9 Heriau Bod yn Ail Wraig

8 Heriau o Fod yn Ail Wraig

Yn yr Erthygl honMae perthnasoedd yn mynd a dod, ac mae hynny i'w ddisgwyl. Yr hyn na ddisgwylir yn nodweddiadol yw dod yn ail wraig .Ni wnaethoch dyfu i fyny yn meddwl; Ni allaf aros nes i mi gwrdd â dyn sydd wedi ysgaru! Rywsut, mae'n debyg eich bod chi erioed wedi darlunio rhywun nad yw erioed wedi bod yn briod.

Nid yw'n golygu na all fod yn fendigedig. Nid yw'n golygu nad yw wedi para ddiwethaf. Mae'n golygu bod bod yn ail wraig yn dod â llawer o heriau ar hyd y ffordd.Gwyliwch hefyd:

Dyma 8 heriau o fod yn ail wraig i wylio am:1. Stigma negyddol

“O, dyma'ch ail wraig.” Mae yna rywbeth rydych chi'n ei deimlo gan bobl pan maen nhw'n sylweddoli mai chi yw'r ail wraig; fel chi yw'r wobr gysur, dim ond yr ail safle.

Un o'r anfanteision bod yn ail wraig yw bod f neu ryw reswm, mae pobl yn llawer llai yn derbyn ail wraig.


ffyrdd o sbeisio rhyw

Mae fel pan ydych chi'n blentyn, ac rydych chi wedi cael yr un ffrind gorau ers pan oeddech chi'n fabi; yna, yn sydyn, yn yr ysgol uwchradd, mae gennych chi ffrind gorau newydd.

Ond erbyn hynny, ni all unrhyw un eich llun heb y ffrind cyntaf hwnnw. Mae'n stigma anodd rhedeg i ffwrdd ohono a gall arwain at lawer heriau ail briodas.

2. Mae'r ystadegau wedi'u pentyrru yn eich erbyn

Yn dibynnu ar y ffynhonnell, mae cyfraddau ysgariad yn eithaf brawychus. Mae ystadegyn nodweddiadol allan yna bellach yn dweud bod 50 y cant o briodasau cyntaf yn gorffen mewn ysgariad, a Mae 60 y cant o ail briodasau yn gorffen mewn ysgariad.

Pam ei fod yn uwch yr eildro o gwmpas? Gallai fod yn llawer o ffactorau, ond gallai un fod, gan fod rhywun yn y briodas eisoes wedi mynd trwy ysgariad, bod yr opsiwn yn ymddangos ar gael ac nid mor ddychrynllyd.

Yn amlwg, nid yw'n golygu y bydd eich priodas yn dod i ben, dim ond ei bod yn fwy tebygol o wneud na'r cyntaf.

3. Bagiau priodas cyntaf

Os nad oedd gan yr unigolyn yn yr ail briodas a oedd yn briod o'r blaen blant, yna mae'n debygol na fydd yn rhaid iddynt siarad â'u cyn-aelod hyd yn oed eto. Ond nid yw hynny'n golygu nad ydyn nhw ychydig yn glwyfedig.

Mae perthnasoedd yn anodd, ac os aiff pethau o chwith rydym yn cael ein brifo. Dyna fywyd. Efallai y byddwn hefyd yn dysgu, os nad ydym am gael ein brifo eto, i godi wal, neu addasiadau eraill o'r fath.

Gall y math hwnnw o fagiau fod yn niweidiol i ail briodas a thanseilio unrhyw un buddion o fod yr ail wraig.

4. Bod yn rhiant

Mae bod yn rhiant yn ddigon anodd; mewn gwirionedd mae bod yn rhiant yn anodd allan o'r byd hwn.

Efallai na fydd rhai plant yn derbyn ffigwr mam neu dad newydd yn fawr, ac felly gall fod yn anodd gosod gwerthoedd neu gynnal rheolau.

Gall hyn greu bywyd cartref heriol o'r diwrnod heddiw. Hyd yn oed os yw plant yn derbyn mwy neu lai, ni fydd y cyn-fwy na thebyg yn iawn gyda'r person newydd ym mywyd eu plentyn.

Efallai na fydd hyd yn oed teulu estynedig fel neiniau a theidiau, a modrybedd ac ewythrod, ac ati, byth yn eich gweld fel “rhiant” gwirioneddol plentyn biolegol y person arall.

5. Mae ail briodas yn mynd yn ddifrifol o gyflym

Mae llawer o briodasau cyntaf yn cychwyn gyda dau berson ifanc, giddi, yn ddilyffethair gan realiti bywyd.

Y byd yw eu wystrys. Maen nhw'n breuddwydio'n fawr. Mae'n ymddangos bod pob posibilrwydd ar gael iddynt. Ond dros y blynyddoedd, wrth i ni gyrraedd yn ein 30au a'n 40au, rydyn ni'n aeddfedu ac yn sylweddoli bod bywyd yn digwydd, ni waeth a ydych chi'n cynllunio ar gyfer pethau eraill.

Mae ail briodasau felly. Mae ail briodasau fel y fersiwn aeddfed ohonoch yn priodi eto.

Rydych chi ychydig yn hŷn nawr, a gwnaethoch chi ddysgu rhai realiti llym. Felly mae ail briodasau yn tueddu i fod â llai o'r giddiness a mwy o'r bywyd beunyddiol difrifol ynghlwm.

6. Materion ariannol

Gall cwpl priod sy'n aros gyda'i gilydd gynyddu digon o ddyled; ond beth am briodas sy'n dod i ben?

Mae hynny'n tueddu i ddod â hyd yn oed mwy o ddyled ac ansicrwydd.

Mae rhannu'r asedau, pob person yn ysgwyddo pa bynnag ddyled sydd yno, ynghyd â thalu ffioedd atwrnai, ac ati. Gall ysgariad fod yn gynnig drud.

Yna mae'r caledi o wneud bywoliaeth gennych chi'ch hun fel person sengl. Gall yr holl lanast ariannol hwnnw drosi'n ail briodas sy'n anodd yn ariannol.

7. Gwyliau dieithr

Pan fydd eich ffrindiau'n siarad am y Nadolig a chael y teulu cyfan yno gyda'i gilydd - rydych chi yno'n meddwl, “Mae gan y cyn y plant ar gyfer y Nadolig & hellip;” Bummer.

Mae yna lawer o bethau am deulu sydd wedi ysgaru a all fod yn ddieithriad, yn enwedig gwyliau. Gall fod yn heriol pan fyddwch chi'n disgwyl i'r amseroedd hynny o'r flwyddyn fod yn ffordd benodol, ond yna nid ydyn nhw gymaint.

8. Materion perthynas yr ydym i gyd yn eu hwynebu

Er y gall ail briodas fod yn llwyddiannus, mae'n dal i fod yn berthynas sy'n cynnwys dau berson amherffaith. Mae'n dal yn sicr o gael rhai o'r un materion perthynas yr ydym i gyd yn eu hwynebu o bryd i'w gilydd.

Gall fod yn her os nad yw clwyfau o hen berthnasoedd wedi gwella'n llwyr.

9. Syndrom ail wraig

Er y gall fod llawer manteision bod yn ail wraig, efallai y byddwch chi'n teimlo'n annigonol o ran llenwi'r lleoedd a adawyd ar ôl gan y cyn-wraig a'r plant.

Gall hyn arwain at ffenomen y gwyddys amdani o’r enw syndrom ‘ail wraig.’ Dyma rai arwyddion eich bod wedi caniatáu i'r syndrom ail wraig grwydro yn eich cartref:

  • Rydych chi bob amser yn teimlo bod eich partner yn fwriadol neu'n ddiarwybod yn rhoi ei deulu blaenorol o'ch blaen chi a'ch anghenion.
  • Rydych chi'n hawdd ansicr ac yn troseddu gan eich bod chi'n teimlo bod popeth mae'ch priod yn ei wneud yn troi o amgylch ei gyn-wraig a'i blant.
  • Rydych chi'n cael eich hun yn gyson yn cymharu'ch hun gyda'i gyn-wraig.
  • Rydych chi'n teimlo'r angen i sefydlu mwy o reolaeth dros benderfyniadau eich partner.
  • Rydych chi'n teimlo'n sownd ac yn teimlo fel nad ydych chi'n perthyn lle rydych chi.

Gall bod yn ail wraig i ddyn priod fod yn llethol, ac os nad ydych yn ddigon gofalus, efallai y cewch eich hun yn sownd mewn dolen o ansicrwydd.

Felly, cyn i chi gychwyn ar eich taith briodasol, rhaid i chi ddeall y problemau ail briodas a sut i'w trin.