Pam fod Materion Emosiynol Mor Beryglus?

Pam fod Materion Emosiynol Mor Beryglus

Yn yr Erthygl hon
pwysigrwydd cwnsela premarital

“Ond wnaethon ni erioed ddim byd & hellip; ni ddigwyddodd dim byd corfforol rhyngom ni & hellip; ” Geiriau i'r perwyl hwn yn aml yw ymateb y rhai sy'n wynebu eu hymglymiad emosiynol amhriodol neu eu materion emosiynol.O ran materion emosiynol y galon gyda rhywun heblaw eich priod, rydych chi'n hwylio ar ddyfroedd peryglus iawn yn wir. Ystyriwch yr awgrymiadau canlynol ynglŷn â phwnc twyllo emosiynol a goresgyn twyllo emosiynol.

Sut mae materion emosiynol yn digwydd?

Efallai y bydd perthynas emosiynol yn datblygu mewn seiberofod cyn i chi hyd yn oed ei sylweddoliPan fyddwch chi'n treulio canran fawr o'ch diwrnod, bob dydd, yn gweithio'n agos at rywun arall, a dim ond am ychydig oriau ar ddiwedd diwrnod blinedig hir y byddwch chi'n gweld eich priod, mae'n ddealladwy sut y gall materion emosiynol ddechrau.

Mae hyn yn arbennig o wir pan fo tensiynau parhaus heb eu datrys rhyngoch chi a'ch priod.

Opsiwn hawdd arall y dyddiau hyn yw'r rhyngrwyd lle mae nifer o gysylltiadau ar gael ac efallai y bydd perthynas emosiynol yn datblygu mewn seiberofod cyn i chi hyd yn oed sylweddoli hynny.Gwyliwch hefyd:

Arwyddion peryglus o anffyddlondeb emosiynol mewn priodas

Pan fyddwch chi'n cael eich hun yn rhannu'ch calon â rhywun heblaw'ch priod, gan dreulio llawer o amser yn siarad gyda'ch gilydd, hyd yn oed yn rhannu am eich brwydrau gyda'ch priod, dylech weld baner goch fawr yn chwifio yn y gwynt.

Yn fuan efallai y cewch eich hun yn chwilio am bob esgus i fod gyda'r person arall hwn, gan dwyllo'ch priod yn emosiynol, llunio cynlluniau cywrain i dreulio amser gyda'ch gilydd a dweud celwydd wrth eich priod ynghylch ble rydych chi mewn gwirionedd.

Camau materion emosiynol

Mae materion emosiynol yn agos atoch, yn gyfnewidiol ac yn bryfoclyd yn emosiynol eu natur.

Er mwyn delio â chariad emosiynol a'r ôl-effeithiau dinistriol y mae'n eu golygu, byddai'n ddefnyddiol deall sut y dechreuodd eu perthynas emosiynol.

  • Pan fydd priod yn teimlo'n annigonol a heb ei werthfawrogi mewn priodas , gallant geisio perthynas emosiynol i deimlo eu bod yn cael eu clywed, eu dilysu a'u gwerthfawrogi. Mae perthynas emosiynol yn llenwi'r gwagle ac yn disodli'r agosatrwydd emosiynol yr oedd y priod twyllo unwaith yn ei rannu gyda'r partner mewn priodas.
  • Pan nad yw'r partner ar gael y rhan fwyaf o'r amser, oherwydd cyfrifoldebau cadw tŷ neu ofynion y gweithle, mae'r partner bregus mewn priodas yn ceisio cwmnïaeth ac yn mynd ati i gael perthynas emosiynol.
  • Pan fydd partner yn teimlo ei fod wedi'i wrthod gan ei briod yn y gwely, maent yn chwilio am gwmni rhywun a fydd yn gwneud iddynt deimlo'n ddymunol ac yn rhywiol trwy rannu testunau flirtatious, gwenu coy, rhyngweithio ag ensyniadau dwbl, a chyffyrddiadau fflyd. Mae unigolion o'r fath eisiau mwy o sylw gan y berthynas emosiynol i deimlo'n ddeniadol a mwynhau edmygedd.
  • Efallai y bydd y partner twyllo nawr yn dechrau teimlo'n euog ac yn edrych ar ffyrdd i ddod â chariad emosiynol i ben. Gall hyn naill ai arwain at y cwpl mewn carwriaeth emosiynol gan alw ei fod yn rhoi'r gorau iddi yn gyfeillgar oherwydd bod y tensiwn yn rhy uchel i'w gynnwys neu'r partner anfodlon i deimlo'n gythryblus. Gall y partner jilted droi at driniaethau i barhau â'r berthynas neu hyd yn oed fygwth datgelu'r berthynas i'r priod diarwybod.

Beth sydd o'n blaenau?

Fel gyda phob perthynas, nid yw perthynas emosiynol yn statig; mae'n rhedeg cwrs naturiol. Os na chaiff ei wirio, mae'r tebygolrwydd y bydd godineb emosiynol yn troi'n agos atoch yn uchel iawn. Peidiwch â meddwl y gallwch chi aros yn “ddim ond ffrindiau” am byth. Mae'r ateb i'r cwestiwn, “a yw materion emosiynol yn troi'n gariad?”, Yn gadarnhaol.

Ar ôl i chi weld yr arwyddion perygl bydd angen i chi wneud penderfyniad am eich perthynas.

Gwnewch ddewis radical

Gwnewch ddewis radical naill ai i

Pan sylweddolwch eich bod wedi dod yn rhan o berthynas y galon y tu allan i'ch priodas, bydd angen i chi wneud dewis radical naill ai i'ch partner priodas neu i'r person arall.

Mae'n annheg ac yn afiach i chi'ch hun ac i'ch priod a'ch ffrind barhau i hollti'ch calon fel hyn.

Sut i ddod â'r berthynas emosiynol i ben?

Nid yw dod â materion emosiynol i ben byth yn hawdd

Pam ei bod hi'n anodd dod â materion emosiynol i ben?

Nid yw dod â chariad emosiynol byth yn hawdd. Efallai y bydd y sawl a gyhuddir yn teimlo bai anghywir am anffyddlondeb. Os nad yw'r berthynas yn gyfystyr ag agosatrwydd rhywiol ac nad yw'r priod sy'n twyllo yn bwriadu gadael eu priod, maent yn rhesymoli'r berthynas ac yn ystyried bod y berthynas emosiynol yn iach ac yn gyfreithlon.

Hefyd, mae'n anodd gollwng gafael ar berson rydych chi wedi dod o gwmpas i ymddiried ynddo. Rydych chi'n ofni colli un person sy'n eich cael chi, ac mae'n ymddangos ei fod yn edrych allan amdanoch chi.

Ar ben hynny, mae'n dorcalonnus iawn i rywun mewn carwriaeth emosiynol roi stop ar yr “uchel” neu ymdeimlad o ewfforia yr oeddent yn ei brofi o'r berthynas.

Mae adferiad perthynas emosiynol yr un mor anodd ag iachâd o berthynas rywiol neu gorfforol.

Ond os ydych chi wedi dod at eich synhwyrau, yn dymuno gweithredu er budd gorau eich priod, a'ch bod chi'n dewis bod yn ffyddlon i'ch partner priodas, yna'r unig opsiwn yw dod â'r berthynas â'r person arall i ben.

Ar sut i ddod â chariad emosiynol i ben, bydd angen penderfyniad ar eich rhan chi, yn enwedig os ydych chi'n gweithio gyda'ch gilydd. Efallai y bydd angen newid swyddi hyd yn oed.

Ar y cyd â'r rhain, awgrym arall ar sut i ddod dros berthynas emosiynol yw gweithio ar greu fersiwn fwy deniadol o'r cymod a bywydau yn y dyfodol gyda'i gilydd fel cwpl.


pa mor hir mae'n ei gymryd i ddyn ddod dros ysgariad

Mae adferiad anffyddlondeb emosiynol yn bosibl os yw cyplau yn barod i'w weithio allan. Gall cymryd therapi priodas gyda'i gilydd i wella ac aros yn briod fynd yn bell o ran adfer priodas iach.

Ailadeiladu eich priodas

Ei gwneud yn flaenoriaeth i ailadeiladu eich priodas a bod yn dryloyw ac yn atebol i'ch priod. Ystyriwch gael help trwy gwnsela os ydych chi'n cael trafferth cyn iddi fynd yn rhy hwyr i wneud iawn.

Yn y diwedd, byddwch yn sylweddoli ei bod yn werth gwarchod rhag peryglon materion emosiynol er mwyn mwynhau priodas hapus ac iach.