Faint Mae Gormod mewn Perthnasoedd?

Faint sy Cyd-ddealltwriaeth a chyd-ddealltwriaeth yw peiriannau unrhyw berthynas iach.

Yn yr Erthygl hon

Ond mae angen mwy na chydnawsedd yn unig i ffurfio perthynas barhaus.Efallai na fydd hyd yn oed y partneriaid mwyaf cydnaws bob amser yn gweld llygad yn llygad oherwydd nad oes dau unigolyn yr un peth.

Felly, i ddatrys gwrthdaro a chynnal perthynas iach, weithiau efallai y bydd yn rhaid i chi roi, aberthu a chyfaddawdu.

Beth fydd yn digwydd os gwnewch ormod o gonsesiynau tra bod eich partner yn gwneud dim byd?

Mae'r ateb yn syml: rydych chi'n anfodlon yn y pen draw. Os byddwch chi'n rhoi gormod heb dderbyn unrhyw beth yn gyfnewid, rydych chi'n debygol o ddioddef mwy na'ch partner. Gallai arwain at faterion fel hunan-barch isel, dibyniaeth ar god, gorbryder, a thwf meddyliol rhwystredig.

Felly, faint ddylech chi ei roi mewn perthynas i osgoi bod yr unig un sy'n brifo?

Nid oes un ateb sy'n addas i bawb i'r cwestiwn hwnnw. Nid yw'n hawdd penderfynu faint yn union sy'n ormod a phryd y dylech ymatal rhag cymryd camau i atal anghydbwysedd yn eich perthynas.

Gan fod pob profiad yn wahanol, rhaid i chi ddadansoddi eich sefyllfa a dod i gasgliad buddiol sy'n cyd-fynd â'ch sefyllfa.

Faint yw gormod o gyfaddawd?

Mae newid eich arferion a'ch tueddiadau bach ar gyfer perthynas yn normal.

Mae cyfaddawdu yn angenrheidiol ar gyfer perthnasoedd, ond dim ond os yw'n gwasanaethu chi a'ch partner. Gall newid ac aberth weithio er mantais i'r ddwy ochr, dim ond os yw'n gydfuddiannol.

Fel arall, mae'n anochel y bydd un ohonoch yn brifo.

Er enghraifft, os yw'r ddau bartner yn ffafrio agosatrwydd corfforol yn hytrach nag agosatrwydd emosiynol, yna ni fyddai'n rhwystro eich twf fel unigolion. Ond os bydd un yn gogwyddo tuag at agosatrwydd emosiynol a'r llall tuag at agosrwydd corfforol, yna bydd anawsterau.

Gyda'r gobaith o ddatrys y mater, efallai y byddwch yn cyfaddawdu drwy wella eich gwerthoedd a chredoau. Ofer yw cyfaddawdu i gynnal yr heddwch, tra bod eich partner yn parhau i ymddwyn ac ymddwyn mewn ffordd nad ydych yn gyfforddus ag ef.

Mae perthynas sy'n mynnu newid y person rydych chi'n wenwynig i chi. Ar y llaw arall, os bydd newidiadau penodol yn cadarnhau ymdeimlad o hunan i chi a'ch partner, mae cyfaddawd yn iach.

Faint mae gormod yn ei roi?

Yn ôl y GIG , rydych chi’n cyflawni ymdeimlad o hapusrwydd ac yn gwella eich lles meddwl pan fyddwch chi’n ‘rhoi’.

Mae'r egwyddor hon yn gweithio mewn materion rhamantus hefyd. Felly i wneud eich partner yn hapus, efallai y byddwch chi'n fodlon rhoi mwy trwy newid eich ffordd o fyw a rhoi'r gorau i bethau sy'n eich gwneud chi'n hapus. Ond os bydd eich ymdrechion yn dod ag ychydig neu ddim gwobr ffrwythlon, peidiwch â rhoi'r gorau iddi.

Yma, mae ‘rhoi’ yn golygu rhoi rhoddion, amser, a chefnogaeth ddiamod i’ch partner. Efallai y cewch eich temtio i ildio gormod yn y berthynas, dim ond i gynnal heddwch.

Er enghraifft, gall dangos caredigrwydd mewn ymateb i esgeulustod ddod yn fath o faldod y gall y person arall fanteisio arno’n hawdd. Gall rhoi ail neu drydydd siawns eich portreadu fel ysglyfaeth gwan, person y gellir cerdded drosto.

O ganlyniad, efallai na fyddwch yn derbyn cymaint o empathi neu ofal ag y byddwch yn ei roi.

Mae perthynas sy'n blaenoriaethu un partner dros y llall yn wenwynig. Byddwch yn teimlo'n ddiwerth ac yn ddiymadferth.

Efallai y byddwch chi'n dod yn ddibynnol neu'n gyd-ddibynnol neu hyd yn oed yn colli golwg ar eich uchelgais a'ch nodau personol eich hun tra byddwch chi'n helpu'ch partner i godi. Mae’r anghydbwysedd hwn yn anaf i chi, eich partner, ac iechyd eich perthynas.

Faint yw gormod o gwmni?

Mae treulio amser gyda'ch gilydd yn hanfodol i gadw fflam unrhyw berthynas yn llosgi a dysgu mwy am ein gilydd. Fodd bynnag, os ydych chi'n treulio'r rhan fwyaf neu'r cyfan o'ch amser gyda'ch person arall arwyddocaol, efallai y byddwch chi'n teimlo'n fygu ac na fyddwch chi'n mwynhau ei gwmni mwyach.

Mae neilltuo amser i gwrdd unwaith bob tro yn beth da ar gyfer cryfhau'ch perthynas, ond bydd bod yn rhy gysylltiedig yn union i'r gwrthwyneb.

Efallai y byddwch yn rhedeg allan o bethau i siarad amdanynt ac yn diflasu ar gwmni eich gilydd. Hefyd, gall rhoi’r gorau i wneud yr hyn yr ydym yn ei garu er mwyn treulio amser gyda’r llall arwyddocaol arwain at ddrwgdeimlad tuag at y partner.

Mae treulio amser gyda'ch gilydd yn rhywbeth y dylech edrych ymlaen ato, nid yn dasg yr ydych am ei osgoi.

Faint yw gormod o le?

Fel gormod o agosrwydd, nid yw gormod o le rhwng y partneriaid yn iach hefyd.

Mae ychydig o le neu egwyl oddi wrth eich gilydd yn dda ar gyfer y berthynas, ond mae bob amser siawns i chi a'ch partner ddrifftio ar wahân pan fydd yr amser yn unig neu ofod yn ormod.

Nid yw rhoi lle i'ch gilydd o reidrwydd yn golygu bod y ddau ohonoch yn osgoi'ch gilydd yn llwyr.

Byddai'n niweidio'ch perthynas pe baech yn gadael eich gilydd yn llwyr.

Os oes gan eich partner hanes o fod yn annheyrngar, efallai y bydd angen i chi ailystyried natur eich perthynas. Gall gofod fod yn gyfle iddo ef neu hi eich trin.

Ar y llaw arall, os ydych chi a'ch partner yn ymddiried yn eich gilydd, mae gofod yn caniatáu i'r ddau ohonoch gymryd rhan mewn gweithgareddau nad ydych wedi cael amser i'w gwneud. Gall wella eich twf, gan arwain at eich hapusrwydd sy'n fuddiol i'r cwlwm cryf.

Mae’n bosibl y byddwch yn dod o hyd i gydbwysedd yn ystod y cam hollbwysig hwn drwy drafod sut y gallwch chi a’ch partner gadw’r pellter, neu pan ddylai’r ddau ohonoch gofrestru’n rheolaidd â’ch gilydd.

Faint yw gormod o rannu?

Mae llinell denau rhwng rhannu a bod yn breifat gyda'ch person arwyddocaol arall.

Mae perthynas iach yn cynnwys dau berson hyderus a hunan-sicr sy’n ategu gwendidau ei gilydd.

Mewn achosion o'r fath, mae'r ddau barti yn ymddiried yn ei gilydd ac yn parchu eu preifatrwydd. Fodd bynnag, os oes gennych chi neu'ch partner arall ansicrwydd dwfn ynglŷn â'ch perthynas, mae'n amhosibl cynnal y gyd-ymddiriedaeth.

O ganlyniad, efallai y bydd y naill neu’r llall ohonoch yn dueddol o ymosod ar breifatrwydd y llall gydag ystyr neu hebddo.

Mae croesi ffiniau digidol a chorfforol yn achosion difrifol o dorri preifatrwydd person. Mae'n niweidio'ch ymdeimlad o berthyn ac yn cael effaith seicolegol negyddol ar y person.

Gyda synnwyr o ddrwgdybiaeth, gallai unrhyw beth gael ei gymryd allan o'i gyd-destun, gan arwain at gamddealltwriaeth.

Yn ôl Andrew G Marshall , awdur My Husband Doesn’t Love me and He’s Texting Someone Else, mae ysbïo ar rywun annwyl yn deillio o awydd i reoli. Felly, ni fydd mynd y tu ôl i gefn eich gilydd ond yn lluosogi elfennau mwy negyddol mewn perthynas.

Faint yw gormod o gymorth ariannol?

Mae arian yn bwysig mewn perthnasoedd oherwydd ei allu i bennu natur y cysylltiad rhwng y bobl dan sylw.

Fel unigolion gwahanol, gall y ddau bartner ddal gafael ar foesau a moeseg cyferbyniol ynghylch arian. Yn dibynnu ar y persbectif rydych chi a'ch partner yn ei fabwysiadu, efallai eich bod yn gosod patrwm sy'n cyfoethogi neu'n niweidio'ch perthynas.

Mewn perthynas iach, er bod y ddau barti'n gwneud symiau anghyfartal o arian, mae'r ddau bartner yn cyfrannu swm penodol at gydweithio. Mae ganddynt flaenoriaethau ariannol tebyg, maent yn gwneud cynlluniau gyda'i gilydd, ac yn cadw at eu hegwyddorion economaidd.

Mewn cyferbyniad â hyn, nid yw arian yn ymdrech ar y cyd mewn perthynas afiach.

Gall trafodaethau aneglur ac amhendant am arian achosi tensiwn heb ei ddatrys rhwng cyplau. Efallai y bydd un person yn teimlo bod y llall yn marchogaeth ei gynffonau ariannol.

Mae hyn yn brifo uniondeb y ddwy ochr a'r berthynas.

Y gwir amdani yw cynnal cydbwysedd, lle mae'r ddau bartner yn cyfrannu'n gyfartal at y berthynas tra'n bod yn ystyriol o'r llall ac yn gofalu amdanynt eu hunain hefyd.

Ranna ’: