Cariad mewn Cyfnod Anodd - Arbedwch Eich Priodas yn ystod Pandemig

Pâr Priod Wedi Gwahanu Gan Feirws Corona Covid-19 Yn Edrych Ei gilydd y Tu Allan i


dyfyniadau perthynas pellter hir

Sut mae eich bywyd caru, yn y pandemig? Sut ydych chi'n hwylio trwy gariad mewn cyfnod anodd o bandemig?



Ar hyn o bryd mae miliynau o bobl yn cael trafferth yn eu perthynas, yn rhannol oherwydd y pandemig, ac yn rhannol oherwydd ffactorau eraill.



Os ydych chi'n cael trafferth caru yn yr amseroedd anodd hyn, byddwch chi'n gwerthfawrogi'r erthygl hon. Rydyn ni'n mynd i roi opsiynau i chi fynd allan o'r frwydr ac yn ôl i gariad dwfn.

Yn yr erthygl hon, rwy'n rhannu stori am un o'm cleientiaid, a'r hyn maen nhw'n ei wneud i ddod â chariad yn ôl mewn cyfnod anodd.



“Gadewch imi ddechrau trwy wneud un peth yn glir; nid y pandemig ei hun yw'r achos torri perthynas neu ysgariadau . '

Nawr, mae yna ffactorau sylfaenol sy'n dod i rym mewn perthynas â chwpl nad ydyn nhw wedi delio â drwgdeimlad yn y gorffennol. Gallai'r pandemig fod wedi gwaethygu'r anfodlonrwydd presennol, ond nid ei achosi ganddo.

Ond fy nghwestiwn i chi heddiw yw, sut ydych chi'n gwneud os ydych chi mewn perthynas neu os ydych chi'n briod yn ystod yr amser hwn yn eich bywyd? Sut ydych chi'n cadw'r cariad mewn cyfnod anodd yn fyw yn eich perthynas?



Yn ystod y tri mis diwethaf, gyda fy mhractis preifat, rydym wedi gweld digonedd o gyplau yn brwydro â chariad mewn cyfnod anodd yn ddifrifol, sy'n cysylltu â mi o bob cwr o'r byd i ddarganfod a ddylent aros neu gerdded i ffwrdd?

Nid yw'n ateb hawdd, ac nid wyf am roi un yma yn yr erthygl hon y gallwch gerdded i ffwrdd ag ef i wneud eich bywyd yn haws.

Bydd yn rhaid i chi weithio arno, i weldos yw'ch perthynas yn werth ei hachub.

50 Blasau Cariad Erotig - Adnewyddwch eich dymuniadau

Pâr Hŷn Ifanc Yn Dal Llaw Gyda

Newydd gael sesiwn gyda chleient newydd sbon, ac roedd yn ceisio penderfynu a ddylai ysgaru ei bartner ai peidio.

Ond, dywedais wrtho cyn iddo wneud y penderfyniad hwnnw, gadewch inni ddechrau a chyfrif i maes sut y gwnaethoch chi gyrraedd yma? Sut wnaethoch chi adael eich perthynas yn cwympo i gamweithrediad ?

Os ydych chi'n barod i wneud y gwaith er eich cariad mewn cyfnod anodd, fel y bydd fy nghleientiaid isod yn ei ddangos i chi, mae siawns dda y gallai llawer o berthnasoedd gael eu hachub ar hyn o bryd.

Nid pob perthynas gamweithredol, ond llawer ohonyn nhw'n sicr!

Felly, sut i achub eich priodas? Sut i ddod â chariad yn ôl mewn cyfnod anodd?

Yn fy llyfr a ryddhawyd yn fuan, “50 Flavors of Erotic Love,“ rwy’n siarad am yr angen i gyplau ddechrau bod yn fwy agored gyda’u dyheadau synhwyraidd a dymuniadau rhywiol ar ôl iddyn nhw ollwng gafael ar eu drwgdeimlad, mae ganddyn nhw yn erbyn eu partner.

Nid yw'n gwneud synnwyr i gwpl sy'n ei chael hi'n anodd eistedd i lawr a siarad am sut i wneud cariad mewn gwahanol ffyrdd, sut i droi eich gilydd pan fydd gennych ddrwgdeimlad dwfn heb ei ddatrys sy'n mynd i rwystro unrhyw gynnydd rhag symud. ymlaen.

