Yr Holiadur Paratoi Priodas yn y Pen draw

Yr Holiadur Paratoi Priodas yn y Pen draw

Yn yr Erthygl hon

Felly, rydych chi wedi dod o hyd i'r rhywun arbennig hwnnw o'r diwedd ac nawr rydych chi'n pendroni a ydych chi'n barod i gymryd y cam nesaf yn eich perthynas gyda'ch gilydd.Cadwch mewn cof na all unrhyw gwis, hyd yn oed ein “Holiadur Paratoi Priodas yn y Pen draw” ddweud gyda sicrwydd 100% os ydych chi'n wirioneddol barod i briodi.

Fodd bynnag, os atebwch yn onest dylech gael syniad eithaf da os ydych chi'n barod i fynd am dro i lawr yr ystlys neu a ddylech chi a'ch darpar briod gymryd ychydig mwy o amser i ddod i adnabod eich gilydd yn well.

Mae'r holiadur paratoi priodas hwn yn cynnwys 15 cwestiwn i'w ofyn cyn priodi ac mae'r allwedd ateb i'w gweld ar ddiwedd y cwis. Yn barod i ddechrau gyda'r cwestiynau priodas hyn?

Pob lwc gyda chwestiynau i'w gofyn cyn priodi!

 1. Ers pryd ydych chi a'ch partner wedi bod mewn perthynas gyda'ch gilydd?
  i. 1-3 oed.
  b. Llai na blwyddyn.
  c. Mwy na 3 blynedd.
 2. Ydych chi neu'ch partner wedi byw ar eich pen eich hun o'r blaen?
  i. Ydym, mae'r ddau ohonom wedi byw ar ein pennau ein hunain.
  b. Na, nid oes gan yr un ohonom.
  c. Mae gan un ohonom ni.
 3. Ydych chi wedi trafod cael plant a sut yr hoffech chi eu magu?
  i. Ydym, rydym wedi ei drafod yn fanwl ac wedi dod i benderfyniad.
  b. Na, ddim mewn gwirionedd.
  c. Buom yn siarad amdano ond nid ydym yn siŵr eto.
 4. Pan feddyliwch am eich priodas, beth sy'n sefyll allan fel y pwysicaf?
  i. Ein bod yn priodi cariad ein bywyd a'n ffrind enaid.
  b. Bod gennym briodas berffaith llun.
  c. Ein bod yn gwneud ymrwymiad oes i'n gilydd.
 5. Ydych chi'n cytuno ynglŷn â ble y dylech chi fyw ar ôl y briodas?
  i. Ydw.
  b. Na, ddim mewn gwirionedd.
  c. Buom yn siarad amdano ond nid ydym yn siŵr eto.
 6. A ydych wedi siarad am eich cyllid a sut yr ydych am eu trin (h.y. - cyfrif banc ar y cyd, cyfrifon ar wahân, unrhyw ddyled / cynilion)?
  i. Ydym, ac rydym yn gwybod sut yr ydym yn mynd i'w wneud.
  b. Na dim o gwbl.
  c. Ydym, ond nid ydym yn siŵr sut yr ydym am sefydlu popeth.
 7. Ydych chi a'ch dyweddi yn rhannu nodau a breuddwydion tebyg ar gyfer y dyfodol?
  i. Ie, yn fawr iawn felly.
  b. Na, ddim mewn gwirionedd.
  c. Ie, rhywfaint.
 8. Pa mor onest ydych chi gyda'ch dyweddi?
  i. Gonest iawn.
  b. Ddim yn onest iawn.
  c. Yn onest ar y cyfan, ond dwi'n dweud celwyddau bach gwyn.
 9. Pan fydd mater yn codi, sut ydych chi a'ch partner yn delio ag ef?
  i. Rydyn ni'n ei weithio rhyngom yn eithaf cyflym. Nid yw'n werth ymladd.
  b. Mae'n cynhesu'n eithaf pan fyddwn ni'n dadlau.
  c. Rydyn ni'n tueddu i gynhyrfu ond yn y pen draw yn ei weithio allan ar ôl ychydig ddyddiau.
 10. Ydy pob un ohonoch chi'n ymuno â theulu'r llall?
  i. Ydym, rydym yn dod ymlaen yn rhyfeddol.
  b. Na dim o gwbl.
  c. Nid ydym bob amser yn cyd-dynnu ond rydym yn llwyddo heb unrhyw faterion o bwys.
 11. Ydych chi'n rhannu gwybodaeth bersonol am eich dyweddi â'ch ffrindiau gorau?
  i. Na, ddim mewn gwirionedd.
  b. Ie, trwy'r amser.
  c. Ie, ond dim ond pethau y mae fy nyweddi yn eu cymeradwyo.
 12. Ydych chi wedi trafod eich nodau gyrfa a ble rydych chi'n gweld eich hun ymhen 5 mlynedd?
  i. Ie, trwy'r amser.
  b. Na, ddim mewn gwirionedd.
  c. Ie, rhywfaint.
 13. Ydych chi wedi trafod pa fath o ffordd o fyw a chartref rydych chi ei eisiau? (h.y. - Cartref maestrefol mawr, tŷ fferm gwledig, fflat dinas, swyddi â phwer uchel, un priod yn gweithio, ac ati.)
  i. Ydym, ac rydym yn cytuno.
  b. Na, ddim mewn gwirionedd.
  c. Ydym, ond nid ydym wedi penderfynu eto.
 14. Ydych chi'n parchu'ch priod a'u barn?
  i. Ie, trwy'r amser.
  b. Na, ddim mewn gwirionedd.
  c. Ie, rhywfaint.
 15. Ydych chi wedi trafod beth mae pob un ohonoch chi'n ei hoffi a sut yr hoffech chi gael eich trin?
  i. Ie, trwy'r amser.
  b. Na, ddim mewn gwirionedd.
  c. Ie, rhywfaint.

Llongyfarchiadau! Rydych chi wedi gorffen yr “Holiadur Paratoi Priodas yn y Pen draw”! Ydych chi'n barod i ddarganfod eich sgôr o'r cwestiynau a geisiwyd i ofyn i'ch fiance?

Os gwnaethoch chi ateb A’s yn bennaf

rydych chi

Llongyfarchiadau, mae'n swnio fel eich bod chi a'ch partner wedi rhoi llawer o feddwl ac ymdrech o ddifrif yn eich bywyd gyda'ch gilydd yn barod. Yn ôl yr holiadur paratoi priodas hwn, mae'n swnio fel eich bod chi'ch dau yn bendant yn barod i fynd i lawr yr eil!

Os gwnaethoch chi ateb yn bennaf ‘B’

Nid ydych wedi siarad digon am agweddau pwysicaf bywyd priodasol

Yn unol â'r holiadur paratoi priodas hwn, mae'n ymddangos y gallai fod angen i chi ddilyn cwrs paratoi priodas neu gymryd yr amser i drafod rhai o'r materion pwysicaf y byddwch chi'n eu hwynebu fel cwpl priod.

Nid yw'r cwestiynau cyn priodas hyn yn awgrymu nad ydych chi'n iawn i'ch gilydd, dim ond nad ydych chi wedi siarad digon am agweddau pwysicaf bywyd priodasol.

Os gwnaethoch chi ateb yn bennaf C’s

Efallai yr hoffech dreulio ychydig o amser ychwanegol yn trafod eich nodau a

Yn ôl yr holiadur paratoi priodas hwn, mae'n swnio fel eich bod chi a'ch dyweddi bron yn barod i briodi.

Pethau i'w trafod cyn priodi

Un o'r pethau hanfodol i'w hystyried cyn priodi yw cymryd amser i baratoi ar gyfer priodas hapus trwy archwilio'ch perthynas yn fanwl â chwestiynau i'w gofyn i briod yn y dyfodol.

Ymhlith y pethau i'w trafod cyn priodi mae treulio ychydig o amser ychwanegol yn trafod eich nodau a'ch cynlluniau ond mae clychau priodas yn bendant yn eich dyfodol. Byddai hefyd yn ddefnyddiol darllen pethau i siarad amdanynt cyn priodi er mwyn adeiladu sylfaen gref ar gyfer priodas iach.

Y pethau y dylai cyplau siarad amdanynt cyn priodi hefyd gynnwys trafod cyllid priodas, problemau posibl a gosod disgwyliadau.

Cwestiynau pwysig eraill i'w gofyn cyn priodi

 • Beichiogrwydd
 • Rheoli amser a dosbarthiad teg o gyfrifoldebau cartref
 • A ddylem ni fynd am a cytundeb prenuptial
 • Beth yw dy caru iaith
 • Beth system werth ydych chi am fabwysiadu yn ein priodas?

Dyma rai cwestiynau gwych i'w gofyn cyn priodi a fydd yn eich helpu i dyfu gyda'ch gilydd fel cwpl a datgloi'r allwedd i briodas lwyddiannus.

Ar ben hynny, dylai cyplau fynd i therapi gyda'i gilydd cyn priodi, gan y bydd y cwestiynau cwnsela premarital yn eich arfogi â'r offer a'r meddylfryd cywir i atal problemau posibl yn eich bywyd priodasol.

Darllenwch hefyd: 10 budd therapi cyplau cyn priodi.

Cofiwch, mae llwyddiant eich perthynas yn dibynnu ar eich gallu i ddelio â chromliniau mewn priodas.

Ranna ’: