7 Munud yn y Nefoedd: Ymarfer agosatrwydd Meddwl

7 munud yn y nefoedd: Ymarfer agosatrwydd ystyriol

Cofiwch fod y gêm braidd yn aflyd yr oeddem ni i gyd yn ôl pob tebyg wedi chwarae rhyw fersiwn ohoni, efallai yn yr ysgol uwchradd neu'r coleg, yn cynnwys ystafell dywyll a saith munud o lletchwithdod a gropio a & hellip; ahem & hellip; beth bynnag arall y gallech fod wedi dod i fyny â gyda phwy bynnag y digwyddoch eich bod wedi cael eich paru? Winc, winc, noethni, noethlymun. Neu os nad yw 7 Munud yn y Nefoedd yn canu cloch am ryw reswm, efallai eich bod yn cofio ei gefnder agos, Spin the Bottle?Mae agosatrwydd wedi'i gynllunio i fod yn hwyl!

Efallai y bydd meddyliau'r gemau ieuenctid hyn yn magu giggles neu griddfan i chi, yn dibynnu ar eich profiadau eich hun, ond mae'n ddiddorol nodi, unwaith ar y tro, bod chwarae ac arbrofi gydag agosatrwydd ac agosrwydd yn rhywbeth y gwnaethom ni ar ei gyfer yn unig hwyl , dim ond oherwydd ei fod yn gyffrous ac yn newydd ac wedi ein gadael yn giddy gyda'r holl gemegau ymennydd teimlo'n dda y mae ein cyrff yn gallu eu cynhyrchu.
sut i gyfathrebu gyda'ch priod

A yw agosatrwydd yn dal i fod yn flaenoriaeth yn eich bywyd?

Mae'n fwy diddorol fyth nodi, yn ddiweddarach mewn bywyd, wrth inni fynd i berthnasoedd cariadus, ymroddedig sy'n symud ymlaen ac yn aeddfedu, a rhythm rhagweladwy pethau fel plant, pyllau ceir, a gyrfa yn anochel yn ein sgubo i fyny, rydym yn aml yn rhoi'r profiad o agosatrwydd ac agosrwydd marw olaf ar ein rhestr o flaenoriaethau. Efallai y byddwn hyd yn oed yn anfwriadol yn sugno pob ymdeimlad o antur ac yn chwarae allan o'r profiadau personol yr ydym ni wneud trwy neilltuo agosatrwydd rhywiol yr un statws â thasg cartref, ar yr un lefel â gwneud y golchdy neu sicrhau bod y toiled yn cael ei sgwrio unwaith yr wythnos.


gwahaniaeth rhwng dicter a drwgdeimlad

Cam Cyntaf i Gryfhau neu Ailadeiladu agosatrwydd

Oherwydd bod y doldrums agosatrwydd yn broblem gyffredin y mae llawer o gyplau yn syrthio iddi, fersiwn wahanol o 7 Munud yn y Nefoedd - yn seiliedig ar y cysyniad o yn feddyliol mae cysylltu â'ch partner - yn ymarfer yr wyf yn ei argymell i lawer o'm cleientiaid fel cam cyntaf wrth ailadeiladu neu gryfhau ymdeimlad o agosatrwydd yn eu perthnasoedd. Yn debyg mewn rhai ffyrdd i arfer myfyrdod ymwybyddiaeth ofalgar, mae'r fersiwn hon o 7 Munud yn y Nefoedd yn ymwneud â chaniatáu i'ch hun fod yn hollol bresennol gyda'ch partner mewn eiliad o gysylltiad corfforol ac emosiynol agos-atoch.Ymarfer Cysylltu Meddwl

Pan fyddaf yn gweithio gyda chleientiaid fy nghyplau, mae'r ymarfer hwn wedi'i deilwra yn ôl yr angen i fodloni lefel gysur cychwynnol y ddau bartner, ond fe'i cynlluniwyd gyda'r syniad y dylid cynyddu'r lefel agosatrwydd a gyrhaeddir yn ystod pob sesiwn ymarfer yn raddol ar ailadroddiadau olynol. Er mwyn rhoi syniad i chi o sut y gallech chi a'ch partner fod eisiau symud ymlaen, mae'r canlynol yn fan cychwyn sylfaenol da i lawer o gyplau:

  1. Dewch o hyd i le tawel lle na fydd rhywun yn tarfu arnoch chi. (Nid oes angen ystafell dywyll ar gyfer y fersiwn benodol hon o 7 Munud yn y Nefoedd, cofiwch, ond mae rhai cyplau yn canfod bod gofod tywyll yn rhoi mwy o deimlad o breifatrwydd iddynt.)
  2. Gosodwch amserydd ar eich ffôn am 7 munud, neu ba bynnag ffrâm amser a ddewiswch, gan sicrhau bod y tôn larwm a'r cyfaint a ddewiswch yn lleddfol ac yn dyner yn hytrach nag yn uchel ac yn crebachu.
  3. Dechreuwch gyda'r ddau ohonoch yn sefyll wyneb yn wyneb, yn dal dwylo, gyda'ch llygaid ar gau.
  4. Canolbwyntiwch yn gyntaf ar ansawdd eich anadl, gan feddalu'ch anadlu'n araf a'i newid mewn unrhyw ffordd sy'n teimlo'n fwy ffafriol i agosatrwydd a didwylledd i'ch partner. Efallai bod hynny'n golygu anadlu'n ddyfnach, neu'n arafach, neu'n fwy trwy'ch ceg na'ch trwyn. Dim ond meddalu.
  5. Nesaf, canolbwyntiwch ar y teimladau o gyswllt croen-i-groen ar y pwyntiau penodol lle mae'ch cyrff chi a'ch cyrff yn cyffwrdd - gan sylwi ar wahaniaethau tymheredd, gweadau, ac unrhyw densiwn cyhyrau a allai fod yn bresennol - gan feddalu'ch cyffyrddiad yn araf a chaniatáu i'ch cyffyrddiad gymryd ar ba bynnag rinweddau y mae'r termau “agosrwydd” ac “agosatrwydd” yn eu hymgorffori yn eich meddwl. Ar yr un pryd, dechreuwch ganiatáu i'ch cyhyrau wyneb feddalu i ba bynnag fynegiant sy'n teimlo fel mynegiant cariadus i chi.
  6. Sylwch ar guriad eich calon, gan arsylwi ei rythm ac unrhyw newidiadau yn y rhythm hwnnw a allai ddigwydd. Cadwch ran o'ch sylw wedi ymgolli yn rhythm eich calon eich hun wrth i chi ddechrau estyn rhan o'ch ymwybyddiaeth tuag at guriad calon eich partner, gan ddychmygu eich bod chi'n gallu edrych i mewn i galon eich partner gyda'ch llygaid yn dal ar gau, a'u bod nhw'n gallu i edrych i mewn i'ch un chi, a dychmygu'ch hun yn gweld, yn teimlo ac yn clywed y ddwy galon yn curo gyda'i gilydd. Gadewch i'ch hun ddychmygu y gallwch chi deimlo beth bynnag mae'ch partner yn ei deimlo yn yr union foment hon.
  7. Parhewch â'r archwiliad calon hwn gyda'ch gilydd, gan aros gyda phrofiad rhythmau eich calon yn curo gyda'i gilydd, teimlo teimladau'ch gilydd gyda'i gilydd, a chyfathrebu heb eiriau, nes bod eich amserydd yn nodi diwedd yr ymarfer. Agorwch eich llygaid a chysylltwch â'r llygad am o leiaf 5 eiliad lawn cyn i chi dorri cyswllt corfforol.
  8. Mae llawer o gyplau hefyd yn teimlo eu bod wedi'u hysbrydoli i ddod â'r ymarfer i ben gyda chwt dwfn ac ychydig eiliadau o rannu eu meddyliau a'u teimladau am y profiad, er mwyn rhoi ymdeimlad o gau i bethau. Fodd bynnag, wrth ddechrau gyda'r ymarfer hwn gyntaf, efallai na fydd un neu'r ddau bartner yn teimlo'n barod i siarad am eu profiadau ar unwaith. Cymerwch bethau ar eich cyflymder eich hun.

Rampio’r Agosrwydd yn raddol

Wrth i chi a'ch partner symud ymlaen trwy'r ymarfer hwn, dylai ailadroddiadau olynol gynyddu lefel eich agosatrwydd a'ch cysylltiad corfforol ac emosiynol yn raddol, gan symud tuag at osod un llaw yn uniongyrchol ar galon eich partner a dal eu llaw gyda'r llall, yna efallai symud yn ddiweddarach i a safle lle mae'r ddau o'ch talcennau'n cyffwrdd, neu hyd yn oed yn gofleidiad sefydlog. Ar ryw adeg, efallai y byddwch chi'n trosglwyddo i safle sy'n gorwedd wrth ymyl ei gilydd, efallai ochr yn ochr ar y dechrau, gan symud tuag at wynebu ei gilydd yn y pen draw, ac yna tuag at glymu'ch breichiau a'ch coesau gyda'i gilydd mewn cofleidiad corff-llawn. Pan fyddwch chi'n teimlo'n gyffyrddus ag ef, dechreuwch arbrofi gyda gwneud yr ymarfer gyda'ch llygaid ar agor hefyd, a sylwi sut mae'r ymdeimlad o gysylltiad yn dwysáu. Ac, wrth gwrs, gall yr iteriadau olaf, mwy datblygedig o'r ymarfer hwn, ac mae'n debyg dylai , ar ryw adeg, yn cynnwys arbrofi dillad-ddewisol a chysylltiad agos o natur rywiol fwy penodol.

Cofleidio Naws o Archwilio Chwarae

Nid oes unrhyw gyfyngiadau mewn gwirionedd i ba gyfeiriadau y gallwch chi a'ch partner wneud yr ymarfer hwn, felly mwynhewch yr hwyl! Ailddarganfyddwch eich ymdeimlad o antur chwareus a dychymyg ym maes agosatrwydd, gan gryfhau'ch cysylltiad presennol â'ch partner ar yr un pryd neu ddechrau'r broses o bontio unrhyw fylchau agosatrwydd a allai fod wedi ymddangos yn eich perthynas dros gwrs bywyd prysur weithiau bob dydd gyda'ch gilydd.Trosoledd pŵer eich 7 munud eich hun yn y nefoedd i ddechrau adeiladu sylfaen oes o foddhad agosatrwydd yn eich perthynas. Rydych chi'n ei haeddu.


term cyfreithiol am dwyllo