Felly cam rhif un fydd dod o hyd i weithiwr proffesiynol i ddechrau gweithio gydag un ohonoch neu'r ddau ohonoch i:

  • Dadansoddwch yr hyn sydd wedi arwain at ddirywiad mewn cariad mewn cyfnod anodd,
  • Gweld a yw'r berthynas yn werth ei hachub
  • Darganfyddwch yn rhesymegol, sut wnaethoch chi fynd i'r llanast hwn?

Dyma dystiolaeth gan un o fy nghleientiaid a lwyddodd i droi ei berthynas â’i wraig trwy ddilyn fy rhaglen y mae sôn amdani hefyd yn y llyfr.

Cariad fel ti'n 21 eto!

Pâr Dymunol Cariad Hapus Ifanc Yn Cusanu Yn Yr Ystafell Wely Wrth Gwcis Mewn Llaw Ac Yn Gwenu Mewn Cariad

“Roedden ni wedi colli pob cyfathrebiad, fy ngwraig a minnau, anaml y byddem yn siarad. Pe byddem yn gwneud hynny, roedd bob amser yn ymwneud â'r plant. Ac, nid ydym hyd yn oed wedi cusanu mewn dros flwyddyn.

A dyma briodas sydd ddim ond tair oed!

Yn olaf, y rhaglen rydych chi'n mynd i fod yn ei darllen yn llyfr David, cawsom ein chwythu i ffwrdd oherwydd fe orfododd ni i siarad. Cyfathrebu! Fe wnaeth ein gorfodi i siarad am bethau nad oeddem erioed eisiau siarad amdanynt ac mae hefyd yn dymuno nad ydym erioed wedi eu rhannu gyda'n gilydd.

Mae'n broses araf, ond o leiaf mae gennym ganllawiau i ddod â ni'n agosach at ein gilydd, a gwn y bydd hyn yn ei wneud. Diolch i Dduw na allai fy ngwraig ddal ei dymuniadau yn ôl bellach i newid ein agosatrwydd yn llwyr oherwydd pe na bai wedi magu hyn, ni fyddwn erioed wedi mynd i mewn a gweithio gyda rhywun i geisio bod yn fwy agored, agored, agored i niwed ac ie rhywiol.

O beidio â chusanu hyd yn oed 3 i 4 diwrnod yr wythnos, ni allwn gadw ein dwylo oddi ar ein gilydd. Mae bron yn teimlo fel ein bod ni'n 21 eto! Mae'r ffordd hon o fyw, yr un y mae David yn ysgrifennu amdani, ar gyfer mwy o bobl, ond dydyn nhw ddim yn gwybod hynny eto. '

Nid yw pandemig yn esgus i ysgaru

Peidiwch â defnyddio esgus y pandemig fel rheswm i ysgaru a rhoi’r gorau i gariad mewn cyfnod anodd. Ar wahân & hellip; Oni bai, wrth gwrs, bod achos eithafol o cam-drin emosiynol a neu gorfforol .

Ac, yn yr achos hwnnw, dylech chi fod yn ysgaru a yw'r pandemig yma ai peidio!

Edrychwch ar eich rôl yn y camweithrediad. Datgelwch eich rôl. Ymddiheurwch.

Hefyd, darllenwch “ 50 Blas Cariad Erotig ”, I gael amrywiaeth o syniadau newydd ar sut y gallwch ychwanegu agosatrwydd dyfnach at eich bywyd caru.

Ymddiried ynof; mae'n werth yr amser a'r ymdrech.

Mae gwaith David Essel yn cael ei gymeradwyo’n fawr gan unigolion fel y diweddar Wayne Dyer, a dywed yr enwog Jenny Mccarthy, “David Essel yw arweinydd newydd y mudiad meddwl yn bositif.

Mae ei waith fel cwnselydd wedi cael ei wirio gan sefydliadau fel Psychology Today, a Marriage.com wedi gwirio David fel un o'r arbenigwyr perthynas a chynghorwyr gorau yn y byd.

I weithio gyda David un ar un o unrhyw le, neu i archebu ei lyfr newydd sbon “50 blas cariad erotig” ymlaen llaw, ewch i www.davidessel.com

Gwyliwch hefyd: