5 Awgrymiadau Rhyw ar Sut i Gael Rhyw Gwych!

Sut i Gael Rhyw Gwych

Yn yr Erthygl honRhyw wych! Wedi dal eich llygaid, onid e? Hoffai pawb gredu bod rhyw fawr mewn priodas yn rhan o'u bywydau neu y bydd yn rhan ohoni, ond beth yn union yw rhyw wych mewn priodas?A yw eich syniad o ryw fawr mewn priodas yr un syniad o syniad eich partner o ryw fawr mewn priodas neu syniad eich ffrind gorau o ryw wych? Ai chwedl yn unig yw rhyw fawr mewn priodas? A yw rhyw wych mewn priodas yr hyn a ddangosir yn y ffilmiau sydd ar gael ar eich cyfrifiadur?

Yn amlwg, mae hwn yn faes sy'n drysu ac yn poeni llawer, felly gadewch inni archwilio’r pwnc hwn i ddarganfod beth yn union sy’n ei wneud ar gyfer rhyw wych mewn priodas.“Mae rhyw yn beth mor bersonol, felly mae'n anodd iawn gwneud cyffredinoli ysgubol neu ddatganiadau i gyd neu ddim,” nododd David Channing, seicolegydd cymdeithasol nodedig.

Parhaodd, “P'un a yw'r mwyafrif o bobl eisiau ei gredu ai peidio, mae ein syniadau am yr hyn sy'n gyfystyr â‘ rhyw wych ’i gyd yn dod o'r un organ, yr ymennydd.”

Mae bod yn rhywiol yn ymwneud yn llwyr ag agwedd, nid y math o gorff. Mae'n gyflwr meddwl. Mae llawer o bobl yn cytuno mor wych â hynny rhyw priod yn dechrau gyda'r meddwl.
treialon priodas a helynt

Fe wnaeth yr Broadway a’r actor ffilm Frank Langella ei grynhoi’n eithaf cryno pan ddywedodd, “ Mae deallusrwydd yn hynod o rhywiol. ”

Mae'r erthygl hon yn rhannu 5 awgrymiadau rhyw ar gyfer parau priod ar sut i gael rhyw wych mewn priodas.

1. Defnyddiwch eich pen

Iawn, felly ers hynny mae rhyw gwych i gyplau yn gofyn i'r ymennydd ymgysylltu , sut mae rhywun yn mynd ati i wneud hyn?

Efallai y bydd rhai yn dadlau mai'r peth olaf maen nhw am feddwl amdano cyn cymryd rhan yn yr hyn maen nhw'n gobeithio fydd y rhyw orau mewn priodas yw meddwl “Ymgysylltu â'r ymennydd. Um, nawr beth? ” Meddyliwch am y peth.Mae rhyw dda mewn priodas yn cynnwys dau o bobl. Mae angen i ddau berson fod o'r un meddyliau gwella rhyw mewn priodas .

Mae hyn yn golygu bod yn rhaid iddo fod yn rhyw gydsyniol, h.y. rhaid i'r ddau berson gytuno eu bod am barhau gyda'r nos (neu'r bore, neu'r prynhawn, neu egwyl goffi, neu & hellip;) gyda'i gilydd mewn ffordd rywiol.Yn syml, mae hyn nid yn unig yn synnwyr cyffredin ac yn barchus, ond ni fyddech chi hefyd eisiau mynd i diriogaeth gyfreithiol os nad yw'r ddau bartner yn rhan o'r cynllun.

Ni waeth pa mor llawn chwant y gallwch fod yng ngwres y foment, rydych am sicrhau bod eich partner yn teimlo yn yr un modd cyn bwrw ymlaen.

2. Cyfathrebu yw'r allwedd

Fel mewn cymaint o feysydd eraill mewn bywyd, mae cyfathrebu llwyddiannus mor bwysig ar gyfer bywyd rhywiol iach ar ôl priodi.


mae priodas yn orlawn

Felly sut i gael gwell rhyw mewn priodas?

Gwell rhyw i gyplau priod yn digwydd pan ddaw llawer o ffactorau i mewn: mae amseru, cemeg, cyfathrebu, ymddiriedaeth a pharch i gyd yn rhan o'r llun. Cyn unrhyw beth arall, serch hynny, rhaid i'r ddau bartner gyfathrebu.

Dywedwch wrth eich partner beth rydych chi'n ei hoffi, ac yr un mor bwysig, yr hyn nad ydych chi'n ei hoffi.

Mae dysgu cyrff ei gilydd yn arwain at gwella rhyw priod . Os yw ef neu hi'n gwneud rhywbeth yr ydych chi'n ei hoffi, dywedwch wrth y person hwnnw.

