Cyngor Go Iawn ar Sut i Adlamu Os Mae Fy Ngwr Yn Twyllo Fi Gyda Fy Ffrind Gorau

Cyngor Go Iawn ar Sut i Adlamu Os Mae Fy Ngwr Yn Twyllo Fi Gyda Fy Ffrind Gorau

Yn yr Erthygl hon
cyngor berthynas deuluol

Twyllodd fy ngŵr arnaf gyda fy ffrind gorau!Mae sŵn y datganiad hwn ynddo'i hun mor ddigalon fel y byddai hyd yn oed cwnselwyr priodas neu seicolegwyr ardystiedig fel arfer yn codi ofn ar drin achosion o'r fath. Rheswm yw-

Mae anffyddlondeb mewn unrhyw berthynas yn ddinistriol iawn.Mae'n gwaethygu'n waeth i unrhyw wraig ddarganfod mai'r fenyw arall yw ei ffrind gorau. Mae hyn yn achos brad dwbl ac mae'n boenus iawn. Mewn gwirionedd, ar ôl darganfod y berthynas, mae cyfuniad o deimladau sy'n cyd-fynd â'r boen a'r brad.

Mae dicter ac mewn rhai achosion, fferdod tuag at eich ffrind a'ch gŵr gorau.

Fodd bynnag, hyd yn oed yn wyneb y brad enfawr hon gan y ddau berson agosaf atoch chi, mae'n hanfodol nad ydych chi'n colli rheolaeth ar eich emosiynau. Gall gwneud hynny fod yn niweidiol iawn i'ch adferiad (a bydd yn methu â chael trafodaeth adeiladol) a hyd yn oed llesiant.Yn ystod yr amser hwn, mae miliynau o gwestiynau yn rhedeg trwy'ch meddwl, ac mae'n gwaethygu fyth pan fydd plant yn cymryd rhan. Rydych chi'n dechrau cwestiynu'ch gwerth, mae'ch hunan-barch yn gostwng ac mae miloedd o faneri coch y gwnaethoch chi eu hanwybyddu yn ôl pob tebyg yn dechrau gorlifo'ch pen.

Ond, hyd yn oed pan rydych chi'n teimlo mai'r peth gorau i'w wneud yw ysgaru'ch gŵr a chael gwared arno, mae yna rywfaint o obaith bob amser. Ac yn fwy felly yn dibynnu ar ddifrifoldeb yr twyllo - amlder y twyllo, pwy arall sy'n cymryd rhan ac ati.

Isod mae pum cyngor a chanllawiau proffesiynol a argymhellir ar gyfer fy ngŵr i gyd yn twyllo arnaf gyda fy achosion ffrind gorau.

1.Gwelwch bethau yn gyntaf - camwch i ffwrdd oddi wrth y ddau ohonyn nhw

Mae hyn yn arwyddocaol iawn oherwydd bod y sioc a'r dicter sy'n taro'r fenyw ar y darganfyddiad hwn mor enfawr, maent yn debygol o'ch gadael mewn cyflwr emosiynol amrwd a chyhuddedig iawn gan eich gwneud yn anaddas i gynnal unrhyw drafodaethau yn y fan a'r lle.

Efallai y byddai'n ddefnyddiol pe baech chi'n ymbellhau oddi wrth eich gŵr a'ch ffrind gorau, yn enwedig yn yr oriau mân neu'r dyddiau ar ôl darganfod y berthynas.

Mae hyn yn bwysig gan y bydd yn rhoi peth amser o leiaf i chi brosesu'ch holl emosiynau a meddwl ble i ddechrau.

Byddai treulio'r nos yn lle perthynas neu rywle ar eich pen eich hun yn ymddangos yn briodol nes eich bod yn teimlo eich bod yn gallu mynd at eich gŵr yn bwyllog.

2.Foster trafodaeth onest unwaith y byddwch chi'n gallu wynebu'ch gŵr

Ar ôl i chi gymryd eich amser i dawelu a nawr gallu mynd at eich gŵr, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n sefydlu sgwrs onest am ei anffyddlondeb.

Esboniwch yn ddewr ac yn agored sut mae ei ymddygiad wedi effeithio arnoch chi a mynnu eglurhad syml o'r hyn a arweiniodd at y berthynas. Hefyd, er mwyn gwybod yr holl raean bras o sut y dechreuodd y berthynas a'r hyn a arweiniodd ato, efallai na fydd yn lleihau'r boen rydych chi'n ei deimlo neu'n teimlo, efallai y bydd cael dealltwriaeth glir o pam ei fod wedi twyllo arnoch chi yn cynnig gwell dealltwriaeth hyd yn oed o'r sefyllfa gyfan.

Mae hyn yn arbennig o bwysig wrth eich rhoi ar y llwybr cywir at iachâd a maddeuant, gan ganiatáu ichi wneud dyfarniadau a phenderfyniadau rhesymegol.

3. Ewch yn ôl ac adolygwch eich patrymau perthynas

Ewch yn ôl ac adolygwch eich patrymau perthynas


yn porn da ar gyfer priodas

Nawr bod gennych chi rai manylion am y berthynas, mae'n bryd adolygu'ch patrymau perthynas.
Yn y rhan fwyaf o achosion, efallai na fydd rhai materion allgyrsiol mor ddigymell a heb eu cynllunio ag y bydd rhywun eisiau credu. Mae'n debyg bod y rhain yn amlygiadau o broblem briodasol fwy, heb sylw, sydd wedi bod yn bwyta i mewn i iechyd perthynas ers blynyddoedd.
Wrth i chi fewnoli manylion y berthynas, mae'n ddiogel sganio trwy'ch priodas a gofyn ychydig o gwestiynau i'ch hun.
Ydych chi'ch dau wedi bod yn hapus yn y briodas? A yw'r briodas wedi bod yn diwallu'ch dau angen? A yw'r ddau ohonoch yn gallu cyfathrebu'n effeithiol? Beth am gorfforol agos?
Mewn un ffordd neu'r llall, gall y cwestiynau hyn awgrymu rhywbeth a fyddai'n helpu wrth symud ymlaen ym mha bynnag benderfyniadau y byddwch yn eu gwneud.

Ymyrraeth broffesiynol 4.Seek, ar unrhyw ffurf

Yn gymaint â bod eich gŵr yn ysgwyddo'r holl gyfrifoldeb am ei weithredoedd, mae angen deall na fydd beio, galw enwau neu dagrau cyson yn esgor fawr ddim o ran gwneud penderfyniadau gwybodus.
P'un a ydych chi'n penderfynu aros a cheisio trwsio pethau neu os ydych chi'n meddwl ei bod hi'n well gwahanu, dim ond egni negyddol yw unrhyw weithgaredd nad yw'n helpu i'ch symud ymlaen.
Mae'n ddoeth ceisio cymorth gan gynghorydd proffesiynol neu arweinydd crefyddol rydych chi'ch dau yn gyfarwydd ac yn gyffyrddus yn siarad ag ef, yn enwedig os ydych chi'n teimlo na allwch chi ffrwyno'ch teimladau.
Gall cwnselydd sydd wedi'i hyfforddi'n broffesiynol eich helpu chi i ddysgu technegau cyfathrebu ac ymlacio newydd ac effeithiol. Yn yr un modd, mae'r cynghorydd priodas proffesiynol mewn sefyllfa ragorol i'ch helpu chi i ddiagnosio ac archwilio'r materion posib sy'n arwain at anffyddlondeb gan eich gŵr.

5. Mae'n amser nawr i ddelio â'r cyfeillgarwch

Yr holl deimladau o frad, dicter a thristwch sydd gennych chi am eich gŵr, mae'n debygol iawn eich bod chi'n teimlo'r un peth am eich ffrind gorau.
Sy'n golygu ei fod yn rhywbeth y mae'n rhaid delio ag ef.
Os penderfynwch aros yn y briodas a thrwsio pethau gyda'ch gŵr, yna'r peth cyntaf i'w wneud yw cyfyngu ar gyswllt rhwng y ddau berson hyn nes eich bod yn gallu trafod pethau gyda'ch ffrind yn bwyllog.
Ar yr un pryd, gallwch nawr benderfynu a ddylech atgyweirio'ch perthynas â'ch ffrind ai peidio.
Waeth beth yw eich penderfyniad, mae'n iach eistedd eich ffrind i lawr a rhoi gwybod iddi pa mor ddrwg y mae hi'n eich brifo a sut rydych chi'n teimlo amdani. Ar ben hynny, gallwch hefyd ddefnyddio ei hymatebion i benderfynu a yw hi'n werth cadw o hyn ymlaen neu dorri cysylltiadau â hi.

Amlapio

Bydd gwrando ar rai o'r rhain y gwnaeth fy ngŵr eu twyllo arnaf gyda straeon fy ffrind gorau naill ai'n achosi ichi daflu dagrau neu beri ichi gynddeiriogi â dicter na ellir ei reoli.
Y naill ffordd neu'r llall, pan fydd yn eich tro chi, ac na allwch ei helpu na chyfrif i maes beth nesaf, bydd y pum darn defnyddiol hyn o gyngor yn mynd ar hyd y ffordd gan arwain ar yr hyn sydd nesaf.