A yw'n Bosibl Cael Ysgariad Rhad?

A yw

Yn yr Erthygl honMae penderfynu dod â'ch priodas i ben yn broses syml ac ni fydd byth yn broses syml.Mewn gwirionedd, mae pob ysgariad yn straen ac yn llythrennol yn newid bywyd. Fodd bynnag, fel unrhyw brosesau eraill, gallwn ddod o hyd i ffyrdd i'w wneud ychydig yn llai costus ac yn llawer symlach.

Os ydych chi'n chwilio am y ffordd orau o gael ysgariad rhad, yna efallai ei bod hi'n bryd casglu'ch holl adnoddau a deall sut mae'r broses yn gweithio. Fel hyn, byddwch chi'n gallu cael y wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i allu ffeilio am ysgariad rhad ond sut allwn ni arbed a gwneud y broses yn haws?A oes y fath beth ag ysgariad rhad?

Os ydych chi'n mynd i ofyn i weithiwr proffesiynol sut i gael ysgariad rhad, mae'n debyg y byddan nhw'n dweud wrthych nad oes y fath beth ag ysgariad rhad.

Ond y gyfrinach yma yw peidio â gofyn am ysgariad rhad ond yn hytrach, deall sut mae'r broses ysgaru yn gweithio a dewis y dewisiadau amgen rhataf.


Mae 5 cam o alar yn torri i fyny

Opsiynau ar gyfer ysgariad rhad

Mae pob sefyllfa ysgariad yn wahanol, dyma pam efallai na fydd un dull yn gweithio'n dda gyda'r llall. Ond, gallwn yn bendant roi cynnig ar ein hopsiynau gorau i gael proses ysgariad rhad cyflym.Gadewch i ni weld rhai o'r opsiynau sydd gan gyplau sydd eisiau ysgaru -

1. Ysgariad diwrthwynebiad

Mewn rhai sefyllfaoedd lle dylai'r parau priod gytuno i aros yn sifil gyda'i gilydd a chytuno rhwng y ddau ohonynt eu bod yn barod i weithio gyda'i gilydd a rhoi eu gwahaniaethau o'r neilltu i wneud i'r broses weithio, yna bydd hyn yn rhoi opsiwn is a rhatach iddynt .

Pe bai'r cwpl yn penderfynu rhannu eu hasedau priodasol, yn cytuno i ddelio â dalfa a chefnogaeth eu plant, a thrafod unrhyw faterion eraill rhwng eu priodas, yna gellir torri'r ffi broffesiynol yn ei hanner yn barod.

Gelwir y broses hon yn ysgariad diwrthwynebiad, ond ni fydd unrhyw anghytuno rhyngoch chi a'ch priod gan gynnwys ond nid yw'n gyfyngedig i faterion ariannol a materion yn ymwneud â'r ddalfa.

Mae hyn yn cael ei ystyried yn un o'r ffyrdd gorau o gael ysgariad rhad oherwydd gallwch chi a'ch priod gytuno ar y broses eich hun heb yr angen i dalu ffioedd uchel i gyfreithwyr a ffioedd ysgariad drud eraill.

Hefyd, mewn rhai taleithiau, os ydych chi'n gwneud ysgariad diwrthwynebiad, does dim angen i chi gamu y tu mewn i ystafell llys hyd yn oed. Mae hyn yn cael ei ystyried yn rhatach ac ffordd heddychlon o ddod â'ch priodas i ben .

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

2. Nid ydych wedi priodi mor hir â hynny;

Os byddwch chi a'ch priod yn penderfynu yn ystod ychydig flynyddoedd eich priodas, yn benodol llai na 5 mlynedd, nad ydych chi'n gydnaws, yna gallwch chi gael ysgariad rhad a mae gan bob gwladwriaeth enwau gwahanol ar ei gyfer .

Yn California, gelwir hyn yn Ddiddymiad Cryno.

Yn dibynnu ar eich gwladwriaeth, gall fod rhai rheolau cymwys i'w gwirio cyn y gallwch fanteisio ar y ffordd ratach hon o gael ysgariad. Yng Nghaliffornia, ni ddylai fod gennych chi a'ch priod unrhyw blant, yn briod 5 mlynedd neu lai, dim dyledion y tu hwnt i swm penodol - yna gallwch fod yn gymwys ar gyfer hyn.

Mae'n hawdd iawn ffeilio gweithiau papur a gall rhai hyd yn oed ddechrau ysgariad rhad ar-lein trwy'r broses hon.

3. Cyfryngwyr yn lle cyfreithwyr

Os oes gennych chi amryw o faterion ac ni waeth pa mor anodd rydych chi'n ceisio, ac eto rydych chi'n dal i gael eich hun yn anghytuno dros rai pethau, yna yn lle llogi cyfreithwyr, rhowch gynnig ar gyfryngwr ysgariad yn lle.

Cyfryngwr ysgariad yw rhywun sy'n cael ei ystyried yn drydydd parti niwtral a fydd yn trafod gyda'r cwpl fel y gallant gyfaddawdu a chyfarfod hanner ffordd. Hynny yw, bydd cyfryngwr yn eich helpu chi a'ch priod i setlo'ch gwahaniaethau.

Pwy sydd eisiau llogi cyfreithwyr drud pan allwch chi siarad amdano'n heddychlon neu o leiaf geisio?

4. Dewch o hyd i gyfreithwyr ysgariad rhad - werth rhoi cynnig arni

Dewch o hyd i gyfreithwyr ysgariad rhad - werth rhoi cynnig arni

Mae cyfreithwyr ysgariad rhad a noddir gan y llywodraeth mewn rhai taleithiau ac os ydych chi'n lwcus, gallwch ddod o hyd i'ch hun ar gyfer eich ysgariad.

Er, gwnewch yn siŵr bod gennych chi ddigon o ddealltwriaeth o hyd am y broses fel y byddai'r broses, ymhen amser, yn mynd yn llyfn ac mor gyflym ag y gall - y cyflymaf y gellir ei wneud, y lleiaf y mae'n rhaid i chi ei dalu.

5. Pecyn Ar-lein Ysgariad DIY

Yn edrych fel y gallwn ni ddod o hyd i bopeth ar-lein y dyddiau hyn. Mae hynny'n iawn! Os nad ydych chi a'ch priod sydd wedi ymddieithrio bellach yn gymwys i gael cytundeb diddymu neu os oes gennych rai materion ar ôl i fynd i'r afael â nhw ond mae gennych rai syniadau am ysgariad, asedau, dyledion, a hyd yn oed y ddalfa, yna gallwch ddod o hyd i'r ffordd orau a chyflymaf. i ddiweddu eich priodas.

Byddai rhai gwefannau yn darparu camau hawdd i chi fel ffeilio gwaith papur, ymgynghoriadau dros y ffôn gyda chyfreithiwr ardystiedig, ac yn fwyaf tebygol llai o deithiau i ystafell y llys.

Mae'n bendant yn ddewis arall haws i'r broses ysgaru yr ydym i gyd yn ei wybod.

Pethau i'w cofio os ydych chi eisiau ysgariad rhad

Fel unrhyw ddewisiadau eraill, mae angen i ni sicrhau ein bod yn barod i gael ysgariad cyn cymryd y camau sydd eu hangen i ddod â'r briodas i ben. Ochr yn ochr â hyn, mae angen i ni hefyd fod ychydig yn ddoethach wrth ddewis ein dewisiadau amgen o ran ysgariad.

Cofiwch y canlynol a byddwch yn gweld sut y gall eich helpu i gynilo o'r ffioedd ysgariad drud hynny.

  1. Gosodwch eich blaenoriaethau yn syth - Byddwch yn gadarn gyda phob penderfyniad y byddwch chi'n ei wneud
  2. Peidiwch â gadael i ddicter eich bwyta chi - Mae'n well trafod
  3. Peidiwch â meddwl am heddiw yn unig - Paratowch ar gyfer eich dyfodol yn enwedig sut y gallwch bownsio'n ôl ar ôl ysgariad
  4. Bydda'n barod - Bydd hon yn broses hir a all eich draenio yn feddyliol, yn emosiynol ac yn gorfforol. Felly, byddwch yn barod.
  5. Cyfathrebu - Rydym yn deall sut y gall hyn fod yn anodd ond dim ond meddwl amdano fel y ffordd allan o berthynas wenwynig.
  6. Meddyliwch am eich plant - Waeth pa mor anodd y gallai pethau fod wedi bod, dewiswch beth sydd orau i'ch plant.

Gall fod yn anodd cael ysgariad rhad ond onid ydych chi'n meddwl ei fod yn werth chweil?

Rydych chi wedi gwario cymaint ar eich priodas ac wrth gwrs, nid ydym am wario cymaint â hynny mewn ysgariad hefyd. Os credwch nad ydych yn hapus â'ch gilydd mwyach ac ysgariad yw eich unig ateb - gallai hefyd ddod o hyd i'r ffordd orau i ddod â'ch priodas i ben heb aberthu'ch cyllid.