Sut i Ddod â Phartneriaeth Ddomestig i ben

Dod â phartneriaeth ddomestig i ben

O ran dod â phartneriaeth ddomestig i ben, yn yr un modd â ffurfio un, bydd y broses yn amrywio o wladwriaeth i wladwriaeth. Wedi dweud a gwneud, mae'r broses ar gyfer dod â'r bartneriaeth i ben yn nodweddiadol debyg i'r broses o ddod â phriodas i ben.
anfodlon yn rhywiol mewn perthynas

Deddfau partneriaeth ddomestig

Gan nad yw pob gwladwriaeth yn cydnabod partneriaethau domestig, yr unig wladwriaethau sy'n gallu eu terfynu yw'r rhai sy'n eu cydnabod. Mae hyn hefyd yn bwysig gan y bydd lefel y buddion a roddir ac sydd ar gael yn amrywio. Er enghraifft, mae rhai taleithiau yn rhoi cyfle i fabwysiadu plant yn ogystal â bod â rheolau a hawliau eiddo penodol.Ar hyn o bryd California yw'r wladwriaeth honno sy'n cynnig buddion partneriaethau domestig sydd fwyaf cyson â'r rhai y maent yn eu darparu i briod priod.

Enghreifftiau o ofynion y wladwriaeth wrth derfynu partneriaeth ddomestig:California : Mae dwy ffordd i derfynu partneriaeth ddomestig yng Nghaliffornia. Os bodlonir rhai gofynion, gellir terfynu partneriaeth ddomestig trwy ffeilio Rhybudd Terfynu Partneriaeth Ddomestig gydag Ysgrifennydd Gwladol California. Er mwyn bod yn gymwys, rhaid cwrdd â'r holl ofynion canlynol:

1. Parhaodd y bartneriaeth ddomestig lai na 5 mlynedd.

2. Ni anwyd unrhyw blant cyn nac yn ystod y bartneriaeth ddomestig.3. Ni fabwysiadwyd unrhyw blant yn ystod y bartneriaeth ddomestig.

4. Nid yw'r naill barti na'r llall yn feichiog.

5. Nid oes gan y naill barti na'r llall unrhyw fuddiant mewn eiddo tiriog.6. Nid yw'r naill barti na'r llall yn rhentu unrhyw dir neu adeilad.

7. Ac eithrio benthyciadau ceir, rhaid i rwymedigaethau cymunedol beidio â bod yn fwy na $ 5,000.8. Ac eithrio ceir, rhaid i eiddo cymunedol fod yn werth llai na $ 33,000.

9. Ac eithrio ceir, nid oes gan y naill barti na'r llall eiddo ar wahân sy'n dod i gyfanswm o fwy na $ 33,000.

10. Rhaid i'r ddau barti gytuno nad ydyn nhw eisiau arian na chefnogaeth gan y partner arall ac eithrio'r hyn sydd wedi'i gynnwys yn y cytundeb setlo eiddo sy'n rhannu'r rhwymedigaethau eiddo cymunedol a chymunedol.

Hefyd, mae'n rhaid bod un o'r partneriaid wedi byw yng Nghaliffornia am y 6 mis diwethaf.

Os na chyflawnir unrhyw un o'r gofynion hyn, rhaid i'r partïon gychwyn achos diddymu yn y Llys Uwch. Gellir ffeilio unrhyw un o'r tair deiseb ganlynol:

1. Deiseb dros ddiddymu partneriaeth ddomestig;

2. Deiseb am ddyfarnu nullrwydd partneriaeth ddomestig; neu

3. Deiseb dros Wahanu Partneriaeth Ddomestig yn gyfreithiol.

Mae'r achos hwn yn debyg i ysgariad ac efallai y bydd angen cyfreithiwr teulu cymwys o California arnoch i'ch cynorthwyo.

Colorado: I derfynu partneriaeth ddomestig yn Colorado, rhaid io leiaf un o'r partneriaid ffeilio Ffurflen Hysbysiad Terfynu gyda chlerc y wladwriaeth. Mae Colorado yn mynnu bod yn rhaid io leiaf un partner yn y berthynas fod yn breswylydd yn y wladwriaeth am 90 diwrnod cyn ffeilio. Yn ychwanegol, rhaid i'r partner ffeilio hefyd ddangos o leiaf un o'r canlynol:

1. Nid ydynt bellach mewn perthynas ymroddedig

2. Nid ydynt bellach yn rhannu cartref cyffredin

3. Mae un o'r partneriaid wedi marw

4. Mae gan un neu'r ddau o'r partneriaid fwy nag un partner


cyngor perthynas coleg

5. Mae un neu'r ddau bartner wedi dod yn briod neu'n disgwyl priodi

Maine : Er mwyn dod â pherthynas ddomestig i ben yn Maine, rhaid bod un o'r partneriaid wedi byw yn y wladwriaeth am o leiaf chwe mis cyn ffeilio i'w therfynu. Dewis arall yw y gall un o'r partneriaid ffeilio i'w therfynu pe bai un o'r achosion dros ddod â'r bartneriaeth i ben yn digwydd yn y wladwriaeth tra roedd y partner yn byw ym Maine:

1. godineb

2. Creulondeb eithafol

Anialwch am 3 blynedd yn olynol cyn ffeilio

4. Arferion meddwdod gros a chadarnhawyd o ddefnyddio gwirod neu gyffuriau

5. Triniaeth greulon a chamdriniol

6. Salwch meddwl sy'n gofyn am gaethiwo mewn sefydliad meddwl am o leiaf 7 mlynedd yn olynol cyn ffeilio

7. Esgeulustod dieisiau am gefnogaeth a gofal y partner arall