8 Peth Mae Dynion Am i Fenywod eu Gwybod

Pethau mae dynion eisiau i ferched eu gwybod

Yn yr Erthygl hon
sut i ddweud os yw rhywun yn dweud celwydd am dwyllo

Fel menyw, efallai eich bod wedi meddwl yn sicr:

“Beth mae dynion wir eisiau?”Dyma union restr sy'n egluro'n fanwl iawn ac yn mewnwelediad yr hyn y mae'r rhan fwyaf o ddynion eisiau i ferched ei wybod.

1. Mae angen parchu dynion yn anad dim arall

Y peth sy'n gwneud i ddyn deimlo fel dyn yw parch. P'un a ydych chi'n berson crefyddol ai peidio, mae'n wir beth mae'r Beibl yn ei ddweud am ddynion a pharch. Mae yna lyfr gan Dr. Eggerichs o'r enw “Love and Respect” lle mae'n mynd i fanylion am bwysigrwydd menywod yn parchu eu dyn. Mae parch at ddyn fel Sbigoglys i Popeye & hellip; mae'n rhoi nerth iddo a bron yn gwneud iddo deimlo'n anorchfygol. Mae hyn yn bwysig oherwydd mae yna bethau y mae menywod angen dynion i'w gwneud ond yn lle ei adeiladu a'i baratoi ar gyfer y dasg, mae hi'n ei rwygo i lawr ac yna'n ei feio am beidio â “chyflawni”. Sut olwg sydd ar amarch? Cwestiynu popeth mae'n ei wneud. Beirniadu ei benderfyniadau a'i gymhellion. Mae yna lawer mwy o bethau sy’n cyfleu amarch yn llyfr Dr. Eggerichs ’.2. Ni chodir dynion i rannu teimladau

Pan fydd dynion yn fechgyn nid ydyn nhw'n cael eu cymdeithasu i rannu eu hemosiynau a'u teimladau. Gwneir i fechgyn atal sut maen nhw'n teimlo mewn gwirionedd ac esgus eu bod nhw'n galed ac nad ydyn nhw'n brifo. Gwelais fideo ar gyfryngau cymdeithasol bachgen 4 oed yn cael torri gwallt. Nid wyf yn gwybod a oedd y plentyn yn brifo ai peidio ond roedd yn sgrechian fel petai'n brifo. Roedd ei dad yn sefyll yno gydag ef, sy'n beth da, ond nid oedd yr hyn yr oedd ei dad yn ei ddweud yn dda. Dywedodd wrth ei fab, 'stopiwch grio & hellip; byddwch yn ddyn & hellip; byddwch yn galed.' Tristodd y fideo fi mewn gwirionedd oherwydd yr hyn na sylweddolodd y tad hwnnw oedd ei fod yn dweud wrth ei fab 4 oed, os yw am fod yn ddyn yna ni all fynegi'r hyn y mae'n ei deimlo & hellip; nid yw dynion yn crio. Roedd hefyd yn dweud wrtho fod “bod yn anodd” yn golygu peidio â chrio. Y peth y mae plant eisiau ei wneud fwyaf yw bod fel yr oedolion, felly i ddweud wrtho “byddwch yn ddyn” mae'n mynd i wneud yr hyn y mae'n credu y mae dynion yn ei wneud & hellip; atal eu teimladau. Fel bechgyn, mae dynion yn cael eu codi i “fod yn anodd” ac i weithio’n galed.

3. Gallwn wrando ond mae'n well gennym ei drwsio

Pan ddaw menyw at ei dyn â phroblem, y rhan fwyaf o weithiau mae hi eisiau iddo wrando yn syml. Ond mae dynion yn atgyweirwyr ac yn ddatryswyr problemau. Maen nhw am ddatrys y broblem i'w menyw. Er bod yn rhaid i ddynion ddysgu nad yw bob amser yn ymwneud â thrwsio pethau, mae'n rhaid i'r fenyw ei ddeall yn union fel y mae dynion. Mae pob dyn eisiau bod yn arwr. Ond mae bod yn arwr weithiau'n teimlo fel nad yw'n gwrando. Nid yw hynny o reidrwydd yn wir. Cofiwch, mae dynion yn fwy rhesymegol ac mae menywod yn fwy emosiynol.

4. Mae dynion eisiau cael gofal

Pan fyddaf yn dweud wrth fenywod bod dynion eisiau cael eu gofalu, mae'n rhaid i mi egluro ar unwaith nad yw'n edrych amdanoch chi i fod yn fam iddo. Mae gwahaniaeth rhwng cael gofal a chael eich trin fel plentyn. Fel mater o ffaith, bydd trin eich gŵr fel eich plentyn yn cael effeithiau negyddol iawn i chi. Fodd bynnag, mae dynion eisiau'r anogaeth y mae mam yn ei rhoi, nid dim ond ar lefel “rydych chi'n ddiymadferth ac yn israddol”.Mae dynion eisiau cael gofal

Credwch neu beidio, mae dynion yn syml. Mae gofalu am eich dyn yn edrych fel hyn: Mae allan o ddillad isaf glân ac rydych chi'n golchi iddo. Nid oes ganddo ddillad isaf ‘gweddus’ ac rydych yn ei brynu mwy iddo. Mae wedi cael diwrnod hir yn y gwaith ac yn lle aros nes iddo gyrraedd adref i ofyn beth mae eisiau ei fwyta, rydych chi eisoes wedi paratoi rhywbeth iddo. Yn y bôn, mae gofalu am eich dyn yn golygu gwneud ei fywyd yn haws. Nawr gall rhai ddweud, “pam mae angen i mi wneud ei fywyd yn haws?' Nid yw mewn gwirionedd yn angen, mae'n eisiau. Ond y tu hwnt i'r ffaith y bydd yn cyfleu parch a chariad a gofal iddo, bydd yn ei wneud yn debycach i bwti yn eich dwylo. Wrth gwrs mae hynny'n or-symleiddio oherwydd mae yna ffactorau eraill bob amser yn y berthynas a allai effeithio ar “bwti dynion.” Nid yw'r rhan fwyaf o ferched yn gwneud hyn i'w dyn oherwydd eu bod yn teimlo nad yw eu dyn yn ei haeddu. P'un a yw hynny'n wir ai peidio, bydd gwneud hyn yn esgor ar ganlyniadau cadarnhaol ac yn ei wneud yn fwy cariadus tuag atoch chi.

Ond y tu hwnt i'r ffaith y bydd yn cyfleu parch a chariad a gofal iddo, bydd yn ei wneud yn debycach i bwti yn eich dwylo. Wrth gwrs mae hynny'n or-symleiddio oherwydd mae yna ffactorau eraill bob amser yn y berthynas a allai effeithio ar “bwti dynion.” Nid yw'r rhan fwyaf o ferched yn gwneud hyn i'w dyn oherwydd eu bod yn teimlo nad yw eu dyn yn ei haeddu. P'un a yw hynny'n wir ai peidio, bydd gwneud hyn yn esgor ar ganlyniadau cadarnhaol ac yn ei wneud yn fwy cariadus tuag atoch chi.

5. Mae dynion yn ofni cael eu gweld yn wan

Mae'n ddiddorol faint o amser rydyn ni'n ei dreulio yn ceisio argyhoeddi pobl eraill nad ydyn ni'n ddynol. Beth ydw i'n ei olygu wrth hynny? Rwy’n golygu ein bod yn gweithio goramser i wneud i bobl gredu bod y cyfan gyda ni, nad ydym yn cael trafferth gyda bywyd ac nad oes gennym unrhyw bryderon, y mae pob un ohonynt yn syml yn ein gwneud yn ddynol. Fodd bynnag, mae dynion yn profi hyn ar lefel ddyfnach oherwydd mae'n rhaid i ni wisgo'r mwgwd “anorchfygol” hwn trwy'r amser er mwyn amddiffyn ein dynoliaeth. O'r amser rydyn ni'n fechgyn bach dywedir wrthym fod yn rhaid i ni fod yn anodd. Pan fydd menywod yn meddwl am ddyn maen nhw fel rheol yn meddwl am ddynion gwrywaidd, cryf a chaled fel Leonidas o'r ffilm 300.

Un o fy hoff sioeau teledu fel plentyn oedd Good Times, a oedd â ffigwr tad cryf yn James Evans. Mae pob dyn eisiau bod mor gryf â hynny, yn sicr, mor hyderus a chaled. Ond yr hyn nad yw menywod yn ei wybod yw ei fod yn fwy na delwedd yr ydym ei eisiau yn unig, mae'n ddelwedd yr ydym yn ofni peidio â'i chael. Un o'r pethau mwyaf dychrynllyd i ddyn yw cael ei ystyried yn wan gan ei fenyw. Mae'r ofn hwn yn gwneud i ddynion ymddwyn yn galetach nag ydyn nhw, yn fwy dewr nag ydyn nhw mewn gwirionedd ac yn fwy hyderus nag ydyn nhw mewn gwirionedd, ac mae pob un ohonynt ond yn tanio balchder a haerllugrwydd. Mae balchder a haerllugrwydd yn arwyddion o ansicrwydd.


dyfyniadau rhyw quickie

Un o'r ffyrdd cyflymaf o gael dyn yn ddig i'w alw'n wan, mae'n ddrwg gennyf, neu'n wimp. Nid yw'r rhan fwyaf o ferched yn gwybod bod dynion yn cerdded o gwmpas gyda'r ofn cyson hwn y bydd eu dynoliaeth yn cael ei gweld trwy eu ffasâd caledwch. Y gwir yw, mae gan ddynion ofnau hefyd. Mae dynion yn ansicr hefyd. Mae gan ddynion ansicrwydd hefyd. Yr hyn y mae dynion yn dyheu amdano yw man lle gallant fod yn agored i niwed ac maent am i'r lle hwnnw fod gyda'u menyw. Ond mae yna lawer o rwystrau sy'n atal hyn rhag digwydd ac yn aml nid yw menywod yn gweld sut maen nhw'n ychwanegu at y rhwystrau sy'n bodoli eisoes mewn cymdeithas. Os oes gennych ddyn yr ydych yn ei garu, gweithiwch ar ddarparu lle iddo lle gall fod yn agored i niwed a rhannu ei ofnau heb gael ei gosbi amdano.

6. Mae'n debyg mai efelychu'ch dyn yw'r peth gwaethaf y gallech chi ei wneud erioed

Mae'r un hon yn adeiladu ar yr un olaf. Pan fydd merch yn dynwared dyn mae'n anodd iawn iddo byth ei anghofio neu wella ohono. Efallai y bydd yn symud ymlaen gyda bywyd ac efallai y bydd yn edrych fel petai popeth yn iawn yn y berthynas ond gallaf eich sicrhau nad yw hynny'n wir. Mae gan ddynion y peth hwn rydyn ni'n ei alw'n ego ac mae'n fregus iawn. Oherwydd bod dynion yn treulio cymaint o amser ac ymdrech yn ceisio dangos pa mor manly ydyn nhw, mae menywod braidd yn ddi-glem i ba mor fregus yw dynion mewn gwirionedd. Pan fyddwch chi yng ngwres y frwydr, yn dadlau gyda'ch dyn, byddwch yn ofalus i beidio â dweud pethau na allwch eu cymryd yn ôl. Mae hynny'n gyngor da i unrhyw un mewn gwirionedd.

7. Mae dyn angen i'w wraig fod yn siriolwr mwyaf iddi

Rwy’n argyhoeddedig mai’r rheswm y daeth Barack Obama yn Arlywydd Du cyntaf yr Unol Daleithiau yw oherwydd Michelle Obama. Y tu ôl i bob dyn cryf mae gwraig gefnogol. Mae dynion ar eu gorau pan fydd ganddyn nhw ferched yn eu corneli yn eu calonogi i fawredd. Mae stori ddoniol wedi'i hadrodd ynglŷn â gwragedd arlywyddion. Roedd yr Arlywydd a’r fenyw Gyntaf allan yn dathlu eu pen-blwydd ac roedd y gweinydd a oedd yn aros arnyn nhw yn hen gariad i’r First Lady’s. Pan ddywedodd y Foneddiges Gyntaf wrth yr Arlywydd pwy oedd y dyn, dywedodd, “wel rwy’n siŵr eich bod yn falch na wnaethoch ei briodi. Ni fyddech yn briod ag Arlywydd yr Unol Daleithiau. ” Edrychodd arno a dweud, “Na, pe bawn i wedi ei briodi yna byddai AU wedi dod yn llywydd.” Rwy'n aml yn dweud wrth fenywod nad ydyn nhw'n gwybod y pŵer sydd ganddyn nhw. Efallai y bydd dynion yn gallu symud mynyddoedd ond ai’r menywod sy’n rhoi’r rheswm a’r ysbrydoliaeth iddynt wneud hynny.

Dyn yn dymuno gwraig gefnogol

8. Mae dynion eisiau bod eu heisiau hefyd

Yn nodweddiadol mae dynion yn cael eu hystyried fel yr erlidiwr ond unwaith mewn perthynas mae'r dyn eisiau teimlo bod ei eisiau hefyd. Nid yw am fod yr un bob amser i gychwyn rhyw, rhoi syrpréis na bod yr un sy'n rhoi'r tylino. Weithiau nid yw menywod yn deall pwysigrwydd gwneud i'w dyn deimlo fel ei bod yn ei ddymuno yn yr un ffordd ag y mae hi eisiau teimlo ei fod yn ddymunol.