Sut I Stopio Cael Affair

Sut-i-Stopio Cael-An-Affair


infatuation vs chwant

Os ydych chi mewn perthynas anghyfreithlon y tu allan i'ch priodas, mae'n debyg eich bod wedi meddwl sut i roi'r gorau i gael perthynas ar un adeg neu'r llall. Mae materion yn gyffrous eu natur ac yn aml yn rhoi hyder a theimladau i chi o fod yn ddymunol sy'n ddiffygiol yn eich priodas. Fodd bynnag, maen nhw hefyd wedi eu gorchuddio ag euogrwydd a theimladau niweidiol i'r holl bartïon dan sylw.Nid yw dod â chariad i ben yn hawdd ac nid yw bob amser mor gyflym â dweud ‘It’s over’ - ond gallwch chi dorri’n rhydd o’ch dibyniaeth ar berthynas. Dyma'r camau i'w cymryd i ddod â'ch perthynas ag urddas i ben a rhoi'ch calon yn ôl yn eich priodas.1. Bod â disgwyliadau realistig

Mae'n anodd dod â chariad i ben. Pan fyddwch wedi penderfynu eich bod am ddod allan o'ch perthynas odinebus, mae'n bwysig cael disgwyliadau realistig. Disgwylwch deimlo'n brifo ac yn euog tuag at eich cyn-gariad a'ch ffrind priodas. Disgwylwch deimlo'r golled am yr holl rinweddau oedd gan eich cariad yr oeddech chi'n teimlo bod eich partner yn brin ohonyn nhw. Disgwyl teimlo drwgdeimlad, torcalon, dicter, tristwch a thrueni.

2. Gwybod pwy ydych chi'n brifo

Os ydych chi ar fin dod â chariad i ben, ods ydych chi'n gwybod yn union pwy sy'n teimlo a fydd yn cael ei brifo yn y broses. Eich Hun, eich cariad, a'ch ffrind priodas. Fodd bynnag, gall y boen hon ymestyn y tu hwnt i'r tair plaid hyn. Bydd plant o'ch priodas yn cael eu difetha a'u gwrthdaro pe byddent yn darganfod am eich perthynas, bydd eich teulu a'ch teulu estynedig yn brifo ac yn ddig, ac efallai y bydd ffrindiau'n teimlo eu bod wedi'u bradychu.3. Drafftio beth rydych chi am ei ddweud

Gall fod yn ddefnyddiol ysgrifennu eich hwyl fawr cyn gorffen eich perthynas. Mae dod â chariad i ben yn gyfnod anodd yn emosiynol ac efallai y byddwch chi'n mynd yn nerfus pan fyddwch chi ar hyn o bryd. Gall drafftio ffarwel am y chwalfa ymlaen llaw eich helpu i ddod â'ch meddyliau at ei gilydd a phenderfynu pa bwyntiau rydych chi am eu gwneud heb fynd yn fflws. Gwnewch eich pwyntiau'n glir ac yn gyffyrddus.

Mae datganiadau diffiniol yn allweddol. Peidiwch â beio'r toriad ar eich ffrind priodas. Peidiwch â defnyddio ymadroddion fel “Rwy’n dy garu di, ond mae arnaf ddyled i’m gŵr / gwraig weithio ar ein priodas.” Bydd hyn yn rhoi gobaith i'ch perthynas y gallant ail-fynd i mewn i'r llun oherwydd eich bod yn dal i'w caru. Yn lle hynny, defnyddiwch ymadroddion a thermau na all eich cariad ddadlau â nhw, fel “Dydw i ddim eisiau bod yn y berthynas hon” neu “Nid yw hon yn sefyllfa dda i mi.”

4. Gorffennwch eich perthynas

Peidiwch â'i ohirio. Efallai y bydd yn ymddangos yn demtasiwn gohirio dod â'ch perthynas i ben. Efallai eich bod chi'n cael pen-blwydd gyda'ch cariad yn dod i fyny, neu maen nhw wedi bod dan straen arbennig yn y gwaith yn ddiweddar. Waeth beth fo'ch amgylchiadau, peidiwch byth â gohirio dod â'ch perthynas i ben er mwyn ei gwneud hi'n haws i chi fod yn gyn-fuan. Gall haesitation achosi ichi golli'ch nerf. Pan fyddwch chi'n barod i ddod â'ch perthynas i ben mae'n rhaid i chi ei wneud nawr.Peidiwch â theimlo bod yn rhaid i chi ddod â'ch perthynas i ben wyneb yn wyneb. Nid yw hyn yn eich ffrind priodas ac nid oes arnoch chi doriad personol i'r person hwn. Os rhywbeth, gallai torri i fyny yn bersonol wanhau'ch penderfyniad i weithio ar eich priodas.

