Cynghorion Rhianta ar gyfer Bond Rhiant-Plentyn Cariadus

Awgrymiadau Rhianta Arbenigol ar gyfer Bond Rhiant Plentyn Cariadus

Yn yr Erthygl hon

Ydych chi'n chwilio am awgrymiadau magu plant gwych i'ch helpu i lywio'r blynyddoedd magu plant a gwella datblygiad a hunanddibyniaeth eich plentyn? Dyma rai o'r awgrymiadau magu plant gorau y mae rhieni profiadol wedi'u defnyddio'n llwyddiannus iawn!

1. Mae amser o ansawdd yn helpu i ffurfio bond cariadus

Neilltuwch amser bob dydd i fod yn bresennol ar gyfer eich plentyn. Gall hyn fod yn ddim ond siarad â nhw heb unrhyw wrthdyniadau allanol (trowch eich ffôn i ffwrdd), neu ddefod amser gwely o ddarllen, snuggle, gweddi, a'u swatio gyda'u hoff anifail wedi'i stwffio. Beth bynnag rydych chi'n teimlo sy'n arwyddocaol i'r ddau ohonoch, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n treulio amser gwerthfawr gyda'ch plentyn bob dydd.

2. Byddwch ar yr un dudalen ynghylch disgyblaeth

Mae'n hynod bwysig bod eich plentyn yn sylweddoli eich bod chi a'ch priod yn unedig. Os bydd hi'n synhwyro gwahaniaeth barn, bydd yn eich chwarae yn erbyn eich gilydd. Mae hefyd yn ansefydlogi plentyn pan nad yw rhieni yn cymhwyso disgyblaeth yn yr un modd.

3. Dilyn drwodd gyda'ch ceisiadau/datganiadau

Pan mae'n amser dod â playdate i ben, rhowch rybudd fel Un tro arall ar y siglenni ac yna mae'n rhaid i ni ffarwelio. Peidiwch ag ildio i ble mae’r plentyn am fwy o amser ar y siglenni, neu byddwch yn colli hygrededd ac yn cael amser anoddach i’w cael i wneud yr hyn sydd ei angen arnoch y tro nesaf y byddwch yn gwneud cais.

4. Peidiwch â rhoi esboniadau hirfaith am ano

Bydd esboniad byr, rhesymol yn ddigon. Er enghraifft, os yw'ch plentyn yn gofyn i chi am gwci cyn swper, efallai y byddwch chi'n ymateb Gallwch chi gael hwnnw ar gyfer pwdin os oes gennych chi le o hyd ar ôl i ni fwyta. Nid oes angen i chi nodi pam mae siwgr yn ddrwg, a faint o gwcis fydd yn ei wneud yn dew, ac ati.

5. Cysondeb yw'r allwedd i rianta effeithiol

Bod yn gyson â disgyblaeth, amser gwely, amser bwyd, amser bath, amser codi, ac ati. Mae angen cysondeb ar y plentyn er mwyn datblygu mewn amgylchedd diogel. Mae plentyn sy'n cael ei fagu mewn cartref lle mae rheolau'n cael eu cymhwyso'n anghyson yn tyfu i fyny i ddrwgdybio eraill.

6. Rhowch un rhybudd cyn gorfodi canlyniadau

Dim ond un. Gall fod rydw i'n mynd i gyfrif i dri. Os na fyddwch wedi atal eich gêm erbyn tri, bydd canlyniadau. Peidiwch â chyfrif i dair sawl gwaith. Os cyrhaeddir tri ac na weithredwyd ar y cais, deddfwch y canlyniadau.

7. Sicrhewch fod eich plentyn yn gwybod beth yw'r canlyniadau

Nodwch nhw yn glir ac yn gadarn, mewn llais niwtral, anfygythiol.

8. Byddwch yn amyneddgar gyda'r newidiadau dymunol

Wrth weithio gyda'ch plentyn i newid ymddygiad digroeso, fel pryfocio ei brawd neu beidio ag eistedd yn llonydd wrth y bwrdd, edrychwch am newidiadau graddol. Ni fydd eich plentyn yn rhoi'r gorau i'r ymddygiad digroeso dros nos. Gwobrwywch bob tro y byddwch chi'n dal eich plentyn yn arddangos yr ymddygiad dymunol fel ei fod yn dod yn arferiad yn y pen draw.

9. Gwobrwyo ymddygiad a ddymunir gyda chydnabyddiaeth

Naill ai ar lafar, fel eich bod chi'n gwneud mor dda am gadw'ch ystafell yn daclus! neu siart sticer, neu unrhyw ddull arall i helpu'ch plentyn i deimlo'n falch o'i gyflawniad. Mae plant wrth eu bodd â strôc positif.

10. Byddwch yn fodel rôl ar gyfer eich plentyn

Os na fyddwch chi'n gwneud eich gwely bob dydd neu'n gadael eich dillad ar y llawr, byddan nhw'n cael anhawster deall pam rydych chi'n gofyn iddyn nhw godi eu cysurwr bob bore a rhoi eu dillad budr yn yr hamper golchi dillad bob nos.

11. Cael cyd-drafodaeth cyn cael plentyn

Cyn cael plant, mae'n syniad da trafod sut y byddwch chi a'ch priod yn ymdrin â disgyblaeth yng nghyd-destun magu plentyn emosiynol iach. Dylai disgyblaeth fod yn deg, yn rhesymol ac yn cael ei chymhwyso mewn ffordd gariadus. Mae disgyblaeth deg yn golygu bod y canlyniad yn cyd-fynd â'r ymddygiad digroeso. Mae angen i'r plentyn glywed beth yw'r canlyniad cyn i chi ei gymhwyso fel ei fod yn gwybod beth i'w ddisgwyl ac mae'n gwneud synnwyr iddo. Defnyddio Amser Allan? Defnyddiwch nhw yn gymesur. Amseroedd Hirach ar gyfer toriadau mwy, rhai byrrach ar gyfer toriadau llai (a phlant ifanc iawn). Cymhwyso disgyblaeth gan ddefnyddio arddull gyfathrebu gadarn ond anfygythiol. Rhowch wybod i'ch plentyn ei fod wedi ymddwyn mewn ffordd nad yw'n dderbyniol ac y bydd yn cael canlyniad. Defnyddiwch naws niwtral a pheidiwch â chodi'ch llais, a fydd ond yn gwaethygu'r mater.

12. Anogwch eich plentyn i wneud yn well trwy ddefnyddio canmoliaeth

Nid oes unrhyw blentyn erioed wedi newid ymddygiad digroeso yn ymddygiad y mae ei eisiau oherwydd dywedwyd wrtho ei fod yn ddiog neu'n flêr neu'n uchel. Yn lle hynny, rhowch ganmoliaeth i'ch plentyn pan fyddwch chi'n ei weld yn helpu heb ofyn, glanhau ei ystafell, na defnyddio ei lais mewnol. Rwyf wrth fy modd pan fyddaf yn dod i mewn i'ch ystafell ac mae'ch holl ddillad yn cael eu rhoi i ffwrdd yn braf! yn gwneud i blentyn deimlo'n dda ac yn ei annog i ailadrodd yr ymddygiad dymunol hwn.

13. Peidiwch â gofyn i'ch plentyn beth mae am ei fwyta

Maen nhw'n bwyta'r hyn rydych chi wedi'i baratoi ar gyfer y pryd, neu dydyn nhw ddim yn bwyta. Nid oes unrhyw blentyn erioed wedi llwgu oherwydd iddynt wrthod bwyta'ch caserol blasus. Ond mae digon o blant wedi troi'n ormeswyr bach, gan drin y gegin fel bwyty, oherwydd gofynnodd y rhiant iddynt beth oeddent am ei fwyta i ginio.

Ranna ’: