Y Rhaniad Mawr: Pryd mae'n bryd ysgaru?

Pryd mae

Ydy fy mhriodas drosodd? A ddylwn i gael ysgariad? Sut i wybod pryd i ysgaru? Arwyddion eich bod chi'n barod am ysgariad?
agosatrwydd deallusol

Teimlo'n exasperated gan briodas sy'n methu. Wel, mae perthnasoedd yn ddoniol. Nid yw'r sawl yr ydym yn chwant ar ei ôl yn y dechrau bob amser yn cyfateb yn dda i ni yn y diwedd.Gall priodasau sy'n cychwyn yn boeth ac yn llawn tân arwain at lanast rhewllyd, oer oherwydd yr allwedd i wneud i bethau bara yw cyffredinrwydd, rhannu diddordebau ac ymdopi'n iach; y pethau atyniad cemegol hynny yn syml yw'r pecyn cychwynnol.

Felly os ydych chi'n nwdls y syniad o pryd i gael ysgariad , mae'n debygol eich bod chi a'ch priod wedi mynd ar goll yn rhywle yn y mewn-betweens budr.Yn y perthnasoedd mwyaf llwyddiannus, mae yna ymdeimlad cryf o undod.

Mae yna ddealltwriaeth bod y berthynas yn bwysicach na'r naill berson neu'r llall, ac er y gallai'r briodas golli rhywfaint o'r gwres (fel y mae pob perthynas hirdymor), mae'r cwpl yn eistedd yn foddhaol mewn cynhesrwydd cyfforddus.

Os ydych chi mewn priodas lwyddiannus, yna ni waeth maint eich gwrthdaro, byddech chi bob amser ymladd dros eich priodas.Mae aberth yr hunan yn gwneud synnwyr i'r pâr hapus oherwydd bod gwerth y berthynas fel un olaf ond un yn cael ei ddeall.

Gwerthfawrogi’r ‘ni’ yn fwy na ‘fi’

Mae priodas yn fywyd a rennir, un y mae'r ddau bartner yn cymryd rhan ynddo fel eu hunain dilys.

Ac yn union fel y byddai tîm pêl-droed yn methu pe bai anghenion y chwarterwr yn unig yn cael eu diwallu, neu gwymp yn y gegin os anwybyddir y cogydd sous, mae paru iach yn un lle mae dau berson yn gyson yn gallu gwerthfawrogi'r 'ni' yn fwy na'r 'fi. ''

Felly pan ydych chi penderfynu ysgaru , fel arfer mae'n arwydd bod un neu'r ddau bartner yn teimlo eu bod wedi'u datgysylltu o'r pâr. Ac yn rhy aml, mae'r pellter hwnnw wedi bod yn tyfu ers cryn amser.

Mae dod â phriodas i ben yn yn aml yn araf, ac nid oes unrhyw wirionedd cyffredinol o ddangosyddion o ran pryd y gwnaethoch chi wirioneddol wahanu. Gall y rhaniad ddechrau gyda llawer o bethau, gan gynnwys y cwynion hyn a glywir yn aml:

  • Mae'r berthynas â'ch priod wedi newid yn negyddol, naill ai oherwydd newid mewn cyfathrebu, lefel agosatrwydd, neu yn syml y ffordd rydych chi'n trin eich gilydd.
  • Fe welwch na allwch ysgwyd y teimlad “blah” hwnnw am eich perthynas.
  • Rydych chi'n cael eich hun yn sleifio ac yn ysbio ar eich priod - chwilio trwy negeseuon ffôn, gwirio allfeydd cyfryngau cymdeithasol, ac ati.
  • Rydych chi'n teimlo fel rhoi'r gorau iddi ar eich partner oherwydd “ni fydd pethau byth yn newid.”
  • Rydych chi'n cael eich hun yn dechrau teimlo'n apathetig tuag at eich priod, e.e., nid yw eu poen a'u llawenydd yn cael eu rhannu gennych chi mwyach.
  • Rydych chi'n siarad am syniadau ar gyfer pethau rydych chi am eu gwneud, nawr neu yn y dyfodol, ac ychydig iawn neu ddim ohono sy'n cynnwys eich partner (neu i'r gwrthwyneb)
  • Mae'ch teulu'n gwneud jôcs ynghylch a yw'ch partner yn real ai peidio oherwydd nad ydyn nhw BYTH o gwmpas.
  • Mae eich ymladd wedi cynyddu i gasineb, ac rydych chi'n cael eich hun wrth gyffordd lle nad yw'r naill na'r llall ohonoch yn swil i ffwrdd o draethu geiriau atgas.
  • Nid ydych yn trafod problemau gwaith na bywydau cymdeithasol eich gilydd.
  • Rydych chi'n treulio mwy nag un noson yr wythnos yn cysgu ar wahân.

Ond dim ond am nad yw perthynas yn heulwen i gyd, nid yw'n golygu nad oes rhywbeth yno i'w achub.

Y gamp yw peidio â chwilio am yn arwyddo bod eich priodas drosodd ond i nodi pa deimladau sy'n bodoli nawr ac yna pennu'r llwybr gorau ymlaen.

Rwyf wedi gweld perthnasoedd yn dod yn ôl o fin marwolaeth, ac rwyf yn bersonol wedi helpu cyplau i adfywio perthynas lle'r oedd y papurau ysgariad eisoes wedi'u cyflwyno.

Ac eithrio partneriaethau lle mae camdriniaeth (corfforol, emosiynol neu feddyliol), dylid bob amser ystyried ceisio torri'r rhaniad cyn mynd tuag at ysgariad yn opsiwn ymarferol.

Os ydych chi mewn perthynas ymosodol yn wir ac yn pendroni pryd mae'n bryd ysgaru, byddai'r ateb bob amser ar hyn o bryd ac nid eiliad yn ddiweddarach.

Gall gwaith cwpl da eich gwthio i weithio i wella'ch perthynas a gwnewch bethau anhygoel, hyd yn oed os mai dim ond eich gosod chi a'ch partner ar y llwybr gorau posibl tuag at ddiwedd sy'n dderbyniol i'r ddwy ochr.

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

Amser i ddechrau chwilio am help

Yn union fel y bydd dietegydd yn gofyn ichi gadw dyddiadur bwyd i weld sut mae arferion bwyta yn dylanwadu ar eich iechyd a'ch lles, felly hefyd y gall dyddiadur perthynas gatalogio iechyd priodas.

Felly, cyn poeni pryd i ddiweddu priodas, f neu 30 diwrnod, gwasgwch eich rhyngweithiadau perthynas a'r ffordd y gwnaethant adael ichi deimlo.

Oeddech chi'n hapus ar ôl noson allan gyda'ch gilydd? Wyneb gwenog. A wnaethoch chi gael eich hun yn cwestiynu bywyd a'i ystyr ar ôl i ffrae ddod i ben? Mae'n debyg bodiau i lawr.

Catalogiwch eich teimladau ar ôl rhyngweithio â'ch priod mor aml â phosib. Yna, ar ddiwedd y 30 diwrnod, edrychwch ar y tueddiadau.

A yw bod o'i gwmpas bob amser yn eich gadael chi'n teimlo'n anfodlon? Ydych chi'n cael eich hun yn cael eich hadnewyddu ar ôl gweld eu hwyneb?

Gallai’r tueddiadau hyn fod y ‘dweud’ sydd ei angen arnoch chi a’ch partner i ddatgelu beth sy’n bod yn llwyddiannus, ac mae hynny lawer iawn o wybodaeth a all helpu i ganiatáu i bethau wella.

Mae ysgariad yn fargen fawr

Mae ysgariad yn benderfyniad eithaf trwm, un na ddylid ei gymryd yn ysgafn. Fel cymdeithas gyfan, gallem fod yn gwneud ychydig yn well swydd gyda'r holl sefyllfa briodas.

Ar gyfer cychwynwyr, dylem fod yn sicrhau ein bod ond yn priodi gyda'r ornest gywir.

Yn anffodus, nid yw llawer ohonom yn cael enghreifftiau gwych o sut beth yw perthynas iach o'r dechrau. Felly rydyn ni'n mynd i briodas ag anghytgord eisoes ar droed.

Ond hyd yn oed wedyn, dylem fod yn sicrhau ein bod wedi dihysbyddu pob llwybr posibl cyn i ni roi'r gorau i'r person yr oeddem yn meddwl y byddai gyda ni ar un adeg ar gyfer holl anturiaethau gwych bywyd.

Ni ellir achub rhai perthnasoedd. A beth yn fwy, ni ddylai rhai fod oherwydd yr effaith negyddol y mae'r berthynas yn ei chael ar y bobl sydd ynddo.

Nid oes cywilydd yn hynny. Ac os ydych chi'n cwestiynu a yw'ch priodas yn iach, a bod yn onest, mae'n debyg nad yw hynny'n wir. Ond nid yw hynny'n golygu bod angen i chi ei daflu.

Efallai y bydd angen i chi wneud rhai newidiadau yn eich perthynas yn unig. A phan fydd newid yn cael ei gofleidio gan y ddau bartner, gall fod yn bont y llanc rhyngoch chi a'ch partner a helpu ‘chi’ i'w wneud yn ôl i ‘ni.’


gan ddweud 'ydw' i gynnig priodas dyfyniadau