Beth sy'n well i Blant: Rhieni sydd wedi Ysgaru neu Rieni sy'n Ymladd?

Beth sy

Yn yr Erthygl honPan fydd eu perthnasoedd yn mynd yn sur, mae llawer o gyplau priod â phlant yn meddwl a yw'n well ysgaru neu aros gyda'i gilydd i'r plant.Er y gallai'r olaf swnio fel yr ateb gorau, gall magu plentyn oddi wrth rieni sydd wedi ysgaru mewn amgylchedd gwrthdaro ac anhapus fod yr un mor niweidiol ag ysgariad neu'n waeth byth.

Mae effeithiau tymor hir rhieni yn ymladd, yn cynnwys cynnydd mewn ymddygiad ymosodol a gelyniaeth mewn plant.Pan fydd plant yn dyst i'w rhieni yn dadlau'n ddi-baid, gall arwain at ddatblygiad hunan-barch a phryder isel ymysg plant. Mae effeithiau andwyol rhieni blin ar blant yn cynnwys tueddiadau hunanladdol ac iselder .

Mae goblygiadau ac effeithiau rhieni gwenwynig yn niferus ac yn amrywio'n fawr yn ôl y sefyllfa, felly meddyliwch ddwywaith cyn gwneud penderfyniad!

Byddwch yn wrthrychol a meddyliwch y tu hwnt i'r hyn a hyn

Mae'r ddwy sefyllfa'n cyflwyno effeithiau ysgariad niweidiol ar blant. Mae'n wir bod plant sy'n cael eu magu gan riant sengl yn peryglu amgylchiadau mwy anffafriol nag eraill.O gael eu bwlio yn yr ysgol dros y ffaith “nad oes ganddyn nhw dad na mam,” neu “mae mam a dad yn ymladd” i’w esblygiad sydd weithiau’n anodd i fod yn oedolyn yn cael ei ddylanwadu gan absenoldeb y ddau riant, gall ysgariad dorri person!

Fodd bynnag, yr agwedd fwyaf hanfodol yw'r math o effeithiau seicolegol ysgariad ar blant neu amgylchedd anghytbwys y mae'n ei gyflwyno yn y tymor hir i blant rhieni sydd wedi ysgaru.

Mae amgylchedd heddychlon yn hwyluso magwraeth iachach

Mae amgylchiadau penodol yn cynnwys ymatebion gwahanol.

Er enghraifft, mae yna sefyllfaoedd lle mae cwpl sydd wedi ysgaru yn canolbwyntio ar yr ymddygiad cywir tuag at y plentyn ac yn osgoi dod â'u materion personol yn y modd y mae'r plentyn yn cael ei fagu.

Hyd yn oed os ydyw heriol i fagu plentyn ar eich pen eich hun, bydd cynnal perthynas gyffyrddus â'ch cyn a chaniatáu i'r plentyn ryngweithio gyda'r rhiant arall hwn a datblygu perthynas naturiol â nhw yn galluogi esblygiad mwy cytbwys.

Efallai na fydd y plentyn yn deall ar y dechrau y rheswm nad yw ei rieni sydd wedi ysgaru yn cyd-fyw mwyach, ond nid yw hynny'n esgus dros awgrymu'r plentyn yn y problemau personol rhwng y ddau ohonoch.

Nid yw eich mab neu ferch yn ffrind / rhiant i chi, y gallwch gwyno iddo am broblemau perthynas ac nid nhw yw eich seicotherapydd chwaith!

Beth sy

Nid plentyn ychwaith yw'r rheswm y mae perthynas wedi rhoi'r gorau i weithredu!

O ganlyniad, ni ddylai plentyn o rieni sydd wedi ysgaru ysgwyddo'r agweddau hyn a dylid ei adael i ddatblygu perthynas gariadus gyda'r ddau riant!

Mae yna ganlyniadau seicolegol difrifol

Un o'r rhain yw datblygiad personoliaeth, sy'n ymwneud â'r modd y mae rhieni sydd wedi ysgaru yn rhyngweithio nid yn unig â'r plentyn ond hefyd â'i gilydd.

Dyna'r prif reswm pam mae'r ffordd rydych chi'n trin eich partner yn bwysig cymaint.

Yn ystod eu magwraeth, mae'n hawdd sylwi bod plant yn tueddu i efelychu ymddygiadau a phrosesau meddwl a welwyd yn eu rhieni.

Mae eich geiriau a'ch gweithredoedd yn pwyso'n drwm nid yn unig ar y person rydych chi'n rhyngweithio ag ef ond hefyd ar eich plentyn, nad yw'n ddigon aeddfed i wahaniaethu rhwng cysyniadau ffafriol neu anffafriol y dylent fod yn briodol.

Ar ben hynny, mae hwn yn gyfnod sensitif lle mae cynseiliau'n hawdd eu ffurfio ar gyfer unigolyn sy'n datblygu, a gall y cynseiliau hyn ffurfio patrymau a chredoau ymddygiad anwirfoddol diangen.

Pan fydd person yn cyrraedd oedolaeth, mae'n llawer mwy heriol cywiro prosesau meddwl gwallus neu reoli ymatebion gorliwiedig.

Felly beth am osgoi eu datblygu'n gyfan gwbl?

Gall eich ymateb treisgar tuag at eich priod neu ymladd o flaen plant fod yn ymateb treisgar eich plentyn yn y dyfodol i ryngweithio tebyg ar gam, o leiaf.

Os ydych chi bob amser yn ymladd â'ch partner ac yn methu â gwneud hynny cynnal perthynas iach a chytbwys , yn lle rhoi neu gynnwys eich plentyn yn eich ffraeo, dewiswch gwahanu a cheisiwch eich gorau i'ch un bach heb dynnu gwallt eich gilydd yn ddyddiol!

Nid yw ysgariad yn esgus dros rianta gwael

I rai, ysgariad yw'r ffordd hawdd allan.

Yn wir, bydd yr ymladd a'r ymddygiad anghwrtais a arddangosir o flaen eich plentyn yn dod i ben, ond nid yw cartref tawel yn gwarantu magwraeth ddi-straen i'ch plentyn.

Mae gwahanu yn anodd i bawb, ac mae camau angenrheidiol y mae'n rhaid eu cymryd i hwyluso'r trosglwyddiad i unigolyn ifanc.

Cyn belled â'ch bod yn sianelu'ch ymdrechion i ddarparu perthynas iach a chariadus i'ch plentyn, bydd effaith peidio â chael un o'r rhieni o amgylch y tŷ bob amser yn lleihau.

Dim ond am nad ydych chi eisiau byw neu ryngweithio â'ch partner mwyach, nid yw hynny'n golygu y dylai eich plentyn wneud hynny hefyd.

I'r gwrthwyneb, dylid caniatáu i blentyn rhieni sydd wedi ysgaru weld ac adeiladu bond diysgog gyda’r rhiant absennol yn ogystal â derbyn esboniadau a sicrwydd nad yw gwahaniad y rhieni yn awgrymu eu bod yn gwahanu oddi wrth y rhieni.

Peidiwch â chredu, am unrhyw reswm, fod eich cyfrifoldebau dros eich plentyn yn dod i ben unwaith nad oes gennych gyfrifoldeb ar ôl dros eich partner blaenorol.

Nid yw hyn yn golygu anfon arian neu anrhegion yn awr ac eto, oherwydd ni all unrhyw beth ddisodli bond cynnes, cariadus nac addysg ddiysgog.

Eich presenoldeb, cariad , ac mae arweiniad yn angenrheidiol ar gyfer magwraeth eich plentyn, ac ni ddylai byw ar wahân fod yn esgus.

Mae rhai cyplau yn hapus ond yn byw ar wahân oherwydd gwaith, mae rhai yn byw gyda'i gilydd er eu bod yn dymuno na wnaethant, ac mae eraill wedi ysgaru eto cynnal perthynas gytbwys er mwyn eu plant .

Mae caledi a chyfyngiadau ym mhob un ohonynt, ond yr hyn rydych chi'n dewis “ei ddangos” i'ch plentyn er gwaethaf yr amgylchiadau anffafriol yw'r allwedd i fagwraeth iach.


problemau perthynas

Effeithiau negyddol ysgariad ar blant

Effeithiau negyddol ysgariad ar blant

A yw ysgariad yn ddrwg i blant? Mae effeithiau rhieni sydd wedi ysgaru neu rieni sy'n ymladd ar blant yn annileadwy mewn llawer o achosion.

Felly, sut mae ysgariad yn effeithio ar blant?

Mae tyfu i fyny gyda rhieni sy'n brwydro yn erbyn creithiau plant mewn ffordd sy'n wynebu mwy o heriau cymdeithasol ac emosiynol na phlant sy'n cael eu magu ar aelwyd hapus.

Mae gwrthdaro rhwng rhieni yn effeithio ar blentyn ac yn arwain at broblemau difrifol fel hunan-barch isel, euogrwydd, cywilydd, perfformiad academaidd gwael a chwymp o faterion iechyd.

Y corfforol effeithiau ysgariad ar blentyn yn cynnwys cynnydd sylweddol mewn argyfyngau sy'n gysylltiedig ag asthma a mwy o dueddiad i anafiadau.

Fel plentyn, sut ydych chi'n delio â rhieni sy'n ymladd?

Osgoi cymryd ochrau ac aros yn niwtral.

Ceisiwch adeiladu eich perthnasoedd iach, os nad eich rhieni fu'r modelau rôl mwyaf cadarnhaol i edrych amdanynt.

Yn bwysicaf oll, ceisiwch osgoi beio'ch hun. Yn pendroni, “Sut alla i atal fy rhieni rhag cael ysgariad?”

Yr ateb syml i hyn yw, ni allwch. Mae gweld rhieni un ar wahân yn dorcalonnus; fodd bynnag, yr hyn y gallwch chi ei wneud yw ailddatgan i chi'ch hun bod eich rhieni'n eich caru chi, hyd yn oed os nad ydyn nhw'n hoffi ei gilydd.

Awgrymiadau ar gyfer rhieni sydd wedi ysgaru

I rieni, gan feddwl tybed, “sut mae stopio ymladd o flaen fy mhlentyn?”, Cofiwch mai chi yw'r rhwyd ​​ddiogelwch i'ch plentyn.

Cofiwch dynnu llinellau wrth ddadlau, trwy ddysgu mynegi eich rhwystredigaeth yn breifat a pheidio â gwneud i'ch plant wrando ar eich dadleuon.

Er gwaethaf yr anfodlonrwydd, mae'n hanfodol cyflwyno ffrynt unedig i'ch plant a rhoi blanced ddiogelwch cariad a chynhesrwydd iddynt.

Mae'n hanfodol osgoi'r camgymeriadau y mae'r rhieni sydd wedi ysgaru yn eu gwneud ac yn eu rhannu os oes rhaid, heb wanychu'r plant yn emosiynol ac yn feddyliol.