Sut Ydw i'n Cael Ysgariad Heddychlon - A Mae'n Wir Yn Bosibl?

Sut Ydw i

Yn yr Erthygl honSut mae cael ysgariad heddychlon?Rydych chi wedi ei ddarllen yn iawn - ysgariad heddychlon. Mae datganiadau gwrthgyferbyniol ac yn swnio fel cais amhosibl ond a yw hi mewn gwirionedd yn amhosibl cael ysgariad heddychlon?

Mae gan bob un ohonom ddewis ac os ydym yn dewis dod â'r berthynas i ben am ba bynnag reswm, mae cyfle hefyd i geisio gwneud iddi fynd mor llyfn â phosib.Gall fod cymaint rhesymau pam mae parau priod yn ysgaru ac ni waeth beth yw'r rhesymau hyn, a all fod yn cwympo allan o gariad, anhwylderau personol, cam-drin, neu faterion - gall rhai arwain at ysgariad dinistriol a dirdynnol ond mae yna achosion hefyd lle mae'n dal yn bosibl ei droi'n un heddychlon. Gadewch i ni gloddio i mewn i hyn yn ddyfnach.


ôl-effeithiau o faterion emosiynol

Rhannu ffyrdd

Pan glywn am ysgariad, credwn gyplau sy'n casáu ei gilydd, cyplau sydd â materion cam-drin corfforol neu lafar neu materion allgyrsiol ond nid dim ond hynny. Weithiau, mae yna gyplau hefyd sy'n cwympo allan o gariad ac yn lle aros yn briod; byddai'n well ganddynt benderfynu symud ymlaen â'u bywydau ar wahân.

Mae ysgariad yn broses hir ac yn credu hynny ai peidio, i rai sy'n cychwyn fel pobl ymosodol a threisgar sydd am ddod â'r berthynas i ben, gall arwain at wahaniad heddychlon ar ôl peth amser.Yn y broses drafod - mae rhai cyplau yn tyfu allan o ddicter ac yn dechrau setlo am ffordd heddychlon o ddelio ag ysgariad.

Mae pobl yn tyfu ac ni waeth pa mor niweidiol y gall ymddangos, mae siawns y bydd hunan-fyfyrio yn digwydd ac felly mae ysgariad heddychlon yn digwydd. Nid oes rhaid i ddiweddu eich priodas fod yn flêr.

Sut mae cael ysgariad heddychlon - ffyrdd i'w wneud yn bosibl?

Os mai chi yw'r cwpl sy'n dal i fod ar delerau da ond wedi cytuno nad ydych chi i fod i aros mewn priodas, yna gall yr ysgariad fynd mor esmwyth ac mor heddychlon ond ar gyfer achosion eraill, mae'n dal yn bosibl, gyda'r holl faterion o amgylch y broses ysgariad , bydd yn her.

Dyma rai awgrymiadau i'w cofio am ysgariad heddychlon

Hunan-fyfyrio

Mae hyn i gyd amdanoch chi a'ch rhan yn y briodas.

Mae hyn yn anodd iawn oherwydd ni fyddwch yn pwyntio bysedd nac yn enwi beiau eich priod. Bydd yn rhaid i chi fod yn berchen ar eich rhan chi o'r berthynas gan gynnwys y rhesymau pam y daeth i ben.

Mae'n rhaid i chi dderbyn, er y gallai fod gan y llall fwy o faterion na chi ond ar ddiwedd y dydd, y ddau ohonoch sydd wedi creu diwedd eich priodas. Ar ôl i chi dderbyn eich beiau, bydd yn haws siarad, trafod a symud ymlaen i'ch bywyd.

Dysgu gadael i fynd

Pan rwyt ti gweld arwyddion nad yw eich perthynas yn mynd yn esmwyth neu eich bod yn gwybod yn eich calon y bydd eich priodas yn arwain at ysgariad, yna mae'n bryd dysgu gadael i fynd.

Mae'n anodd a bydd yn cymryd peth amser i drwsio'ch calon sydd wedi torri ond ni all un aros mewn perthynas os nad yw'r person arall ei eisiau bellach.

