Sut i Wella Agosrwydd â'ch Gwr?

Sut i Wella Agosrwydd â

Yn yr Erthygl honPerthynas gref yw'r hyn y mae'r rhan fwyaf ohonom yn dyheu amdano. Cael ymdeimlad o berthyn a chael rhywun wrth ein hochr ni trwy hapusrwydd, galar, llwyddiant a methiant. Y gyfrinach i berthynas iach yw cael agosatrwydd â'ch gŵr. Rydym yn cytuno bod yna bethau eraill yn sicr fel angerdd, ymddiriedaeth, ac ati ond mae agosatrwydd yn graddio'r uchaf yn ôl y mwyafrif o seicolegwyr.

Agosatrwydd yw pan fydd y person arall yn eich adnabod yn llwyr, y tu allan ac yn eich caru chi o ddifrif am bwy ydych chi. Mae'n eich derbyn er gwaethaf yr holl ddiffygion ac mae'n barod i rannu'ch breuddwydion rhyfeddaf, gwylltaf gyda chi. Yr unig ffordd i gyflawni hyn yw trwy fod yn greulon o onest â'i gilydd. Po fwyaf rydych chi'n ei wybod am eich gilydd, y dyfnaf fyddai'r lefel agosatrwydd.

Mae agosatrwydd mewn perthynas yn gwneud ichi deimlo'n gyffyrddus ac yn gartrefol ym mhresenoldeb eich partner. Rydych chi'n teimlo'n wirioneddol hamddenol o amgylch eich gilydd ac yn chwennych eich gilydd pan fyddwch chi i ffwrdd. Agosatrwydd yw sut y gallwch fynd â'ch perthynas i lefel hollol newydd.
yn dyddio yn ystod godineb gwahanu

Os ydych chi'n meddwl sut i wella agosatrwydd â'ch gŵr, peidiwch â phoeni ein bod ni wedi rhoi sylw ichi. Rydym wedi llunio rhestr o bethau sy'n cynyddu'r lefel agosatrwydd rhwng cyplau. Yn sicr mae hyn wedi helpu llawer o gyplau o'r blaen a byddai'n bendant yn eich helpu chi hefyd. Gadewch i ni ddechrau!

1. Agor i fyny i ddod yn agosach

Mae agosatrwydd yn broses barhaus o ddarganfod pethau newydd am ei gilydd. Mae'n hollol normal wrth i amser fynd heibio mae'r ysfa i ddarganfod pethau newydd am ei gilydd yn arafu, yn ymwybodol neu'n isymwybod. Mae pobl sy'n tueddu i agor yn hawdd wedi dangos cryn dipyn o ymrwymiad yn eu perthnasoedd. Mae'r rhai sy'n cael trafferth agor i'w partneriaid yn wynebu anhawster i gynnal eu perthnasoedd.

2. Gwneud sgyrsiau emosiynol

Sgyrsiau emosiynol sy'n dod â'r bobl agosaf. Pan fyddwch chi'n rhannu'ch diwrnod, eich meddyliau a'ch teimlad gyda'ch partner ac mae'n deall. Dyma'r teimlad gorau yn y byd. Dyma un o'r ffyrdd gorau o wella agosatrwydd â'ch gŵr.3. Rhowch gynnig ar rywbeth newydd

Gall ymddygiad defodol a cyffredin wneud pethau'n ddiflas. Pan fyddwch chi'n rhoi cynnig ar rywbeth newydd er enghraifft, mae cymryd gwyliau yr oeddech chi eu heisiau bob amser yn eich gwneud chi'n agosach. Pan fyddwch chi'n dechrau cynllunio pethau gyda'ch gilydd fel rydych chi mewn sync i gyflawni pethau. Mae pethau bach fel hyn wedi gwneud rhai newidiadau enfawr mewn perthnasoedd.

Rhowch gynnig ar rywbeth newydd

4. Mwynhewch eich trefn arferol

Ydym, rydyn ni'n gwybod ein bod ni newydd ddweud rhoi cynnig ar rywbeth newydd ond pan allwch chi gael hwyl hyd yn oed gyda'r un tasgau bob dydd a gweithio dyna pryd mae agosatrwydd yn cychwyn. Pan fydd pethau'n newydd, ac rydyn ni'n dod i adnabod y person arall; mae ein hemosiynau'n ddwys. Yn y pen draw, gydag amser, daw ein gweithredoedd yn fwy a mwy rhagweladwy i'w gilydd. Yn bennaf, gall pobl ystyried hyn fel peth negyddol, ond nid yw hynny mewn gwirionedd oherwydd bod rhagweladwyedd yn arwain at agosatrwydd. Pan fyddwn yn cwblhau brawddegau ein gilydd pan mae cysur mewn distawrwydd dyna yw gwir ystyr agosatrwydd. Ceisiwch gyrraedd yma, a dyma sut i wella agosatrwydd â'ch gŵr.

5. Ni ddylai cerdded i ffwrdd fod yn opsiwn

Un o achosion sylfaenol ysgariad a chysylltiadau toredig yw diffyg cyfathrebu. Os ydych chi'n cael dadl neu os ydych chi'n ymladd â'ch partner: PEIDIWCH Â CHERDDED YN RHWYDD. Mae triniaeth ddistaw bob amser yn llanast pethau. Mae'n ei gwneud hi'n anodd i'r ddau ohonoch wynebu'ch gilydd, ac ni ddylai hynny fod yn wir. Pryd bynnag y bydd pethau'n cynhesu ychydig, siaradwch a pheidiwch â cherdded i ffwrdd. Gallwch chi sgrechian a mynd yn uchel, ond beth bynnag sy'n eich poeni chi y tu mewn, dywedwch hynny. Mae sgwrsio a rhoi’r dicter allan yna yn bendant yn well nag aros yn dawel.

6. Ni ddylai fod gennych unrhyw gyfrinachau rhyngoch chi

Un o'r ffyrdd cadarn o wella agosatrwydd â'ch gŵr yw polisi dim cyfrinach. Rwy’n cytuno bod angen lle, ac mae pawb angen ychydig o ‘amser i mi’ ond gwnewch yn siŵr nad yw gofod yn ormod i’w drin. Pan fydd cyfrinachau mewn perthynas, mae pethau'n tueddu i fynd yn gymhleth. Siaradwch ag ef waeth pa mor fudr y gallai sefyllfa fod. Gwnewch iddo ddeall fel y gall fod yno i chi. Mae lefel cysur bob amser yn cynyddu gyda rhannu geiriol, ac ni allwn bwysleisio hyn bellach. Mae sgyrsiau anfeirniadol yn gwbl ganolog.


faint o berthynas yn methu

Mae pob perthynas a phriodas yn arbennig ar eu pennau eu hunain. Nid oes unrhyw un yn berffaith, ac mae pawb yn tueddu i fynd trwy rai pethau anodd mewn bywyd. Y penderfyniad a'r ymrwymiad sydd gennych tuag at eich gilydd sy'n caniatáu i'r berthynas dyfu a ffynnu. Parchwch a derbyniwch eich gilydd oherwydd dyna'r ffordd orau o wella agosatrwydd â'ch gŵr.