Pa mor Uchel Yw Taliadau Alimoni Nodweddiadol?

Pa mor Uchel Yw Taliadau Alimoni Nodweddiadol

Mae'n anodd iawn cyffredinoli taliadau alimoni. Dywedir bod yr Arlywydd Trump yn talu $ 350,000 y flwyddyn mewn alimoni i'w gyn-wraig Ivana, am un enghraifft eithafol. Ar y llaw arall, dim ond mewn sefyllfaoedd prin y bydd llawer o daleithiau yn dyfarnu alimoni. Pan fydd yn cael ei ddyfarnu, bydd alimoni fel arfer yn gweithio i hyd yn oed incwm cwpl sy'n ysgaru.Hanfodion alimoni

Weithiau gelwir alimoni yn gymorth i spousal neu gynnal a chadw priod. Daw'r syniad o'r syniad hen ffasiwn iawn bod gan ddyn rwymedigaeth i ofalu am ei wraig, hyd yn oed os ydyn nhw'n gwahanu. O ganlyniad, byddai'r mwyafrif o daleithiau yn hanesyddol yn ceisio sicrhau y byddai gan fenyw sydd wedi ysgaru ddigon o alimoni i fwynhau'r un safon byw ag y byddai pan oedd hi'n briod.
dynion diog mewn perthnasoedd

Heddiw, yn gyffredinol caniateir i gyplau wahanu heb rwymedigaethau parhaus i'w gilydd ac yn gyffredinol ystyrir ysgariad fel ffordd i sicrhau bod y ddau briod yn gorfod cadw'r hyn maen nhw'n ei roi yn y briodas.


sut mae dyn yn trin breakup

Gwobr alimoni glasurol yn y cyfnod modern fyddai gorchymyn meddyg ifanc i wneud taliadau am sawl blwyddyn i'w wraig gwneuthurwr cartref a'i gefnogodd trwy'r ysgol feddygol. Nid yw hynny'n ymwneud â chadw i fyny ei safon byw, mae'n ymwneud ag ad-dalu hi am yr hyn a roddodd yn y briodas wrth rannu na fyddai eu hasedau cyfyngedig yn ddigon.Enghraifft California - Wedi'i adael i'r barnwr

Yng Nghaliffornia, mae gan farnwr lawer o ryddid wrth ddyfarnu alimoni. Ni all y barnwr ddibynnu'n ddall ar fformiwla. Yn lle, mae'r gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol i'r llys ystyried ystod eang o amgylchiadau, ond nid yw'r gyfraith yn rhoi unrhyw ganllaw i'r barnwr ar yr hyn y dylent ei olygu. Y ffactor cyntaf yw gallu ennill pob priod ac a yw'n ddigon i gynnal safon byw priodasol.

Mae hyn yn cynnwys edrych ar faterion fel sgiliau cymharol pob plaid ac a oedd eu potensial i ennill cyflog yn cael ei rwystro gan ddiweithdra a gafwyd i gefnogi'r briodas (er enghraifft aros adref tra aeth y priod arall i ysgol raddedig). Mae asedau pob priod a'u gallu i dalu yn bwysig. Os na all y naill briod fforddio darparu cefnogaeth yna nid yw'n gwneud synnwyr ei archebu. Yn yr un modd, os yw priod yn derbyn llawer iawn o eiddo yn yr ysgariad yna mae angen llawer o alimoni.


ailgynnau agosatrwydd

Rhaid i farnwyr edrych ar hyd y briodas. Ni ddylai priod orfod talu oes o alimoni ar ôl priodas fer yn unig. Mae oedran ac iechyd y partïon yn bwysig hefyd. Nid oes unrhyw farnwr eisiau rhoi priod sâl yn nhŷ'r tlawd, ond os yw'r priod yn ddigon ifanc i gael swydd newydd yn hawdd yna efallai na fydd angen alimoni.Enghraifft Efrog Newydd - Fformiwla glir wedi'i gosod gan y gyfraith

Mae Efrog Newydd, ar y llaw arall, wedi ceisio dileu'r gêm ddyfalu trwy ddiwygiadau a basiwyd yn 2015 i osod alimoni trwy fformiwla fwy safonol. Mae gan y priod ffurflen a ddarperir gan y wladwriaeth lle maent yn nodi eu hincwm blynyddol. Yna efallai y bydd yn rhaid i'r priod sydd â'r incwm uwch dalu cynhaliaeth y priod arall. Bydd yr alimoni hwn yn gyfran o'r gwahaniaeth rhwng incwm priod, ac mae i fod i helpu hyd yn oed i wella safon byw pob priod ar gyfer y dyfodol. Yn gyffredinol, dim ond ar y $ 178,000 cyntaf mewn incwm y bydd y llysoedd yn edrych, felly ni fydd alimoni Efrog Newydd a orchmynnir gan y llys yn fawr iawn. Mae gan y llysoedd lawer o ryddid o hyd o ran pa mor hir y bydd yr alimoni yn para, serch hynny, wrth iddynt wneud y penderfyniad hwnnw ar ôl adolygu'r ffactorau tebyg i'r rhai a gyflogir yng Nghaliffornia.