Rhestr Wirio Cytundeb Prenuptial

Rhestr wirio cytundeb Prenuptial

Mae mwy o gyplau yn cynnwys “cytundeb pren neu ddealltwriaeth rhagarweiniol” ar eu hagenda trefnu priodas. Mae cyplau yn priodi yn nes ymlaen mewn bywyd neu'n dod i mewn i'w hail briodas. Gyda hyn, maent yn caffael eu hadnoddau a'u rhwymedigaethau a gasglwyd eu hunain i'w perthynas newydd. Mae nifer o unigolion wedi canfod y gall cyflafareddu cytundeb pren fod y ffordd fwyaf cyfeillgar i ddelio â phwnc sy'n aml yn anghyfforddus. Mae'n caniatáu i gyplau gydweithredu wrth feddwl bod dealltwriaeth y mae'r ddau ohonyn nhw'n ei derbyn yn rhesymol. Ar ben hynny, mae'n rhoi cyfle i gyplau ddysgu galluoedd perthynol, a fydd yn eu gwneud yn bell i'w priodas.

Dyma restr o bethau y mae'n rhaid eu hystyried mewn cytundeb pren:1. Asedau a Dyledion Premarital

Bydd angen i'ch cwsmeriaid wneud eu buddion a'u rhwymedigaethau sydd bellach yn eu henw. Mae'n orfodol ar gyfer cytundeb pren, ac yn yr un modd mae'n ymarfer gwych i gyplau fod yn agored ac yn glir ynghylch materion ariannol gyda'u cynorthwyydd cydberthynol newydd.

2. Eiddo Cyfun

Mae eiddo cyffiniol yn darlunio’r eiddo a’r rhwymedigaethau y bydd cyplau yn eu crynhoi gyda’i gilydd ar ôl iddynt briodi.

3. Gweinyddu Asedau ac Incwm

Mae gan bobl duedd i fod naill ai'n gwario neu'n gynilwyr. O ystyried bod gan wrthwynebwyr dueddiad i dynnu ei gilydd i mewn, mae'n gyffredin i gwpl fod â gwahanol arddulliau arian parod. Gall hynny weithio allan yn iawn ac yn dandi dim ond os yw pob un yn meddwl am anghenion ac amcanion bob yn ail hefyd dim ond os gallant ddod allan llwybr y dylid cwrdd â dymuniadau pob unigolyn.

4. Credyd a Dyled

A yw'r ddeuawd wedi cipolwg ar adroddiadau credyd ei gilydd? Ar hyn o bryd gall fod yn amser gweddus i gael dilys yn trafod asesiadau ariannol ac anghenion o ran talu hen rwymedigaeth neu gasglu rhwymedigaeth newydd.

5. Gweithio

Beth yw safbwyntiau'r pâr ar ymrwymiadau anariannol, fel magu pobl ifanc neu ddelio â'r uned deuluol? Mae'r rhan fwyaf o wladwriaethau'n canfod y mathau hyn o ymrwymiadau yng nghanol priodas, fodd bynnag, mae'n hanfodol bod ganddyn nhw warediad tebyg, a'u bod nhw'n gwybod meddylfryd yr unigolyn arall am y mathau hyn o swyddogaethau mewn priodas.

6. Cefnogaeth Spousal Neu Alimony o bosibl

Sut mae'r bobl yn teimlo ynglŷn â chefnogaeth priod? Mewn sawl gwladwriaeth, mae'r hawliau i hawlio bolster yn mynd i'r ddau gwpl. Nid oes angen i Duos fynd i’r afael â hyn yn eu dealltwriaeth ar y cyfle i ffwrdd y byddai’n well ganddynt beidio â gwneud hynny, ac eto mae’n argoeli’n dda i’w drafod.

7. Gwaddolion gan Deuluoedd

Weithiau bydd un set o warcheidwaid neu berthnasau yn rhoi bendithion sylweddol sy'n gysylltiedig ag arian, blaenswm neu randaliad cartref ymlaen llaw. Mae'n hanfodol egluro pa fath o fendith yw hyn.

8. Ardoll

Unwaith y bydd cwpl wedi priodi, bydd eu cyfrifon yn rhyng-gysylltiedig at ddibenion dyletswydd oni bai eu bod yn cytuno'n gyffredinol fel nodwedd o'u dealltwriaeth cyn-briodasol. Mae'n hanfodol bod yn sicr beth yw eu hymarweddiadau a'u rhagdybiaethau o ran talu asesiadau.

9. Addysg Uwch

Weithiau bydd un cydymaith yn ffansio yn ôl i'r dosbarth neu angen dod yn ôl iddo. Gall yr amgylchiad hwn gefnu ar un ffrind i gryfhau'r llall tra bydd ef neu hi'n ceisio gradd. Yn yr amgylchiad hwn, mae'n hanfodol i'r cwpl drafod yn amlwg ddyheadau pob plaid gyda'i gilydd.

10. Hyd y Cytundeb Premarital

Mater i'r cwpl yw dewis i ba raddau y gall dealltwriaeth premarital aros yn ddilys.

11. Perchnogaeth Busnes

Os oes gan un neu'r ddau ffrind fusnes yn annibynnol, mae yna faterion anghyffredin y dylent eu hystyried.

12. Blemish

Gellir nodweddu brychau fel pwy sydd ar fai am y gwahaniad. Gall beio fod yn destun problem, cam-drin cyffuriau neu ddiodydd, yn ogystal â phethau eraill.

Michael Chepkwony
Mae Michael yn atwrnai ymgyfreitha sifil a threial sydd â phrofiad helaeth yn llysoedd y Wladwriaeth a Ffederal yng Nghaliffornia. Mae hefyd yn awdur California SLAPP Law a’r Athro Cyffyrddiad yn Ysgol y Gyfraith Whittier a’r Brifysgol Genedlaethol, gan ddysgu “Litigation Skills & Strategies”.

Ranna ’: