Sut i Gydnabod Arwyddion Cam-drin Corfforol a Delio ag Ef

Arwyddion Cam-drin Corfforol

Yn yr Erthygl honMae tua 1 o bob 3 menyw ac 1 o bob 4 dyn yn yr UD yn profi rhyw fath o gamdriniaeth yn eu perthnasoedd, felly os ydych chi'n meddwl eich bod chi'n delio â phroblem nad yw'n rhy gyffredin neu os ydych chi'n adnabod rhywun sy'n ofni siarad am yr un rheswm, rydych chi Dylai feddwl eto.Mae cymaint o ddangosyddion cam-drin corfforol y gall ffrindiau a theulu'r dioddefwr eu hadnabod yn hawdd. Ar brydiau, mae'r symptomau trawmatig mor amlwg y byddai trydydd person hefyd yn gallu ei ddiffodd.

Felly, efallai y byddwch chi'n meddwl tybed, pam mae cymaint o bobl yn dawel yn ei gylch.?Y prif reswm am hyn yw ofn, a dim ond ofn!

A dyma pam mae'n rhaid i ni weithredu ac amddiffyn y rhai mewn angen, ac annog pawb sydd â'r math hwn o broblem i ymateb a rhannu eu sefyllfa gyda ffrind neu weithiwr proffesiynol.

Os ydych chi'n meddwl eich bod chi'n adnabod rhywun sy'n cael ei gam-drin yn gorfforol, ond nid ydych chi'n siŵr, dyma rai arwyddion o gam-drin corfforol. Gallant fod yn gorfforol, yn ymddygiadol neu'n emosiynol.Arwyddion o gael priod sy'n cam-drin yn gorfforol

Beth yw cam-drin corfforol?

Gall arwyddion cam-drin corfforol fod yn gynnil iawn yn y dechrau. Efallai y bydd dioddefwyr camdriniaeth yn barod i symud rhywbeth fel gwthiad neu slap fel peth diniwed un-amser a wneir yng ngwres y foment , a pheidio â'i weld fel defnydd o rym corfforol yn eu herbyn gan gamdriniwr corfforol.

Yn aml, mae dioddefwyr yn anwybyddu gyrru di-hid, gan daflu pethau fel amlygiad o'u partner yn cael diwrnod gwael.

Fodd bynnag, mae arwyddion bod rhywun yn cael ei gam-drin yn fwy amlwg wrth iddynt waethygu'n raddol dros amser, ac mae'r dioddefwr yn cael ei gam-drin yn gorfforol i raddau o ddifrifoldeb.

Pan fydd arwyddion o rywun yn cael ei gam-drin fel mae cael eu bwydo gan rym, gwrthod bwyd, bygwth, tagu, taro, ac atal corfforol yn parhau, mae dioddefwyr diegwyddor trais domestig yn dechrau cerdded ar gregyn wyau, ac mae'r sylweddoliad yn suddo yn yr ystyr na ellir cyfiawnhau cam-drin nac o ganlyniad i straen allanol, gan ei wneud yn dderbyniol.


arwyddion o wir gariad gan fenyw

Yr arwyddion corfforol mwyaf cyffredin mewn perthynas ymosodol yw cleisiau a thoriadau . Os ydych chi'n gweld y pethau hyn mewn ffrind yn amlach na'r arfer, yna mae yna bosibilrwydd uchel eu bod nhw'n cael eu cam-drin.

Beth sy'n arferol?

Gall person arferol lithro ar ddamwain a chwympo, cael toriadau ar y corff trwy ddefnyddio unrhyw wrthrych miniog yn ddiarwybod, cael cleisiau arferol trwy wneud y tasgau cartref arferol; ond mae hyn i gyd yn ddigwyddiad prin.

Os yw cleisiau a thoriadau yn ymddangos unwaith y mis neu unwaith mewn dau fis, neu efallai'n amlach, ac mae'r person bob amser yn rhoi esgusodion drostynt, sy'n ymddangos yn afresymegol. Mae'r siawns yn fawr bod camdriniaeth yn digwydd yn y berthynas honno.

Arall mae arwyddion cam-drin yn cynnwys llosgiadau, llygaid duon, teithiau aml heb esboniad i'r ysbyty, ac ati. Mae pawb yn poeni am frifo eu hunain, felly os bydd anafiadau'n digwydd, yn aml mae'n arwydd clir i godi'r larwm am drais domestig.

Arwyddion ymddygiadol o gam-drin corfforol

Arwyddion ymddygiadol o gam-drin corfforol

Mae dioddefwyr cam-drin corfforol yn aml yn ceisio cuddio'r ffaith eu bod yn cael eu cam-drin neu'n dioddef trais corfforol. Maen nhw'n gwneud hynny oherwydd cywilydd, ofn, neu yn syml oherwydd eu bod yn ddryslyd ac nad ydyn nhw'n gwybod sut i weithredu neu ofyn am help.

Beth bynnag yw'r rheswm, mae troi ein pennau y ffordd arall yn yr achosion hyn yn golygu ein bod yn gynorthwywyr i droseddau o'r fath.

Arwyddion ymddygiadol clasurol a symptomau cam-drin corfforol yw dryswch cyson, amnesia, pyliau o banig, colli pwysau heb esboniad, defnyddio cyffuriau ac alcohol, ac ati.

Anaml y mae pobl sy'n cael eu cam-drin yn cyfaddef eu bod yn cael eu cam-drin, ond mae eu hymddygiad yn aml yn siarad rhywbeth arall.

Efallai y byddan nhw'n edrych yn ddryslyd, yn ddryslyd, ar goll, yn mynd i weithio gyda meddyginiaeth drwm neu feddw. Gwneir hyn i gyd i guddio'r symptomau cam-drin corfforol ac ymdopi â'u sefyllfa anodd.


sut i fynegi eich cariad at eich cariad

Arwyddion emosiynol o gam-drin corfforol mewn priodas neu berthnasoedd

Arwyddion emosiynol o gam-drin corfforol mewn priodas neu berthynas

Os nad oes unrhyw arwyddion ymddygiadol a chorfforol clir o gam-drin, nid yw'n golygu nad yw person yn mynd o dan gamdriniaeth o unrhyw fath. Efallai y bydd yn cymryd mwy o amser i sylwi ar gam-drin, ond mae'n anochel y bydd arwyddion emosiynol yn digwydd.

Mae trais domestig yn rhwystredig ac yn flinedig, felly ar ôl ychydig, bydd yr unigolyn yn dechrau teimlo'n isel, neu heb ewyllys i fyw.

Mae ofn, ffobiâu, arwahanrwydd cymdeithasol, tynnu'n ôl hefyd yn arwyddion o gam-drin ..,

Sut i ymdopi â cham-drin corfforol

Os oes gan berson sy'n agos atoch chi rai o'r arwyddion hyn o gam-drin, ceisiwch siarad â nhw amdano. Mae'n debyg y byddai dioddefwr yr ymosodiad yn ei wadu, ond weithiau siarad yw'r union beth sydd ei angen arno i agor a dechrau datrys y broblem.

Os yw'r cam-drin yn amlwg, ond bod y person yn dal i'w wadu, daw galwad 911 yn hanfodol.

Mae eu cyfarwyddiadau pellach ar faterion o'r fath yn helpu i ddatrys y broblem yn y rhan fwyaf o achosion. Mae ceisio cymorth amserol yn hanfodol cyn i bethau gynyddu i sefyllfa sy'n peryglu bywyd.

Hefyd, gwyliwch y fideo hon i ddeall pam ei bod yn bwysig torri'r distawrwydd a riportio trais domestig.

Peidiwch â thanamcangyfrif maint y perygl rydych chi ynddo. Gadewch y camdriniwr i'w ddyfeisiau ei hun, peidiwch â chael eich twyllo i aros hyd yn oed os ydyn nhw'n ymddangos yn ymddiheuro neu'n edifeiriol yn ddiffuant.

Ceisiwch loches

Gallech aros dros dro gyda ffrind dibynadwy neu aelod agos o'r teulu pwy all ddarparu gofal a chefnogaeth gref i chi yn y cyflwr bregus hwn. Cysylltwch â'r gwasanaethau brys neu gyrchu cwnsela gan gwnselydd i'ch tywys ar sut i ddelio â cham-drin corfforol.

Peidiwch ag oedi cyn siarad â'r heddlu i'ch amddiffyn.

Gallwch hefyd ffonio llinellau cymorth y wladwriaeth a'r diriogaeth i siarad am y bygythiadau posibl rydych chi'n eu hwynebu. Cofiwch, nid yw'n hawdd dod allan o berthynas ymosodol, ond mae help ar gael.

Peidiwch â gadael i banig nac ofn dyfodol anhysbys, ansicr eich dal yn ôl rhag camu allan o'r cylch dinistriol o drais a thorri.