Dyma Sut i Stopio Twyllo Eich Partner mewn 5 Cam Effeithiol

Cariad Ras Cymysg Ifanc Pensive Meddyliwch am Rywbeth yn Hugo Cariad Yn Gwneud Heddwch Ar ôl Ymladd

Yn yr Erthygl honMae'n hawdd barnu twyllwyr, yn enwedig os cawsoch eich brifo gan anffyddlondeb eich partner o'r blaen. Fodd bynnag, nid yw twyllwyr o reidrwydd yn bobl ddrwg, er eu bod wedi gwneud penderfyniadau a arweiniodd at brifo eu partneriaid. Efallai nad ydyn nhw'n gwybod pam wnaethon nhw hynny, ac mae hyn yn ei gwneud hi'n anoddach torri allan o'r cylch twyllo.Mae twyllo yn eithaf cyffredin. A. astudio wedi darganfod bod un o bob pump o bobl yn cyfaddef twyllo. Mae'n debyg bod y nifer hwnnw'n uwch gan y gall pobl fod yn amharod i gyfaddef eu bod yn ymddwyn yn annymunol yn gymdeithasol. Mae'n debyg bod llawer ohonyn nhw'n pendroni, eich hun wedi'ch cynnwys, sut i roi'r gorau i dwyllo.

Edrychwch ar chwe cham ar sut i atal eich hun rhag twyllo a allai eich helpu i roi'r gorau i dwyllo'ch partner.1. Nodi pam mae'n digwydd

Fel gydag unrhyw broblem mewn bywyd, deall y rheswm dros dwyllo yw'r cam hanfodol i'w ddileu. Gofynnwch i'ch hun, “Pam ydw i’n cael fy nhemtio i dwyllo?” Beth sy'n rhagflaenu patrymau ymddygiad twyllo? Er mwyn atal anffyddlondeb, mae angen i chi ddeall yr hyn sy'n arwain ato.

Os nad ydych yn siŵr, ystyriwch batrymau ymddygiad twyllwyr a gweld a ydych chi'n adnabod eich hun yn unrhyw un ohonyn nhw. Gall twyllo fod yn ffordd i:

  • Osgoi dod yn agos atoch neu'n ddibynnol ar rywun mewn perthynas,
  • I gosbi'ch partner
  • Dianc o berthynas nad ydych chi'n hapus ynddi bellach, neu
  • Teimlwch y cyffro.

2. Deall yr hyn rydych chi ei eisiau

Sut i roi'r gorau i dwyllo? Deall pa bwrpas sydd gan dwyllo yn eich perthynas. Os ydych chi'n pendroni sut i roi'r gorau i odinebu yn fy mhriodas, archwilio'ch priodas wel.Nid y cwestiwn anoddaf i'w ofyn yw sut i roi'r gorau i fod yn dwyllwr; yn lle,

Pam ydw i'n dewis bod yn twyllwr?

Ydy twyllo yn eich helpu chi aros mewn priodas ddi-gariad , neu a yw'n gam tuag at ei adael?

A yw bod yn gaeth i dwyllo yn ffordd i aros a pheidio â newid unrhyw beth yn y briodas ei hun, neu a yw'n ffordd i ddangos i'ch hun bod mwy i fywyd a gadael yn haws?


gwely nodau perthynas

Ydych chi'n gwneud hyn i gosbi'ch partner am rywbeth, neu wneud hyn i gael rhywbeth rydych chi'n meddwl sy'n anhygyrch mewn priodas?

Sut i roi'r gorau i dwyllo?

Cymerwch olwg galed dda ar y cwestiynau hyn, yn enwedig yn achos anffyddlondeb mynych mewn priodas. Pan fyddwch chi'n deall yr hyn rydych chi ei eisiau, gallwch chi geisio ei gyflawni mewn ffordd arall yn lle twyllo.

3. Mynd i'r afael â'r broblem

Ymladd Pâr Americanaidd Affricanaidd A Merched yn Llefain

Pan fyddwch chi'n darganfod beth rydych chi ei eisiau o berthynas, gallwch chi ddechrau gweithio tuag ato. Bydd deall yr achos yn arwain pa gamau rydych chi'n eu cymryd nesaf.

Os ydych chi'n ddig gyda'ch partner, mae angen i chi wneud hynny cyfathrebu a gweithio trwy ddrwgdeimlad. Dechreuwch rannu mwy a siarad am y materion. Ni fydd eich awydd i gosbi'ch partner trwy dwyllo yn diflannu oni bai eich bod yn mynd i'r afael â chraidd pam yr oeddech am eu cosbi yn y lle cyntaf.

Os ydych chi am adael ac na allwch weld eich hun yn y berthynas bellach, dechreuwch feddwl sut i fynd at y pwnc. Pam nad oedd gennych y nerf yn y lle cyntaf i ddod â phethau i ben a dewis twyllo?

Os penderfynwch aros yn y briodas ac angen gwybod sut i roi'r gorau i fod yn dwyllwr, gweithiwch ar ddeall yr hyn sydd ar goll yn eich perthynas. Siaradwch â'ch partner felly gall y ddau ohonoch ymrwymo i wella'ch perthynas. Mynd i'r afael â'r problemau sydd gennych chi, gweithio ar ddatrys gwrthdaro , a chyflwyno mwy o gyffro.

“Gwnewch yr hyn a wnaethoch ar ddechrau perthynas ac ni fydd diwedd” ROBBINS -ANTHONY

Mae angen gweithio trwy broblemau cyfathrebu, materion agosatrwydd, a chyflwyno mwy o angerdd i'r berthynas. Nid ydym yn dweud y bydd yn gweithio 100%, ond mae'n rhoi cyfle i'ch priodas.

4. Stopiwch gyda phatrymau ymddygiad gan eich arwain at dwyllo

Mae gwahanol bobl yn ystyried bod twyllo yn bethau amrywiol - tecstio, secstio, cusanu, rhyw, ac ati. Ble ydych chi a'ch partner yn tynnu'r llinell? Gall gwybod hyn eich helpu i osgoi, nid yn unig y weithred o dwyllo ei hun, ond hefyd y llwybrau sy'n eich arwain at dwyllo.

Dywedwch nad ydych chi a'ch partner yn ystyried fflyrtio i fod yn twyllo. Er bod hynny'n wir i chi, a ydych chi wedi meddwl sut mae'n chwarae rôl wrth dwyllo? Efallai y bydd yn eich hwyluso i odinebu yr un ffordd ag y byddai secstio yn ei wneud.

Mae croesi un ffin yn ei gwneud hi'n haws croesi'r un nesaf, a chyn i chi ei wybod, efallai na fyddwch chi'n gwybod sut i roi'r gorau i dwyllo. Byddwch yn ymwybodol o bob cam a gymerwch tuag at berthynas fel y gallwch ddysgu sut i osgoi twyllo.

Mae Ester Perel, arbenigwr perthynas enwog, yn cynnig ei meddyliau yn y sgwrs enwog Ted am fwy o syniadau.

5. Ystyriwch weithio gyda gweithiwr proffesiynol

Ffycolegydd Profiadol yn Siarad â Chleifion Benywaidd Ifanc Yn Ei Swyddfa

Os ydych chi'n meddwl eich bod chi'n gaeth i dwyllo ar eich priod ac yn meddwl tybed sut i roi'r gorau i dwyllo yn fy mherthynas, ystyriwch seicotherapi. Gall gweithiwr proffesiynol hyfforddedig eich helpu i ddatgelu achos sylfaenol, patrymau sy'n eich arwain at gylchoedd twyllo a'ch helpu chi i ddarganfod sut i osgoi twyllo. P'un a ydych am aros yn y berthynas neu ei gadael, bydd cael therapydd yn gweithio gyda chi yn gwneud y broses hon yn haws ac yn fwy cynhyrchiol.


mae cyfeillgarwch y tu allan i briodas yn bwysig

Ar ben hynny, os yw'ch partner yn ymwybodol o'r berthynas ac eisiau aros gyda'i gilydd, cwnsela cyplau yn well na therapi unigol. Er y gallwch chi'ch dau gael eich therapyddion, mae'n fe'ch cynghorir i gael therapydd cwpl i'ch helpu i ddelio â chythrwfl emosiynol y berthynas. Gallant eich helpu i reoli'r argyfwng anffyddlondeb a ysgogwyd, hwyluso maddeuant, deall ffactorau sy'n cyfrannu at anffyddlondeb, a hybu agosatrwydd trwy gyfathrebu.

Newid eich hun i newid y sefyllfa

Nid oes un ateb unigol i sut i beidio twyllo. Pe bai mor syml â hynny, ni fyddai unrhyw un yn ei wneud. Ar ben hynny, mae dysgu sut i roi'r gorau i dwyllo yn broses sy'n gofyn am sawl cam ac amser.

Yn aml, deall pam ei fod yn digwydd yw'r cam cyntaf a hanfodol tuag at stopio gyda thwyllo. Mae gwybod beth rydych chi ei eisiau o berthynas ac a allwch chi ei gael yn eich un gyfredol hefyd yn hanfodol. Beth mae'r berthynas yn eich helpu chi i'w gyflawni? A ddylech chi aros ac ymladd neu ddod â'r briodas i ben a symud ymlaen?

Os penderfynwch weithio ar wella'ch priodas, cyfathrebu â'ch partner, a chynnwys therapydd proffesiynol.

Nid oes unrhyw atebion syml, ond os gwnewch y gwaith sydd ei angen, gallwch ddatgelu pam eich bod yn cael eich temtio i dwyllo a sut i roi'r gorau i dwyllo nawr ac yn y dyfodol.