Canllaw ar gyfer amserlen ymweliadau nodweddiadol ar gyfer rhiant di-garchar

Canllaw ar gyfer amserlen ymweliadau nodweddiadol ar gyfer rhiant di-garchar

Yn yr Erthygl hon

Amserlen ymweliad nodweddiadol ar gyfer rhiant di-garchar yw'r trefniant mwyaf cyffredin ar gyfer teuluoedd sydd wedi ysgaru, ac mae amserlen o'r fath fel arfer yn gweithio i'r rhan fwyaf o deuluoedd.



Gellir ei addasu i anghenion unigol.

Yn ddelfrydol, byddai pob parti yn cytuno ar amserlen ac yn cadw ati. Y ffordd honno, mae plant a rhieni i gyd yn cael ymdeimlad o drefn iach a diogelwch yn ystod cyfnod o gynnwrf mawr yn eu bywyd teuluol.

Ond, i wneud hynny, dylech chi ddeall yn gyntaf y ffyrdd gorau o ddod i ddealltwriaeth sy'n foddhaol i'r ddwy ochr.

Cyfathrebu yw'r allwedd i sefydlu amserlen ymarferol

Fe wnaethoch chi ddyfalu hynny - fel gydag unrhyw fater arall mewn bywyd, yn enwedig mewn priodas, a hyd yn oed yn fwy felly mewn ysgariad, mae cyfathrebu yn hanfodol. Ac nid dim ond unrhyw fath o gyfathrebu.

Mae angen iddo fod yn fath o ryngweithio pendant a bwriadol.

Ydy, mae'n debyg eich bod chi'n teimlo cryn dipyn o ddrwgdeimlad tuag at eich cyn, ac mae ganddyn nhw hefyd. Ond mae angen i'r rhan a fwriedir yn dda ganolbwyntio ar y plant.

Felly, i ddod i gytundeb ynghylch ymweliadau â'r rhiant di-garchar, ni waeth pa un ydych chi, dylech wella'ch sgiliau cyfathrebu. T syniad ohono fel negodi busnes os yw'n helpu.

Peidiwch â gadael i'r emosiynau sleifio i mewn i'ch trafodaeth. Peidiwch â gadael i'ch hen batrymau cyfathrebu fynd yn eich ffordd. Mae hon yn sefyllfa newydd, felly dylai'r ffordd rydych chi'n siarad â'ch gilydd fod hefyd.

Hefyd, ceisiwch beidio â bod yn hunanol. Rydym yn deall eich angen i fod ond ceisiwch beidio â gwneud hynny er mwyn y plant. Hefyd, meddyliwch amdano fel buddsoddiad hirdymor.

Rydych chi wedi'ch cysylltu â'ch cyn-filwr am weddill eich oes trwy eich plant. Mae angen ichi ddod o hyd i ffordd o gyd-dynnu rhywsut.

Os ydych chi'n deg ac yn deall ymweliadau, bydd yn agor y llwybr tuag at ryngweithio gwell yn gyffredinol.

Sut olwg sydd ar amserlen ymweliadau arferol

Nid oes y fath beth ag ymagwedd torri cwci at ddylunio amserlen, er bod llawer yn tueddu i edrych fel ei gilydd, fel y byddwn yn ei gyflwyno mewn eiliad.

Wrth gynllunio amserlen, mae angen ystyried sawl peth.

O gymryd nad oes materion fel dibyniaeth neu drais ac nad oes unrhyw wasanaethau cymdeithasol yn ymwneud ag ymweliadau, y prif ffactor yw ble mae’r rhieni a’r plant yn byw, yn byw neu’n byw.

Yn y rhan fwyaf o achosion, mae ymweliadau â rhiant di-garchar yn cynnwys:

  • Bob yn ail benwythnos gyda dros nos
  • Un dros nos yn ystod yr wythnos (yr wythnos)
  • Un ymweliad hirach yn ystod yr haf, 2-6 wythnos yn bennaf
  • Rhai gwyliau a phenblwyddi

Mae yna hefyd opsiynau mwy creadigol i'w hystyried i gyd-fynd ag anghenion eich teulu.

Er enghraifft, yn lle penwythnosau ac un wythnos waith dros nos, gallech ymestyn ymweliadau trwy ddydd Llun. Neu, gallai'r plentyn aros ar benwythnosau un rhiant trwy ddydd Llun, a chyda'r llall o ddydd Mawrth i ddydd Iau.

Felly, nid oes rheol mewn gwirionedd y mae'n rhaid ei dilyn ac eithrio'r un sy'n mynnu eich bod yn parchu'ch cytundeb â'ch cyn.

Yn dibynnu ar eich amserlenni gwaith a'ch lleoliad daearyddol, gallwch fod mor greadigol ag y dymunwch. Ac, cymaint ag y mae eich plant yn teimlo'n gyfforddus ag ef.

I'ch helpu i ddylunio a chytuno ar amserlen, gallwch geisio yr offeryn hwn .

Pam ei bod yn bwysig cadw at yr amserlen

I blant rhieni sydd wedi ysgaru, mae hyn fel mater o drefn yn ffactor arbennig o bwysig yn eu sefydlogrwydd a'u hymdeimlad o ddiogelwch.

Ni waeth pa mor fawr neu fach, mae plant a oroesodd eu rhieni yn cael ysgariad wedi cael newid enfawr.

Ni allai'r mwyafrif ddychmygu na hyd yn oed weld yn dod, waeth pa mor hawdd y gallai eich ysgariad fod wedi bod eu byd newydd symud 180 gradd.

Er mwyn sicrhau nad oes rhaid iddyn nhw (a chithau hefyd) ysgwyddo'r baich ychwanegol o ansicrwydd ac anhrefn a ddaw yn sgil diffyg strwythur, cadwch at eich cytundeb.

Peidiwch â bod yn afresymol o anhyblyg serch hynny. Mae bywyd yn mynd yn ei flaen ac felly hefyd ddigwyddiadau nas rhagwelwyd.

Byddwch yn hyblyg ond ceisiwch gadw at yr amserlen gymaint ag sy'n rhesymol. Os disgwylir newid yn yr amserlen, cyhoeddir cymaint ymlaen llaw â phosibl.

Beth i'w wneud mewn sefyllfaoedd pan nad yw'r amserlen yn gweithio

Fel rheol, cytunir ar amserlenni yn ystod y broses ysgaru. Bryd hynny, efallai eich bod wedi cytuno ar amserlen am unrhyw nifer o resymau.

Pan fydd y storm yn tawelu, efallai y byddwch chi'n gweld nad yw'r amserlen yn iawn i chi. Os oes angen gormod o addasu arno, mae croeso i chi awgrymu newid.

Ceisiwch ei wneud yn un mor fach â phosibl, ond codwch eich llais.

Syniad da yw llogi cyfryngwr profiadol i gynorthwyo'r broses. A byddwch bob amser yn cael budd eich plant fel y seren arweiniol yn eich penderfyniadau.