10 Arwydd o Syrthio Allan o Gariad

10 Arwydd o Syrthio Allan o Gariad

Yn yr Erthygl honRealiti unrhyw berthynas yw bod y cyfnod mis mêl yn mynd heibio.Pan ddaw i ben, gall deimlo fel stop sydyn o daith rollercoaster a oedd ar un adeg yn cwympo mewn cariad. Os ydych chi'n pendroni “ydw i'n cwympo allan o gariad', yn teimlo eich bod chi wedi newid a ddim yn cydnabod y cwpl ydych chi, efallai eich bod chi wedi cwympo allan o gariad.

Pam mae pobl yn cwympo allan o gariad?Mae'n anodd ateb pam mae pobl yn cwympo allan o gariad yn sydyn, yr un peth ag y mae i ddweud pryd wnaethoch chi syrthio allan o gariad.

Efallai y bydd pobl yn gwyro i ffwrdd, yn stopio blaenoriaethu eu perthynas neu efallai'n newid mor sylweddol fel nad ydyn nhw'n cyfateb yn wych bellach.

Ni all unrhyw un ddatgelu gyda sicrwydd os gallwch chi byth stopio caru rhywun yn llwyr, ond ar ryw adeg, efallai na fydd cariad yn ddigon.Gall ymladd llawer, peidio â gweld llygad i lygad, neu gael eich profi trwy amgylchiadau bywyd mawr fel salwch, yn sicr gymryd doll. Gall cariad pylu i ffwrdd fod o ganlyniad i deimlo nad ydych chi'n cael eich gwerthfawrogi neu'ch bradychu. Nid yw'n hawdd ateb pam mae pobl yn cwympo allan o gariad, ac efallai y bydd yn rhaid i ni edrych ar bob achos i ymateb i hynny.

Fodd bynnag, mae rhai astudiaethau wedi ceisio mynd i'r afael â'r cwestiwn hwn.

I astudio yn trafod gwahanol ffactorau sy'n cyfrannu at syrthio allan o gariad, megis rheoli ymddygiad, diffyg cyfrifoldeb, diffyg cefnogaeth emosiynol, a cham-drin sylweddau a nodweddion annymunol eraill.Maent yn disgrifio nad oedd unrhyw drobwynt penodol a wthiodd bobl i syrthio allan o gariad, yn hytrach creodd y straenwyr hyn lefelau uchel o anfodlonrwydd ymhlith partneriaid a dynnodd lletem rhyngddynt dros amser. Felly, gallai fod rhwymedi os byddwch chi'n gweithredu pan fyddwch chi'n sylwi ar yr arwyddion gyntaf.

Cymerwch gip ar yr arwyddion a restrir isod, oherwydd gallant hefyd weithredu fel rhesymau dros syrthio allan o gariad pan gânt eu gadael heb eu datrys am gyfnod rhy hir.Arwyddion o syrthio allan o gariad

Mae yna arwyddion i ystyried a ydych chi'n meddwl eich bod chi'n cwympo allan o gariad. Fodd bynnag, hyd yn oed os ydych chi'n croesi rhai neu'r mwyafrif o'r arwyddion, nid oes rhaid iddo fod yn ddiwedd.

Mae gan unrhyw berthynas le i wella pan fydd partneriaid yn barod i drafod yn agored a gweithio ar drwsio pethau. Mae yna lawer o resymau pam ein bod ni'n mynd yn oer ar ein partneriaid a'r Fideo ysgol bywyd yn dangos hynny'n braf.

Gwyliwch y fideo ar pam rydyn ni'n mynd yn oer ar ein partneriaid:

1. Dim atyniad nac agosatrwydd

Mae un o'r arwyddion cyntaf y sylwyd arno o fewn y parth corfforol.

Prin yr oeddech chi'n arfer cadw dwylo oddi ar eich gilydd, a nawr prin eich bod chi'n cyffwrdd. Gall agosatrwydd fynd a dod, yn dibynnu ar gam y berthynas ac amgylchiadau allanol.

Fodd bynnag, os yw'n anodd nodi'r rheswm dros ddiffyg atyniad a rhyw, efallai eich bod yn cwympo allan o gariad.

2. Rydych chi'n treulio llai o amser gyda'ch gilydd

Pan ydych chi mewn cariad â rhywun rydych chi'n ceisio treulio unrhyw funud sbâr gyda nhw.

Mae pob cynllun yn dechrau gyda blaenoriaethu amser o ansawdd gyda'i gilydd. Os ydych chi'n sylwi ar y gwrthwyneb ac nad oes unrhyw resymau arwyddocaol (nid y byddai unrhyw beth wedi eich rhwystro yn y cyfnod mis mêl), efallai eich bod chi'n cwympo allan o gariad.

3. Teimladau o ddifaterwch

Un o'r arwyddion sicr eich bod wedi cwympo allan o gariad yw diffyg gofal gwirioneddol a diffyg diddordeb yn hapusrwydd eich gilydd.

Mae'r rheini wedi cael eu disodli gan ddifaterwch a datgysylltiad. Nid ydym yn sôn am dynnu i ffwrdd pan fyddwch chi'n brifo neu'n cynhyrfu. Nid teimlad dros dro yw difaterwch fel arwydd o syrthio allan o gariad, yn hytrach un sy'n ymddangos fel petai'n glynu waeth beth rydych chi'n ceisio.

4. Amarch cydfuddiannol

Amarch cydfuddiannol

Mae cwympo allan o gariad gyda rhywun yn mynd law yn llaw â cholli parch. Mae pethau wedi dechrau mynd i'r de pan sylwch ar ymladd cyson, gan ddiystyru teimladau a cholli sensitifrwydd i'r llall.

Beth i'w wneud pan fyddwch chi'n cwympo allan o gariad? Os gweithredwch yn gyflym, gallwch geisio newid hyn a gwella'ch cyfathrebu.


sut i drwsio priodas wedi torri

5. Dim awydd i rannu

Arwydd adrodd stori arall o syrthio allan o gariad mewn priodas yw nad oes ganddo'r angen na'r egni i rannu gyda nhw ac agor i fyny. Unwaith, ni allech aros i glywed eu meddyliau a threulio amser yn siarad â nhw.

Y dyddiau hyn, nid oes gennych ddiddordeb hyd yn oed mewn trafod yr hyn sydd ar eich meddwl.

6. Bod yn hapusach o amgylch pobl eraill

Mae gwahanol bobl yn dod â gwahanol ochrau ohonom allan.

Fodd bynnag, os ydych chi'n gyson hapus a siaradus o gwmpas eraill ac yn gymylog ac yn glwm gyda'i gilydd - sylwch.

7. Nid ydyn nhw'n teimlo'n arbennig bellach

Pan fyddwch chi'n cwympo allan o gariad byddwch chi'n dechrau cymryd y berthynas a'ch partner yn ganiataol. Chwiliwch am giwiau bach - diffyg gwerthfawrogiad, diffyg hoffter, ac ar y cyfan ddim yn teimlo'n ffodus i fod wedi dod o hyd i berson o'r fath.

8. Teimlo'n anobeithiol am eich dyfodol gyda'ch gilydd

Os ydych chi'n teimlo'n anhapus, yn amhoblogaidd, ac yn anghyfforddus pan feddyliwch am fod gyda'r person hwn yn y tymor hir, mae'n debyg eich bod chi'n cwympo allan o gariad.

Nid yw meddwl am y dyfodol bellach yn gyffrous , yn hytrach mae'n peri gofid i chi neu rydych chi'n cael trafferth llunio'r dyfodol gyda'r person hwn.

9. Chwilio am gyfleoedd i fod heb eich partner

Mewn perthynas iach, mae digon o le i gyd gyda'n gilydd ac am amser yn unig. Gallwch chi fod mewn perthynas hapus ac angen rhywfaint o amser ar eich pen eich hun.

Fodd bynnag, rydych chi'n gwybod eich bod chi'n cwympo allan o gariad pan ydych chi'n defnyddio'ch wits i ddod o hyd i ffyrdd i dreulio amser gydag eraill neu ar eich pen eich hun wrth osgoi'ch partner.

10. Ddim yn ceisio ei weithio allan

Ddim yn ceisio ei weithio allan

Nid oes dyfodol i berthynas os nad yw partneriaid yn barod i weithio arni.

Pan fyddant yn hollol ddigymhelliant i fuddsoddi yn y drafodaeth a'r addasiad, maent wedi rhoi'r gorau iddi. Nid yw eu calon ynddo mwyach, a heb fuddsoddiad, nid oes cwympo yn ôl mewn cariad.

Beth i'w wneud pan fyddwch chi wedi cwympo allan o gariad?

Pan fydd cariad yn dechrau pylu, cyn galaru am golled bosibl partner, rydym yn galaru yn gyntaf am golli'r rhan ohonom ein hunain a oedd unwaith wedi'i goleuo ac yn fyw.

Serch hynny, cyn i chi roi eich cariad i orffwys, gofynnwch i'ch hun beth allwch chi ei wneud i newid y llanw?

Oherwydd, ie, gallwch chi wneud rhywbeth i droi'r gwresogydd cariad yn ôl . Pan fyddwn yn canolbwyntio ar yr hyn y gallwch chi ei wneud yn erbyn beio'r partner, mae'r berthynas yn gyfle.

Ni fydd pob perthynas yn goroesi yn cwympo allan o gariad, ac nid yw pob un i fod. Y rhai sy'n llwyddo drwyddo yw'r rhai lle mae'r ddau bartner yn penderfynu rhoi ymdrech ar waith.

Berf yw cariad ac mae'n ffynnu ar yr hyn rydyn ni'n ei wneud.

Beth sy'n helpu cyplau syrthio yn ôl i gariad yw didwylledd, rhyddid i fod yn annibynnol, cefnogi a gwerthfawrogi ein gilydd.

Mae cariad yn arfer sy'n dod yn hawdd ar ddechrau'r berthynas. Felly, gellir ei ymarfer eto i'w lawn botensial gydag ymroddiad a chreadigrwydd.