Priodas yr Undeb Sifil v / s: Beth yw'r Gwahaniaeth

Gwahaniaeth rhwng undeb sifil a phriodas


rhybudd a chydnabyddiaeth ei fod wedi'i dderbyn

Mae undebau sifil yn statws cyfreithiol ar wahân sydd ar gael mewn rhai taleithiau. Mae'r taleithiau hyn, yn wahanol i gyfreithiau ffederal, yn tueddu i ddarparu'r rhan fwyaf o'r buddion a roddir i barau priod yn y wladwriaeth. Datblygodd y perthnasoedd hyn a gydnabyddir yn gyfreithiol i ddarparu rhywfaint o gydnabyddiaeth gyfreithiol i gyplau o'r un rhyw yn bennaf cyn y datblygiadau cyfreithiol yn 2015 (a oedd yn cyfreithloni priodasau un rhyw ar lefel ffederal). Er i briodasau o’r un rhyw ddod yn gyfreithiol yn yr UD, mae yna gyplau o hyd sy’n dymuno ymgysylltu ag undeb sifil, yn hytrach na phriodas.Priodasau undebau sifil v / s, mae'r ddau ar wahân ond mae yna dri phrif wahaniaeth y dylech chi eu gwybod. Darllen ymlaen.1. Cydnabyddir priodasau ym mhob talaith, ond nid yw undebau sifil. Mewn gwirionedd, pan gânt eu cydnabod fel undeb sifil mewn un wladwriaeth, unwaith y bydd cwpl yn croesi llinellau gwladwriaethol, nid oes unrhyw sicrwydd y bydd eu hundeb sifil yn cael ei gydnabod yn y wladwriaeth arall.

2. Mae gan briodasau’r hawliau i fwynhau buddion gwladwriaethol a ffederal a roddir i gyplau priod yn gyfreithiol, tra bod undebau sifil yn gyfyngedig i’r hawliau a’r buddion gwladol hynny a roddir iddynt yn y taleithiau sy’n cydnabod undebau sifil. Felly, nid yw cyplau mewn undeb sifil yn gallu mwynhau'r buddion ffederal a roddir i gyplau sy'n briod yn gyfreithiol.3. Gall parau priod sy'n dymuno ysgaru wneud hynny mewn unrhyw wladwriaeth y mae ganddynt breswyliad ynddi, tra bo undebau sifil yn ddarostyngedig i orfod sefydlu preswyliad mewn gwladwriaeth sy'n cydnabod undebau sifil.


sut i ddelio â rhieni gwenwynig

Yn ogystal â'r prif wahaniaethau hyn, dylai cyplau sy'n dymuno ymuno ag undeb sifil hefyd ystyried:

  • Wrth gwblhau dogfen gyfreithiol, contract, ac ati, mae'n bwysig peidio â chamddarlunio eu bod yn briod. Er y gallech ystyried eich perthynas fel cwpl cyfreithiol, gall camliwio'ch hun yn briod arwain at faterion cyfreithiol fel twyll, gan arwain at ganlyniadau difrifol.
  • Fel y nodwyd uchod, ni roddir yr un buddion ffederal i undebau sifil â chyplau sy'n briod yn gyfreithiol. Mae hyn yn cynnwys nid yn unig trethi, ond meysydd eraill fel pensiynau, yswiriannau i deuluoedd, a Medicaid.
  • Mae undebau sifil wedi cael eu defnyddio'n bennaf gan gyplau o'r un rhyw, ac felly'n aml mae ganddyn nhw statws negyddol, anghyfartal. Er bod priodas bellach wedi'i gwneud yn gyfreithiol yn yr Unol Daleithiau, mae'n bosibl y bydd y cyplau hynny sy'n ceisio undebau sifil yn dal i gael eu hystyried yn yr un modd annheg.

Diffiniad Cyfreithiol yr Undeb Sifil

Mae undeb sifil yn berthynas nad yw'n briodas rhwng dau berson sy'n cael ei chydnabod mewn rhai taleithiau ac y gellir rhoi amddiffyniadau cyfreithiol iddi yn y wladwriaeth honno wedi hynny. Yn wahanol i briodas, nid yw undebau sifil yn mwynhau'r un buddion, cyfrifoldebau, rhwymedigaethau cyfreithiol ac amddiffyniadau ffederal â chyplau priod. Yn hanesyddol, crëwyd undebau sifil yn 2000 i ddarparu dewis arall i barau o'r un rhyw yn lle priodas mewn rhai taleithiau.Mae Colorado, Hawaii, Illinois a New Jersey yn dal i wahaniaethu rhwng undebau sifil a phriodas. Tra bod Connecticut, Delaware, Rhode Island a Vermont wedi trosi pob undod sifil yn briodasau cyfreithiol.