Sut i Ddelio â Chyfathrebu Ymosodol mewn Perthynas a Chyfathrebu'n Effeithiol

Sut i Ddelio â Chyfathrebu Ymosodol mewn Perthynas

Yn yr Erthygl honMae ymddygiad ymosodol yn rhywbeth nad ydym am ei brofi ond sydd eisoes yn rhan o fywyd, yn enwedig wrth ddelio â pherson arall.

Mewn gwirionedd, mae pob un ohonom eisoes wedi profi ymddygiad ymosodol, boed hynny gan ein teulu ein hunain, ein pennaeth neu ein cydweithwyr, a hyd yn oed gyda'n priod neu ein partner.

Mae cyfathrebu ymosodol mewn perthnasoedd mor negyddol fel y gall newid perthynas yn waeth.Yn anffodus, nid yw rhai pobl hyd yn oed yn ymwybodol eu bod eisoes yn defnyddio cyfathrebu ymosodol mewn perthnasoedd nid yn unig gyda phobl eraill ond yn enwedig gyda'u priod a'u teulu eu hunain.

Sut mae cyfathrebu ymosodol cychwyn a sut y gall effeithio ar berthynas rhywun?

Diffiniad o gyfathrebu ymosodol

Pa mor dda ydych chi'n gwybod y diffiniad o gyfathrebu ymosodol mewn perthnasoedd?Efallai bod gennym ni, wrth gwrs, syniad cyffredinol o beth yw ymddygiad ymosodol, ar ffurf sgil cyfathrebu, ond gall dealltwriaeth ddyfnach o'i ddiffiniad ein helpu i'w ddeall yn well a dileu cyfathrebu ymosodol mewn perthnasoedd.

Mae diffiniad cyfathrebu ymosodol gan y term yn ddull o gallu mynegi anghenion a dymuniadau rhywun ond nid yw'n ystyried teimladau pobl eraill.

Mae'n a math o hunanol a niweidiol o arddull cyfathrebu.

Gall cyfathrebu ymosodol effeithio'n fawr ar eich perthnasoedd a sut mae pobl yn eich ystyried chi fel person a gall hefyd roi hunan-barch gwael a llai o ryngweithio cymdeithasol i chi.

4 math o arddull cyfathrebu

Yn y bôn mae 4 gwahanol arddulliau cyfathrebu. sydd

 • Arddull cyfathrebu goddefol
 • Arddull cyfathrebu ymosodol
 • Arddull gyfathrebu bendant
 • Arddull cyfathrebu goddefol-ymosodol

Yn cyfathrebu ymosodol , byddai rhywun yn aml cyfathrebu mewn llais uchel a bygythiol .

Gall y person hwn gynnal syllu tra-arglwyddiaethol neu gyswllt llygad ac ewyllys defnyddio geiriau rheoli, beio, beirniadu, a hyd yn oed bygwth geiriau neu weithredoedd.

Deall ymddygiad goddefol-ymosodol

Mae yna lawer o ddryswch gydag arddull gyfathrebu goddefol-ymosodol ac arddull ymosodol, felly er mwyn clirio hyn, mewn cyfathrebu goddefol-ymosodol, mae rhywun a all ymddangos yn oddefol ar yr wyneb mewn gwirionedd yn ddig y tu mewn.

Mewn perthynas oddefol-ymosodol, byddant yn dweud rhywbeth a allai edrych fel bod y person hwn yn iawn ag ef neu'n cytuno ag ef ond a fydd yn dangos awgrymiadau cyfathrebu anuniongyrchol fel mynegiant wyneb neu bydd yn rhoi'r driniaeth dawel i chi.

Beth yw rhai nodweddion goddefol-ymosodol cyffredin?

Mae'r person hwn yn ofni lleisio ei bryder gwirioneddol ac felly bydd yn dewis defnyddio dulliau eraill i fynegi'r hyn y mae'n ei deimlo go iawn. Mae cyfathrebu ymosodol yn bendant yn wahanol oherwydd nid yw'r person hwn yn poeni am yr hyn y gallai eraill feddwl amdano a bydd yn defnyddio pa bynnag eiriau y mae am eu defnyddio.

Mae cariad ymosodol goddefol yn ei chael hi'n anodd ymarfer gonestrwydd emosiynol a deialog agored.

 • Maent yn digio’r person arall am wneud galwadau
 • Mae eu hangen am gymeradwyaeth yn amharu ar eu gallu i siarad eu meddwl
 • Ni allant ddweud na wrth geisiadau a galw, dim ond mynd i'r afael ag ef yn nes ymlaen
 • Yn y pen draw, gall eu hagwedd elyniaethus eu glanio mewn unigedd llwyr
 • Nid ydynt yn ysgwyddo'r cyfrifoldeb o greu hapusrwydd yn eu bywyd eu hunain

Hefyd, gwyliwch y fideo hon ar sut mae ymddygiad goddefol-ymosodol yn dinistrio perthnasoedd agos.


dyddiadau acwariwm

Sut i newid ymddygiad goddefol-ymosodol

Mae delio â pherson goddefol-ymosodol yn golygu llawer o rwystredigaeth a chamddealltwriaeth.

Gall ddod yn haws delio â nhw os yw eu partner yn ceisio deall pa brofiadau sydd wedi siapio eu personoliaeth, a pham eu bod wedi mabwysiadu ymddygiad goddefol-ymosodol mewn perthnasoedd.

Mae pobl sy'n oddefol-ymosodol mewn perthnasoedd fel arfer wedi tyfu mewn awyrgylch lle cawsant eu digalonni i fynegi eu barn a'u teimladau yn rhydd.

O ganlyniad, maent yn tyfu i fyny yn teimlo'n annigonol, ac ymdeimlad o ddi-rym.

Os yw'ch priod yn oddefol-ymosodol, mae yna ffyrdd i ymdopi a goresgyn cyfathrebu ymosodol mewn perthnasoedd.

 • Hyfforddwch eich hun i dderbyn y sefyllfa fel y mae, ond peidiwch â gwneud esgusodion i gyfiawnhau eu hymddygiad.
 • Gosod ffiniau i amddiffyn eich hun. Cyd-drafod rhai pynciau y tu allan i'r terfynau er mwyn cynnal cytgord.
 • Ewch atynt gyda bregusrwydd ac empathi.
 • Dewch o hyd i gyfleoedd i siaradwch am ddoniau a rhinweddau cadarnhaol eich priod.

Cyfathrebu pendant yn erbyn ymosodol

Peth arall yw ei glirio gan fod cyfathrebu pendant yn hollol wahanol na'r olaf.

Cyfathrebu pendant credir mai hwn yw'r y dull cyfathrebu mwyaf ffafriol a mwyaf effeithiol fel y gallwch lleisio'r hyn rydych chi'n ei olygu wrth ddangos parch at deimladau'r person arall o hyd a bydd hefyd ymgorffori gwrando gweithredol ac empathi.

Mae cyfathrebu ymosodol, fodd bynnag, i'r gwrthwyneb i gyfathrebu pendant.

Enghreifftiau cyfathrebu ymosodol

Ni fydd gan berson sydd â'r math hwn o arddull cyfathrebu unrhyw fath o empathi mewn geiriau neu hyd yn oed weithredoedd a bydd ond yn dweud yr hyn y mae am ei ddweud heb feddwl pa mor niweidiol yw ei ddewisiadau o eiriau.

Arddull cyfathrebu ymosodol yn aml yn brifo, yn ddi-flewyn-ar-dafod, ac weithiau gall hyd yn oed fod yn amharchus.

Nid yw ffyrdd ymosodol o gyfathrebu yn gorffen gyda geiriau; mae hefyd yn dangos mewn cyfathrebu anuniongyrchol fel mynegiant wyneb, tôn y llais, ac iaith y corff.

Rhai enghreifftiau neu ymadroddion cyfathrebu ymosodol gan berson sy'n defnyddio cyfathrebu ymosodol yw:

 1. “Peidiwch â bod yn dwp, defnyddiwch eich ymennydd”
 2. “Tasg mor syml a dyfalu beth? Ni allwch ei wneud! ”
 3. “Fyddwch chi byth yn llwyddo gyda'ch anghymhwysedd”
 4. “Rwy’n iawn ac rydych yn anghywir”

Cyfathrebu ymosodol yn eich perthynas

Cyfathrebu ymosodol yn eich perthynas

Nawr ein bod ni'n gyfarwydd â cyfathrebu ymosodol , mae’n siŵr eich bod wedi cofio rhai achosion lle roeddech yn gallu dod ar draws rhywun fel hyn yn y gwaith a gadael inni ei wynebu, yr ymateb mwyaf cyffredin y byddwn yn ei gael yw cadw draw oddi wrth y person hwnnw.

Fodd bynnag, beth os daw eich profiadau cyfathrebu ymosodol gan eich priod neu'ch partner? Sut ydych chi'n delio ag ef?

Perthynas lle rydych chi'n siarad ond nad ydych chi'n datrys unrhyw fater, lle mae teimladau o brifo yn dal i lechu oherwydd nad yw'r ffordd rydych chi neu'ch partner yn cyfathrebu yn trwsio'ch problemau ond yn ei wneud yn waeth.

Yn anffodus, ni fydd unrhyw berthynas yn para os na fydd unrhyw gyfathrebu go iawn rhwng partneriaid.

Os oes gennych arddull gyfathrebu ymosodol yn eich perthynas, peidiwch â disgwyl un gytûn chwaith oherwydd nad oes cysylltiad a chyfathrebu go iawn yn eich perthynas.

Bydd y straen a’r gwrthdaro y gall geiriau ymosodol eu cymryd ar eich perthynas yn cael ei doll a dyna ddiwedd arni.

Allwch chi ddychmygu cael rhywun sy'n eich trin ag ymddygiad ymosodol yn gyson?

Beth am deimlo'n annigonol oherwydd y geiriau sy'n cael eu taflu atoch chi, a gall diffyg empathi yr unigolyn hwn ddod â'ch perthynas.

Beth mwy os oes gennych blant a fydd yn dechrau adlewyrchu'ch partner cyfathrebu ymosodol sgiliau?

Gall bod yn agored i gyfathrebu ymosodol mewn perthnasoedd yn ifanc eu gadael yn hollol greithiog am oes.


mae rhaid i chi dalu cymorth spousal yn ystod gwahanu

Sut i ddelio â chyfathrebu ymosodol

Sut i ddelio â chyfathrebu ymosodol

Cael gwybod bod gennych chi cyfathrebu ymosodol efallai na fydd arddull yn newid pwy ydych chi ar unwaith ond mae'n dal i fod yn agoriad llygad.

Ni fydd sylweddoli bod yn rhaid ichi newid eich ffordd o gyfathrebu â phobl eraill i gael gwell perthnasoedd yn dod â chi i lawr nac yn eich bychanu.

Mewn gwirionedd, bydd hyn yn eich helpu i dyfu'n well fel person.

Os ydych chi am newid, derbyniwch fod yn rhaid i chi fod yn well ac mae'n dechrau gyda'r cwestiynau hyn.

 1. Ydw i'n rhoi pobl i lawr?
 2. Ydw i'n gallu gwrando pan fydd pobl yn siarad?
 3. A gaf i feirniadu?
 4. Ydw i'n brifo pobl gyda fy ngeiriau?
 5. Ydw i'n dallu ag effeithiau drwg fy rhyddid i lefaru?

Dim ond cwestiynau yw'r rhain a fydd yn rhoi syniad i chi o sut rydych chi'n cyfathrebu ac os ydych chi'n meddwl bod angen help, mae yna lawer o ffyrdd y gallwch chi ofyn amdano.

Gall therapi da eich helpu i wella sut rydych chi'n cyfathrebu ac nid oes unrhyw beth o'i le wrth geisio cymorth i fod yn well.

Gofynnwch am therapydd credadwy a all eich tywys ar sut i ddelio ag arddull cyfathrebu ymosodol.

Y peth gorau yw cael cymorth amserol gan fod gan gyfathrebu ymosodol mewn perthnasoedd y potensial i ysgwyd sylfaen y perthnasoedd cryfaf.

Pam mae angen i ni fod yn well yn y ffordd rydyn ni'n cyfathrebu ag eraill a pham cyfathrebu ymosodol mewn perthnasoedd mor ddinistriol?

Mae'r rheswm dros ddewis cyfathrebu effeithiol yn hytrach na chyfathrebu ymosodol mewn perthnasoedd yn weddol syml.

Mae perthnasoedd yn dibynnu ar sut rydyn ni'n cyfathrebu felly os ydyn ni am gael perthynas barhaol, dylen ni fod yn bendant yn y ffordd rydyn ni'n cyfathrebu ac mae'n rhaid i ni gofio parchu pobl eraill yn y ffordd rydyn ni am gael ein parchu hefyd.