Arwyddion Amlwg Nad yw Eich Partner Mewn Cariad Mwyach â Chi

Arwyddion Amlwg Na Fydd Eich Partner Mewn Cariad Mwyach  Chi Nid oes y fath beth â chanllaw clir ar sut i ddehongli teimladau eich partner tuag atoch. Mae'r cysyniad cyfan o ffurfio diagnosis cariad ar ôl rhai meini prawf ar hap yn eithaf hurt ac ni ddylai fod yn sail i chi ddod i gasgliadau yn eich bywyd cariad. Fodd bynnag, mae rhai arwyddion y mae'n werth eu nodi o ran yr agwedd hon.

Dangos llai o ddiddordeb neu dreulio llai o amser

Dangos llai o ddiddordeb neu dreulio llai o amser Nid yw gyda chi bob amser yn gysylltiedig â faint mae person yn caru chi. Mae pawb yn disgwyl bod yn flaenoriaeth yng ngolwg eu hanwyliaid, ond mae terfyn rhwngdisgwyliadau annormal a normal. Efallai y bydd gwaith neu rai materion brys yn ymyrryd â'ch bywyd cariad weithiau, ond mae hynny i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n caru oedolyn cyfrifol ac nid yn eich arddegau. Gall bod yn workaholic hefyd fod y rheswm am hyn, ond mae dysgu gwir natur eich partner a'i dderbyn hefyd yn rhan o berthynas gariadus arferol. Nid yw fel pe na baech yn ymwybodol hyd yn hyn a yw eich rhywun arbennig yn canolbwyntio llawer ar yr agweddau hyn mewn bywyd - oni bai wrth gwrs nad oeddech yn talu digon o sylw. Yn yr achos hwn, dylech unioni hynny cyn dod i gasgliadau anghywir.

Gormod o gelwyddau

Pawb yn gorwedd! Ac nid llinell boblogaidd yn unig yng nghyfres deledu Dr. House ydyw. Dyna'r gwir noeth ac mae'n hollol normal. Celwydd gwyn, celwyddau anfwriadol, celwyddau amlwg - rydyn ni i gyd yn gwneud hyn yn rheolaidd. Fodd bynnag, mae dweud celwydd wrth eich partner am faterion pwysig a chael dim esboniad credadwy dros wneud hynny yn broblem fawr. Oes, wrth gwrs, mae yna un siawns mewn biliwn bod eich partner wedi dweud celwydd am fethu â chysgu gartref oherwydd mae ei feddyg newydd gael gwybod bod ganddo afiechyd anwelladwy a dim ond ychydig ddyddiau sydd ar ôl i fyw. , ond anaml y mae senarios opera sebon a bywyd go iawn yn rhannu llawer yn gyffredin. Mae pethau fel arfer yn llai cymhleth nag yr ydym yn eu gwneud allan i fod. Nid yw hyn yn cyfiawnhau cwympo'n ysglyfaeth i senarios paranoiaidd lle rydych chi'n rhagweld eich partner yn torheulo yn ei harem gyfrinach bersonol, ond mae'n arferol chwilio am esboniad rhesymegol. Serch hynny, pan nad yw’r esboniad a ddywedir ar gael neu os daw digwyddiadau o’r fath yn arferion a bod rheswm ichi gredu nad yw’r gwir yn cael ei ddweud wrthych, mae’n debygol y bydd rhywun yn dweud celwydd wrthych. Ac, mae hynny, fel arfer yn rhywbeth nad yw person yn ei wneud pan fydd yn wirioneddol mewn cariad â rhywun.Gormod o gelwyddau

Nid yw cariad bellach yn rhan o'r hafaliad

Ydych chi'n cofio sut deimlad oedd hi pan wnaethoch chi freuddwydio am eich dyfodol gyda'ch rhywun arbennig tra roeddech chi i fod i wneud rhywbeth arall - fel gwaith, efallai? Wel, efallai y bydd y broses hon ychydig yn wahanol yn achos dyn, ond mae meddwl am bwysigrwydd rhywun yn eich bywyd a meddwl a ydych chi am rannu'ch dyfodol gyda'r person hwnnw yn beth arferol i'r ddau ryw. Pan na fyddwch bellach wedi’ch cynnwys yng nghynlluniau eich partner ar gyfer y dyfodol, dyna un o’r adegau pwysig hynny pan ddylech ofyn i chi’ch hun Pam?. Yn anffodus, yr ateb mwyaf cyffredin i hyn yw nad yw cariad bellach yn rhan o'r hafaliad. Waeth beth fo’r personoliaeth, credoau neu dreftadaeth ddiwylliannol, mae pobl sydd mewn cariad â’i gilydd yn rhannu’r angen i fod yn agos at ei gilydd ac i fod â chysylltiadau cryf â’i gilydd, mewn rhyw ffordd neu’i gilydd. Pan nad oes gan berson ddiddordeb mwyach mewn creu bywyd gyda'i bartner, mae'n debygol bod teimladau wedi lleihau.

Diffyg parch

Parchyn rhywbeth sy'n dod yn naturiol pan rydych chi mewn cariad â rhywun. Mae'n ymddangos eich bod chi hyd yn oed wedi'ch plesio gan bethau na fyddent fel arfer yn ennyn edmygedd ynoch chi. Mae'n ddigwyddiad eithaf cyffredin pan fyddwch chi mewn cariad â rhywun ac er nad yw'n adwaith parhaol, mae pobl ledled y byd yn ymddwyn mewn modd tebyg. Er ymhen amser, mae rhywun yn gallu bod yn fwy gwrthrychol wrth ddadansoddi cryfderau eu partner, mae dangos diffyg parch at eich partner yn arwydd nad oes gennych chi deimladau cryf tuag at y person hwnnw mwyach.

Diffyg anhunanoldeb llwyr

Mae pobl sydd mewn cariad yn tueddu i ofalu am eu partneriaid. Mae parodrwydd bob amser i wneud daioni ac amddiffyn rhywun hyd yn oed os yw hynny'n eich rhoi mewn sefyllfa anfanteisiol yn aml yn yr achos hwn. Mae'n hysbys bod hyd yn oed pobl hynod hunanol yn gadael diddordebau personol o'r neilltu pan fyddant mewn cariad â rhywun. Mae diffyg anhunanoldeb llwyr yn profi i'r gwrthwyneb yn union.

Er bod mecanwaith diffygiol wrth osod patrymau a sefydlwyd ymlaen llaw i benderfynu a yw rhywun yn dal i fod mewn cariad â chi ai peidio, mae'n dda gwybod bod rhai rheolau yn berthnasol i bob unigolyn. Nid yw cariad yn hafaliad mathemategol o bell ffordd, ond yn sicr mae yna bethau anhysbys y dylech eu hystyried waeth beth fo'r person neu'r amgylchiadau.

Ranna ’: