Allwedd i Ddatblygu Dadl a Gwella Cyfathrebu Priodas

Allwedd i Ddatblygu Dadl a Gwella Cyfathrebu Priodas


achos cyfreithiol trais domestig

Yn yr Erthygl hon“Waeth beth dw i'n dweud ei bod hi bob amser yn ymddangos yn troi'n ddadl neu'n frwydr enfawr, rydw i wedi blino'n lân ac wedi draenio rhag ymladd. Rydw i ar golled yn fy mherthynas ”-Anhysbys

Mae perthnasoedd yn waith caled.Rydyn ni bob amser yn chwilio am yr ateb cywir. Rydyn ni'n treulio oriau ar y rhyngrwyd yn chwilio am yr allwedd i'n problemau, rydyn ni'n gwrando ac yn ceisio dilyn cyngor ein ffrind, rydyn ni'n darllen yr holl lyfrau gwella perthnasoedd, ond eto i gyd rydyn ni'n dal i fynd yn sownd yn y cylch dieflig o ymladd gyda'n partner.

Y peth cyntaf y gallaf ei ddweud yw bod hyn yn eithaf normal. Pan welaf gyplau mewn sesiwn, cwestiwn mawr sy'n codi yw, “sut mae stopio ymladd a dadlau gyda fy mhartner a gwella ein cyfathrebu priodas?'

Brwydr wresog o wyro'ch golygfeydd cyferbyniol ar eich gilydd

I'r mwyafrif o'r cyplau hyn, maent yn cael eu hunain yn dadlau dros y pethau mwyaf disynnwyr ac ni allant ddod o hyd i ffordd allan o'r cylch hwn.Felly sut olwg sydd ar “ymladd” neu “ddadlau”? Fel rheol, rydw i'n ei disgrifio fel brwydr ddi-ddiwedd, gynnes o gyfnewid neu wyro'ch safbwyntiau cyferbyniol ar eich gilydd.

Gall y cylch diddiwedd o ddadlau wneud i chi deimlo amrywiaeth o emosiynau fel: dicter, brifo, tristwch, wedi blino'n lân ac wedi draenio.

Erbyn i mi weld y cyplau hyn maen nhw mor ddraenog ac mor daer am ddod o hyd i ateb i'r frwydr ddi-ddiwedd hon.

Sut mae mynd yn sownd yn y cylch hwn?

A oedd hwn yn ymddygiad a ddysgwyd neu a welsom yn tyfu i fyny ac efallai nad ydym yn gwybod dim yn well? A yw'n ffordd i amddiffyn ein hunain yn y berthynas rhag ofn cael ein gadael? Ydyn ni'n dal drwgdeimlad ac yn cael ein sbarduno'r ail rydyn ni'n cael ein holi am unrhyw beth?

Wel, yr hyn y gallaf ei ddweud yw ei bod yn cymryd dau berson i fynd yn sownd yn y cylch hwn.

Un ffactor pwysig na allaf bwysleisio digon i gyplau mewn sesiwn yw bod gan y ddau bartner ran yn y ddadl. Ni fydd beio un person yn datrys y gwrthdaro nac yn eich dysgu i wneud pethau'n wahanol. Felly'r hyn rydw i'n tueddu i'w wneud yw dechrau trwy helpu'r cwpl i sylweddoli gwrthdaro, mae dadlau ac ymladd yn cynnwys y ddau bartner!

Gadewch i bawb ei ddweud gyda'i gilydd. Mae'n cymryd y ddau bartner.

Felly, beth yw'r allwedd i newid yma?

A ydych erioed wedi ceisio ymateb yn wahanol pan fydd eich partner yn dechrau cynyddu dadl

Dau air. Eich ymateb . A ydych erioed wedi ceisio ymateb yn wahanol pan fydd eich partner yn dechrau cynyddu dadl?

Gall ein hymateb cychwynnol cyntaf fod yn ymladd neu'n hedfan. Weithiau rydyn ni'n cael ein gwifrau fel hyn.

Rydyn ni naill ai eisiau rhedeg i ffwrdd o wrthdaro neu ymladd yn ôl. Ond nawr gadewch inni ddechrau meddwl yn wahanol. Er enghraifft, mae eich partner yn dod adref ac yn ofidus eich bod wedi anghofio talu rhent y mis diwethaf. Mae'ch partner yn dechrau codi ei lais a'ch mochyn daear am ac ymlaen ynglŷn â ffioedd hwyr, a pha mor siomedig ydyn nhw ynoch chi.

Efallai mai eich ymateb cyntaf fyddai amddiffyn eich hun. Efallai bod gennych reswm da mewn gwirionedd pam eich bod wedi anghofio talu'r rhent. Efallai bod pwyntio bys yn eich sbarduno mewn rhyw ffordd a'ch bod am bwyntio'r bys yn ôl atynt. Dyma sut y byddem fel arfer yn ymateb yn iawn?

Gadewch inni wneud rhywbeth gwahanol

Gadewch inni weld sut y gall eich ymateb ddad-ddwysáu gwrthdaro neu ddadl. Gadewch inni geisio dweud rhywbeth na fyddem fel arfer yn ei ddweud fel “Mêl, rydych yn iawn. Rwy'n llanast i fyny. Gadewch inni dawelu a dod o hyd i ateb gyda'n gilydd ar hyn o bryd ”.

Felly beth sy'n digwydd yma yw eich ymateb mewn ffordd i dawelu'ch partner a dad-ddwysau'r sefyllfa.

Mae gan eich ymateb yr allwedd honno

Waeth pwy sy'n iawn ac yn anghywir, mae gennym y gallu i ymateb ac ymateb mewn ffordd i dawelu ein partner a helpu i wasgaru'r sefyllfa cyn iddo chwythu i fyny yn ein hwyneb a gwella ein cyfathrebu priodas yn raddol.

Os bydd y ddau bartner yn dechrau sylwi ar y modd y maent yn ymateb yn ystod gwrthdaro neu ddadl ac yn dechrau gwneud y newidiadau bach hyn yn eu hymateb a'u hymateb i'ch partner, byddwch yn dechrau gweld llai o wrthdaro, dadlau ac ymladd yn y berthynas.

Felly i gloi, y tro nesaf y byddwch chi'n wynebu gwrthdaro, cofiwch y ddau air hynny: Eich ymateb.