Gadael Gwr Camdriniol

Gadael Gwr Camdriniol

Yn yr Erthygl honRoedd Marilyn yn gwybod bod yna drafferth pan gerddodd trwy ddrws y gegin. Roedd y teledu yn blaring, roedd y cabinet gwirod ar agor yn llydan, ac roedd arogl digamsyniol Marlboro Red Cigarettes yn llenwi'r lle. Roedd Ralph wedi meddwi eto.Yn anffodus, byddai ymddygiad meddw “telltale” Ralph yn eithafol y noson hon. Roedd Marilyn wedi bod ar ddiwedd derbyn ymddygiad ymosodol Ralph lawer gwaith o’r blaen, ond heno byddai hi’n brwsio yn erbyn marwolaeth ei hun.

Ceisiodd Marilyn sleifio heibio Ralph, gan obeithio na fyddai hi'n ei ddeffro o'i hurtrwydd. “Os gallaf wneud fy astudiaeth yn unig,” dywedodd wrthi ei hun wrth iddi lithro trwy'r ystafell fyw. Roedd hi'n aflwyddiannus.Pan glywodd Ralph yr ôl troed, cododd a chwympo ei wraig ar unwaith. Yn ddig na pharatowyd ei ginio, gafaelodd Ralph mewn lamp a'i daflu i gyfeiriad Marilyn.


wedi ei ddifetha gan ysgariad

YN felly bu sylfaen serameg y lamp mewn gwrthdrawiad ag wyneb Marilyn, fe wnaeth y ffrwydrad a ddeilliodd ohoni ei thorri’n ddwfn. Gwaed yn arllwys i lawr ei hwyneb, rhedodd Marilyn trwy'r drws ffrynt, gan obeithio tynnu car oedd yn pasio i lawr. Ni fyddai gan Ralph ddim ohono.

Gan alw am gryfder annirnadwy, tynnodd Ralph ei wraig i lawr y palmant tuag at ddrws agored y tŷ. Wrth iddi fynd o gwmpas, dywedodd Marilyn wrth ei hun, “Dydw i ddim yn mynd i'w wneud.”Dyna pryd y baglodd Ralph ar y gris yn arwain at “lanio” y tŷ. Gan daro cefn ei ben wrth iddo gwympo i'r tyfwr, cafodd Ralph ei wneud yn anymwybodol. Byddai help yn cyrraedd i Marilyn. Prin.

Gwyliwch hefyd:

Mae trais domestig yn parhau i fod yn broblem amlwg yn ein diwylliant

Er bod yr ystadegau'n dweud wrthym fod dynion yr un mor debygol o ddioddef trais domestig â menywod, mae'n rhaid i ni gydnabod hynny gall dynion beri llawer mwy o ddifrod corfforol na llawer o fenywod.

M. perthnasoedd camdriniol yn uniongyrchol a ch mae trais omestic bob amser yn ymwneud â phŵer. Gan ddefnyddio cywilyddio, goleuo nwy, ymddygiad ymosodol corfforol, ac ati, mae cyflawnwyr yn tynnu dioddefwyr pŵer a gobaith.

Yn aml, nid yw dioddefwyr trais domestig yn sylweddoli eu bod mewn perthynas ymosodol nes ymhell ar ôl i'r tramgwyddwr newid realiti i'r dioddefwr a pheri poen sylweddol.

Yn y darn hwn, nid ydym yn ceisio dyrannu achosion sylfaenol trais domestig gan obeithio y gallwn ei “roi” cyn iddo ddechrau.

I'r gwrthwyneb, rydym yn tybio bod trais domestig eisoes yn ffactor mewn perthynas.

Os yw'r dioddefwr yn gwybod ei fod gydag a gŵr sy'n cam-drin yn feddyliol ac eisiau gwybod sut i ddod allan o berthynas ymosodol , yna gellir cymryd y camau hyn i liniaru caledi a cholled yn y dyfodol.

Ceisiwch gynorthwywyr

Os ydych chi mewn perthynas â dyn ymosodol, peidiwch â cheisio mynd trwy'r amseroedd garw yn unig .

Wrth ddelio â goblygiadau cam-drin, mae'n hanfodol bwysig i ddioddefwyr amgylchynu eu hunain gyda chocŵn o gefnogaeth emosiynol a materol.

Estyn allan i aelod dibynadwy o'r teulu, ffrind, ceisiwch cwnsela cam-drin domestig, therapi cam-drin domestig, neu gael cam-drin domestig yn helpu trwy ffonio llinell gymorth cam-drin domestig.

IS xplain yn union beth sy'n digwydd yn eich bywyd. Gadewch i'r cynorthwyydd hwn (neu'r cynorthwywyr) wybod y gallai fod angen i chi estyn allan atynt os daw'ch sefyllfa'n beryglus.

Gofynnwch i'r cynorthwywyr greu cofnod manwl o'r wybodaeth rydych chi'n ei darparu iddyn nhw. Os yw'r cynorthwyydd yn gweld camdriniaeth neu ymddygiad amheus, gofynnwch iddo gofnodi'r wybodaeth hon hefyd. Byddai'r wybodaeth hon yn ddefnyddiol iawn yn dod allan o berthynas ymosodol.

Ceisiwch Gynorthwywyr

Creu cynllun dianc

Os yw'ch partner yn anfodlon cydnabod a cheisio cymorth am ei ymddygiad ymosodol, rhaid i chi adael y berthynas. Ni fydd y sefyllfa'n gwella'n llym ar awdurdod eich ewyllys da a chryfder eich cymeriad.

Felly sut i adael perthynas ymosodol? Yn anad dim, mae angen i chi greu cynllun dianc nawr . Stowe arian ychwanegol ar gyfer y foment o ddianc, cael eich presgripsiynau a'ch dogfennau pwysig mewn lleoliad diogel y tu hwnt i'ch cartref.

Gwybod - ymlaen llaw - pwy fyddwch chi'n ei ffonio a ble byddwch chi'n aros pan fydd yn rhaid i chi adael eich cartref. Os oes gennych blant, rhaid i'ch cynllun eu cynnwys hefyd.

Peidiwch â gadael eich plant ar ôl o dan unrhyw amgylchiadau. Braich eich hun os oes rhaid.

Hysbysu'r awdurdodau am y sefyllfa

Os yw gwacáu o'ch cartref ar fin digwydd, ewch ymlaen a gadewch i'r heddlu wybod am eich trafferth a'ch cynllun ar gyfer gadael y berthynas ymosodol . Gallwch hefyd ffonio a llinell gymorth cam-drin perthynas a cheisio cymorth ganddynt.

Os ydych bod â thystiolaeth sy'n cadarnhau eich honiad o gam-drin corfforol , cael y dystiolaeth yn barod i droi drosodd at yr heddlu. Pan fyddwch yn glir o'r tŷ, ffoniwch yr heddlu a gadewch iddynt wybod eich bod wedi dioddef trais domestig.

Bydd yr heddlu yn eich helpu i ffeilio’r dogfennau priodol gyda’r llysoedd fel y gallwch sefydlu “gorchymyn amddiffyn” ar eich rhan.

Peidiwch â dychwelyd

Pryd gadael an emosiynol perthynas ymosodol neu adael gŵr ymosodol, Mae'n rhaid i ti peidio â dychwelyd adref .

Mewn cylch nodweddiadol o gam-drin, bydd y tramgwyddwr yn ceisio eich trin fel y byddwch yn dychwelyd i'r cartref / perthynas. Peidiwch â'i brynu!

Mae cyfnod mis mêl perthynas ymosodol bob amser yn beicio yn ôl i'r un hen batrwm o gam-drin. Gadewch bartner ymosodol, a pheidiwch â blincio llygad.

Dyma realiti trais domestig; heb ymyrraeth seicolegol, bydd yn cynyddu. Pam rhoi eich hun trwy fwy?


memes cariad doniol

Meddyliau terfynol

Nid oes unrhyw un yn mynd i berthynas â'r rhagdybiaeth y bydd y berthynas yn dod i ben yn wael. Yn anffodus, prin yw'r diweddiadau hapus pan fydd trais domestig yn gafael mewn perthynas.

Ni allwch drwsio'ch partner! Ni allwch ffrwyno'r trais ar eich pen eich hun. Felly, amgylchynwch eich hun gyda chefnogaeth, a pharatowch gynllun ar ei gyfer gadael camdriniwr emosiynol a symud tuag at fywyd mwy sefydlog, bywiog.

Os ydych chi'n teimlo na allwch chi ddianc rhag cylch camdriniaeth, ceisiwch gymaint help i ferched sydd wedi'u cam-drin fel y gallwch ymgynnull. Cyn bo hir byddwch yn darganfod bod y rhai sy'n eich adnabod orau eisoes yn gwybod eich bod yn delio â pherthynas uffernol.

Ymddiried yn eich greddf , crynhoi eich cryfder, a pharatoi i adennill rheolaeth ar eich bywyd, a chyn bo hir byddech chi'n cael eich hun dod dros berthynas ymosodol .