Gwahanu Treialon Wrth Fyw Gyda'n Gilydd: Sut i'w Wneud yn Bosibl?

Gwahanu Treialon Wrth Fyw Gyda

Yn yr Erthygl honOs ydych chi'n meddwl am ysgariad fel miliynau o bobl eraill yn yr UD yn unig, mae'n debyg eich bod wedi meddwl am wahanu cyfreithiol neu ffurfiol hefyd. Os yw arian yn broblem, yna mae yna opsiwn arall a allai helpu mewn sefyllfaoedd fel hyn. Gwahanu prawf wrth gyd-fyw â'ch priod.Mae llawer o gyplau yn penderfynu cael eu gwahanu ond yn dal i fyw gyda'i gilydd am resymau ariannol, ond mae llawer hefyd yn dewis y cytundeb gwahanu treial oherwydd dyma'r ffordd hawsaf a mwyaf diniwed o newid y sefyllfa annioddefol yn y briodas.


perthynas berffaith

Dim ond un anfantais sydd gan gyd-fyw a chael eich gwahanu ar yr un pryd o gymharu â chael ein gwahanu'n gorfforol - y cyfle i gael pethau'n ôl i arfer yn gyflym iawn ac yn ddisylw. Fodd bynnag, os caiff ei wneud yn iawn, mae gwahanu treial ond cyd-fyw yn ddewis gwych i y rhai sy'n dioddef o broblemau priodasol .Tybed sut i wahanu oddi wrth briod wrth gyd-fyw? Sut i symud yn fawr?

Dyma beth sydd angen i chi ei ddiffinio a pham y gall gwahanu treial fod yn well nag ysgariad neu wahaniad corfforol:

Cael y sgwrs fawr

Eisteddwch i lawr gyda'ch partner a siaradwch yn agored am y sefyllfa. Nodwch yn glir yr hyn sydd ei angen arnoch chi, beth rydych chi'n ei feddwl am ffiniau sydd wedi gwahanu ond cyd-fyw. Beth sy'n rhaid i chi ei wneud, ond gwrandewch ar eich partner a'i anghenion ef neu hi hefyd.Byddwch chi'n profi gwahanu treial yn yr un tŷ. Felly, gall cyd-fyw yn ystod gwahanu gymryd doll ar iechyd meddwl hefyd. Felly, mae'n bwysig iawn bod yn hyblyg a dod o hyd i ffordd i beidio â gweithredu fel eich bod chi'n dal i fod yn briod. Rydych chi'n dewis gwahanu prawf yn ymwybodol, cadwch hynny mewn cof.

Sôn am fanylion

Siaradwch am y pethau bach a gwnewch gynllun a chytundeb ynghylch beth yw rheolau gwahanu treialon. Pwy sy'n coginio ar gyfer pwy ac ydy e? Pwy a phryd sy'n defnyddio'r ystafell ymolchi? Ai cyfrifoldeb rhywun yw'r ci? Pwy sy'n mynd â'r plant i'r ysgol?

Rhaid rhoi popeth ar y bwrdd a chael eich trafod. Pan ddewch o hyd i gyd-ddealltwriaeth am y pethau hyn , bydd yn hawdd iawn mynd ymlaen.Yn union pa mor hir y byddwch chi'n ei wneud

Peidiwch â gadael unrhyw beth i gyd-ddigwyddiad. Rhowch amser i chi'ch hun a chael eich gwahanu'n swyddogol, ond peidiwch â mynd ymlaen fel 'na am byth. Cyfnod o dri i chwe mis yw'r gorau ar gyfer gwahanu dros dro. Ond mae beth bynnag mae'r priod yn cytuno arno, yn dda hefyd.

Siaradwch â phlant

Y rhan dda wrth gyd-fyw a dal i fod ar wahân i dreial gyda phlant yw bod gennych chi ddigon o opsiynau ar sut i drin problem y plant.Mae plant yn sensitif a dylid rhoi gofal ychwanegol iddynt. Felly os ydych chi wedi gwahanu ond yn cyd-fyw â phlant, eich dewis chi yw os ydych chi'n mynd i ddweud wrthyn nhw am wahaniad y treial ai peidio. Os ydyn nhw'n hŷn, mae'n debyg y byddan nhw'n deall, ond os ydyn nhw'n rhy ifanc, efallai na fydd yn rhaid iddyn nhw wneud hynny siaradwch â nhw yw'r opsiwn gorau.


pwysigrwydd agosatrwydd mewn priodas

Diffiniwch sut rydych chi'n mynd i ddweud wrth y byd

Felly, rydych chi wedi gwahanu ond yn byw yn yr un tŷ.

A ydych yn mynd i ddweud wrth y byd am eich gwahaniad prawf yn yr un tŷ? Nid oes angen i bawb wybod a ydych chi am gadw hyn i chi'ch hun. Gallwch chi ddweud wrth rai ffrindiau, ond gadael y teulu allan ohono, neu ddweud wrth rai aelodau o'r teulu rydych chi'n ymddiried ynddynt, ond nid pawb arall. Eich dewis chi ydyw.

Cofiwch drafod y mater dro ar ôl tro y gall effeithio arnoch chi'n emosiynol a chymryd doll ar yr hafaliad rydych chi'n ei rannu gyda'ch priod. Felly, ceisiwch osgoi siarad â gormod o bobl amdano ac effeithio ar eich dyfarniad neu ymgymryd â'r sefyllfa.

Trefnwch feddiant ystafell

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gofyn am eich lle yn ystod y gwahaniad treial. Gall y llys gyfarwyddo rhai rheolau yn seiliedig ar gytundeb y ddau barti. Gofynnwch am feddiannau a cherbydau penodol wrth weithredu. Gwell, os ydych chi'n paratoi rhestr o'ch gofynion.

Mae gwahaniad prawf yn ymwneud ag ennill rhywfaint o le i chi'ch hun. Fe ddylech chi siarad am gael lle i feddwl a mwynhau. Mae'n syniad da rhannu'r ystafelloedd a threfnu eu defnyddio. Er enghraifft, gall yr ystafell fyw fod yn ystafell iddo, ond yr ystafell wely yw hi. Mwy o ystafelloedd, mwy o opsiynau.

Cael sgyrsiau difrifol o bryd i'w gilydd

Trefnwch sut rydych chi'n hoffi cyfathrebu i edrych. Ydych chi'n mynd i siarad â'ch gilydd trwy'r amser? Ydych chi'n mynd i gyfathrebu am bethau pwysig yn unig? Fodd bynnag, gosodwch rai cerrig milltir ac ar ôl hynny byddwch chi'n siarad o ddifrif am sut mae pethau'n mynd ac a oes gwelliant yn y berthynas.

Mae gwahanu yn galw am gyfathrebu agored. Nid diwedd y briodas yw gwahaniad treial. Felly, nid oes angen i chi beidio â digalonni. Gweithio ar eich rheolau cyfathrebu ar gyfer cyd-fyw wrth wahanu. Felly, ar ôl i chi osod y rheolau, byddwch yn gyson â'ch ymdrechion wrth i chi gadw at y canllawiau.

Hefyd, deallwch hynny mae cyfathrebu yn broses ddwy ffordd . Felly, byddwch yn gwrandäwr gweithredol . Ceisiwch ddeall a chlywed eich priod wrth i chi ddisgwyl cael eich deall a'ch clywed. Ymarfer amynedd.

Yn y fideo isod, Mae Jimmy Evans yn trafod mater gwahanu adeiladol pan fydd cwpl yn cael eu hunain mewn sefyllfa ymosodol neu wrth ystyried ysgariad. Er bod y rhan fwyaf o bartneriaid yn neidio i'r penderfyniad ysgariad, mae'n hanfodol deall mai ysgariadau yw'r opsiynau olaf a chyn hynny, mae'n iawn dweud wrth eich priod eich bod chi'n eu caru ond mae'n brifo bod gyda'ch gilydd, ac yna dewis treial gwahanu. Edrychwch ar fwy amdano isod:


deutsch wedi'i wahanu

Meddyliau Terfynol

Penderfynwch sut i gyd-fyw wrth wahanu. O ystyried bod y ddau ohonoch yn dal gyda'i gilydd ond yn byw ar wahân, gallai eich disgwyliadau gyda'ch gilydd amrywio gan arwain at anhrefn penodol . Felly, bydd penderfyniadau cynnar yn helpu i glirio'r llanast ac yn osgoi unrhyw ddryswch yn y dyfodol ynghylch cael eich gwahanu ond cyd-fyw cytundeb.

Mae gwahanu treial yn benderfyniad mawr a all newid bywyd. Felly, unwaith y byddwch chi'n penderfynu gyda hynny, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n glir gyda'r cam nesaf wrth i'r amser fynd heibio. Fel hyn fe welwch a yw'r berthynas yn mynd yn ôl i fod yn briod, neu a fydd angen ysgariad.