7 Rhesymau Pam Mae Pobl Yn Ysgaru

Rhesymau Pam Mae Pobl Yn Ysgaru

Nid yw'r rhan fwyaf o bobl sy'n priodi byth eisiau ysgaru. Maen nhw'n mynd i'w priodas gyda'r gobeithion uchaf am fywyd hapus hir gyda'i gilydd. Fodd bynnag, mae priodasau fel gerddi. Rhaid i chi dueddu atynt yn rheolaidd neu fel arall gall “chwyn” dyfu. Os gadewir y chwyn hwn heb oruchwyliaeth gallant ddinistrio'r “ardd” yn y pen draw.Pan fydd cyplau yn teimlo fel eu bod wedi rhoi popeth sydd ganddyn nhw i'w perthynas, gallant ddod i'r casgliad yn y pen draw ei bod hi'n bryd dod â'u priodas i ben.Dyma 7 achos o geisio ysgariad:

  • Cyfathrebu
  • Cyllid
  • Teulu / yng nghyfreithiau
  • Crefydd
  • Rôl ffrindiau
  • Rhyw
  • Anffyddlondeb

Trafferth gyda chyfathrebu

Pan fydd dau berson yn rhannu bywyd gyda'i gilydd, mae'n hanfodol eu bod yn gallu siarad am yr hyn sydd ei angen arnynt a gallu deall a cheisio diwallu anghenion eu partner. Pan fydd cyplau yn stopio siarad â'i gilydd, gallant deimlo'n ynysig, yn unig a gallant roi'r gorau i ofalu am ei gilydd yn gyfan gwbl. Gall hyn arwain at chwalu'r berthynas.

Gwyliwch hefyd:Trafferth gyda chyllid

Gall straen ariannol arwain at bryderon mawr. Os nad yw cwpl ar yr un dudalen ynglŷn â sut y bydd y cyllid yn cael ei drin, gall arwain at broblemau ofnadwy. Gall gwahaniaethau o ran faint o arian y mae pob partner yn dod ag ef i'r briodas hefyd arwain at ddramâu pŵer rhwng cwpl. Gall hyn ddifetha llanast ar eu synnwyr o undod ac yn y pen draw eu hapusrwydd.


peth rhamantus i'w wneud i'ch gŵr

Trafferth gyda theulu / yng nghyfreithiau

Gall teulu fod yn ffynhonnell straen fawr i gwpl. Os nad yw cwpl yn deall sut i gael ffiniau da gyda'r teulu, gall achosi llawer o ymladd. Yn ogystal, mae gan bob teulu ei “ddiwylliant” penodol ei hun (sut mae pethau'n cael eu gwneud, agweddau, gwerthoedd, ac ati). Pan ddaw dau berson at ei gilydd maent yn toddi dau ddiwylliant gwahanol. Pan na wneir hyn yn llwyddiannus, gall ddod â phriodas i ben. Gall pethau fynd yn gymhleth iawn pan fydd y briodas yn cael ei chyfuno â phlant o gyn-bartneriaid. Gall y materion teuluol luosi ac achosi mwy fyth o straen ar y cwpl.

Crefydd

Mae yna lawer o briodasau cymysg allan yna. Weithiau mae hynny'n gweithio allan yn wych ac yn gwella bywyd trwy ychwanegu cymysgedd o draddodiadau. Bryd arall, yn aml pan fydd plant yn cymryd rhan, gall arwain at wahaniaethau mawr mewn agweddau ynghylch sut y dylai rhywun fyw ei fywyd a magu plant. Os na all cyplau ddod i gytundeb ar ba ran y bydd crefydd yn ei chwarae yn eu bywyd gyda’i gilydd, gall hyn achosi cythrwfl dwfn.Rôl ffrindiau

Mae gan rai cyplau syniadau gwahanol ynglŷn â rôl rôl ffrindiau yn eu bywyd fel cwpl. Efallai y bydd un partner yn teimlo bod ei briod yn treulio gormod o amser gyda phobl eraill. Gall hyn arwain at deimlo'n ddigariad, teimladau o wrthod, a theimlo heb eich gwerthfawrogi.

Rhyw

Yn aml, mae cyplau yn cael trafferth gyda gwahanol yriannau rhyw a gwahanol archwaeth rywiol. Gall hyn wir blagio cwpl wrth iddynt geisio diwallu eu hanghenion. Yn ogystal, ar wahanol gyfnodau mewn bywyd gall ein hanghenion rhywiol newid a all arwain at deimladau o ddryswch a gwrthod.

Anffyddlondeb

Pan fydd un person yn mynd y tu allan i'r berthynas i ddiwallu ei anghenion, p'un a yw'n gorfforol neu'n rhywiol, gall hyn beri perthynas. Mae'n anodd iawn cael ymddiriedaeth yn ôl unwaith y bydd partner yn teimlo ei fod wedi'i fradychu. Nid yw'n amhosibl, ond yn heriol iawn yn wir.

Gall ysgariad fod yn arbennig o drawmatig pan fydd plant yn cymryd rhan. Y peth gwaethaf y gall rhieni ei wneud yw troi eu plentyn (plant) yn gyfrinachau. Os ydych chi'n meddwl amdano'n rhesymegol gallwch chi weld os yw plentyn (waeth beth yw ei oedran hyd yn oed yn oedolyn) yn ochri â Mam, maen nhw'n teimlo eu bod nhw'n bradychu Dad. Os ydyn nhw'n ochri gyda Dad maen nhw'n bradychu eu mam. Mae'n sefyllfa dim buddugoliaeth ac yn achosi pryder.

Os ydych chi'n profi un neu fwy o'r materion hyn yn eich priodas, efallai eich bod chi'n cael amser eithaf anodd ar hyn o bryd. Dyma'r newyddion da. Gall therapi cyplau helpu gydag unrhyw un neu bob un o'r materion hyn. Yn nodweddiadol mae cyplau yn dod i gwnsela saith i un mlynedd ar ddeg ar ôl i broblemau ddechrau. Gall hynny wneud iddo ymddangos yn eithaf anobeithiol y bydd pethau byth yn gwella. Fodd bynnag, os yw'r ddau bartner wedi ymrwymo i wella eu priodas mae yna ddigon y gellir ei wneud i wella eu bywyd gyda'i gilydd a helpu'r ardd briodas i flodeuo eto.