Weithiau gellir camddehongli swn, ocheneidiau, grunts a synau eraill, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cyfleu i'ch partner beth sy'n eich plesio chi neu'r hyn rydych chi'n teimlo nad yw'n rhywiol mewn ffordd nad oes siawns o unrhyw gamddealltwriaeth.

Crynhodd yr actores Carmen Electra hyn yn eithaf craff gan ddatgan:

“Rwy’n credu ei fod yn rhywiol pan fydd rhywun yn gwneud datganiad sy’n dweud,‘ Dyma pwy ydw i. Dyma beth sy'n rhywiol yn fy marn i. '”Byddwch yn syth ac yn uniongyrchol, felly nid oes amwysedd ynglŷn â'r hyn sy'n plesio a beth sydd ddim.

Gwyliwch hefyd:

3. Mae digymelldeb yn dro ymlaen

Bywyd rhyw cwpl priod yn gallu teimlo'n arferol ar ôl ychydig. Mae gennych ymddiriedaeth a pharch eich partner, ond mae'r rhyw yn mynd yn eithaf ho-hum.

Gallai hyn gael ei achosi gan lawer o bethau sydd yn anffodus wedi gwneud eu ffordd i mewn i'ch bywyd a'ch ystafell wely, digwyddiadau a ffactorau allanol eraill.

Rydych chi'n meddwl am rywbeth yn y gwaith neu'n poeni am ffrind sâl neu'r tymor gwyliau sydd ar ddod, neu rydych chi'n teimlo'n dew iawn, ond ddim eisiau siomi'ch partner.

Neu, efallai nad ydych chi'n ceisio erfyn ar newydd technegau rhyw mewn priodas. Gwelodd yr hen “Ni allaf heno. Mae gen i gur pen, ”yn sicr mae ganddo rai gwreiddiau yn y gwir.

I fynd allan o'r rhigol hon, neu i jazz pethau i fyny ychydig, awgrymu rhywbeth newydd nad yw'r ddau ohonoch wedi rhoi cynnig arno o'r blaen .

Dyma'r amser i gwella'ch chwilfrydedd ynglŷn â swydd newydd, amgylchedd newydd. Beth am y bwrdd ystafell fwyta hwnnw? Neu efallai ei bod hi'n bryd rhoi cynnig ar y pwll nofio - noson gynnes yn yr ardd.


sut i achub priodas wrth wahanu

Dim ond dangos ychydig o ataliaeth - mae rhyw yn anghyfreithlon mewn mannau cyhoeddus! Gallai hyn hefyd fod yr amser i roi cynnig ar swyddi newydd neu i dynnu'r dillad isaf newydd rydych chi wedi bod yn ei arbed.

Mae digymelldeb yn dro ymlaen

4. Cynnal cydraddoldeb ym mhobman

Dyma un cyngor rhyw ar gyfer parau priod mae'n debyg na fyddech chi erioed wedi meddwl amdano o'r blaen: mae rhannu tasgau cartref yr un mor arwain at ryw amlach a gwych.

Huh? Dyma'r prawf empirig:

Mae'r erthygl academaidd “ Perthynas Rhywiol yr Is-adran Rhyw o Waith Tŷ a Chyplau: Ailarchwiliad “ daeth i'r casgliad bod cyplau sy'n rhannu tasgau cartref yn gyfartal, yn mwynhau mwy o ryw na chyplau sydd â rhaniad llafur llai cyfartal.

Mae'r awduron yn pwyntio at “ eroticism tegwch, ” sy'n dod o'r rhannu tasgau hyn.

Ac yn bwysicaf oll, canfu'r ymchwil fod gan y cyplau a rannodd y llwyth gwaith fwy o foddhad rhywiol na chyplau nad oeddent yn rhannu dyletswyddau domestig.

Nawr does dim rhaid i chi edrych ar y sinc o brydau hynny gyda dychryn na chrynu ar y mynydd o ddillad crychau yn aros i gael eu smwddio: mae'r ddau yn foreplay!

5. Nid yw mwy yn golygu gwell

Unwaith eto, mae'r ymchwil yn tynnu sylw at y ffaith nad yw mwy o ryw yn cyfateb i well rhyw. Fel mewn llawer o feysydd eraill o fywyd, nid yw maint yr un ansawdd.

Ar gyfer rhyw wirioneddol wych ar ôl priodi, mae'n rhaid i'r sêr alinio mewn gwirionedd: mae'n rhaid i'r ddau bartner fod yn fwy na hoff o'i gilydd , mae'n rhaid iddynt ddefnyddio sgiliau cyfathrebu rhagorol gyda'i gilydd, a mwynhau cyfarfod meddyliau i fwynhau eu cyfarfod o gyrff ymhellach.

Archwiliwch y 5 hyn syniadau rhyw ar gyfer parau priod ar sut i wella bywyd rhywiol mewn priodas a bod yn dyst i'r newid eich hun