Aelwyd Hapusrwydd a Chariad: Awgrymiadau ar gyfer Teulu Hapus

Awgrymiadau ar gyfer Teulu Hapus

Yn yr Erthygl honNi all teulu byth fod yn rhy hapus. Mae hapusrwydd yn helaeth yn cynyddu ansawdd bywyd. Fel popeth arall, mae hapusrwydd yn cychwyn gartref a dyna pam ei bod yn bwysig adeiladu teulu hapus. Mae hapusrwydd ar aelwyd o fudd i bawb yn feddyliol ac yn emosiynol. Mae'r cyfan yn swnio'n wych wrth gwrs ond mae hapusrwydd, fel popeth arall, yn rhywbeth y mae'n rhaid i deuluoedd weithio iddo. Rhaid i ddeinameg fod yn iawn, mae'n rhaid i aelodau bondio, mae'n rhaid i bawb deimlo'n bwysig ac yn bwysicaf oll yn cael eu caru. Gwneud y rheini'n flaenoriaeth yw sut i adeiladu teulu hapus. Yn barod i wella'ch cartref? Dilynwch y pedwar awgrym hyn ar gyfer teulu hapusach.Dyma rai pethau y gallwch chi eu gwneud i gynyddu hapusrwydd eich teulu:

1. Mynd i'r afael ag unrhyw berthnasoedd dan fygythiad

Nid yw'n anghyffredin i berthnasoedd cyfaddawdu o fewn teulu. Efallai nad yw dau o'ch plant yn cyd-dynnu, nid yw'r ddeinameg rhyngoch chi a phlentyn lle hoffech chi iddo fod neu mae'ch priod wedi bod ychydig yn bell. Beth bynnag ydyw, dechreuwch trwy gyfaddef bod problem ac yna cymerwch gamau i drwsio unrhyw berthnasoedd dan fygythiad.a) Darganfyddwch pam: Y ffordd i ddechrau yw penderfynu pam. Wrth ddelio â phlant a phobl ifanc, gall hyn fod yn her ond yn aml mae'n wrthdaro arferol fel cythruddo ei gilydd, problemau gyda rhannu ac ati. I drwsio hyn, mae'n rhaid i rieni ddysgu plant sut i adnabod a gosod ffiniau, sut i atal negyddol sefyllfaoedd a sgiliau datrys problemau. Mae gwell sgiliau rhyngweithio o fudd i berthnasoedd brodyr a chwiorydd.


sut i ddelio â anwybodaeth

b) Rhowch amser iddo: Fel rheol, dim ond amser, sgwrs a darganfod tir cyffredin sydd ei angen ar berthnasoedd cyfaddawdu sy'n cynnwys oedolion neu blant ac oedolion. Dylai'r unigolion nad ydyn nhw'n cyd-dynnu dreulio mwy o amser gyda'i gilydd oherwydd bod amser yn hyrwyddo perthnasoedd iachach. Mae'n gwneud hyn trwy greu amgylchedd sy'n annog sgwrs sydd yn ei dro yn arwain at agosrwydd. Wrth i aelodau'r teulu siarad, daw rhinweddau da allan a darganfyddir cyffredineddau.

2) Hyrwyddo amser teulu

Mae bywyd teuluol hapus yn gofyn am amser teulu. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwneud hyn yn ddilys. Mae pobl yn aml yn cau i lawr pan fyddant yn teimlo fel eu bod yn cael eu gorfodi neu eu sefydlu i wneud rhywbeth. Defnyddiwch y geiriau, “Gadewch i bawb eistedd a sgwrsio” ac mae gennych deulu yn mynd trwy'r cynigion yn lle tyfu'n agosach.a) Byddwch yn gynnil: I hyrwyddo amser teulu yn y ffordd iawn, byddwch yn gynnil. Pan fydd pawb gartref yn awgrymu gwylio ffilm, trowch at sioe ddoniol ar y teledu, gwnewch wledd felys a gwahodd pawb i'r bwrdd, cynllunio gwibdaith neu ofyn i bawb helpu gyda'r tasgau (mae plygu'r golchdy yn berffaith). Bydd bron unrhyw beth sy'n cael y teulu mewn un lle yn ei wneud.

b) Ewch gyda'r llif: O'r fan honno, ewch gyda'r llif ac annog rhyngweithio pan fydd yr amser yn ymddangos yn iawn. Gellir gwneud hyn gyda syml, “Dywedwch wrth mam / dad y jôc a glywsoch chi ddoe” neu “Onid ffilm / sioe wych oedd honno?” Cyn i chi ei wybod bydd pawb yn simneio i mewn, yn chwerthin ac yn mwynhau bod gyda'i gilydd yn unig. Yn bwysicach fyth mae'n gwneud i bawb deimlo'n gyffyrddus ac yn gyfle i drafod pynciau mwy difrifol yn ogystal â'r pethau difyr.

3) Gwneud i bawb deimlo'n bwysig

Mae rhif tri ar y rhestr o gynghorion teulu hapus yn gwneud i bawb deimlo'n bwysig. Weithiau mae teuluoedd yn cael eu dal mewn cyfrifoldebau ac yn anwybyddu anghenion emosiynol. Mae gan bob un ohonom lawer ar ein plât ond mae cynnal teulu hapus yn flaenoriaeth.

a) Dydd Sadwrn i bob aelod: Ffordd wych o wneud i bawb deimlo'n bwysig yw rhoi dydd Sadwrn i bob aelod o'r teulu. Bob dydd Sadwrn mae'r teulu cyfan yn cymryd rhan mewn gweithgaredd a ddewisir gan un person. Efallai y bydd hyn yn mynd allan i ginio, noson dawel gartref, paentio, chwarae pêl-fasged yn y parc, mynd i nofio, ac ati. Mae rhoi diwrnod i bawb a chael y teulu cyfan i gymryd rhan weithredol yn dweud, “Rydych chi'n bwysig ac rydyn ni'n poeni am eich hapusrwydd” . Gwnewch ddathliadau bach dydd Sadwrn o'r person hwnnw.

Nid oes unrhyw beth mwy arbennig na chael y bobl rydych chi'n eu caru yn cymryd amser i ffwrdd o'u hamserlenni i'w dreulio yn gwneud rhywbeth yr ydych chi'n ei hoffi neu'n angerddol amdano. Y rhan orau am yr ymarfer hwn yw'r ffaith y gellir cynnwys pawb, hyd yn oed y rhai bach. Os oes babi / plentyn bach yn y teulu, gall ef neu hi gael eu diwrnod hefyd. Gwnewch i'r babi chwerthin, cael pawb i roi cwtsh ychwanegol iddo, chwarae hoff gêm a threulio mwy o amser yn bondio. Byddwch yn synnu faint yn hapusach fydd eich teulu.

Gwyliwch hefyd: Sut i Ddod o Hyd i Hapusrwydd yn Eich Priodas

4) Treuliwch amser o ansawdd gyda'ch priod

Yr olaf ar y rhestr o awgrymiadau ar gyfer teulu hapusach yw treulio amser o ansawdd gyda'ch priod. Mae gan briod mewn priodas iach, gariadus blant hapus. Ni waeth pa mor brysur y mae bywyd yn ei gael, cadwch gyfathrebu ar agor bob amser.

Yn ogystal â hynny, cadwch yr anwyldeb i fynd, ystyriwch anghenion eich gilydd a neilltuwch un ar un tro bob wythnos. Gofynnwch i'ch rhieni warchod nos Wener a dianc am ychydig oriau, gwasgu rhywfaint o ramant yn ystod amser nap neu sgwrsio dros wydraid o win gyda'r nos. Pan mai dim ond y ddau ohonoch chi, gwnewch y gorau o bob eiliad. Dim ond cael chwyth.