Pethau i'w hosgoi ar ôl dadl gyda'ch partner

Pethau i

Yn yr Erthygl hon

Pan fydd cyplau yn ymladd, mae'n ymddangos bod yr holl gariad a rhamant rydych chi wedi'i adeiladu wedi'i daflu allan i'r ffenest. Mae'n rhan arferol o unrhyw berthynas.Gallai cwpl sy'n ymladd fod yn rhan o unrhyw berthynas, ond mae'n dal i fod yn boen.

Nid yw'n ddiwedd y byd, y rhan bwysig yw cusanu a cholur.

Nid yw dadl gyda'ch partner byth yn ymwneud â da a drwg. Mae cyfaddawdau yn angenrheidiol i lwyddo; dyna pam cael cydnawsedd mewn gwerthoedd mae rhoi cynnig arni yn hanfodol er mwyn gwneud iddo bara.

Terfynau cydnawsedd ymladd perthynas i faterion dibwys. Pethau fel bwyta'r darn olaf o gacen bob amser neu beidio â thrwsio'r gwely yn y bore. Peeves anifeiliaid anwes hefyd yn gyfyngedig i'r rhai y tu allan i'r berthynas.

Sut i roi'r gorau i ymladd mewn perthynas

Mae'n syml, rhowch y gorau i'ch unigoliaeth a chytuno i bopeth y mae eich partner ei eisiau.

Os nad ydych yn fodlon gwneud hyn, ac ychydig iawn o bobl sydd, yna nid oes unrhyw ffordd sicr o sut i osgoi ymladd mewn perthynas.

Fodd bynnag, dim ond oherwydd bod gwrthdaro a dadl gyda'ch partner yn anochel, does dim rheswm i'w chwythu allan o gymesur.

Os ydych chi'n hoff o wyau ochr heulog yn y bore a bod eich priod wedi eu sgramblo (eto), does dim rheswm i'w droi yn ddadl danbaid. Gallwch chi dynnu sylw'n dawel (eto) eich bod chi wedi dweud wrthyn nhw sut rydych chi eisiau'ch wyau neu ddim ond ei wneud eich hun.

Os ydych chi'n ymladd â'ch priod dros fater sensitif, does dim rheswm chwaith i weiddi, defnyddio geiriau melltith, neu ddirywio i mewn i dadl i . Os mai'ch partner yw'r un sy'n cychwyn y dadleuon gwresog, does dim rhaid i chi ymgysylltu.

Dadleuon perthynas a gall gwrthdaro fod yn anochel, ond nid oes rhaid i ymladd mewn priodas fod yn ornest weiddi a pissing.

Mae yna adegau pan mae'n amhosib meddwl sut i beidio â dadlau pan fydd eich partner yn dweud pethau afresymol. Nid wyf yn eich cynghori i aros yn dawel. Nid wyf ond yn dweud y dylech ymateb heb weiddi a sarhau'ch partner.

Peidiwch â defnyddio bygythiadau na ultimatums. Yn bwysicaf oll, ailagor gwrthdaro hen a datrys .

Os na allwch chi neu'ch partner ffurfio dadl adeiladol, efallai y byddai'n well gadael y mater wrth law am y tro a'i oeri.

Trafodwch y mater eto ar ôl cwpl o ddiwrnodau a gweld lle mae'n arwain. Nid oes unrhyw sicrwydd y bydd yn sefydlog trwy gyfathrebu, ond mae ganddo siawns uwch o ddatrys na gweiddi ar ei gilydd a rhoi hwb i'w gilydd.

Sut i drwsio perthynas ar ôl ymladd

Os byddwch chi a'ch partner yn cael ymladd mawr heb ddatrys y mater wrth law, bydd niweidio'ch perthynas ymhellach trwy weithredu fel brat ddifetha yn ychwanegu tanwydd at y tân yn unig.

Cyn i chi feddwl am sut i wella perthynas ar ôl ymladd, mae angen i chi oeri ac atal camgymeriadau cyffredin y mae pobl yn eu gwneud sy'n arwain at chwalu. Nid oes rhaid i ddadl gyda'ch partner olygu diwedd hapusrwydd eich perthynas.

Dyma restr o'r hyn i beidio â gwneud mewn gwrthdaro perthynas, neu ar ôl cael dadl gyda'ch partner.

Peidiwch â ymddiried yn y broblem gyda rhywun arall

Peidiwch â ymddiried yn y broblem gyda rhywun arall

Rwy'n deall ei fod yn helpu i drafod eich materion. Ond nid ydych chi'n arddegwr sy'n taro cariad, rydych chi'n oedolyn aeddfed.

Gall datgelu eich perthynas yn gwrthdaro â phobl eraill wneud i eraill weld eich partner mewn goleuni negyddol. Mae yna adegau hefyd pan fydd pobl yn defnyddio'r cyfle i fanteisio arnoch chi yn ystod eich eiliad o wendid.

Os ydych chi wir angen rhywun i siarad â nhw, siaradwch â chi'ch hun.

Myfyriwch ac ail-fyw'r sgwrs yn eich pen.

Meddyliwch am yr hyn a ddywedasoch a sut y dywedasoch hynny. Gweld sut y gallai pethau fod wedi mynd i gyfeiriad arall pe byddech chi wedi trin y sefyllfa yn wahanol.

Peidiwch â mynd allan i gymryd rhan mewn vices

Postiwch ddadl gyda'ch partner, mae nifer sylweddol o bobl yn oeri trwy yfed mewn bar neu fath o gam-drin sylweddau.

Mae'n ymateb dianc, a byddai'r rhan fwyaf o bobl yn ei ystyried yn rhesymol.

Gallai hefyd arwain at farn amhariad.

Rydych chi eisoes mewn meddwl bregus o'r ddadl, gallai cymryd rhan mewn gweithgareddau o'r fath arwain at ddamweiniau anffodus.

Gallai problemau sy'n codi o'r rheini fel damweiniau car, stondinau un noson, neu amser carchar arwain at broblemau mwy arwyddocaol.

Peidiwch â gweithredu fel bwli

Nid yw rhai pobl ddim yn gwybod sut i ddod â dadl i ben.

Bob tro maen nhw'n gweld eu partner, byddan nhw'n dysgl allan dweud rhywbeth yn uchel (ond nid yn uniongyrchol) neu bydd yn diystyru gwrthrychau difywyd.

Bydd gwneud hyn nid yn unig yn eich atal chi a'ch partner rhag oeri, ond gall hefyd niweidio rhywbeth a allai fod yn gostus ei ddisodli.

Os na allwch eistedd yn llonydd ac angen gwneud rhywbeth i wario'ch egni negyddol, gwnewch rai ymarferion fel aerobeg, samba, neu loncian.

Gallwch hefyd wneud rhywbeth adeiladol fel glanhau'r garej, gwneud rhywfaint o arddio, neu sgwrio'r toiled rydych chi wedi bod yn ei ohirio ers wythnosau.

Os ydych chi wir yn teimlo'n rhy ddig i wneud unrhyw beth ar ôl dadl gyda'ch partner. Cwsg .

Gwyliwch hefyd:

Peidiwch â gweithio ar brosiectau sensitif

Ar ôl dadl frwd gyda'ch partner, mae parhau i weithio ar gynigion corfforaethol, ysgrifennu adroddiadau ar gyfer eich pennaeth, neu unrhyw beth arall lle na allwch fforddio gwneud unrhyw gamgymeriadau yn gamgymeriad ynddo'i hun.

Nid ydych yn y meddwl cywir i wneud unrhyw un o'r pethau hyn. Ei ddiffodd am ychydig. Ni fydd yn brifo'ch perthynas, ond gall o bosibl brifo rhywbeth arall os ydych chi'n gweithio ar brosiect sensitif tra'ch bod chi'n ddig.

Bydd hefyd yn gwastraffu eich amser. Mae cael rhywbeth arall ar eich meddwl yn cymryd dwywaith yr amser i gyflawni rhywbeth sy'n gofyn i'ch ymennydd ei gwblhau.

Bydd angen i chi hefyd ei wirio ddwywaith i wneud yn siŵr. Y peth gorau yw cymryd rhan mewn gweithgaredd hamddenol neu gyfeirio at y gweithgareddau corfforol dwys a grybwyllir uchod.

Ailgysylltu ar ôl ymladd mawr yw'r hyn sy'n gwneud i berthynas bara.

Mae dadleuon gyda'ch partner yn digwydd o bryd i'w gilydd, ond symud ymlaen yw'r hyn sy'n gwneud y berthynas yn gryf. Os nad ydych chi'n gwybod beth i'w wneud ar ôl ymladd mawr. Cadwch hi'n syml. Ymddiheurwch os ydych chi'n meddwl eich bod wedi uwchgyfeirio'r mater ar ôl myfyrio arno neu'n syml dywedwch wrth eich partner eich bod chi'n eu caru .

Mae yna lawer o ffyrdd ar sut i drwsio perthynas ar ôl ymladd.

Mae dadleuon gyda'ch partner yn digwydd, ond mae angen i'r ddau ohonoch ddysgu ei adael ar ôl a symud ymlaen. Ychydig o reswm sydd gan gyplau sydd â gwerthoedd cydnaws i ymladd oni bai bod y mater wedi'i chwythu allan o gymesur.

Felly cofiwch beth yw eich blaenoriaethau. Mae eich perthynas, eich plant a'ch dyfodol yn bwysicach na dadl wresog gyda'ch partner dros fater dibwys.

Ranna ’: