Pethau y dylech chi eu Gwybod Cyn Gofyn i'ch Cariad Eich Priodi

Pethau y dylech chi eu Gwybod Cyn Gofyn i

Yn yr Erthygl honAnaml y bydd yn digwydd eich bod chi'n mynd i berthynas â rhywun rydych chi wedi'i adnabod ers blynyddoedd fel ffrind plentyndod. Y rhan fwyaf o'r amser, rydyn ni'n cael ein denu at rywun ynghyd â'u personoliaeth ac oddi yno, dim ond dechrau dod i adnabod ein gilydd yw dod i berthynas â nhw.Yn wir, yr holl pethau y dylech chi eu gwybod am eich cariad yn digwydd wrth i chi ddod i adnabod eich gilydd yn eich perthynas. Os ydych chi'n rhywun sy'n bwriadu cynnig a symud i agwedd fwy difrifol eich perthynas, yna mae hyn yn sicr i chi.

Pwysigrwydd dod i adnabod eich cariad

Pa mor dda ydych chi'n adnabod eich cariad? Pa mor hyderus ydych chi gyda'r holl pethau y dylech chi eu gwybod am eich cariad ? Os felly, felly, a yw ei rhinweddau yn eich helpu i ddod yn berson gwell neu a yw'n dod â'r gwaethaf ynoch chi? Pan feddyliwch am symud i mewn gyda'ch gilydd neu briodi, a oes rhaid i chi feddwl ddwywaith am eich perthynas?Dyma rai o'r cwestiynau pwysicaf i'w dadansoddi ynghyd â'r llall pethau y dylech chi eu gwybod am eich cariad cyn priodi. Defnyddiwch yr amser sydd gennych chi fel cwpl i ddysgu personoliaeth eich partner. Fe fyddwch chi'n synnu o wybod, hyd yn oed gyda blynyddoedd o fod gyda'ch gilydd, y bydd yna bethau a fydd yn dal i'ch synnu am y person rydych chi'n ei garu.

Mae'n bwysig eich bod chi'n adnabod y person rydych chi'n ei garu oherwydd rydyn ni i gyd yn gwybod na fydd cariad yn ddigon os ydych chi am fod mewn perthynas go iawn. Mae angen i berthynas go iawn gynnwys llawer o ffactorau cymhleth felly os ydych chi am i'ch un chi weithio allan. Yn gyntaf rhaid i chi adnabod y person rydych chi'n ei garu - o'i harferion quirkiest, ei hwyliau sy'n sbarduno a hyd yn oed sut mae hi yn y tŷ. Fel hyn, byddwch chi'n gallu addasu iddi hi a hi.

O adnabod ei hoff frand o goffi i'r dyn cyntaf a dorrodd ei chalon - mae'n well cael syniad am bopeth amdani a phwy yw hi. Nid yw'n snooping nac yn wthio, mae cymaint o ffyrdd y gallwch wneud hyn heb fod yn ymledol.
negeseuon cariad rhamantus

Pethau y dylech chi eu gwybod am eich cariad cyn priodi

Nawr ein bod ni'n gyfarwydd â phwysigrwydd gwybod y pethau y dylech chi eu gwybod am eich cariad , dylem wybod y pethau y dylech eu gwybod am eich cariad cyn priodi. Os ydych chi'n meddwl ei bod hi'n bryd clymu'r cwlwm yna mae angen i chi wybod rhai o'r pethau pwysig am eich cariad felly gallwch chi a hi fod yn barod ar gyfer pennod nesaf eich bywydau.

Dyma rai cwestiynau a fydd, o'u hateb, yn eich helpu chi i sylweddoli ai hi yw'r person iawn neu os oes angen i chi ailystyried eich syniad o briodas. Gadewch inni fwrw ymlaen a gwirio'r pethau y dylem eu gwybod:

Ei barn mewn priodas

Ei barn mewn priodasMae'n bwysig iawn gwybod barn eich cariad mewn priodas oherwydd os nid yw hi eisiau priodi neu ddim yn barod eto i glymu'r cwlwm yna mae'n arwydd efallai nad oes gennych chi'r un cynlluniau.


cymorth ariannol i famau sydd wedi ysgaru

Stori ei bywyd

Efallai na fyddwch yn teimlo'n gyffyrddus i ofyn i'ch cariad am yr un hon ac efallai y bydd angen iddi fod yn amyneddgar nes iddi ddweud stori ei bywyd wrthych ond mae'n dal i fod yn un o'r pwysicaf yn y rhestr o bethau y dylech eu gwybod am eich cariad cyn i chi benderfynu priodi neu fod gyda'n gilydd.Y rheswm yw y bydd profiadau pawb yn siapio eu meddyliau a'u dyfodol ac er mwyn deall rhywun yn well, efallai y bydd angen i chi wybod ei stori gefn. Os oes gan berson broblemau ymddiriedaeth, efallai y bydd stori y tu ôl i hynny. Hefyd, os yw hi'n gyffyrddus yn gadael i chi yn ei gorffennol - mae'n golygu ei bod hi'n ymddiried ynoch chi.

Pethau neu sefyllfaoedd sy'n ei chythruddo

Os ydych chi am symud i mewn gyda'ch gilydd mae un o'r pethau y dylech chi eu gwybod amdanoch chi gariad fyddai'r pethau a'r sefyllfaoedd sy'n ei chythruddo. Mae hyn yn mynd i chi hefyd. Gallwch chi adael iddi wybod y pethau rydych chi'n eu casáu. Os ydych chi'n gwybod y pethau y mae'n eu casáu ac y bydd yn ei chythruddo, yna bydd gennych syniad i beidio â'i wneud.

Hoff bobl a phethau hefyd

Byddwch chi'n treulio llawer o amser gyda'ch gilydd felly mae'n hollol iawn y dylech chi wybod pwy yw ei ffrindiau a'r pethau y mae'n eu haddoli. Fel hyn, byddwch chi'n ei hadnabod hi fwy a'i ffrindiau hefyd. Os ydych chi am brynu rhywbeth iddi, yna byddwch chi'n gwybod beth mae hi ei eisiau.

Ei breuddwydion a'i chynlluniau

Un o'r rhestrau uchaf yn y pethau y dylech chi eu gwybod am eich cariad yw ei breuddwydion a'i chynlluniau ar gyfer y dyfodol. Nid ydym yn mynd yn iau felly os ydych chi am setlo neu os ydych chi am wneud cynlluniau ar gyfer eich dyfodol, mae hefyd yn bwysig ein bod ni'n gwybod beth yw ei chynlluniau ar gyfer y dyfodol. Fel hyn, byddwch chi'n gwybod a oes gennych chi'r un nodau a breuddwydion.

Newidiadau cadarnhaol - Sut i wynebu eich cariad

Pan welwch rai nodweddion gan eich cariad na fyddwch efallai'n eu cymeradwyo, dechreuwch gyfathrebiad agored. Fel hyn, gall y ddau ohonoch ymarfer cyfathrebiad agored lle gall y ddau ohonoch ddweud wrth eich gilydd rai o'r pethau a allai fod angen ychydig o addasiad. Mae'n rhan hanfodol iawn o berthynas iach a bydd y ddau ohonoch chi'n tyfu'n aeddfed ac yn well os ydych chi'n ymarfer hyn.

Mae'n rhaid i ni gofio y bydd gan bob un ohonom rinweddau cystal ac mae'n hollol iawn gweithio ar fod yn well ar yr agweddau hyn. Os yw'ch partner yn rhywun a fyddai'n dweud hyn wrthych fel y gallwch wella - yna mae'n ddechrau gwych mewn perthynas hirhoedlog.

Cael cyfle i ddod i adnabod y pethau y dylech chi eu gwybod am eich cariad yw dechrau cynllunio nid yn unig ar gyfer y presennol ond ar gyfer eich dyfodol hefyd. Pwy sydd ddim eisiau bod yn well? Mae angen i ni i gyd gofio nad yw pob perthynas yn berffaith ac na fydd byth ac mae cadw meddwl agored ynglŷn â chyfarfod hanner ffordd, cyfaddawdu a gwybod pa rai o ddiffygion eich cariad sy'n werth eich deall yn hanfodol yn enwedig pan ydych chi'n bwriadu priodi.