau i anelu at wneud heddwch â'ch cyfreithiau amharchus a byw priodas foddhaus gyda'ch priod os ydych chi'n delio â'r sefyllfa yn drwsiadus ac yn briodol.


cyrsiau addysg priodas

Lle mae problem, mae yna ddatrysiad hefyd.A rhaid i chi beidio ag anghofio hyn!

Mae llond llaw o ffyrdd y gallwch fynnu parch trwodd heb barchu'ch hun i'w safonau. Mae angen i chi ddysgu sut i osod ffiniau ag yng nghyfreithiau wrth gynnal eich urddas.

Darllenwch ymlaen am gwpl o awgrymiadau defnyddiol ar gyfer delio ag deddfau anodd neu wenwynig.

1. Peidiwch â disgwyl i'r briodas fod yn bastai yn yr awyr

Mae cariad yn gwneud ichi gredu mewn dychweliadau. Rydych chi'n tueddu i hoffi popeth am eich partner, boed yn ffrindiau neu'n deulu, ar ddechrau eich perthynas.

Efallai eich bod chi a'ch partner wedi gwneud criw cyfan o addewidion yn y cam dyddio a allai fod yn bell i ffwrdd o realiti.

Mae'n dda arogli pob darn o'ch perthynas hapus, ond gwnewch yn siŵr bod eich traed yn dal i gyffwrdd â'r ddaear!

Cadwch wiriad realiti bob amser. Carwch y person a'i deulu'n galonnog, ond trwy gadw'ch llygaid yn llydan agored a chadw'r ymennydd i fyny a rhedeg ynghyd â'ch calon.

2. Gosodwch eich ffiniau ar y cychwyn

Peidiwch â cheisio codi ffasâd a phortread i fod yn rhy felys ac yn gartrefol. Dangoswch i'ch partner a'u teulu pwy ydych chi yn yr ystyr go iawn.

Gadewch i bawb wybod mai dyma'ch lefel dygnwch, a gadewch iddyn nhw wybod nad yw'n well gennych i unrhyw un ei chroesi. Nid oes rhaid i chi fod yn amharchus, ond gallwch chi sefyll yn bendant bob amser.

Os ydych chi am gael bywyd heddychlon gyda llai o rwystrau ffyrdd, mae'n hanfodol gosod ffiniau ag is-ddeddfau a hyd yn oed eich partner.

Gwyliwch hefyd:


cyngor cariad triongl priodi

3. Canolbwyntiwch fwy ar weithgareddau gwerth chweil

Os ydych chi'n cael mam yng nghyfraith ormesol neu dad-yng-nghyfraith, does dim rhaid i chi dreulio'r rhan fwyaf o'ch amser yn taro'r to.

Ceisiwch sylweddoli mai dim ond rhan o'ch bywyd yw eich cyfreithiau anghwrtais, ac nid eich bywyd cyfan, oni bai eich bod yn caniatáu iddynt fod!

Os nad oes unrhyw ffordd y gallwch chi newid eu hymddygiad gwrywaidd, nofio gyda'r llanw, a chanolbwyntio mwy ar wneud yr hyn yr ydych chi wir yn ei hoffi.

Gall fod yn yrfa, neu'n hobïau i chi, neu'n treulio amser gyda'ch ffrindiau. Gwnewch ymdrech fwriadol i dreulio'ch amser yn adeiladol na cnoi cil dros yr hyn a ddywedon nhw neu eu gweithgareddau gelyniaethus.

4. Gofynnwch am gymorth eich priod

Os oes gennych chi ddeddfau amharchus, rhowch wybod i'ch priod. Peidiwch â cheisio delio â rhieni eich priod i gyd ar eich pen eich hun gyda'r bwriad o beidio â'u brifo. Gall hyn achosi mwy o brifo i'ch perthynas os na chaiff ei daclo ar y cychwyn.

Peidiwch â troi at yapping am eich cyfreithiau amharchus i'ch priod. Nid yw hyn yn ddim llai na saethu eich hun yn y droed.

Heb drin, ceisiwch ddweud y gwir wrth eich partner pan fyddant mewn hwyliau derbyngar. Gallwch adael i'ch priod wybod y ffeithiau a gofyn iddynt ddelio â'u rhieni.

Efallai bod eich priod yn gwybod y fformiwla hud i drin eu rhieni yn effeithiol a'ch arbed rhag ffidlan gyda blwch Pandora.

5. Cynnal pellter da

Os ydych chi a'ch priod wedi rhoi cynnig ar bopeth posibl gyda'ch deddfau amharchus, a dim yn gweithio, gallwch chi gadw pellter diogel oddi wrthyn nhw bob amser.

Gallwch ddewis siarad a chwrdd cyn lleied â phosib. Pryd bynnag y bydd angen i chi fodloni eich cyfreithiau amharchus, gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n cwrdd â nhw ar eich pen eich hun.

Ceisiwch ddal i fyny ym mhresenoldeb eich priod neu bobl eraill fel nad oes angen i chi fwynhau sgwrs lletchwith gyda nhw.


pryder ar ôl ysgariad

Gallwch chi bob amser geisio bod yn barchus tuag atynt, ond yn sicr nid ar gost eich urddas a'ch lles meddyliol. Os byddwch chi'n colli'ch cydbwysedd meddyliol ar unrhyw adeg, gallwch ddewis cadw draw oddi wrthyn nhw ar unrhyw gyfrif.

6. Ewch ar y llwybr proffesiynol

Ewch y llwybr proffesiynol

Os yw delio ag cyfreithiau amharchus yn eich taro chi allan, mae bob amser yn well ceisio cymorth cwnselydd neu therapydd proffesiynol.

Gall y cwnselydd eich arfogi â thactegau effeithiol i ddelio â'ch cyfreithiau heb gyfaddawdu ar eich pwyll.

Hefyd, gallai fod rhai materion difrifol neu broblemau iechyd sylfaenol a all beri i'ch cyfreithiau ymddwyn mewn ffordd afiach neu sbeitlyd.

Yn yr achos hwn, gallwch gymryd cymorth eich priod a pherswadio'ch cyfreithiau, i roi cynnig ar gwnsela neu therapi drostynt eu hunain. Bydd y therapydd yn gallu cyrraedd gwreiddiau eu hymddygiad gwenwynig a'u helpu drwodd yn effeithiol.