Sut i Gydbwyso Agosrwydd yn erbyn Rhyw mewn Priodas

Sut i Gydbwyso Agosrwydd yn erbyn Rhyw mewn Priodas

Pan oeddwn yn hyfforddi i fod yn therapydd, buom yn siarad llawer am bwysigrwydd agosatrwydd wrth gynnal perthnasoedd o bob math. Agosatrwydd - yr ymdeimlad hwnnw o agosrwydd ac ymlyniad wrth rywun arall - yw'r glud sy'n dal pobl at ei gilydd, hyd yn oed pan fydd y berthynas yn rhedeg trwy ddarn bras. Yn sicr yn torri i'r agosatrwydd hwnnw yw'r hyn sy'n dod â phobl - unigolion neu mewn grwpiau o 2 neu fwy - i mewn i'm swyddfa. Mae adeiladu a chynnal agosatrwydd yn rym arweiniol o'r gwaith rwy'n ei wneud gyda'r bobl rwy'n eu gwasanaethu.
mae angen help ar briodas

Ailgysylltu â'ch priodPan ddechreuais weithio gyntaf, rwy'n cofio cyfarfod â chwpl a oedd yn eithaf difrifol ynghylch atgyweirio eu perthynas. Fy swydd gyntaf y tu allan i'r ysgol oedd un lle roeddwn i'n gweithio'n bennaf gyda phlant, felly erbyn i mi ddychwelyd i weithio gyda chyplau, roeddwn i'n gyffrous iawn i fynd yn ôl i ddefnyddio'r holl bethau rhyfeddol hynny a ddysgais yn fy rhaglen yn yr ysgol. Roeddwn i'n mynd i roi cymaint o help i'r cwpl hwn gydag adeiladu a datblygu agosatrwydd nes eu bod nhw'n mynd i gael eu hail-gysylltu am byth.

Gyda'r broses feddwl hon mewn golwg, gallwch ddychmygu fy nryswch pan ddywedodd un partner, “Dim ond unwaith bob yn ail fis yr ydym yn agos atoch.” Sut gallai hyn fod?Beth yw agosatrwydd?

Mae agosatrwydd yn cael ei adeiladu trwy gasgliad o eiliadau, rhai yn fyr, rhai yn hir. Gall agosatrwydd fod ar ffurf yr edrychiad hwnnw ar draws y bwrdd pan fydd plentyn yn dweud rhywbeth doniol yn anfwriadol, neu law ar y bach o gefn wrth i chi basio yn y gegin. Mae agosatrwydd yn cael ei gysylltu'n wirioneddol â chi'ch hun a'ch partner mewn sgwrs. Sut y gallai'r pethau hyn ddigwydd bob mis yn unig, a sut y gallai rhywun fod mor sicr nad oedd ond un foment o'r fath yn yr amser hwnnw? Roedd gen i agosatrwydd rheolaidd yn fy mherthynas â fy mam a oedd yn byw 2 barth amser i ffwrdd. Ac yna fe wnaeth fy nharo i - roedd agosatrwydd wedi dod yn air rydyn ni'n ei ddefnyddio ar gyfer rhyw mewn cwmni cwrtais (iawn, felly yn ôl y diffiniad hwn NID OES gen i agosatrwydd gyda fy mam, erioed. Ugh.).


torri i fyny yn ystod beichiogrwydd

Mae hwn yn fagl y mae llawer o gyplau yn syrthio iddo, dwi'n ffeindio. Mae'r gweithgaredd rhywiol hwnnw'n dod yn safon aur ar gyfer agosatrwydd. Nid oes unrhyw ryw yn golygu dim agosatrwydd. Ac heb agosatrwydd, mae boddhad perthynas yn mynd i lawr y tiwbiau. Gwir - gall rhyw fod yn weithred agos iawn. Ond fel y mae llawer ohonom yn gwybod yn iawn ac yn ôl pob tebyg wedi darganfod trwy dreial a chamgymeriad, nid yw rhyw o reidrwydd yn weithred sy'n dod â'r agosatrwydd a'r ymlyniad hwnnw y gallwn ei geisio.Beth yw agosatrwydd?

Mae agosatrwydd yn ymwneud â chysylltiad yn unig

Mae adeiladu agosatrwydd - p'un a fu rhwyg perthynas ai peidio - yn golygu'r syniad hwnnw o gysylltiad mewn gwirionedd. Agosatrwydd yw'r cysylltiad anweledig hwnnw rhwng pobl. Mewn gwirionedd, yn aml mae'n chwalu yn yr agosatrwydd hwnnw sy'n arwain at oeri yn yr ystafell wely. Mae rhai pobl, dros amser, yn penderfynu nad ydyn nhw eisiau rhyw heb agosatrwydd, ac mae agosatrwydd yn aml yn ymwneud â rhannu llawer mwy na rhannau'r corff.

Mae agosatrwydd yn ymwneud yn fwy â rhannu eiliadau mewn amser, profiadau, a hyd yn oed o ddydd i ddydd. Mae'n agos atoch - ond nid yn rhywiol yn ôl pob tebyg, ac yn fwy banal - addurno cartref gyda'i gilydd, coginio pryd o fwyd gyda'i gilydd, cynilo ar gyfer taith gyda'n gilydd, neu fynd i siopa groser gyda'i gilydd. Y mathau hyn o weithredoedd bob dydd sy'n adeiladu neu'n cryfhau'r cysylltiad rhwng partneriaid.


seicoleg perthynas

Peidiwch â'm cael yn anghywir - gall rhyw helpu'n fawr gydag adeiladu agosatrwydd hefyd. A gall fod yn hwyl iawn. Nid oes rhaid i ryw sy'n adeiladu agosatrwydd fod y math o ryw rhosyn-ar-y-gwely-a-syllu i mewn i'w gilydd sy'n cael ei blygio mewn cyfryngau poblogaidd. Wedi'r cyfan, ni allwch ddod yn llawer agosach yn gorfforol at berson arall mewn ffyrdd heblaw unrhyw fath o weithgaredd rhywiol. Ond nid yr agwedd gorfforol yn unig sy'n adeiladu'r cysylltiad hwnnw. Er ei fod yn sicr yn helpu.

Mae perthnasoedd sy'n aros yn hapus yn y tymor hir yn canfod cydbwysedd rhwng rhyw a ffyrdd eraill o greu agosatrwydd.

Cyn belled â bod yr holl bartïon dan sylw yn rhoi rhywfaint o feddwl ac egni mewn cysylltiad mewn ffyrdd sy'n teimlo'n dda - hyd yn oed os oes angen ychydig o waith “diflas” arno, ar adegau - gall y mwyafrif o berthnasoedd oroesi unrhyw storm. Rwyf wedi gweithio gyda phobl mewn perthnasoedd sydd wedi cael rhwygiadau anhygoel, ond mae'r bobl dan sylw yn aros gyda'i gilydd o ganlyniad i fod â chysylltiad agos iawn yn y ganolfan. Gallant fod yn agored i niwed gyda'i gilydd yn yr amseroedd hawdd yn ogystal ag yn yr amseroedd anodd. Pan fu'r ffocws ar aros yn gysylltiedig dros amser, mae'r canlyniadau'n tueddu i fod yn llawer, llawer gwell.

Mae rhai ffyrdd pwysig o adeiladu neu gynnal agosatrwydd yn cynnwys arferion rheolaidd:

  • Trefnwch arferion rheolaidd lle rydych chi'n treulio amser gyda'ch gilydd - efallai ei fod yn mynd i'r gwely ar yr un pryd, neu'n codi ar yr un pryd, neu'n cael noson ddyddiad rheolaidd (cawslyd, efallai, ond wedi'i seilio ar resymeg gadarn)
  • Gwnewch amser ar gyfer “gwirio i mewn” gyda'i gilydd ynglŷn â sut aeth diwrnod pob person yr hyn sydd ar y gweill, ac ati.
  • Meddu ar rai cysylltiadau corfforol nad ydynt yn rhywiol - dal dwylo, cyffwrdd ag ysgwydd, cofleidio, chwerthin
  • Trefnwch brosiectau ar y cyd gyda'i gilydd - does dim rhaid iddyn nhw fod yn fawr, ond o leiaf rhannu pwrpas cyffredin fel eich bod chi ynddo gyda'ch gilydd.

Felly er bod gweithgaredd rhywiol yn un ffordd i fod yn agos atoch, gadewch inni gofio mai'r hyn sydd ei angen arnom mewn perthynas gariadus yw'r teimlad hwnnw o agosrwydd ac ymlyniad. Bydd tiwnio i mewn i'ch synnwyr o'ch ymlyniad a pha mor gryf (neu wan) ydyw yn rhoi'r ymdeimlad gorau i chi o ba fath o ymdrech y mae angen i chi ei wneud, er mwyn gwneud i'ch perthynas weithio. Nid oes rhaid i agosatrwydd fod yn waith caled - gall fod yn llawer o hwyl, hyd yn oed, os ydych chi'n agored i deimlo'r teimlad hwnnw o fod yn gysylltiedig ag eraill.