Beth Yw Anhwylder agosatrwydd a Sut i Oresgyn yr Amod hwn

Beth Yw Anhwylder agosatrwydd a Sut i Oresgyn yr Amod hwn

Yn yr Erthygl honMewn perthynas, mae agosatrwydd yn gwneud llawer o wahaniaeth. Pan fydd dau unigolyn yn chwarae rhan ddwfn, maent yn tueddu i ymddiried yn ei gilydd a rhannu eu meddyliau, eu teimladau, eu dyheadau a'u pryderon. Maen nhw'n teimlo'n ddiogel yn emosiynol pan maen nhw gyda'i gilydd.Fodd bynnag, mae yna rai pobl sy'n ei chael hi'n eithaf anodd rhannu eu teimladau â'u partner. Mae'r ofn hwn yn aml nid yn unig wedi'i gyfyngu i emosiynau, ond hefyd i fynd yn gorfforol.

Gelwir hyn yn anhwylder agosatrwydd neu gellir ei alw'n anhwylder pryder agosatrwydd hefyd.Mewn sefyllfa o'r fath, mae'r unigolyn yn ofni dod yn rhy agos at bobl ac yn enwedig yr un maen nhw'n ei garu. Maent Ni allaf ymwneud â nhw'n gorfforol neu'n emosiynol gyda nhw.

Os bydd hyn yn parhau, yna siawns na all roi'r berthynas ar yr ymyl a gall ei difrodi. Gadewch inni ddeall mwy am anhwylder agosatrwydd, ei symptomau, a thriniaethau posibl.

Symptomau anhwylder agosatrwydd

Mae'n bwysig deall symptomau anhwylder agosatrwydd fel y gellir cymryd triniaeth ar yr adeg iawn er mwyn osgoi unrhyw broblemau yn y dyfodol. Rhestrir isod rai o'r symptomau cyffredin a fydd yn eich helpu i nodi a ydych chi'n dioddef o'r gorchymyn hwn ai peidio. Os felly, edrychwch isod i ddarganfod yr holl driniaethau posib.Ymrwymiad tymor hir

Pan ewch chi i berthynas tymor hir, mae disgwyl i chi rannu'ch holl deimladau personol, meddyliau, a dod yn gorfforol â'ch gilydd. Fodd bynnag, y mater cyffredin y mae pobl sy'n dioddef o anhwylder agosatrwydd yn ei wynebu yw na allant fod yn gymdeithasol, yn gorfforol nac ymwneud yn rhywiol â rhywun .


gweithgareddau haf i gyplau

Felly, mae'n well ganddyn nhw gadw pellter oddi wrth berthynas hirdymor, cymaint â phosib.

Pryd bynnag maen nhw'n gweld eu bod nhw'n ymgysylltu gormod â rhywun, maen nhw'n cael traed oer ac yn dod o hyd i ffordd allan o berthynas o'r fath.

Ddim yn gallu rhannu meddyliau neu deimladau emosiynol neu bersonol

Fel y soniwyd uchod, mae pobl ag anhwylder agosatrwydd yn ei chael hi'n anodd rhannu eu meddyliau a'u teimladau personol ag unrhyw un o'u cwmpas. Rhag ofn, maen nhw mewn perthynas gyson, byddent yn dal eu meddyliau a'u teimladau yn ôl, ac yn gwrthod rhannu hynny â'u partner.

Maen nhw'n credu ei fod yn eithaf personol a byddai rhannu'r meddyliau hyn yn eu datgelu gan ddinistrio'r ddelwedd maen nhw wedi'i rhoi. Mewn achosion eithafol, byddent yn gwrthod cael unrhyw berthnasoedd corfforol â'u cariad.

Anesmwythyd wrth fynegi anwyldeb

Anesmwythyd wrth fynegi anwyldeb

Mae pobl ag anhwylder agosatrwydd blaengar yn cadw pellter oddi wrth unrhyw beth sy'n cael ei ystyried yn arwydd o agosatrwydd, fel dangos hoffter a chariad at y partner. Yn anad dim, maent yn cadw pellter oddi wrth ymgynnull cymdeithasol fel dyna lle mae'r rhan fwyaf o'r meddyliau a'r profiadau personol yn cael eu cyfnewid.

Maent yn teimlo allan o le mewn cynulliadau o'r fath. Yn ddiweddarach, maent yn osgoi mynegi eu cariad at eu partner. Byddent yn eithaf ffurfiol neu'n osgoi arddangos anwyldeb yn gyhoeddus, cymaint ag y gallant. Rhag ofn y bydd yn rhaid iddynt, bydd yn sefyllfa eithaf lletchwith iddynt.


y ffordd orau i ddenu menywod

Trafod materion perthynas

Nid oes unrhyw berthynas yn dywyll trwy gydol ei oes. Daw amser pan fydd yn taro gwaelod y graig neu'n mynd trwy amseroedd cythryblus. Yr ateb ar adegau o'r fath yw ceisio cyngor arbenigwr, cwnselydd neu ffrind agos neu berthnasau. Fodd bynnag, byddai pobl sy'n dioddef o anhwylder agosatrwydd yn gwrthod rhannu eu problemau perthynas ag unrhyw un. Byddent yn cadw hyn iddyn nhw eu hunain a hyd yn oed efallai'n ceisio dod o hyd i ateb eu hunain. Fodd bynnag, ni chynghorir hyn.

Triniaeth anhwylder agosatrwydd posib

Os na eir i'r afael â'r anhwylder osgoi agosatrwydd ar yr adeg iawn, gall ddinistrio'r berthynas bresennol a gall dorri'r ddwy galon y tu hwnt i'w hatgyweirio. Felly, y ffordd orau yw ceisio cyngor arbenigwr a dod o hyd i ateb i'r broblem ar y cynharaf. Ar wahân i hynny, mae yna rai mesuriadau y gallwch chi eu cymryd hefyd, sydd wedi'u rhestru isod.

1. Derbyn ansicrwydd

Y rheswm y mae pobl sy'n dioddef o anhwylder agosatrwydd yn osgoi bod mewn perthynas yw oherwydd eu bod yn ofni y bydd yn troi'n sur un diwrnod. Wel, dyma fywyd.

Mae perthnasoedd yn mynd trwy gyfnodau anodd. Maen nhw'n cael eu profi bob hyn a hyn. Dyma wirionedd bywyd. Ar ben hynny, nid oes unrhyw un yn gwybod beth sydd gan y dyfodol i ni.

Felly, derbyniwch yr ansicrwydd fel y gwir eithaf a choleddwch heddiw. Mae meddwl am y dyfodol neu beth allai fynd o'i le yn eich rhoi mewn sefyllfa wael oherwydd eich bod chi'n gadael i fynd o'r presennol.

2. Cipolwg i'r gorffennol

Mae yna reswm y tu ôl i'r anhwylder agosatrwydd bob amser. Beth oedd eich un chi? Er nad ydych chi eisiau edrych yn ôl i'ch gorffennol a darganfod pethau roeddech chi bob amser eisiau eu hanghofio, byddai'n wych pe gallwch chi ei wneud am unwaith.

Darganfyddwch y ffynhonnell ar gyfer anhwylder agosatrwydd a cheisiwch fynd i'r afael ag ef. Byddai'n dda i chi a'ch partner eich bod mewn gwirionedd yn claddu'ch atgofion gwael yn ddwfn yn y gorffennol ac yn symud ymlaen.

3. Proses cymryd amser

Ni fydd unrhyw beth yn troi'n dywyll dros nos. Mae'n mynd i fod yn daith gerdded anodd ac os ydych chi'n barod i oresgyn eich anhwylder agosatrwydd, yna mae'n rhaid i chi ddeall ei bod yn broses sy'n cymryd amser.


sut i adael perthynas emosiynol ymosodol â phlant

Felly, rhowch ddigon o amser i'ch hun wella a dod drosto. Peidiwch â rhuthro i mewn i bethau o ran triniaeth. Cymerwch un cam ar y tro a byddech chi'n cael eich hun mewn lle gwell.

4. Ymarfer hunan-dosturi

Bodau elusennol gartref. Cyn i chi wneud eich cam cyntaf tuag at fywyd gwell, dechreuwch gyda hunan-dosturi. Caru eich hun. Rhaid i chi edrych i mewn i'r pethau da sydd gennych chi, gwerthfawrogi'r math o berson ydych chi a choleddu'ch presenoldeb. Ar ôl i chi gyflawni hyn, bydd pethau'n hawdd i chi.

Mae anhwylder agosatrwydd yn heriol mewn perthynas ond nid yw'n rhywbeth na allwch ei oresgyn. Dylai'r camau hyn allu eich helpu i'ch llywio allan o anhwylder pryder agos.