Sgwrs anffyddlondeb: Nodweddion Menyw Dwyllo

Sgwrs anffyddlondeb: Nodweddion Menyw Dwyllo

Ymhob partneriaeth, mae siawns bob amser y bydd un parti yn ceisio cael mwy na'r hyn y gwnaethon nhw fargeinio amdano, ac nid yw perthnasoedd rhamantus yn eithriad.Mewn perthynas dyn-dyn, mae dynion yn fwy tebygol o dwyllo, ond nid yw'r gwahaniaeth cymaint â hynny. Mae'r amledd yr un peth mewn parau priod ifanc.Mae mwy o ddynion yn twyllo wrth iddynt heneiddio, a dim ond o hynny ymlaen y mae'r bwlch yn cynyddu, gall y data gael ei wyro gan gelwydd, wedi'r cyfan, sut allwn ni ymddiried yn ddiffuantrwydd twyllwr.

Fodd bynnag, gan ei gymryd yn ôl ei werth, mae un ffordd o ddehongli hyn yn syml. Mae menywod o bob oed yn godinebu.Mae nhw yn fwy tebygol o'i wneud na dynion pan fyddant yn iau oherwydd bod menywod yn defnyddio ieuenctid a harddwch fel trosoledd.

Mae stigma menyw sy’n twyllo yn uwch na dyn, nid yw’n deg ac yn dwp, ond mae hefyd yn realiti felly deliwch ag ef.

Oherwydd nad yw anffyddlondeb, yn wahanol i achosion eraill cydraddoldeb rhywiol, yn unig. (Oherwydd nad oes gan ddynion hawl o'r fath yn y mwyafrif o gymdeithasau) Nid yw ymladd am hawl merch i dwyllo ar ei phartner yn debygol o fod yn boblogaidd.Pam mae menywod yn twyllo ar eu priod

Cyn i ni drafod nodweddion a twyllo merch , mae angen i ni ddeall y math o feddwl sy'n arwain at anffyddlondeb.

Mae'n wirion tybio y bydd menywod yn agor eu calonnau a'u coesau oherwydd bod yna galon o gwmpas. Mae yna ferched fel yna, ond nid yw'r mwyafrif o ferched, yn enwedig rhai priod, yn ei wneud felly.

Yn eironig, nid enw da yw'r prif gymhelliant pam nad yw menywod yn twyllo. Nid yw menyw nad yw'n forwyn yn amddiffyn ei diweirdeb oherwydd yr hyn y byddai eu cyfoedion sy'n sïon yn ei ddweud.

Nid ydynt yn twyllo oherwydd yn syml nid yw'r dyn yn werth chweil.

Mae gan ferched priod safonau uchel iawn. Fe ddaethon nhw o hyd i rywun y gwnaethon nhw addo eu bywyd iddo, dyn sydd yng nghanol eu gobeithion a'u breuddwydion. Ni fyddent byth yn mentro hynny i unrhyw un yn unig, ond nid yw hynny'n golygu na fyddent.

Gadewch i ni ddyrannu'r datganiad hwnnw am funud. Yr ymadrodd allweddol cyntaf yw “mae dyn yng nghanol eu gobeithion a’u breuddwydion.”

Anaml y bydd menyw yn twyllo ar ddyn eu breuddwydion. Os gall dyn gadw ei fenyw yn hapus ac yn fodlon, yna mae ei bartner yn debygol o aros yn deyrngar.

Os gall y fenyw weld y bydd aros gyda'r dyn yn arwain at ddyfodol dymunol, yna byddant yn glynu wrtho.

Mae'r gwrthwyneb hefyd yn wir os nad yw'r fenyw yn hapus ag unrhyw agwedd ar eu perthynas; byddent yn chwennych yn y diwedd, unig , heb ei werthfawrogi . Mae anfodlonrwydd o'r fath yn troi'n ffenestri bach o gyfle i ddynion eraill sydd am ddod yn agos atynt.

Mae yna hefyd achos menywod diflasu, twyllo gwŷr, neu datgysylltiad emosiynol oherwydd bod eu cariad wedi pylu i ffwrdd.

Gall hefyd ymwneud â phŵer, y pŵer i ddewis eu partneriaid rhywiol yn ôl ewyllys heb gael eu cyfyngu gan normau cymdeithasol.

Nodweddion personoliaeth menyw sy

Nodweddion personoliaeth menyw sy'n twyllo

Nawr rydyn ni'n gwybod y cymhellion pam mae menywod yn cyflawni anffyddlondeb; mae'n haws diddwytho nodweddion menyw sy'n twyllo.

Gallwn ddefnyddio'r cymhellion hynny i ddarganfod pa fath o bersonoliaethau sy'n agored i'r temtasiynau penodol hynny.

1. Y Plentyn Gwyllt

Un o brif nodweddion menyw sy'n twyllo, neu bob rhyw o ran hynny, yw personoliaeth â phenchant am dorri rheolau.

A siarad yn fiolegol, Dylai fod yn enetig ddymunol i unrhyw beth byw baru cymaint â phosibl i luosogi'r rhywogaeth.

Dim ond rheolau o waith dyn sy'n ei gwneud yn tabŵ. Unwaith ymhen ychydig, daw personoliaeth chwyldroadol (neu ddim ond plaen ifanc a dwl) draw ac nid yw'n poeni am yr holl reolau.

Y math hwn o bersonoliaeth sy'n ffynnu ar fyw'n rhydd. Plentyn Gwyllt mae ganddo fwy o ddiddordeb mewn boddhad ar unwaith a bywyd byw i'r eithaf.

Mae “plentyn gwyllt” benywaidd yn hawdd ei demtio gan gyffro a hwyl. Maent yn hawdd diflasu ac yn teimlo wedi'i gyfyngu gan reolau a thraddodiad .

Dyma'r math o ferch sy'n gadael partner sefydlog ar gyfer collwr curiad marw gyda'r addewid o antur.

2. Y Frenhines Dominatrix

Fersiwn benywaidd y gwryw Alpha. Mae fersiynau gwrywaidd a benywaidd o hyn nid yn unig yn agored i niwed ond maent wrthi'n chwilio am ffyrdd i dwyllo.

Maent yn anniwall yn y rhan fwyaf o agweddau ar eu bywyd, gan gynnwys rhyw.

Maen nhw bob amser yn llwglyd, yn farus, ac maen nhw'n eu defnyddio yn barod i ddefnyddio dulliau sydd heb eu harchwilio i gael yr hyn maen nhw ei eisiau.

Felly, maen nhw'n twyllo ar eu partneriaid. Os ydyn nhw'n cwrdd â rhywun sy'n “deilwng” o gael perthynas â nhw, byddan nhw'n ymrwymo'n arwynebol.


deddfau cam-drin brodyr a chwiorydd

Fodd bynnag, nid yw’n eu hatal rhag cael cymaint o bartneriaid rhywiol ag y gallant.

Gwyliwch hefyd:

3. Yr Edifeiriol

Dyma fersiwn closet y ddau gyntaf.

Mae rhai menywod yn blentyn gwyllt naturiol neu'n dominatrix ond maen nhw wedi dysgu wrth dyfu i fyny i reoli eu hysgogiadau.

Fe wnaethant ddysgu byw o fewn ffiniau disgwyliadau cymdeithas a gwneud eu gorau i ddal i fyny ymddangosiadau.

Yna maent yn meddwi, dan straen, neu oherwydd rhai ysgogiadau allanol eraill sy'n achosi iddynt ddod i farn dros dro a dychwelyd i'w cyflwr gwreiddiol a naturiol.

Nid yw'n un o nodweddion mwy cyffredin twyllwyr, ac maen nhw yn teimlo'n euog wedi hynny .

4. Y Despondent

Dyma un o nodweddion mwyaf cyffredin menyw sy'n twyllo.

Mae llawer o fenywod yn teimlo nad ydyn nhw'n cael eu trin yn deg mewn perthynas. Mae yna ychydig hefyd sy'n teimlo eu bod wedi aberthu gormod o'u hunigoliaeth a'u breuddwydion i gadw eu partner yn hapus.

Ni fyddant yn mynd ati i chwilio am bartner gwahanol ond maent yn barod i dderbyn dulliau dynion sy'n barod i ddarparu ysgwydd i wylo arni.

Byddant yn gwrthsefyll anffyddlondeb, ond yn dibynnu ar ba mor dda yw eu perthynas bresennol, maent yn y pen draw yn ildio i demtasiwn.

Yn enwedig os yw eu partner yn esgeuluso eu hanghenion yn gyson. Felly os ydych chi'n pendroni pam mae merched yn twyllo ar eu cariadon? Mae hyn oherwydd bod eu cariadon yn brics ansensitif.

Dyna'r mathau mwyaf cyffredin o ferched sy'n twyllo.

Mae rhai ohonyn nhw'n twyllo oherwydd nad yw eu personoliaethau yn gydnaws â nhw monogamy , ond mae'r mwyafrif ohonyn nhw'n twyllo oherwydd nad ydyn nhw'n hapus â'u partner presennol.

Mae mor syml â hynny. Cadwch fenyw yn hapus, a chymryd nad yw hi'n un o'r mathau di-ysbryd hynny, a byddai'n aros yn deyrngar i'r ymrwymiad.