5. Peidiwch â ildio i gyfarfod “cau”

Rydych chi wedi dod â'ch perthynas i ben ac rydych chi'n teimlo'n dda, ond yna mae'ch cyn-bartner yn gofyn am gael cyfarfod gyda'ch gilydd i gau. Os ydych o ddifrif ynglŷn â dod â'ch perthynas i ben, ni fyddwch yn rhoi i'r demtasiwn hon gwrdd. Gallai hyn arwain at eiliad o wendid lle byddwch chi'n ailafael yn eich perthynas. Ymrwymwch i ddod â'r berthynas hon i ben a'i chyflawni. Don

6. Nodwch eich dymuniadau i atal materion yn y dyfodol

Gwnewch hunanarholiad gonest ac ailddarganfyddwch yr hyn yr ydych ei angen gan eich ffrind priodas yr oeddech yn ei geisio gan rywun arall. Beth yw eich dymuniadau a'ch dymuniadau mewn partner? Lleisiwch yr anghenion hyn er mwyn atal slipiau yn y dyfodol.

7. Nodi ffynonellau cyffro bob yn ail

Mae rhai pobl yn cymryd rhan mewn materion all-briodasol oherwydd bod y cyfrinachedd dan sylw yn creu cyffro. Ar ôl i'ch perthynas ddod i ben efallai y byddwch chi'n teimlo bod peth o'r cyffro wedi gadael eich bywyd. Darganfyddwch ffynonellau amgen i'ch cyffroi ac ymgysylltu â chi unwaith eto fel ymarfer corff, mynd ar ôl eich gyrfa ddelfrydol, neu ymgymryd â hobi neu chwaraeon newydd.

8. Dywedwch wrth eich partner

Dyma un o'r rhannau anoddaf o ddod â chariad i ben a chymryd rheolaeth o'ch bywyd yn ôl: dweud wrth eich partner. Os nad ydyn nhw'n gwybod eisoes, mae'n well dod yn lân â'ch partner am yr anffyddlondeb. Peidiwch â theimlo bod yn rhaid i chi rannu pob manylyn niweidiol, ond peidiwch â bychanu'r berthynas chwaith. Cofiwch eich bod wedi crwydro oherwydd bod rhywbeth wedi torri yn eich perthynas bresennol, felly mae'n ddyledus arnoch chi a'ch partner i gael popeth allan ar y bwrdd er mwyn i chi gael perthynas onest. Gall hyn arwain at ddiddymu eich perthynas neu gallai olygu perthynas gryfach yn y dyfodol.

9. Gweithio ar achub eich perthynas

Os yw'ch partner yn fodlon, gweithiwch ar achub eich priodas. Mae hwn yn gyfnod niweidiol o amser mewn unrhyw briodas ac mae llawer o gyplau yn elwa o therapi anffyddlondeb a chwnsela priodas ar ôl perthynas. Efallai eich bod yn edrych ymlaen at ailgysylltu â'ch ffrind priodas, ond yn deall efallai nad nhw yw'r un person ar ôl iddynt ddod i wybod am eich perthynas. Ymarfer amynedd a dealltwriaeth a rhoi eich popeth i achub eich priodas.

10. Ymrwymwch dro ar ôl tro i'w ddiweddu

Wrth i emosiynau a boddhad rhywiol ddod i mewn i'ch perthynas efallai y byddwch chi'n dechrau teimlo'n obsesiwn â'ch partner cudd. Mewn rhyw ffordd, mae eich perthynas wedi dod yn gaeth ac fel pob caethiwed, mae'n anodd rhoi'r gorau iddi hyd yn oed os ydych chi wedi dod ag ef i ben ar lafar. Dyma pam ei bod mor bwysig eich bod yn ailgyflwyno'ch hun i'w ddiweddu bob dydd.

Pan fyddwch chi'n cael perthynas, gall ei ddiweddu â gonestrwydd fod yn anodd, ond nid oes unrhyw reswm i'w ohirio. Mae materion yn anodd i bawb sy'n gysylltiedig a gallant gario creithiau am flynyddoedd ar ôl iddo ddod i ben, ond byddwch yn teimlo rhyddhad mawr unwaith y bydd drosodd a gallwch fynd â'ch bywyd yn ôl i'ch dwylo eich hun.