Byw gyda Priod sydd â Syndrom Asperger: Cwmwl Cyfrinachedd

Byw gyda phriod sydd ag Asperger

Rydyn ni'n chwilio am gariad rhamantus yn daer yn ein diwylliant waeth beth fo'n gwahaniaethau. Mewn perthnasoedd, rydym yn aml yn edrych am ymateb cydamserol gan ein partneriaid i deimlo ei fod wedi'i ddilysu, ei angori a'i ddal yn y berthynas. Bathodd John Bowlby yr ymadrodd “atodiad”. Mae gan oedolion anghenion ymlyniad gwahanol wedi'u llywio o'u haddasiadau o'u plentyndod. Rydym wedi ein gwifrau i gysylltu o'n genedigaeth a cheisio'r cysylltiad hwnnw trwy gydol ein bywydau. Mae'r addasiadau hyn sy'n angenrheidiol fel plentyn yn dal i gynnal dylanwad pwerus fel oedolyn. Ynghyd â'r ddeinameg hon, rydym yn aml yn chwilio am bartneriaid sy'n ein canmol, ac yr ydym yn ail-actio patrymau cyfarwydd â bod yn y byd yn ein dyddio, ein perthnasoedd a'n priodas.
ysgaru gŵr caeth

Mae Asperger’s yn anhwylder niwroddatblygiadol. I ddechrau, gall priod ag Asperger’s ddiwallu angen o fewn y perthnasoedd ac yn aml gellir ystyried bod y nodweddion hyn yn ddeniadol. Ond mae yna rai heriau y mae'n rhaid i chi fod yn ymwybodol ohonynt os ydych chi'n ystyried byw gyda phriod Aspergers.Dyma'r hyn sydd angen i chi ei wybod wrth fyw gyda phriod Aspergers-

Ar gyfer yr oedolyn sydd â pherthnasoedd Asperger yn cynnig eu cwlwm emosiynol eu hunain

Mae rhan o'r unigedd sy'n wynebu anawsterau rhyngbersonol yn golygu peidio â gorfod bod ar eich pen eich hun. Er y gall eu hymddygiad danseilio gwead eu partneriaethau. Mae pobl ag Asperger’s yn dal i fod eisiau cysylltiad yn eu bywydau ac yn eu priodas Aspergers. Mae atyniad y bartneriaeth yn gyntaf yn cynnig diogelwch, sefydlogrwydd a chysylltiad; pethau a addawyd mewn priodas sy'n amddiffyn yr ymdeimlad o hunaniaeth. Ar y llaw arall, gall rhai pobl sy’n byw gydag Asperger’s geisio bywyd lle gellir eu gadael i’w meysydd gweithgareddau eu hunain.Gall byw gyda phriod Aspergers fod yn eithaf heriol i'w partneriaid.

Mae dynion fel arfer yn cael eu diagnosio’n fwy na menywod ag Asperger’s

Aspergers dynion ac anawsterau mewn perthnasoedd - Mewn cymdeithas sy'n dal gwahanol ddisgwyliadau cymdeithasol ar gyfer dynion a menywod mewn priodas, byddai gan y ddeinameg ym mhob partneriaeth ei chyflwyniad unigol ei hun. Yn ogystal, gyda haenau eraill o undebau sy'n cynnwys, byddai galluoedd rhyngracial, un rhyw, corfforol neu feddyliol yn cyflwyno eu haenau eu hunain o heriau a chryfderau. Gall tensiynau eraill mewn priodas fel cyllid a phlant ychwanegu haenau eraill o straen ar ben byw gyda phriod Aspergers.

Mae byw gyda phartner Aspergers yn gofyn am dderbyniad

Mae gan bob un ohonom ddisgwyliadau o'n gwerthoedd fel unigolyn ac fel rhan o'r undeb priodas. Pan fydd gan bartner Asperger’s a elwir hefyd yn Awtistiaeth Gweithredol Uchel gall hyn gyflwyno dynameg anweledig o fewn y berthynas sy’n pwyso tuag allan a neu yn erbyn y partneriaid unigol sydd wedi’u gorchuddio â chwmwl o gywilydd a chyfrinachedd. Gall y rhyngweithio rhwng priod Aspergers a'r priod arall gael effaith hirdymor gan arwain at gylchoedd straen parhaus, trais domestig, materion, salwch meddwl, iechyd corfforol gwael, teimladau o stigma, cywilydd, galar a cholled. Wrth fyw gyda phriod Aspergers, mae gwneud lle i siarad am y materion: cael diagnosis, deall a derbyn y diagnosis, creu lleoedd diogel i gydnabod y gwarediadau cymdeithasol a'r effaith bersonol o fewn y perthnasoedd hyn yn aml ar goll mewn rhannau croestoriadol o'r bywyd preifat a chyhoeddus. perthnasoedd.Mae pob perthynas yn unigryw

Gall fod sbectrwm hefyd o lefel difrifoldeb y symptomau. Bydd pob priod a phriodas yn unigryw. Ond y meysydd cyffredinol o feddyliau, emosiynau, ac ymddygiadau sy'n effeithio ar deulu, gwaith a chymuned yw: cyflyrau hyperarousal emosiynol, anawsterau rhyngbersonol, lletchwithdod cymdeithasol, empathi, agosatrwydd corfforol, hylendid, ymbincio, risgiau uwch ar gyfer OCD, ADHD a phryder.

Mae'r meysydd ffocws trosfwaol mewn meysydd o ddiddordebau arbenigol. Gallant ganolbwyntio am oriau yn ymdrechu i feistroli eu dawnus. Gall yr anrheg hon eu harwain i ddod yn arbenigwyr yn eu meysydd astudio. Ond gall arwain at briod yn teimlo'n unig ac yn anniogel o fewn y briodas. Mae byw gyda phriod Aspergers yn cymryd llawer o gyfaddawd ar ran eu partner.


rhyw gyda dieithryn

Efallai y byddant yn mwynhau siarad am eu diddordebau heb ystyried naws cyfathrebu cilyddol; ciwiau cymdeithasol, ciwiau wyneb, iaith y corff. Mae deall galluoedd meddyliol concrit yn well na dealltwriaeth annelwig o emosiynau: iaith cysylltiadau. Mae anghenion a dymuniadau agosatrwydd Asperger hefyd yn peri problemau i’r partner arall. Ymhlith holl anawsterau priodas Asperger, yr un hon yw’r un fwyaf heriol.

Gall diffyg agosatrwydd ac ymatebion annilys a brofir mewn priodas deimlo fel datgysylltiad gwagleoedd y mae angen eu llenwi'n daer. Gall y rhwystredigaeth na all y priod godi ar ei anghenion emosiynol, efallai'r rhwystredigaeth o orfod mabwysiadu rôl rhoi gofal, arwain at ofnau sylfaenol a sbarduno gwrthdaro a rhwystredigaeth y ddwy ochr gan eu dwyn o'u hapusrwydd. Yn byw gyda phriod Aspergers heb y lle i ddatgelu'r ddeinameg fyw a chysylltu â phriod eraill sydd â phrofiadau tebyg, yn aml gall deimlo fel profiad cariad wedi'i rwystro.

Mae’r parodrwydd i rannu eich hanes emosiynol a phersonol o realiti bod yn briod â rhywun ag Asperger’s o’r pwys mwyaf i allu lleihau tensiwn ynysu . Os na rannwyd mynegiant eich teimladau mae'n ddoeth gwneud hynny mewn amgylchedd cefnogol tosturiol lle gallwch brofi dwyochredd a chysylltiad eich emosiynau.


ymarferion therapi rhyw cyplau

Nid ydych chi ar eich pen eich hun ac mae dynameg byw gyda phriod Aspergers yn real. Gall ffurfiau cefnogaeth fod yn grŵp o briod eraill, cwnsela unigol neu gwnsela cyplau. Rhaid i ddiogelwch bob amser fod y maes asesu cyntaf mewn triniaeth. Os yw pethau wedi cynyddu i'r pwynt y gofynnir am gymorth proffesiynol, mae'n bwysig gwneud eich gwaith cartref i ddod o hyd i'r therapydd cywir. Ni allaf ddweud digon am y pwynt hwn. Mae cael therapydd sy'n arbenigo mewn cynnig cefnogaeth i gyplau lle mae gan briod ddiagnosis Asperger, sydd hefyd wedi'i seilio yn gwneud y gwahaniaeth o ran sut y mae'r cryfderau sy'n bodoli eisoes yn cael eu hadeiladu a'r heriau y gweithir drwyddynt mewn ffordd strwythuredig a choncrit. Mae byw gyda phriod Aspergers yn anodd a gall ychydig o help gan therapydd arwain at newid amlwg yn eich perthynas.

Cyngor perthynas Aspergers

Os nad yw'r berthynas wedi dod i'r pwynt eich bod chi'n teimlo bod byw gyda phriod Aspergers yn amhosib yna mae help ar gael . Mae gwneud y lle i glywed sut y gallwch chi ddod o hyd i'ch gilydd eto a deall byd mewnol pob partner hefyd yn golygu gosod disgwyliadau concrit rhesymol, dod o hyd i ffyrdd o sefydlu arferion, cyfrifoldebau unigol bywyd bob dydd ymarferol, gweithgareddau i gynnal cysylltiadau emosiynol, hunanbenderfyniad, rheoli gwrthdaro , deall y rhwystrau i gyfathrebu Asperger, cynnwys eich hunan-leddfu a'ch hunanofal eich hun, dod o hyd i ffyrdd i droi tuag at eich gilydd ac i hwyluso llwybrau creadigol. Mae cysylltiadau sy'n dilysu'r profiad byw yn golygu bod yn rhaid i'r ddau barti fod yn barod i ddod o hyd i ffyrdd i gefnogi ei gilydd.