Helpu Eich Arddegau Trwy Gamddefnyddio Sylweddau

Helpu Yn genedlaethol, mae cam-drin sylweddau ar gynnydd ac mae mwy a mwy o bobl ifanc yn eu harddegau yn ymwneud â chyffuriau ac alcohol. Mae'n bwysig siarad â'ch plant am ba mor beryglus yw'r sylweddau hyn a pha ganlyniadau y gallant eu cael. Mae'n fater y mae hyd yn oed Hollywood yn mynd i'r afael ag ef nawr gyda rhyddhau'r ffilm newydd Bachgen Hardd , lle mae Steve Carell yn chwarae tad sy'n cael trafferth helpu ei fab sy'n gaeth i gyffuriau.

Yn yr Erthygl hon

Os yw'ch arddegau'n cael trafferth â cham-drin cyffuriau neu alcohol, yna mae triniaeth a chwnsela yn opsiynau hanfodol. Gall magu plant trwy sefyllfa fel hon fod yn ddinistriol.

Mae'n hanfodol cadw'ch pen i fyny ac wynebu'r broblem hon yn hyderus.

Dyma rai awgrymiadau ar sut i fod yn rhiant i blentyn sy'n cael trafferth oherwydd cam-drin sylweddau a sut i gael triniaeth iddo.

Yr epidemig o gam-drin sylweddau

Mae'r argyfwng cyffuriau ac alcohol ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau yn frawychus. Yn ôl ymchwil o Brifysgol Bradley , Derbyniodd 78,156 o bobl ifanc Americanaidd o dan 18 oed driniaeth ar gyfer camddefnyddio sylweddau, ac mae 66 y cant o'r myfyrwyr gradd 12 a arolygwyd wedi yfed alcohol.

Yn yr oes sydd ohoni, mae’n gynyddol haws i bobl ifanc yn eu harddegau gael eu dwylo ar gyffuriau ac alcohol, gan ei wneud yn broblem y mae pob ysgol yn ei hwynebu. Mae addysg am beryglon camddefnyddio sylweddau yn hanfodol i ddysgu yn ifanc.

Yn 2002, Swyddfa'r Cenhedloedd Unedig ar Gyffuriau a Throseddu creu canllaw ar addysg mewn ysgolion sy'n canolbwyntio ar atal cam-drin cyffuriau. Rhestrodd yr astudiaeth sawl egwyddor y dylai ysgolion eu dilyn wrth addysgu myfyrwyr am beryglon cam-drin cyffuriau, gan gynnwys i'r gwersi fod yn rhyngweithiol, yn cael eu gwerthuso'n rheolaidd ac yn gynhwysol. Mae'r canllaw hwn yn dal i gael ei ddefnyddio heddiw i fynd i'r afael â phroblemau camddefnyddio sylweddau mewn ysgolion.

Ond mae rhai yn meddwl tybed a yw ysgolion yn gwneud digon i gadw myfyrwyr i ffwrdd o gyffuriau ac alcohol. Yn ôl Adran Iechyd a Gwasanaethau Dynol yr UD , Bob blwyddyn, mae tua 5,000 o bobl ifanc o dan 21 oed yn marw o ganlyniad i yfed dan oed. Darganfu'r Ganolfan Genedlaethol ar Gaethiwed a Cham-drin Sylweddau ystadegau mwy brawychus fyth.

Yn ôl eu hastudiaeth yn 2012 , Dywedodd 86% o fyfyrwyr ysgol uwchradd America fod rhai cyd-ddisgyblion yn yfed, yn defnyddio cyffuriau ac yn ysmygu yn ystod y diwrnod ysgol. Yn ogystal, roedd 44% o fyfyrwyr ysgol uwchradd yn adnabod myfyriwr a oedd yn gwerthu cyffuriau yn eu hysgol.

Sut i helpu'ch arddegau i gael triniaeth

Mae goruchwyliaeth rhieni yn bwysig i gadw pobl ifanc yn eu harddegau i ffwrdd o gyffuriau Er mwyn i'ch mab neu ferch ddod yn sobr, mae triniaeth camddefnyddio sylweddau ar gyfer eich plentyn yn hanfodol. Mae goruchwyliaeth rhieni yn hynod o bwysig i atal eich arddegau rhag defnyddio cyffuriau neu alcohol.

Pan fo monitro rhieni yn y cartref yn isel, mae pobl ifanc yn eu harddegau mewn mwy o berygl o arbrofi gyda sylweddau a dod yn gaeth.

Er mwyn atal hyn rhag digwydd, ceisiwch ddatblygu cwlwm cryf gyda'ch plentyn. Mae yna lawer awgrymiadau i greu cwlwm rhiant-plentyn cariadus . Os yw'ch plentyn yn datblygu problem camddefnyddio sylweddau, mae'n bwysig peidio â chynhyrfu a'i gymell i geisio triniaeth. Dyma rai pethau allweddol i'w cofio wrth helpu'ch plentyn trwy'r cyfnod anodd hwn yn ei fywyd.

1. Peidiwch â gadael i or-hyder eich rhwystro

Gall eich mab neu ferch ymddangos yn or-hyderus am eu gallu i fod yn sobr. Peidiwch â gadael i hyn eich twyllo i feddwl y bydd eu proses driniaeth yn hawdd. Bydd yn cymryd llawer o waith caled i'ch plentyn ddod yn sobr, ac mae'n bwysig bod yno gyda nhw trwy'r broses gyfan.

2. Peidiwch â gadael i'w hemosiynau eich cynhyrfu

Bydd eich plentyn yn mynd trwy gyfnod hynod o anodd trwy gydol y broses driniaeth, felly mae'n hanfodol peidio â chynhyrfu a chanolbwyntio. Peidiwch â chynhyrfu ynghylch eu hysfa i ddefnyddio cyffuriau neu alcohol; bydd ond yn gwneud pethau'n waeth.

3. Mae anogaeth yn allweddol

Grymuso

Cefnogaeth yw popeth mewn perthynas rhiant-plentyn, ac mae hyd yn oed yn fwy angenrheidiol nawr eu bod yn mynd trwy'r broses o fynd yn sobr. Mae ceisio triniaeth yn gam enfawr i blentyn ei gymryd i wella, ac mae’n hanfodol rhoi’r grym a’r hyder iddynt ymgymryd â’r her o ddod yn sobr.

4. Dysgwch arwyddion o atglafychiad

Mae adnabod symptomau ailwaelu fel iselder neu bryder yn bwysig i helpu'ch plentyn trwy'r broses anodd hon. Gwybod ei bod hi'n gwbl normal i'r rhai sydd yn y broses drin gael symptomau ailwaelu, ac mae'n hanfodol rhoi cryfder a chariad rhiant i'ch plentyn yn ystod y cyfnod hwn.

5. Byddwch gadarn gyda nhw

Nid yw'r ffaith bod eich plentyn yn mynd trwy driniaeth yn golygu na ddylech weithredu unrhyw ddisgyblaeth. Ceisiwch beidio â rhoi arian i'ch plentyn ond yn hytrach anogwch ddewisiadau ffordd iach o fyw fel coginio prydau maethlon ar eu cyfer a'u cymell i wneud ymarfer corff.

Gwelliannau bach

Wrth i fwy o opsiynau triniaeth godi, mae mwy a mwy o bobl ifanc yn eu harddegau yn mynd yn sobr ac yn newid eu bywyd o gwmpas. Mae addysg mewn ysgolion wedi gwella o ran addysgu plant am gam-drin sylweddau hefyd.

Y newyddion da yw, yn ôl ymchwil gan Brifysgol Duquesne , mae'r defnydd o gyffuriau presgripsiwn a chyffuriau anghyfreithlon wedi gostwng ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau, gyda defnydd cyffuriau anghyfreithlon yn gostwng o 17.8 y cant yn 2013 i 14.3 y cant yn 2016 a defnydd lleddfu poen opioid yn gostwng o 9.5 y cant yn 2004 i 4.8 y cant yn 2016 ymhlith graddwyr 12fed.

Yn ôl Medicine Net , mae’r defnydd o alcohol gan bobl ifanc yn eu harddegau wedi gostwng yn sylweddol dros y ddau ddegawd diwethaf yn fras, yn enwedig ymhlith yr arddegau ieuengaf, ac mae’n parhau i ostwng yn 2014. Fodd bynnag, mae miloedd o bobl ifanc yn America yn dal i gael trafferth camddefnyddio sylweddau, ac mae’n codi i bob un ohonom fel rhieni i ddysgu ein plant am y canlyniadau a ddaw yn sgil defnyddio cyffuriau ac alcohol.

Gall cam-drin sylweddau ddinistrio teuluoedd a bywydau—ond nid gyda’r swm cywir o gymorth a gofal drwy’r broses driniaeth. Gwaith rhieni yw annog eu plant sy'n cael trafferth â chamddefnyddio sylweddau i geisio triniaeth a mynd ar y llwybr cywir. Trwy roi cariad a chymhelliant iddynt, byddant yn gallu rhoi eu bywyd yn ôl ar y trywydd iawn gydag amser a gwaith caled.

Ranna ’: