A all Perthynas Dda Warantu Priodas Fawr?

A All Perthynas Dda Warantu Priodas Fawr Syrthio mewn cariad yw'r peth hawsaf, harddaf yn y byd. Rydych chi'n ymwybodol mai dim ond eich brwdfrydedd cychwynnol yw hynny. Fe fyddech chi'n dymuno y gallech chi fod mor hapus â hyn am byth, ond yng nghefn eich meddwl, rydych chi'n gwybod efallai mai dim ond ffling dros dro ydyw.

Ond rydych chi'n dal i weithio ar y berthynas. Dyma'r un mwyaf llwyddiannus a gawsoch erioed. Rydych chi'n deall eich gilydd, rydych chi'n gwneud i'ch gilydd chwerthin, ac mae'r sbarc i'w weld yno am amser hir iawn.

Rydych chi'n siŵr mai dyma'r fargen go iawn ... Neu ydych chi?A yw perthynas lwyddiannus yn gwarantu priodas lwyddiannus? Ddim o reidrwydd.

Rydyn ni i gyd wedi gweld y cyplau perffaith hapus hynny yn cael ysgariad yn fuan ar ôl y briodas, er eu bod nhw wedi bod yn hapus ers blynyddoedd yn ystod eu perthynas. Ie, dyna'n union beth ddigwyddodd i mi. Priodais fy nghariad ysgol uwchradd. Y cariad mawr a oedd i fod yn gysylltiad oes. Methodd.

Pam mae hyn yn digwydd i berthnasoedd da? Ble mae pethau'n torri?

Dadansoddais y mater am amser eithaf hir, felly credaf mai ychydig o atebion posibl sydd gennyf.

Ydy - Mae perthynas dda yn arwain at briodas dda

Paid â'm camgymryd; mae perthynas wych yn dal yn angenrheidiol ar gyfer priodas dda. Nid ydych chi'n mynd i briodi rhywun oherwydd eich bod chi'n teimlo bod eich amser wedi dod.

Rydych chi'n priodi rhywun oherwydd eich bod chi'n cysylltu'n dda iawn, mae gennych chi lawer o hwyl gyda'ch gilydd, ac ni allwch ddychmygu'ch bywyd heb y person arbennig hwn. Mae honno’n berthynas dda, ac mae’n sylfaen hanfodol ar gyfer dyfodol bodlon.

Pan fyddwch chi'n meddwl tybed a ddylech chi briodi rhywun ai peidio, dyma'r cwestiynau i'w gofyn i chi'ch hun:

  • Ydych chi'n dal i deimlo'r glöynnod byw? Rwy'n gwybod bod hynny'n ystrydeb, ond ydych chi? Ydy'r person hwn yn dal i ddeffro'ch synhwyrau?
  • A ydych chi'n dal i allu cael hwyl gyda'r person hwn hyd yn oed ar ôl treulio rhai eiliadau diflas gyda'ch gilydd? Pan fyddwch chi mewn perthynas, ni allwch chi fod allan yna bob amser yn archwilio'r byd gyda'ch gilydd nac yn archwilio'ch gilydd. Weithiau rydych chi wedi blino ac wedi diflasu, yn union fel pob person arall ar y Ddaear. A ydych chi'n gallu gwella ar ôl cyfnodau segur o'r fath? Allwch chi ddod yn ôl i gyffro gyda'ch gilydd ar ôl ailwefru'ch batris?
  • Ydych chi'n adnabod y person hwn?
  • Ydych chi eisiau treulio'ch bywyd gyda nhw?

Mae'r atebion i'r cwestiynau hyn yn arwydd o berthynas dda sy'n aeddfed ar gyfer priodas. Mae'n sylfaen dda i'w chael!

Mae perthynas dda yn arwain at briodas dda

Ond nid oes unrhyw warantau!

Cefais yr atebion i'r cwestiynau hynny. Roedd popeth yn ymddangos yn berffaith ddi-fai. Peidiwch â rhoi cychwyn ar y sylwadau hynny sy'n dweud bod yn rhaid ichi fynd trwy sawl perthynas i ddod o hyd i'ch gwir gariad. Nid felly y mae pethau yn myned.

Er mai hwn oedd fy nghariad cyntaf, roedd yn real ac ni thorrodd oherwydd roedd angen i ni arbrofi gyda phobl eraill. Torrodd oherwydd na wnaethom briodi am y rhesymau cywir. Fe briodon ni'n syml oherwydd ein bod ni'n meddwl mai dyna'r peth rhesymegol nesaf i'w wneud.

Felly gadewch i mi ofyn ychydig o gwestiynau eraill i chi:

  • Ydych chi'n teimlo mai chi yw'r unig un sydd heb briodi eto?
  • Ydych chi'n meddwl priodi oherwydd dyna beth mae'ch teulu'n disgwyl i chi ei wneud?
  • A ydych yn ei wneud oherwydd eich bod yn meddwl mai dim ond llofnod ydyw ac na fydd yn newid unrhyw beth?

Os ydych chi'n ei wneud am y rhesymau anghywir, yna na; ni fydd y berthynas dda yn gwarantu priodas lwyddiannus.

Gadewch i ni wneud rhywbeth yn glir iawn: nid oes dim yn warant ar gyfer priodas lwyddiannus . Chi yw'r unig un sy'n gwybod faint o waith rydych chi'n fodlon ei roi ynddo, a'ch partner yw'r unig un sy'n gwybod sut y gallant fuddsoddi'r un lefel o ymdrech.

Waeth pa mor hapus yr ydych yn ymddangos ar hyn o bryd, gallai pethau dorri'n ddarnau.

Yn bendant, dylech chi briodi'r person rydych chi'n ei ystyried yr un . Ond cymerwch fy nghyngor yn ei gylch: dewiswch yr amseriad cywir hefyd. Mae'n rhaid i'r ddau ohonoch fod yn barod am y cam mawr hwn ymlaen!

Ranna ’: