Sut i Symud o Adweithiau a Yrrir gan Ego i Ymatebion Soulful mewn Perthynas

Mae Ego yn cael yr hyn y mae ei eisiau gyda geiriau

Yn yr Erthygl hon

Yn ddiweddar, rhannodd rhywun y geiriau hyn sy'n rhoi bywyd gan Richard Rohr gyda fi:Mae'r ego yn cael yr hyn y mae ei eisiau gyda geiriau.

Mae'r enaid yn dod o hyd i'r hyn sydd ei angen arno mewn distawrwydd.

Pan gymerais amser i eistedd gyda'r dyfyniad hwn, cefais fy nharo gan y neges hon. Pan rydyn ni'n byw yn yr ego, rydyn ni'n dadlau, beio, cywilydd, clecs, rheoli, personoli, cymharu, cystadlu, ac amddiffyn gyda'n geiriau.

Mae ein ego yn ein gwahodd i brofi ein gwerth trwy ein hymatebion.

Ond, pan rydyn ni'n byw allan o'r enaid, rydyn ni'n dod ar draws ein hunain ac eraill mewn ffordd wahanol iawn. Yn lle natur ymosodol yr ego, mae'r dull hwn yn cynnwys dewis i ymateb i eraill mewn ffordd feddalach. Yn lle byw allan o'n hymatebion ego, rydyn ni'n cynnig empathi, gwrando myfyriol, tosturi, maddeuant, gras, parch ac anrhydedd i eraill.

Carl Jung dadlau ein bod yn treulio hanner cyntaf ein bywydau yn datblygu ein egos ac ail hanner ein bywydau yn dysgu i ollwng gafael arnynt. Yn anffodus, gall ein egos gael eu rhwystro mewn perthnasoedd.

Sut gallai ein perthynas â’n partneriaid, cydweithwyr, ffrindiau ac aelodau’r teulu newid pe baem yn cychwyn ar y daith gysegredig o ollwng ein hegos?

Y seicolegydd, John Gottman, greodd y ddamcaniaeth o Pedwar Marchog yr Apocalypse . Mabwysiada yr iaith hon o Lyfr y Datguddiad yn y Testament Newydd. Tra bod Llyfr y Datguddiad yn disgrifio diwedd oes, mae John Gottman yn defnyddio'r trosiad hwn i ddisgrifio arddulliau cyfathrebu a all broffwydo'r diwedd i gwpl. Mae'r pedwar llwybr hyn at ddod â pherthynas i ben yn cynnwys beirniadaeth, dirmyg, amddiffyniad a chodi waliau cerrig.

1. Y llwybr cyntaf – beirniadaeth

Beirniadaeth yw pan fyddwn yn ymosod ar lafar ar gymeriad, arferion neu bersonoliaeth ein partner. Rwy'n meddwl ei bod yn bwysig cofio, pan fyddwn yn beirniadu ein hanner arall, ein bod yn byw allan o'n ego.

Gallai un enghraifft o fyw allan o'r ego fod yn ŵr sy'n gwirio cyfriflen banc y teulu ac yn sylweddoli bod ei wraig wedi gorwario $400 ar eu cyllideb ddwywaith yr wythnos. Mae'n gandryll ac yn beirniadu ei wraig ar unwaith trwy ddweud rhywbeth fel - Dydych chi byth yn byw o fewn y gyllideb. Rydych chi bob amser yn gwneud hyn ac rydw i dros eich ffordd o fyw Kim Kardashian.

Y geiriau hyn o feirniadaeth yn debygol o gau’r sgwrs i lawr oherwydd bod iaith ‘chi byth a chi bob amser’ wedi ymosod ar y wraig.

Ond, beth fyddai ymateb mwy ystyriol nad yw'n cael ei yrru gan yr ego?

Mae'r enaid yn dod o hyd i'r hyn sydd ei angen arno mewn distawrwydd - Richard Rohr

Dull mwy ystyriol fyddai cymryd rhai anadliadau dwfn a myfyrio arno sut gallwch chi ymateb yn dosturiol i'ch partner .

Efallai y bydd ymateb mwy enaid - roeddwn yn gwirio ein datganiadau heddiw ac aethom $400 dros y gyllideb. Rwy'n wirioneddol bryderus a ydym yn mynd i gael digon ar gyfer ein hymddeoliad. A yw’n bosibl inni siarad mwy am yr hyn yr ydym yn gwario arian arno a bod yn fwy ystyriol o’n gwariant?

Yn yr ymateb hwn, mae’r gŵr yn defnyddio iaith ‘I’ ac yn mynegi ei anghenion mewn ffordd gadarnhaol. Mae hefyd yn gofyn cwestiwn, sy'n gwahodd deialog.

2. Yr ail lwybr – dirmyg

Gall dirmyg ddod â pherthynas i ben

Llwybr arall tuag at ddiwedd perthynas ramantus neu blatonig yw dirmyg.

Pan fyddwn yn ymarfer dirmyg, rydym yn taflu sarhad yn aml ac yn gweld y gwaethaf yn ein partner. Ymateb a yrrir gan ego yw dirmyg oherwydd gwelwn ein partneriaid fel y pechadur a ni ein hunain fel y sant. Rydym yn ymbellhau oddi wrth eraill trwy eu disgrifio fel plentyn mawr, perffeithydd, narsisydd, diog, dig, hunanol, diwerth, anghofus, a llawer o labeli negyddol eraill.

Yn hytrach na gweld anwylyd fel person cyfan gyda chryfderau ac ymylon cynyddol, rydym yn eu gweld mewn golau negyddol yn bennaf. Un gwrthwenwyn i ddirmyg yw adeiladu diwylliant o gadarnhad a diolchgarwch. Mae'r ymateb enaid hwn yn un lle rydyn ni'n ymwybodol o ddweud wrth ein partner, ffrindiau a theulu yr hyn rydyn ni'n ei werthfawrogi amdanyn nhw a diolch iddyn nhw pan maen nhw'n gwneud rhywbeth defnyddiol neu feddylgar.

Bydd ein geiriau o gadarnhad yn grymuso ein hanwylyd a’r berthynas.

3. Y trydydd llwybr – amddiffynnol

Amddiffynnol yn ffordd arall tua diwedd perthynas.

Mae llawer o bobl yn amddiffynnol pan gânt eu beirniadu, ond mae bod yn amddiffynnol yn ymateb ego nad yw byth yn datrys unrhyw beth.

Enghraifft 1-

Mae mam yn dweud wrth ei mab yn ei arddegau, ‘Unwaith eto, rydyn ni’n hwyr.’ Mae’n mynd yn ôl, ‘Nid fy mai i yw ein bod ni’n hwyr. Eich un chi ydyw oherwydd ni wnaethoch chi fy nghodi mewn pryd’.

Mewn unrhyw berthynas benodol, mae amddiffynnol yn ffordd o ragamcanu cyfrifoldeb trwy feio rhywun arall. Yr ateb yw derbyn atebolrwydd am ein rhan ym mhob sefyllfa, hyd yn oed os mai dim ond ar gyfer y rhan honno o'r gwrthdaro y mae.

Enghraifft 2-

Er mwyn atal y cylch o feio, efallai y bydd y fam yn ymateb yn ofalus, ‘Mae’n ddrwg gen i. Hoffwn pe bawn wedi eich deffro'n gynharach. Ond efallai y gallwn ddechrau cawod yn y nos a gwneud yn siŵr ein bod yn gosod ein clociau larwm ddeg munud yn gynharach yn y bore. Ydy hyn yn swnio fel cynllun?’

Felly, mae bod yn barod i nodi ein rhan mewn problem yn fodd i oresgyn amddiffyniad.

4. Y pedwerydd llwybr – codi waliau cerrig

Mae Stonewalling yn ymddygiad problematig arall a all fod yn ben draw i berthynas. Dyma pan fydd rhywun yn tynnu'n ôl o anghytundeb ac nid yw bellach yn ymgysylltu â bos, partner neu anwylyd. Fel arfer mae'n digwydd pan fydd rhywun yn teimlo wedi'i orlethu'n emosiynol ac felly eu hymateb yw cau i lawr a datgysylltu.

Ateb i godi waliau cerrig yw i un person yn y berthynas gyfathrebu ei angen i gymryd seibiant o'r ddadl, ond i addo cylch yn ôl i'r anghydfod.

Symudwch eich gêr o ymatebion sy'n cael eu gyrru gan ego i ymatebion mwy ystyriol

Symud i ymatebion ystyriol

Mae beirniadaeth, dirmyg, amddiffyniad a chodi waliau cerrig i gyd yn ymatebion ego i eraill.

Mae Richard Rohr yn ein hatgoffa y gallwn fyw allan o’n ego neu y gallwn fyw allan o ofod ein calon, a fydd bob amser yn ymateb doeth, llawn enaid, ystyriol a greddfol.

Profiad personol

Rwyf wedi sylweddoli pan fyddaf yn cymryd dosbarth yoga ac yn ymarfer allan o fy ego, rwyf weithiau wedi cael fy mrifo'n gorfforol yn y dosbarth. Fodd bynnag, pan fyddaf yn gwrando ar fy nghorff ac rwy'n ymwybodol o'r hyn sydd angen i mi ei gynnig i mi fy hun, nid wyf yn cael fy mrifo.

Yn yr un ffordd ag y gallwn niweidio ein hunain yn gorfforol trwy fyw allan o'r ego, gallwn hefyd frifo eraill a'n hunain mewn ffyrdd emosiynol pan fyddwn yn byw allan o'r gofod adweithiol yr ydym yn ei alw'n ego.

Cymerwch eiliad i feddwl at bwy yn eich bywyd rydych chi wedi bod yn ymateb o'ch ego. Sut gallwch chi newid gêr a dod yn fwy enaid, ystyriol a thosturiol yn eich ymatebion i'r person hwn?

Pan fyddwn yn byw gyda'r ego, byddwn yn debygol o brofi pryder, iselder ysbryd a dicter. Ond, pan fyddwn ni'n byw o'r enaid, fe gawn ni fwy o fywyd, rhyddid, a llawenydd.