9 Arwyddion Materion Agosrwydd Corfforol a allai Effeithio ar eich Priodas

9 Arwyddion Materion Agosrwydd Corfforol a allai Effeithio ar eich Priodas

Yn yr Erthygl hon
gweithgareddau haf i gyplau

Mae bod yn rhwystredig yn rhywiol neu'n anghydnaws â'ch priod yn fater mawr y mae llawer o therapyddion priodas yn mynd i'r afael ag ef yn ystod cwnsela cyplau. Mae materion agosatrwydd corfforol yn codi am lawer o resymau fel straen, oedran, a newid mewn amgylchiadau, fel cael babi newydd. Ar wahân i'r buddion corfforol, mae cael bywyd rhywiol boddhaol gyda'ch partner yn cryfhau'ch cysylltiad emosiynol.Nid yw'n syndod, felly, bod llawer o gyplau sy'n cael problemau agosatrwydd corfforol yn profi boddhad perthynas is ac yn tueddu i dynnu oddi wrth ei gilydd. Mae hon yn ffaith drist y gellir ei thrwsio'n hawdd pan fydd y ddau bartner yn ymdrechu i wneud amser ar gyfer rhyw a gwrando ar anghenion ei gilydd.

Dyma 9 mater agosatrwydd corfforol a allai effeithio ar eich priodas:1. Peidio â gwneud amser ar gyfer rhyw

Efallai bod amserlenni prysur a blinder llwyr yn rhwystro'r ffordd o gyflawni'ch dymuniadau rhywiol fel cwpl. Mae peidio â gwneud amser ar gyfer rhyw yn un o'r cwynion mwyaf yn ystod cwnsela rhywiol. Y llinell waelod yw hyn: os ydych chi'n caru rhywbeth, byddwch chi'n gwneud amser iddo. Ydych chi'n ymarfer corff neu'n chwarae chwaraeon sawl gwaith yr wythnos, ond peidiwch â gwneud amser ar gyfer rhyw?

2. Rhannu'ch gwely

Ydych chi'n rhannu'ch gwely gyda'ch plant neu efallai hyd yn oed eich anifeiliaid anwes? Nid yw'n anghyffredin i blant chwerthin yn y gwely gyda'u rhieni ar gyfer rhywfaint o deledu hwyr y nos neu ar ôl hunllef.

Efallai y byddwch chi'n teimlo mai rhwymedigaeth eich rhieni yw caniatáu i'ch plentyn ddod i'ch gwely os oes ofn arno neu pan fydd eisiau treulio amser gyda chi, ond ceisiwch beidio â gwneud arferiad ohono. Gall rhannu'ch gwely â rhywun heblaw eich priod wneud agosatrwydd yn brin. Pan fydd plant neu anifeiliaid anwes yn eich gofod mae gennych lai o gyfle i gwtsio, gofalu am eich gilydd, neu gael rhywfaint o gariad hwyrnos.Rhannu

3. Dim ymdrech yn cael ei rhoi ym mywyd rhyw

Mae dod o hyd i'r drefn berffaith honno, yn y gwely yn teimlo'n hudol pan ddechreuwch ar eich perthynas rywiol gyntaf. Dyma'r foment lle mae'ch holl symudiadau i lawr yn berffaith.

Rydych chi'n gwybod yn union beth i'w wneud i blesio'ch partner, felly rydych chi'n ei wneud bob tro. Mae hyn yn wych, ar y dechrau. Ond ar ôl blwyddyn neu ddwy o wneud yr un drefn rywiol, gall ddechrau diffyg gwreichionen na brwdfrydedd. Mae llawer o gyplau yn rhedeg i faterion agosatrwydd corfforol pan fyddant yn rhoi'r gorau i roi ymdrech yn eu bywyd rhywiol trwy roi cynnig ar bethau newydd neu geisio hudo ei gilydd.4. Ddim yn gyffyrddus yn cyfathrebu

Mae cyfathrebu yn allweddol ym mron pob agwedd ar eich perthynas, gan gynnwys eich bywyd rhywiol. Os na allwch gyfathrebu â'ch partner, sut y byddant yn gwybod y ffyrdd gorau o'ch plesio? Mae angen i gyplau allu trafod eu dymuniadau, eu hanghenion a'u ffantasïau.

Dywedwch wrth eich partner yr holl bethau rydych chi'n eu caru y maen nhw'n eu gwneud, yn ogystal â'r hyn y gallen nhw fod yn ei wneud fwy neu lai rhwng y dalennau. Os nad ydych yn lleisio'ch dymuniadau rhywiol, bydd eich bywyd rhywiol yn teimlo'n ddigyflawn. Gall y materion agosatrwydd corfforol hyn arwain at ddiffyg diddordeb cyffredinol mewn cael rhyw gyda'ch partner neu gallant arwain at berthynas hyd yn oed.
gwr diog

5. Rhy nerfus i gychwyn

Mae llawer o gyplau wedi bwrw eu hunain mewn rolau penodol y tu mewn a'r tu allan i'r ystafell wely. Er enghraifft, gellir castio'r gŵr fel y “cychwynnwr”, gan adael y wraig yn ansicr sut i godi llais am ei hawydd am ryw. Gall cyplau eraill fod yn anghofus â signalau eu priod. Efallai y bydd eraill yn dal i fod yn rhy nerfus i gychwyn rhag ofn gwrthod.

6. Ddim yn hyderus yn y corff

Efallai y bydd materion agosatrwydd corfforol yn codi oherwydd diffyg hyder.

Mae menywod, yn benodol, yn cael eu dangos dro ar ôl tro trwy'r cyfryngau, hysbysebion, ac mewn ffilmiau oedolion bod menywod i fod o faint neu siâp penodol er mwyn eu cael yn ddeniadol. Efallai y byddant hefyd yn teimlo bod eu bronnau, eu stumog, a rhannau eraill o'u corff i fod i edrych mewn ffordd benodol. Gall hyn wneud iddyn nhw deimlo'n betrusgar, yn annifyr neu'n anghyfforddus i gymryd rhan mewn gweithgaredd rhywiol, hyd yn oed os ydyn nhw'n caru ac yn ymddiried yn eu partner.

Nid yw diffyg hyder yn yr ystafell wely yn broblem i ferched yn unig. Mae llawer o ddynion yn poeni am faint yn ogystal ag enwaediad a'r hyn y gallai eu partner feddwl am eu corff.


sut i wneud eich gŵr yn hapus yn y gwely

7. Atal rhyw

Mae rhai cyplau, a menywod yn benodol yn defnyddio rhyw fel arf neu fel gwobr. Gall un priod ddal yn ôl i ennill dadleuon neu gosbi ei bartner. Gallai un arall ddefnyddio rhyw fel y gallech chi ddefnyddio danteithion i hyfforddi ci. Mae'r ddau ymddygiad hyn yn dactegau gwenwynig sy'n creu golwg warped o'r hyn a ddylai fod yn weithred gariadus.

8. Cariad blaenorol

Mae delio â chariad yn un o'r pethau gwaethaf y gallwch chi fynd drwyddo mewn perthynas. Nid yn unig y mae'n anfon, fel arfer y ddau barti, i gythrwfl emosiynol, ond gall hefyd ddifetha llanast ar eich bywyd rhywiol. Mae rhyw yn dod yn anodd ar ôl perthynas.

Gall meddwl am fynd i berthynas rywiol â'ch ffrind ar ôl perthynas ymddangos yn annioddefol. Efallai y bydd y parti clwyfedig yn pendroni sut maen nhw'n cymharu â'r person “arall”. Efallai y bydd rhywfaint o ddrwgdeimlad o fri gan y ddau briod ar ôl perthynas nad yw'n gwneud iddynt deimlo eu bod yn cael eu denu'n fawr at ei gilydd neu'n gariadus tuag at ei gilydd.

Eich priod

9. Priodas ddi-ryw

Gwnaeth Athro cymdeithaseg ym Mhrifysgol Talaith Georgia Denise A. Donnelly astudiaeth ar priodas ddi-ryw a chanfu nad yw 15% o barau priod wedi cael rhyw yn ystod y 6-12 mis diwethaf.

Mae bod yn weithgar yn rhywiol yn rheolaidd yn gwneud ichi deimlo'n hapusach, yn fwy diogel, ac yn fwy mewn cariad â'ch partner. Mae'n eich bondio'n gorfforol ac yn feddyliol ac yn cryfhau'ch perthynas.

Pan fydd rhyw ar goll o'r briodas gall beri i bartneriaid deimlo'n ddig, yn ansicr, ac yn cael eu hanwybyddu. Mae bod mewn priodas ddi-ryw yn un o'r rhesymau mwyaf pam mae pobl yn ceisio materion allgyrsiol.

Mae materion agosatrwydd corfforol yn effeithio ar eich priodas mewn sawl ffordd. Trwy ddal rhyw yn ôl, peidio â gwneud amser ar gyfer eiliadau agos atoch, a methu â chyfathrebu am eich bywyd rhywiol gyda'ch partner, rydych chi'n sefydlu'ch hun am fethu yn yr ystafell wely. Ymarfer bod yn agored ac yn onest am eich dymuniadau a'ch anghenion i adfer eich cysylltiad emosiynol a chorfforol â'ch priod.