11 Syniadau ar Sut i Fod yn Rhamantaidd gyda'ch Priod

11 Syniadau ar Sut i Fod yn Rhamantaidd gyda

Yn yr Erthygl hon
preifatrwydd ffôn gell mewn perthynas

Credwn na ddylai rhamant fyth fod yn gymhleth. Yn sicr, efallai y bydd eich priod yn caru ystum rhamantus mawreddog bob unwaith mewn ychydig, ac mae pen-blwyddi yn bendant yn amser i ysbeilio yn yr adran ramant. Ond nid yw pob ystum rhamantus yn cynnwys dal blwch ffyniant dros eich pen neu gael fideo ffôn symudol melys yn mynd yn firaol.Weithiau, y gweithredoedd rhamantus gorau yw'r rhai symlaf.

Nid yw pawb yn cael ei eni â'r gallu cynhenid ​​i ysgubo eu partner oddi ar eu traed â rhamant. Peidio â phoeni! Bydd yr 11 syniad rhamantus hyn yn gadael eich partner â chalonnau cartŵn yn eu llygaid. Dyma ein prif gynghorion ar gyfer ychwanegu ychydig mwy o ramant i'ch priodas.1.Explore agosatrwydd nad yw'n rhywiol

Peidiwch â’n cael yn anghywir - mae rhyw yn wych. Mae hefyd yn gyfle gwych i archwilio sut i fod yn rhamantus, ond mae cymaint o fathau eraill o agosatrwydd a all fod yn rhamantus.

Mae arddangosiadau corfforol dilys o anwyldeb, fel cofleidio, dal dwylo, cofleidio, cusanu ar y gwefusau, a hyd yn oed gynnal cyswllt llygad, i gyd wedi'u cysylltu'n gryf â rhoi hwb boddhad partneriaid ac yn dwysáu a ymdeimlad o agosatrwydd mewn perthynas.

Yr ocsitocin a ryddhawyd yn ystod cyffyrddiad corfforol hefyd yn lleihau straen a yn rhoi hwb i monogami .2. Cadwch gofroddion arbennig

Nid yw bod yn rhamantus bob amser yn cynnwys areithiau anhygoel neu noson ddyddiad. Cymerwch, er enghraifft, gadw blwch cofrodd o'ch perthynas.

Meddyliwch amdano fel llyfr lloffion wedi'i ddadadeiladu. Mewn blwch pren, cadwch lythyrau, papur lapio o roddion, tocynnau cyngerdd, ac atgofion diriaethol eraill sydd gennych gyda'ch partner.

3.Cofiwch am ffyrdd i fod yn felys

Fel y nodwyd yn y dechrau, weithiau'r ystumiau mwyaf rhamantus yw'r rhai symlaf. Mae astudiaethau'n dangos bod perthnasoedd lle partneriaid yn dangos diolchgarwch am ei gilydd roedd wedi cynyddu boddhad priodasol o gymharu â chyplau a hepgorodd eu pleser a'u diolch.Efallai na fydd gwneud brecwast, mynd i lawr i'r banc fel nad oes raid i'ch priod, a dod â'u hoff far siocled adref yn swnio fel rhamant tebyg i Shakespeare-esque, ond mae'r pethau bach hyn yn adio i lawer mewn priodas.

4. Gosodwch y naws

Mae un o'r syniadau mwyaf rhamantus yn cynnwys agosatrwydd rhywiol. Wedi'r cyfan, beth sy'n fwy rhamantus na rhannu agosatrwydd a bregusrwydd o'r fath gyda'ch partner? Ond, er mwyn gwneud rhyw yn rhamantus, mae'n rhaid i chi gymryd y rhagofalon cywir.Chwarae cerddoriaeth feddal neu synhwyraidd, amserlennu peth amser lle gallwch chi fod ar eich pen eich hun gyda'ch gilydd, cynnau canhwyllau neu sefydlu'r lle tân.


enghreifftiau o ffiniau iach mewn priodas

Rhowch yr holl bethau hyn at ei gilydd ac rydych chi eisoes wedi dechrau creu awyrgylch rhamantus ar gyfer eich noson yn unig.

5. Codwch hobi cwpl

Un ffordd ramantus i gryfhau'ch perthynas yw trwy rannu hobi gyda'ch gilydd. Mae astudiaethau'n dangos bod cyplau sy'n adrodd lefelau uwch o foddhad priodasol.

Codwch offeryn gyda'ch gilydd, dysgwch ddawns neu iaith newydd. Beth bynnag a wnewch, gwnewch yn siŵr eich bod yn ei wneud gyda'ch gilydd.

Nid yn unig y mae hwn yn weithgaredd bondio hwyliog, ond mae hefyd yn cryfhau'ch sgiliau cydweithredol a'ch dibyniaeth ar eich gilydd.

6.Do rywbeth digymell

Mae digymelldeb yn llwybr gwych ar gyfer rhamant yn eich priodas. Syndod i'ch priod trwy arddangos yn eu gwaith gyda chinio pecyn, cynllunio penwythnos mynd yn ddigymell mewn sba, neu ddod â thusw o flodau adref oherwydd. Bydd eich partner yn llwyr addoli'r ystumiau melys a meddylgar hyn.

7.Have photoshoot cwpl

Cael cwpl

Mae gwneud photoshoot cwpl yn ffordd felys a rhywiol i hybu rhamant. P'un a ydych chi newydd ddyweddïo, prynu'ch tŷ cyntaf, yn feichiog, neu newydd brynu ci bach newydd - dathlwch ef gyda photoshoot rhamantus! Dyma'r cyfle perffaith i ddathlu'ch perthynas a rhoi hwb i agosatrwydd trwy'r holl luniau cusanu ooey-gooey hynny.

8.Gwneud Rhywbeth

Un o'r syniadau rhamantus melysaf y gallwch chi ei wneud i'ch priod yw gwneud anrheg DIY ar eu cyfer. Mae'r rhain yn anrhegion go iawn sy'n dod o'r galon. Ydych chi'n chwarae offeryn? Beth am ysgrifennu cân hynod sappy neu hynod ddoniol i'ch priod am eich perthynas?

Ysgrifennwch gerdd, gwnewch ddec o gardiau “52 Rheswm Rwy'n Dy Garu Di” sy'n rhestru pethau rydych chi'n eu harddel am eich partner ar bob cerdyn, neu ysgrifennwch lythyr rhamantus atynt.

9.Gwneud pryd o fwyd

Mae coginio gartref mor rhamantus yn ei hanfod. Rydych chi'n gorfod cynllunio hoff ddysgl eich priod a'i weini wrth y bwrdd gyda chanhwyllau a gwin. Neu gallwch fynd â'r syniad rhamantus hwn i'r lefel nesaf a'i wneud yn weithgaredd nos dyddiad.

Dewiswch bryd aml-gwrs a threuliwch y noson yn y gegin gyda photel o win a'ch cariad a dechreuwch goginio!

10.Planiwch getaway

Mae gwyliau i ddau yn ffordd wych o ddianc rhag y cyfan a chryfhau'ch cysylltiad emosiynol â'ch priod.


torri cylch cam-drin emosiynol

Ar gyfer taith y cwpl yn y pen draw, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gallu gadael y kiddos gyda gwarchodwr plant neu aelod o'r teulu. Fel hyn, bydd yn rhaid i chi fwynhau eich ochr ramantus yn llawn.

Cofiwch fod gwahaniaeth mawr rhwng teithio a gwyliau. Mae teithio yn aml yn cynnwys diwrnodau prysur yn llawn archwilio a theithiau, tra bod gwyliau yn paentio gweledigaeth o ddodwy ar draeth gyda Mai Tai a chael tylino mewn sba gwesty.

Pa un bynnag o'r dewisiadau hyn sy'n fwy tebygol o ddod â chi a'ch priod yn agosach at ei gilydd yw'r llwybr i'w gymryd ar gyfer y getaway rhamantus hwn.

11. Cymerwch eich amser yn y gwely

Os ydych chi eisiau dysgu sut i fod yn rhamantus, dechreuwch yn yr ystafell wely. Cymerwch eich amser a mwynhewch yr eiliad rydych chi'n ei rhannu gyda'ch gilydd. Cyffwrdd, caress, cusanu, a chysylltu ar lefel emosiynol cyn i chi fynd i fusnes. Nid oes unrhyw ruthr o ran gwneud cariad, felly cymerwch eich amser.

Mae cyplau yn hapusach pan fyddant yn teimlo eu bod yn cael eu caru a'u coleddu gan ei gilydd. Mae dysgu sut i fod yn rhamantus mor syml â chwilio am ffyrdd i fod yn feddylgar, pobi trît melys i'ch partner, a threulio mwy o amser o ansawdd gyda'i gilydd. Po fwyaf rhamantus ydych chi, y mwyaf tebygol yw hi y bydd eich partner yn dilyn yr un peth.