Derbyn yr hyn a ddigwyddodd. Ewch i wylo, alaru, ond yn y pen draw, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n derbyn y realiti.


sut i ddod o hyd i gyfreithiwr ysgariad da

Byddwch yn onest gyda'r plant

Byddwch yn onest gyda

Mae'r plant yn glyfar. Os ydyn nhw'n ddigon hen, mae'n well gadael iddyn nhw fod yn ymwybodol o'r hyn sy'n digwydd yn lle ceisio esgus bod popeth yn iawn neu fod yn gyfrinachol.

Mae hyn yn achosi mwy o ddryswch iddynt na'r union wirionedd. Cael sgwrs, cael sgwrs iach gyda'ch plant ac egluro iddyn nhw beth ddigwyddodd a sicrhau eu bod nhw'n cael eu caru - waeth beth.

Mae heddwch yn dechrau gyda chi

Sut mae cael ysgariad heddychlon, efallai y byddwch chi'n gofyn?

Dechreuwch gyda chi'ch hun. Ymrwymwch i heddwch a byddwch chi'n ei gael. Weithiau, gall y sefyllfa ymddangos yn rhy annioddefol eich bod chi eisiau rhyddhau'ch holl rwystredigaethau neu badmouth eich cyn neu hyd yn oed ffonio'ch cyn-gariad i ymladd a mentro. Peidiwch â gwneud hynny.

Mor amhosibl ag y mae'n ymddangos, gall eich dicter ddiflannu a gallwch ymrwymo i heddwch mewnol. Hyd yn oed os yw'ch cyn-aelod yn ei gychwyn, dim ond gadael iddo fynd.

Dewiswch eich brwydrau

Ar wahân i sicrhau bod heddwch yn cychwyn gyda chi - efallai na fyddwch yn gallu rheoli'r holl sefyllfa.

Gall fod achosion lle byddai'ch cyn-aelod eisiau ymladd neu ddechrau mater. Mae yna bethau y gallwch chi eu brwsio i ffwrdd a pheidiwch â gadael i eiriau llym eich cael chi. Er enghraifft, pa un ohonoch chi fydd yn ei gael i gadw'r jiwcbocs hwnnw y gwnaethoch chi ei brynu gyda'ch gilydd? Meddyliwch am hyn yn glir ac os mai gwastraff ynni yn unig ydyw, a yw'n werth ymladd drosto o hyd?

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

Cymerwch bethau'n araf

Wrth gwrs, mae yna achosion lle na allwch sefyll golwg eich cyn - mae'n ddealladwy ond weithiau, mae'n well gadael i'r broses ysgaru ddigwydd.

Os gall fod sefyllfaoedd y gall y ddau ohonoch eu cyfaddawdu - rhowch gynnig arni. Os oes gweithgaredd ysgol lle mae angen y ddau ohonoch, efallai y gallwch weithio allan rhywbeth i'ch plant. Nid yw'n golygu eich bod chi'n dod yn ôl at eich gilydd, dim ond golygu eich bod chi'n ddau oedolyn sy'n barod i gyfaddawdu.


maddau gŵr twyllo

Bywyd ar ôl ysgariad

Cofiwch nad ysgariad yw diwedd eich teulu na'ch hapusrwydd.

Dim ond cam y mae'n rhaid i chi ddelio ag ef. Peidiwch â gadael i'ch calon gael ei llenwi â chwerwder mai dim ond cyfle i ymladd a dial y byddwch chi'n gweld eich ysgariad. Mae'n gam tuag at ddyfodol arall. Mae bywyd ar ôl ysgariad - cofiwch hynny.

Ffrindiau ar ôl ysgariad?

Sut mae cael ysgariad heddychlon er mwyn fy llesiant a fy mhlant?

Yr ateb i hyn yw dechrau gyda chi'ch hun yn unig. Dechreuwch ddangos parch hyd yn oed os yw'n anodd, dechreuwch ddangos hunanreolaeth a pharodrwydd i gyfaddawdu ac oddi yno, rydych chi eisoes yn cychwyn trafodaeth heddychlon.

Nid ydych chi am fod yn elynion gyda'ch cyn am byth yn enwedig pan fydd plant yn cymryd rhan. Roeddech chi'n caru'ch gilydd ar un adeg ac nid yw'n rhy hwyr i fod yn sifil neu hyd yn oed yn ffrindiau gyda nhw hyd yn oed os nad ydych chi gyda'ch gilydd mwyach.