7 Ffordd i Ddadwenwyno'ch Perthynas â'ch Priod

Ffyrdd o Ddadwenwyno

Yn yr Erthygl hon

Rydyn ni'n mynd i berthynas i gael ymdeimlad o ddiogelwch o ran y teimladau sydd gan y person arall tuag atom ni. Rydym yn dymuno dathlu bywyd a'i fyw i'r eithaf gyda'r unigolyn penodol hwnnw sy'n annwyl iawn i ni.Fodd bynnag, nid oes gan rai pobl ddiddordeb ynoch chi, ac mae eu bwriadau'n dechrau newid wrth i amser fynd heibio. Gallwn sylwi ar newid gweladwy yn eu hagweddau a'u gweithredoedd a'r ffordd y maent yn trin eu partner yr oeddent unwaith yn arfer caru llawer!

Pan fydd cam o'r fath yn codi, mae'r teimladau'n dechrau troi'n sur, ac mae'r hud a oedd unwaith yn eu clymu at ei gilydd yn dechrau diflannu.

Gelwir hyn yn ‘wenwyndra.’ Mewn geiriau haws, gallwn ddweud bod eich perthynas wedi dod yn wenwynig; mae hyn yn afiach ac yn beryglus iawn i'r meddwl a'r corff.

Felly, dylem geisio ymatal rhag bod yn y fath gyflwr sy'n draenio'ch egni.

Dyma bum ffordd, y gallwch eu dilyn sut i ddadwenwyno perthynas ac tanio'r wreichionen a arferai fod yno

1. Mae angen i chi godi eich pryderon

Efallai bod y person arall yn wynebu rhai problemau mewn bywyd, felly mae ei agweddau'n newid. H. ow i lanhau perthynas? Dechreuwch trwy osod mae ef / hi yn gwybod beth sy'n eich poeni chi.

Ble ydych chi'n meddwl ei fod wedi dod yn wahanol? Mae angen iddyn nhw wybod am hyn. Gallai hyn fod yn bosibl nad ydyn nhw'n ymwybodol o'r amrywiadau sydyn yn eu hymddygiad rydych chi'n sylwi arnyn nhw.

2. Carwch eich hun

Un peth y mae'r rhan fwyaf o bobl yn ei anghofio ac yn enwedig pan fyddant mewn perthynas, yw bod yn rhaid iddynt garu eu hunain.

Ie! Mae'n bwysig trin eich hun yn iawn. Gwybod eich gwerth. Peidiwch byth â setlo am rywbeth llai. Nid oes angen cyfaddawdu oherwydd eich bod yn berffaith; gallwch gael gwell partner.

Dim ond caru'ch hun yn ddigonol a gwerthfawrogi popeth sy'n eich gwneud chi'n wahanol.

3. Ysbrydoli newid

Byddwch y newid rydych chi am ei weld mewn eraill. I ysbrydoli'ch partner i newid ei arferion a'i berthynas dadwenwyno, dilynwch y camau canlynol.

  • Mewngofnodi gyda chi'ch hun yn aml cyn gweithredu i atal adwaith negyddol: Mae'n gofyn am ymdrech ac ymarfer i stopio a meddwl cyn i chi ymateb. Ac eto, os cymerwch gip ar hyn yn gyson, byddwch yn synnu pa mor gyflym y mae eich ymennydd a ffisioleg yn cryfhau'ch dewis i newid eich ymatebion.
  • Canolbwyntiwch ar fod y fersiwn orau ohonoch chi: Canolbwyntiwch yn gyfan gwbl ar fod y ffurf orau ohonoch chi - ni waeth a ydych chi ddim yn teimlo eich bod chi wedi dod ar draws fersiwn wenwynig ohonoch chi ar unrhyw adeg. Bydd y fethodoleg hon yn eich cynorthwyo i leihau eich ymddygiad gwenwynig ac yn dilyn yr opsiwn mwy parchus pan fyddwch chi'n profi gwenwyndra eich partner bywyd.

4. Siaradwch â'ch ffrindiau

Cofiwch fod un ffrind nad ydych chi bellach yn siarad ag ef ar ôl bod yn y berthynas hon. Ffoniwch y ffrind hwnnw i siarad ag ef / hi am eich bywyd. Cyfarfod â'ch ffrindiau eraill.

Byddwch yn gymdeithasol a chwrdd â phobl eraill gan y byddant yn eich helpu chi a'ch cynghori ar sut i wneud hynny dadwenwyno'ch perthynas.

5. Peep yn eich hun

Mae posibilrwydd bod y broblem ynoch chi, ac nid ydych yn gallu ei hadnabod. Cymerwch anadl ddwfn. Ysgrifennwch y cyfan mewn cyfnodolyn os ydych chi'n hoff o ysgrifennu.

Gofynnwch i rywun am gyngor oherwydd gall y person arall weld eich analluoedd a dweud mwy wrthych am eich diffygion na chi'ch hun.

Os oes rhywfaint o faes, sy'n gofyn am weithio arno, ceisiwch wneud pethau'n iawn cyn dod o hyd i ddiffygion yn eich partner. Efallai bod eich partner wedi newid ei agwedd tuag atoch chi oherwydd yr amrywiadau a deimlai yn eich ymddygiad!

Dim ond meddwl yw hynny. Meddyliwch am y peth hefyd.

6. Dilynwch drefn iach

Mae creu arferion ac arferion iach yn hanfodol ac yn ddefnyddiol mewn gwahanol agweddau ar fywyd, ond mae hefyd yn bwysig cymryd rhan mewn rhai gweithgareddau newydd nawr ac yn y man.

Ymunwch â rhywbeth rydych chi'n ei garu; gallwch chi ddechrau paentio, ysgrifennu, neu fraslunio beth bynnag sy'n teimlo'n iawn i chi.

Dewiswch hobi sy'n dod â'ch hunan creadigol allan, ac rydych chi'n teimlo'n ffres ac yn hapus. Ymarfer yoga, mynd am dro, a gwneud ymarfer corff am beth amser bob dydd.

T. ei ffordd, byddwch yn cael gwared ar y boen yr aethoch drwyddi yn ystod y berthynas wenwynig honno ac yn glanhau eich enaid hefyd.

Gwyliwch y sgwrs TED ganlynol ar bŵer annisgwyl arferion, arferion a defodau.

7. Mynnwch help

Nid oes gan lawer o bobl y syniad mwyaf niwlog o beth i'w wneud. Mae ein diwylliant yn anwybodus ynglŷn â sut i ddadwenwyno perthnasoedd.

Nid yw trwsio priodas wenwynig neu dorri cymdeithasau niweidiol yn gyflawniad syml. Gall dod o hyd i ymateb i sut i ddadwenwyno perthynas fod yn llethol.

Felly p'un a yw'n gadael perthynas wenwynig neu'n darganfod sut i ddadwenwyno'ch perthynas, y dull gorau yw dod o hyd i help hyfedr - rhywun a all roi'r wybodaeth i chi am y dull mwyaf hyfedr i ddadwenwyno perthnasoedd.

Cwnsela priodas neu gwnsler perthynas mewn arbenigwr allanol, diduedd, a all eich cynorthwyo i ganfod yr arwyddion perthynas wenwynig, trwsio cysylltiadau annymunol trwy sefydlu rhai rheolau sylfaenol perthynas, ac annog symud ymlaen o berthynas wenwynig.

Byddai cael rhywfaint o wybodaeth am y dull mwyaf hyfedr i ddadwenwyno perthnasoedd neu gynnwys arbenigwr i'ch helpu i ddadwenwyno perthynas yn gam rhyfeddol tuag at adfer y cwpl o'r briodas niweidiol neu newid ymddygiad niweidiol eich partner.

Y meddwl olaf

Dim ond dwy ffordd sydd i chi naill ai gallwch weithio ar y berthynas a'i datrys, neu gallwch ollwng gafael arni; mae'r cyntaf yn anodd. Eto i gyd, mae'n gweddu i'ch sefyllfa ac a ydych chi a'ch partner o ddifrif gyda'ch gilydd ac yn barod i barhau â'r berthynas ai peidio.

Nid oes raid i chi ei orfodi i weithio. Os yw'n ymddangos nad yw pethau o'ch plaid chi, ewch drosto a byw eich bywyd fel y fersiwn orau ohonoch chi'ch hun.