4 Camgymeriadau Cyfathrebu Yr ydych yn debygol o'u Gwneud yn Eich Perthynas

Camgymeriadau Cyfathrebu Yr ydych yn debygol o

Rheol: Mae ansawdd cyfathrebu yn cyfateb i ansawdd perthynas.Mae'n debyg nad oes unrhyw un a fyddai'n anghytuno â hynny. Mae seicoleg yn ei gadarnhau, a gall pob cwnselydd priodas fod yn dyst i berthnasoedd dirifedi a ddifethwyd oherwydd cyfathrebu gwael rhwng partneriaid. Ond o hyd, rydyn ni i gyd yn parhau i wneud yr un camgymeriadau dro ar ôl tro. Pam ydyn ni'n gwneud hynny? Wel, nid yw'r mwyafrif ohonom byth yn cwestiynu'r ffordd yr ydym yn siarad â'n hanwyliaid, ac yn credu ein bod yn gwneud gwaith eithaf da yn dweud yr hyn yr ydym am ei ddweud. Yn aml mae'n anodd i ni sylwi ar y gwallau rydyn ni wedi dod mor gyfarwydd â nhw. A gall y rhain weithiau gostio ein perthynas a'n hapusrwydd inni. Serch hynny, mae yna newyddion da hefyd - er bod hen arferion yn marw'n galed, nid yw dysgu cyfathrebu mewn modd iach a chynhyrchiol mor anodd â hynny, a'r cyfan sydd ei angen yw ychydig o arfer.Dyma bedwar camgymeriad cyfathrebu aml iawn, a ffyrdd o gael gwared arnyn nhw.

Camgymeriad cyfathrebu # 1: Brawddegau “Chi”

  • “Rydych chi'n fy ngyrru'n wallgof!”
  • “Fe ddylech chi fy adnabod yn well erbyn hyn!”
  • “Mae angen i chi fy helpu mwy”

Mae'n anodd peidio â rhwystro brawddegau “chi” fel y'u gelwir tuag at ein partner pan ydym wedi cynhyrfu, ac mae'r un mor anodd peidio â'u beio am ein hemosiynau negyddol. Fodd bynnag, ni all defnyddio iaith o'r fath ond arwain at ein hymladd sylweddol arall yn ôl mewn modd cyfartal, neu gau i lawr arnom. Yn lle, dylem ymarfer corff gan fynegi ein teimladau a'n dymuniadau. Er enghraifft, ceisiwch ddweud: “Rwy'n teimlo'n ddig / drist / brifo / camddeall pan fyddwn yn ymladd”, neu “Byddwn yn gwerthfawrogi'n fawr pe gallech fynd â'r sbwriel gyda'r nos, rwy'n teimlo fy mod wedi fy llethu gyda'r holl waith tŷ”.Camgymeriad cyfathrebu # 2: Datganiadau cyffredinol

  • “Rydyn ni bob amser yn ymladd am yr un peth!”
  • “Dydych chi byth yn gwrando!”
  • “Byddai pawb yn cytuno â mi!”

Mae hwn yn gamgymeriad cyffredin mewn cyfathrebu ac wrth feddwl. Mae'n ffordd hawdd o ddinistrio unrhyw siawns o sgwrs gynhyrchiol. Hynny yw, os ydyn ni'n defnyddio “bob amser” neu “byth”, y cyfan sydd angen i'r ochr arall ei wneud yw tynnu sylw at un eithriad (ac mae yna un bob amser), ac mae'r drafodaeth drosodd. Yn lle hynny, ceisiwch fod mor gywir a phenodol â phosib, a siaradwch am y sefyllfa benodol honno (diystyru a yw'n ailadrodd ei hun am filfed tro) a sut rydych chi'n teimlo amdani.


dyletswyddau gwr da

Peidiwch byth â defnyddio “bob amser” neu “byth” yn eich datganiadau

Camgymeriad cyfathrebu # 3: Darllen meddwl

Mae'r gwall hwn yn mynd i ddau gyfeiriad, ac mae'r ddau yn ein hatal rhag cyfathrebu'n wirioneddol â'n hanwyliaid. Mae bod mewn perthynas yn rhoi teimlad hyfryd o undod inni. Yn anffodus, daw hyn â pherygl o ddisgwyl y bydd ein hanwylyd yn darllen ein meddwl. Ac rydyn ni hefyd yn credu ein bod ni'n eu hadnabod yn well nag y maen nhw'n eu hadnabod eu hunain, ein bod ni'n gwybod beth maen nhw'n ei feddwl mewn gwirionedd pan maen nhw'n dweud rhywbeth. Ond, mae'n debyg nad yw felly, ac mae'n bendant yn risg tybio ei fod. Felly, ceisiwch siarad eich meddwl yn uchel mewn modd pendant pan fydd angen rhywbeth arnoch chi neu eisiau rhywbeth, a chaniatáu i'ch hanner arall wneud yr un peth (hefyd, parchu eu persbectif waeth beth ydych chi'n ei feddwl).Gwyliwch hefyd: Sut i Osgoi Camgymeriadau Perthynas Gyffredin

Camgymeriad cyfathrebu # 4: Beirniadu unigolyn, yn lle gweithredoedd

“Rydych chi'n berson mor llac / nag / ansensitif ac anystyriol!”

Mae'n naturiol teimlo'n rhwystredig mewn perthynas o bryd i'w gilydd, ac mae hefyd yn hollol ddisgwyl eich bod chi'n mynd i deimlo'r ysfa i'w feio ar bersonoliaeth eich partner. Serch hynny, mae cyfathrebu effeithiol yn gwneud gwahaniaeth rhwng yr unigolyn a'i weithredoedd. Os penderfynwn feirniadu ein partner, eu personoliaeth neu nodweddion, mae'n anochel y byddant yn dod yn amddiffynnol, ac yn ôl pob tebyg yn ymladd yn ôl. Mae'r sgwrs drosodd. Rhowch gynnig ar siarad am eu gweithredoedd yn lle, am yr hyn yn union a wnaeth i chi deimlo mor gythryblus: “Byddai'n golygu llawer i mi pe gallech fy helpu gyda thasgau ychydig”, “Rwy'n teimlo'n ddig ac yn annheilwng pan fyddwch chi'n fy beirniadu”, “Rwy'n teimlo anwybyddu ac yn ddibwys i chi pan fyddwch chi'n dweud pethau o'r fath ”. Mae datganiadau o'r fath yn dod â chi'n agosach at eich partner ac yn agor deialog, heb iddyn nhw orfod teimlo ymosodiad.

Ydych chi'n adnabod unrhyw un o'r camgymeriadau cyffredin hyn wrth gyfathrebu â'ch partner? Neu bob un ohonyn nhw efallai? Peidiwch â bod yn anodd arnoch chi'ch hun - mae'n hawdd iawn llithro i mewn i'r trapiau hyn yn ein meddyliau a ildio i ddegawdau o arferion cyfathrebu. A gall pethau mor fach, fel geirio ein teimladau mewn ffordd anghywir, wneud gwahaniaeth rhwng perthynas iach a boddhaus, ac un tynghedu. Fodd bynnag, newyddion da yw, os ydych chi'n barod i ymrwymo rhywfaint i wella'r ffordd rydych chi'n cyfathrebu â'ch partner ac ymarfer yr atebion a gynigiwyd gennym, byddwch chi'n dechrau medi'r gwobrau ar unwaith!