Pum Peth y Gallwch Chi eu Gwneud Ar hyn o bryd i Wella'ch Priodas

Gwella

Yn yr Erthygl hon

Pan fydd eich priodas mewn trafferth, gall rhywbeth mor syml â thrafod sut y byddwch yn treulio'ch penwythnos deimlo'n frawychus. Nid yw'n syndod, felly, y gall y gobaith o naddu'ch problemau priodasol yn raddol deimlo'n hollol ddychrynllyd.Arbed eich priodas neu gwella'ch priodas does dim rhaid iddo gynnwys diddiwedd therapi sesiynau, trafodaethau hwyr y nos, a rhannu teimladau poenus. Cadarn, mae angen i chi fynd at galon eich materion, ond weithiau'r hyn sy'n gwneud priodas lwyddiannus yw dod o hyd i ffyrdd i fwynhau bywyd gyda'ch gilydd.

Yn union fel llawer o gyplau eraill, efallai y byddai gennych ddiddordeb mewn gwybod sut i gael priodas lwyddiannus neu sut i wella'ch priodas. Fodd bynnag, byddech yn sicr yn dod ar draws llawer o awgrymiadau priodas llwyddiannus, er mwyn deall sut i wella priodas, mae angen yr ymrwymiad mwyaf arnoch i wella'ch priodas.

Gyda chymorth y pum ffordd hyn i gwella'ch priodas , gallwch chi deimlo ychydig yn well am eich gilydd, gan eich galluogi i ddechrau gweithio ar heriau hirsefydlog o'r diwedd.

Argymhellir -Arbedwch fy Nghwrs Priodas

1. Amserlennu gyda'ch gilydd

Yn sicr, gall digymelldeb fod yn rhamantus, ond pan fydd gennych blant i dueddu, gyrfa heriol, a rhestr ddi-ddiwedd i'w wneud; mae'n hawdd i amser gyda'ch priod ddisgyn ar ochr y ffordd.

Mae ymchwil yn awgrymu bod cyplau sy'n trefnu noson dyddiad wythnosol yn hapusach yn eu priodasau ac yn cael mwy o ryw. Pensilwch eich priod yn eich penwythnos ac efallai y cewch atgoffa o'r diwedd pam y gwnaethoch syrthio mewn cariad.

Mae hylifedd unrhyw berthynas gŵr a gwraig neu grefft priodas dda yn dibynnu ar ba mor gyson y gall cwpl dreulio amser o ansawdd gyda'i gilydd, i ffwrdd o unrhyw wrthdyniadau.

Ac ie, ni fyddai bob amser yn hawdd neilltuo eich arferion beunyddiol ac anghofio am bryderon eich bywyd, ond yn bendant byddai'n rhaid i chi wneud rhywfaint o ddewis caled ar gyfer a gwell priodas.

2. Gwnewch rywbeth braf i'ch priod

Mae'n hawdd cael eich lapio yn y ffyrdd y mae'ch priod wedi'ch gwneud yn anghywir. Mae priodas yn llawn sarhad bach. Wedi'r cyfan, nid oes unrhyw un yn berffaith. Ond mae myfyrio ar yr hyn y mae eich priod yn ei wneud yn anghywir yn rysáit ar gyfer drwgdeimlad cronig - arch-nemesis cariad.

Stopiwch ganolbwyntio ar yr hyn y dylai eich priod ei wneud i chi, a gwneud rhywbeth braf iddo ef neu iddi hi bob dydd. Bydd y teimladau cadarnhaol y byddwch chi'n eu meithrin yn gwella'ch priodas, a gallant ysbrydoli'ch priod hyd yn oed i wneud rhywbeth neis i chi.

Torri'r drefn, gall hyd yn oed ystum syml o lanhau'r llestri neu fynd â'r sbwriel wneud byd o wahaniaeth yn enwedig gyda priodas mewn trafferth.

Yr hyn sy'n gwneud i briodas bara yw pan fydd y ddau ohonoch yn barod i roi eich cysur o'r neilltu bob hyn a hyn a mynd yr ail filltir honno sy'n portreadu faint rydych chi'n poeni am eich partner bywyd.

beth sy

3. Ewch ar antur

Wedi colli'r rhamant roeddech chi'n ei deimlo yn nyddiau cyntaf eich cwrteisi? Y “wreichionen” honno yr oeddech chi'n teimlo oedd gwreichionen pryder ac ansicrwydd mewn gwirionedd. Gall priodas fod yn ddiogel ac yn sicr, ond daw'r sicrwydd hwnnw ar draul cyffro newydd Rhamant .

Sicrhewch y wreichionen yn ôl trwy wneud rhywbeth sy'n gwneud y ddau ohonoch yn bryderus. Rhowch gynnig ar gofrestru ar gyfer dosbarth dawns, mynd i ddringo creigiau, mentro ar y daith rydych chi wedi bod yn ei chynllunio, neu hyd yn oed gychwyn ar antur rywiol newydd.

Mae torri undonedd bywyd cyffredin yn hanfodol ar gyfer gwella priodasau , dim ond meddwl amdano fel ffordd i ddod â'r wreichionen goll yn ôl. Byddai mynd ar antur yn helpu'r ddau ohonoch i sylweddoli beth sydd i briodas a bywyd.

4. Rhannwch pam rydych chi'n caru'ch gilydd

Mae'n hawdd i gwynion a beirniadaeth fân gymryd bywyd eu hunain ar ôl blynyddoedd o briodas. Mae odiau'n dda y gallwch chi restru dwsinau o bethau y mae eich priod yn eu gwneud sy'n eich cythruddo, ac mae'n debyg bod gennych chi syniad da o'r myrdd o bethau rydych chi'n eu gwneud sy'n ei gythruddo ef neu hi hefyd.

Ewch allan o'r trap negyddiaeth trwy eistedd i lawr a chymryd eu tro yn rhannu'r hyn rydych chi'n ei garu am eich gilydd. Gallwch gael hyd yn oed mwy o tyniant o'r ymarfer hwn trwy adael nodyn gludiog i'ch priod yn rhannu rhesymau dros eich cariad bob dydd.

Gwell fyth, ysgrifennwch lythyr cariad hen ffasiwn ato. Trwy ganolbwyntio ar y positif, efallai y gwelwch eich bod yn hapusach yn eich priodas, hyd yn oed pan nad oes dim arall yn newid.

Cofiwch bob amser fod pawb yn hoffi clywed sut a pham mae rhywun yn eu caru.

Ac er y gallech fod eisoes yn gwybod popeth sydd i'w wybod am eich gilydd, byddai dal i rannu pam ar ôl yr holl amser hwn eich bod yn eu caru yn bendant yn eu gwneud yn fwy hyderus a diogel amdanynt eu hunain.

5. Trefnu rhyw

Rydych chi eisoes yn gwybod y gall amserlennu dyddiad dyddiad wneud gwahaniaeth enfawr yn eich boddhad priodasol, felly os yw rhyw wedi mynd yn ôl i bwysau bywyd bob dydd, beth am drefnu hynny hefyd?

Nid moethus yw rhyw; mae'n elfen allweddol yn eich bond, felly os ydych chi wedi bod yn esgeuluso'ch bywyd rhywiol , peidiwch â disgwyl i'ch priodas wella.

Yr allwedd i ryw wedi'i drefnu yw ei gwneud mor isel â straen â phosibl. Anfonwch y plant i dŷ nain a nain ac arhoswch nes bod gennych sawl awr yn rhydd o wrthdyniadau. Yna neilltuwch gymaint o amser ag sydd ei angen arnoch i gymryd rhan mewn rhyw o safon.

Peidiwch â swil i ffwrdd rhag gofyn am yr hyn sydd ei angen arnoch chi. Er enghraifft, a yw sgwrs ddifyr yn eich annog i fynd? Yna cynlluniwch ar gyfer trafodaeth ystyrlon, gan sicrhau eich bod wedi trefnu digon o amser ar gyfer y sgwrsio a'r rhyw.

Weithiau gall gymryd ychydig o ymdrech i fynd yn ôl i swing rhyw priodasol, felly dylai'r sesiwn rhyw gyntaf a drefnwyd gael ei chynllunio i ddiwallu'r ddau o'ch anghenion.

Mae'n cymryd dau i greu priodas broblemus, felly os ydych chi'n cael trafferth dod ynghyd â'ch priod, peidiwch â phwyntio'r bys ato ef neu hi yn unig. Trwy wneud ychydig o newidiadau bach ar eich pen eich hun, gallwch chi ailddarganfod y partner a oedd unwaith yn wefreiddiol ac yn gallu gwella'ch priodas.

Ranna ’: