Ffyrdd Effeithiol O Gyfathrebu Â'ch Priod I Achub Eich Priodas

Ffyrdd Effeithiol O Gyfathrebu Â

Yn yr Erthygl hon

Mae priodasau da yn cael eu hadeiladu ar sylfaen aml-lawr. Mae cysylltiadau corfforol, ysbrydol, deallusol. Mae yna elfennau cyfeillgarwch a pharch y naill at y llall.

Mae yna ymdeimlad bod gan eich priod bob amser eich cefn a dyma'r person y gallwch chi fod yn gwbl chi'ch hun ag ef.

Ac, yn bwysicaf oll, mae clymu hyn i gyd gyda'i gilydd yn ymdeimlad cryf o cyfathrebu mewn priodas. Oherwydd er mwyn i'r holl flociau adeiladu hyn arwain at berthynas hapus, mae'n rhaid i'r sianel gyfathrebu fod yn gryf ac yn agored.

Wrth ichi synhwyro, efallai nad yw hyn yn wir yn eich priodas? Ydych chi am ddysgu sut i gyfathrebu mewn perthynas er mwyn achub eich priodas?

Darllenwch ymlaen i gael cyngor sydd wedi'i brofi gan amser ar beth yw'rffyrdd effeithiol o cyfathrebu â'ch priod i achub eich priodas.

Pwysigrwydd cyfathrebu mewn perthnasoedd

Mae gallu cyfathrebu â'ch priod yn un o'r allweddi hanfodol i briodas iach. Heb gyfathrebu, fe allech chi hefyd fod yn gyd-letywyr. Mae angen i chi allu siarad â'ch gilydd am bob pwnc, boed yn dda neu'n ddrwg.

Bydd unrhyw un sydd wedi bod trwy ysgariad yn dweud eu bod yn gwybod bod eu priodas mewn trafferthion pan nad oedd ganddynt ddiddordeb mewn cael sgwrs gyda'u priod.

Roedd cyfathrebu wedi torri i lawr cymaint fel na welsant y pwynt mewn ceisio gweithio pethau allan mwyach.

Os ydych chi ar y cam yn eich perthynas lle rydych chi'n meddwl nad yw eich cyfathrebiad priodas lle y dylai fod, mae yna dechnegau y gallwch chi eu dysgu i gwella cyfathrebu , ac o ganlyniad, gwella eich priodas.

Gwyliwch hefyd:

Awgrymiadau ar gyfer cyfathrebu'n well

Gwell cyfathrebuyn dechrau trwy archwilio sut rydych chi'n siarad â'ch priod. I ddechrau:

Neilltuwch amser i fod yn bresennol i'ch gilydd, bob dydd

Neilltuwch amser i fod yn bresennol i

Oeddech chi'n gwybod mai dim ond 20 munud y mae cyplau yn ei dreulio yn cyfathrebu â'i gilydd yn y cartref prysur arferol?

Ac mae'r math hwnnw o gyfathrebu cwpl fel arfer yn gyfyngedig i Wnaethoch chi godi llaeth fel y gofynnais i chi? Neu mae angen rhywfaint o help ar Sasha gyda'i phrosiect gwyddoniaeth heno. Allwch chi ei helpu?

Mae gan y teulu arferol, gyda rhieni sy'n gweithio a phlant oed ysgol, lawer o wrthdyniadau. Mae teledu, cyfrifiaduron a ffonau smart yn rhan o'r gwrthdyniadau hynny. Er mwyn cerfio peth amser lle gallwch chi a'ch priod eistedd mewn gwirionedd a siarad â'ch gilydd, tynnwch y plwg.

Unwaith y bydd y plant yn y gwely, gwnewch hi'n bwynt cymryd o leiaf hanner awr i eistedd ar y soffa gyda'ch gilydd, dal dwylo, a rhannu sut oedd eich diwrnod, beth yw eich prosiectau yn y dyfodol, a sut rydych chi'n teimlo am eich gilydd. — diolchwch am un peth a ddigwyddodd i chi y diwrnod hwnnw.

Newidiwch chi i I

I helpu eich cyfathrebu perthynas, meddyliwch am sut rydych chi'n geirio pethau wrth siarad â'ch priod, yn enwedig pan fyddwch chi'n gwrthdaro. Mae mor hawdd i ni, pan yn ddig, syrthio i mewn i'r datganiadau Chi.

Ti byth yn gwrando arna i! gellir ei aralleirio mewn ffordd llai cyhuddgar: dwi'n teimlo'n ddi-glust. Cofiwch: pan fyddwch chi'n dechrau gyda'r Chi, mae eich priod yn teimlo'n amddiffynnol ar unwaith. Pan ddechreuwch gyda'r I, mae'n caniatáu ichi, bartner, agor i fyny i'r hyn yr ydych yn ceisio ei ddweud.

Canolbwyntiwch ar y mater presennol. Er mwyn cyfathrebu'n fwy effeithiol ar adegau o wrthdaro, cadwch at y broblem dan sylw.

Ceisiwch osgoi magu'r gorffennol

Ceisiwch osgoi magu

Dyma’r pumed tro i mi orfod eich atgoffa i godi’r sychlanhau ar eich ffordd adref o’r gwaith! Pam na allwch BYTH gofio gwneud yr un dasg syml hon?

I gyfleu eich rhwystredigaeth mewn ffordd fwy cadarnhaol, daw'r ymadrodd hwn, mae'n ddrwg gen i na chafodd y sychlanhau ei godi.

Beth allech chi ei wneud i atgoffa eich hun bod angen gwneud hyn ar eich ffordd adref? Mae'r ymadrodd hwn yn gadael allan yr holl adegau eraill y mae eich priod wedi esgeuluso gwneud hyn, ac mae'n eu cynnwys mewn datrysiad fel eu bod yn cofio codi'r sychlanhau y tro nesaf.

Ymarferion cyfathrebu priodas

Hyd yn oed os ydych wedi bod yn briod ers oesoedd, bydd defnyddio rhai ymarferion cyfathrebu priodas yn eich helpu i ddarganfod pethau newydd am eich priod a cryfhau eich cyfathrebu sianel ar yr un pryd. Gellir gwneud yr ymarferion canlynol yn ystod eich amser cwpl gyda'r nos:

  1. Gofynnwch i'ch gilydd beth yw eich ofn mwyaf, a siaradwch am sut y gallech chi reoli'r ofn hwnnw pe bai'n dod yn realiti.
  2. Pe baech yn gallu mynd ar wyliau unrhyw le yn y byd, dim cyfyngiadau cyllidebol, i ble fyddech chi'n mynd? Beth sy'n eich denu i'r lle hwnnw?
  3. Pe baech chi'n gallu cael cinio gyda rhywun byw neu farw, pwy fyddai hwnnw? Beth fyddech chi'n ei ofyn iddyn nhw?
  4. Beth oedd eich hoff lyfrau plentyndod?
  5. Beth oedd hoff ganeuon eich plentyndod?

Am an ymarfer cyfathrebu ardderchog ar gyfer cyplau, gwneud y 36 Cwestiwn Sy'n Arwain I Gariad . Awgrym: gwrandewch o ddifrif ar eich partner wrth iddynt ateb y cwestiynau; osgoi meddwl beth fydd eich ateb nes mai eich tro chi yw hi.

Mae yna sawl un cyfathrebu effeithiol llyfrau sydd ar gael efallai yr hoffech eu darllen i'ch helpu i ddysgu sgiliau gwell. Mae'r wefan hon yn cynnwys rhai argymhellion y mae'n werth edrych arnynt.

Mae gwell cyfathrebu mewn perthynas yn golygu gwell bywyd rhywiol

Mae gwell cyfathrebu mewn perthynas yn golygu gwell bywyd rhywiol

Un o ganlyniadau buddiol gwella cyfathrebu yn eich priodas yw y gall eich awydd i fod yn gorfforol agos-atoch gynyddu.

Bydd y cysylltiad gwell y byddwch wedi'i adeiladu trwy ddefnyddio technegau cyfathrebu priodas yn gorlifo i'r ystafell wely, felly manteisiwch ar hynny a gwnewch y gorau o'ch amser cwtsh.

Hyd yn oed os nad oes gennych chi amser ar gyfer creu cariad llawn, bydd bod yn agos at eich gilydd mewn man agos yn rhywbeth ffordd effeithiol o gyfathrebu â'ch priod i achub eich priodas.

Ranna ’: