Sut i Ddod o Hyd i Gyfreithiwr Ysgariad Da

Sut i ddod o hyd i gyfreithiwr ysgariad da

Yn yr Erthygl honGall penderfynu ysgaru fod yn broses hir sy'n chwilio am enaid ac sy'n draenio'n emosiynol. Ychwanegu at y straen yw'r angen i ddod o hyd i gyfreithiwr ysgariad da o'r dechrau. Fodd bynnag, mae'n bwysig cael cynrychiolaeth gyfreithiol o'r radd flaenaf, felly gwnewch eich ymchwil a dewch o hyd i'r cyfreithiwr ysgariad gorau y gallwch ei fforddio. Gallai dod o hyd i'r cyfreithiwr cywir arbed amser ac arian i chi yn y pen draw, a'ch helpu chi i osgoi brwydrau hir, wedi'u tynnu allan gyda'ch cyn-briod i fod. Cofiwch, bydd eich ysgariad yn siapio gweddill eich bywyd, felly dewiswch eich cyfreithiwr yn ddoeth. Bydd treulio amser i wneud yr ymchwil angenrheidiol o'r cychwyn cyntaf yn amser a dreulir yn dda.Pwyntiau allweddol i edrych amdanynt wrth chwilio am gyfreithiwr ysgariad da-

1. Deall rôl eich cyfreithiwr

Y nod o ddefnyddio cyfreithiwr i helpu yn eich proses ysgaru yw symud diddymu eich priodas ymlaen mewn modd teg a theg. Dylai'r prif bwyntiau trafod wrth gwrdd â chyfreithiwr ganolbwyntio ar arian, asedau eraill fel eiddo tiriog a buddsoddiadau, a dalfa unrhyw blant. Ni ddylech ddefnyddio'ch cyfreithiwr fel person cymorth emosiynol; dylech edrych at ffrindiau, teulu a therapyddion at y diben hwnnw. Pan fyddwch chi'n cwrdd â'ch cyfreithiwr, cadwch eich emosiynau allan o'r sgwrs a chadwch at ateb ei gwestiynau gyda gwybodaeth ffeithiol. Efallai y bydd hyn yn anodd ei wneud, ond ceisiwch eich gorau i ymgysylltu â'ch cyfreithiwr mewn mater pragmatig mater o ffaith. Mae trafod sut le oedd y briodas a hanes eich perthnasoedd yn sicr yn bwysig i chi, ond nid gwaith eich cyfreithiwr yw darparu gwasanaeth cwnsela personol. Defnyddiwch eich cyfreithiwr i gael cyngor cyfreithiol. Gall unrhyw beth arall godi ei ffioedd yn ddiangen.2. Pwysigrwydd ymchwil

Er nad dod yn awdurdod ar y tu mewn a'r tu allan i ysgariad yw eich nod yma (wedi'r cyfan, dyna beth rydych chi'n cyflogi cyfreithiwr ar ei gyfer), dylech wneud eich hun yn gyfarwydd â rhai o'r termau cyfreithiol a'r iaith gyfreithiol arbenigol y byddwch chi'n dod ar eu traws wrth i chi fynd trwy'r broses hon.

3. Cymerwch amser i gyfweld â'ch dewisiadau

Rydych chi am gael ymdeimlad o wahanol ddulliau felly mae'n bwysig cwrdd â sawl cyfreithiwr er mwyn penderfynu ar un a fyddai'r cyfreithiwr iawn ar gyfer eich sefyllfa unigryw. Weithiau, gallwch gael synnwyr o sut beth yw cyfreithiwr o'ch galwad ffôn gyntaf i'w practis. Bydd llawer o gyfreithwyr yn cynnal ymgynghoriad cychwynnol am ddim ond bydd angen ffi ar rai felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gofyn cyn sefydlu cyfarfod. Holwch bobl yn eich cylch sydd wedi defnyddio cyfreithiwr ysgariad a gofyn a fyddent yn argymell eu rhai hwy. Cofiwch serch hynny fod gan bob gwladwriaeth eu deddfau ysgariad eu hunain, felly os yw'ch ffrind yn Chicago yn frwd iawn dros y cyfreithiwr a ddefnyddiodd, ni fydd hyn o unrhyw ddefnydd i chi os ydych chi'n byw mewn gwladwriaeth heblaw Illinois. Fodd bynnag, wneud gofynnwch i'ch ffrindiau am unrhyw awgrymiadau a allai fod ganddynt ynglŷn â'r hyn a wnaeth eu cyfreithiwr yn arbennig o dda neu (gobeithio ddim!) yn arbennig o ddrwg. Yn bendant, gallwch ddysgu ac elwa o brofiadau eraill.

Darganfyddwch trwy wirio gydag asiantaethau fel y Better Business Bureau pa gyfreithwyr sydd wedi cael cwynion wedi'u cofrestru yn eu herbyn neu eu practis. Defnyddiwch yr ABA, y Cymdeithas Bar America , i nodi rhestr o gyfreithwyr a'u harbenigeddau sy'n ymarfer yn eich ardal chi. Bydd gan y mwyafrif o siroedd gymdeithas broffesiynol o gyfreithwyr. Yn ogystal, weithiau, gall y grŵp hwn ddweud wrthych pa gyfreithwyr sy'n arbenigo mewn ysgariad.Dyma rai cwestiynau i'w gofyn i'ch atwrnai-

1. A yw'ch atwrnai yn arbenigo mewn cyfraith teulu?

Byddwch am chwilio am gyfreithwyr sy'n arbenigo mewn cyfraith teulu. Os nad ydyn nhw'n arbenigo mewn cyfraith teulu yn unig, darganfyddwch pa ganran o'r arfer sydd wedi'i neilltuo i gyfraith teulu; dylai fod o leiaf 50% o'u llwyth achosion. Yn dibynnu ar eich sefyllfa ariannol, efallai yr hoffech geisio cyfreithiwr sydd hefyd ag arbenigedd mewn deddfau cyllid ac eiddo. Mae'n bwysig cael “ffit” da. Fe ddylech chi deimlo'n gyffyrddus â'ch dewis o gyfreithiwr.

2. Pa mor brofiadol yw'ch atwrnai?

Fe fyddwch chi eisiau cadw cyfreithiwr sydd ag o leiaf tair i bum mlynedd o brofiad yn gwneud cyfraith teulu. Nid ydych chi eisiau rhywun sy'n ffres y tu allan i ysgol y gyfraith heb unrhyw brofiad go iawn. Nid dyma'r amser i logi'ch cefnder a basiodd yr arholiad bar yn unig. Gall cyfreithiwr profiadol hefyd roi mewnwelediadau gwell i chi o linell amser yr ysgariad, y barnwr a fydd yn llunio'r dyfarniad terfynol, a llawer o fanylion eraill y gall profiad yn unig eu dwyn i'r broses ysgaru.

3. A oes gan eich atwrnai arbenigedd proffesiynol perthnasol?

Edrychwch ar eu cymwysterau. Gallwch werthuso arbenigedd proffesiynol a phriodoldeb eich cyfreithiwr ar gyfer eich sefyllfa unigryw trwy wirio eu cymwysterau. Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar-lein i sefydlu eu hygrededd. O ba ysgol y gyfraith y gwnaethon nhw raddio? Efallai yr hoffech chi ddarganfod ble gwnaethon nhw eu gwaith israddedig hefyd oherwydd gallai hynny roi rhywfaint o fewnwelediad i chi i'w harddull gyfreithiol. A ydyn nhw'n aelodau mewn unrhyw sefydliadau proffesiynol? A ydyn nhw wedi cyhoeddi erthyglau, llyfrau, neu wedi bod yn rhan o ddeddfu ym maes cyfraith teulu? Ydyn nhw'n dysgu yn unrhyw un o'r prifysgolion lleol neu ysgolion y gyfraith? A ydyn nhw'n gwneud unrhyw waith pro bono (am ddim) mewn meysydd rydych chi'n eu hedmygu neu'n teimlo cysylltiad â nhw? Efallai yr hoffech chi wybod ym mha wladwriaethau y mae ganddyn nhw hawl i ymarfer, os ydyn nhw wedi llwyddo yn yr arholiad bar mewn sawl gwladwriaeth.

4. Faint fydd cost y broses hon?

Y cwestiwn arian. Mae'n gwneud rhai pobl yn anesmwyth, ond nid dyma'r amser i gilio rhag trafod arian. Mae angen i chi wybod y llinell waelod. Gofynnwch faint fydd cost cadw'r cyfreithiwr i chi. Beth yw'r ffioedd yr awr a'r telerau bilio? Pan siaradwch ar y ffôn, pa gynyddiad a ddefnyddir ar gyfer bilio? A yw hyn yn cael ei filio mewn cynyddrannau 15 munud neu fyrrach, neu mewn “amser siarad go iawn”? Faint mae'r cyfreithiwr yn ei godi am amser teithio, amser ysgrifenyddol, llungopïau, costau postio, costau ffeilio llys, galwadau ffôn symudol, cyflenwadau, defnyddio cyfrifiadur neu unrhyw beth arall? Mae gan rai cyfreithwyr ffi benodol am ysgariadau syml. Gofynnwch i'ch cyfreithiwr a yw ef neu hi'n credu y dylai eich ysgariad fod yn syml. Deall yn glir yr hyn rydych chi'n talu amdano, pa mor aml y byddwch chi'n cael bil, ac ar ba gyfradd felly ni fydd unrhyw bethau annisgwyl. Gofynnwch faint y gallai'r broses ysgaru gyfan ei gostio. I gael amcangyfrif, gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi syniad i'r cyfreithiwr a yw eich ysgariad yn gyfeillgar, neu os yw'n debygol o gynnwys heriau gan gyfreithiwr eich priod wrth i chi rannu asedau a morthwylio'r cytundeb dalfa os oes plant.

5. Beth all fod yn ganlyniadau tebygol y broses?

Gofynnwch am ganlyniadau ysgariad blaenorol, a beth mae'r cyfreithiwr yn ei ystyried fel eich canlyniad gorau posibl. Rydych chi eisiau syniad clir o gymwyseddau a hanes eich cyfreithiwr ar gyfer cael yr hyn sy'n deg ac yn iawn i chi. Gwnewch yn siŵr bod eich cyfreithiwr yn dweud wrthych yn glir a yw ef neu hi'n rhagweld unrhyw feysydd problem “gludiog” posib. Gallai'r meysydd hyn gynnwys nawdd cymdeithasol, pensiynau, etifeddiaethau, ac ati.

6. A yw'ch atwrnai yn gyfarwydd â chyfreithiwr eich priod?

Gofynnwch i'ch cyfreithiwr a allan nhw weithio'n deg gyda'r cyfreithiwr arall, neu a oes unrhyw beth a fyddai'n atal eich cyfreithiwr rhag gweithio gyda chyfreithiwr eich priod. Mae angen i chi wybod hyn cyn ymgysylltu â'ch cyfreithiwr, nid ar ôl, felly ni fyddwch yn gwastraffu amser ac arian ar rywun na all gyrraedd setliad gyda'r parti arall yn y pen draw. Cofiwch hefyd, os yw'ch cyfreithiwr yn cael ei dalu bob awr, mae'n well i chi gyda chyfreithiwr a all weithio'n dda gyda phartïon eraill ac nad yw'n gwastraffu'ch amser a'ch arian oherwydd sgiliau rhyngbersonol gwael.

7. Beth ddylech chi ei wybod am hawliau a chyfrifoldebau?

Holwch eich cyfreithiwr am eich hawliau a'ch rhwymedigaethau. Sicrhewch fod gan eich cyfreithiwr wybodaeth gadarn am yr hyn y mae gennych hawl gyfreithiol iddo a'r hyn y mae'n rhaid i chi ymrwymo iddo yn gyfreithiol pan ddaw'n amser cwblhau'r ysgariad.

8. Pa mor hir fydd y broses yn ei gymryd?

Gellir cwblhau rhai ysgariadau mewn cyfnod cymharol fyr, tra gall ysgariadau eraill gymryd cryn dipyn yn hirach. Un ffactor y dylech ei ystyried yw pryd rydych chi am i'r ysgariad gael ei gwblhau oherwydd gall fod gwahaniaethau treth difrifol a chanlyniadau eraill o un flwyddyn i'r llall. Gallwch chi ddweud rhywfaint ynghylch pryd rydych chi am i'r ysgariad gael ei gwblhau, a dylech chi ddweud wrth eich cyfreithiwr yn eich ymgynghoriad cychwynnol a yw'r amseriad yn bryder pwysig. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gofyn a all ef neu hi weithio gyda'ch amserlen. Gofynnwch hefyd pa mor hyblyg y gall ef neu hi fod o ran amseru os oes angen eich sylw ar rywbeth annisgwyl. Dylech hefyd ofyn a oes angen i chi fod yn bresennol ar gyfer unrhyw un o ddyddiad (au) y Llys.


Mae gŵr broblem gamblo

Ond cyn cwblhau cyfreithiwr ysgariad mae yna rai ystyriaethau eraill y mae angen i chi eu hystyried-

Sicrhewch eich bod yn cyd-fynd yn dda â'r cyfreithiwr

Rhowch sylw i'r manylion bach o'r dechrau: A yw'ch cyfreithiwr yn dychwelyd galwadau ffôn a negeseuon e-bost o fewn amser rhesymol? A yw eu staff gweinyddol yn gyfeillgar ac yn amyneddgar pan fyddwch chi'n rhyngweithio â nhw? A yw lleoliad y swyddfa yn gyfleus i chi fel nad oes rhaid i chi yrru oriau a thalu am barcio a thollau bob tro y bydd angen i chi gwrdd â nhw? A yw'r cyfreithiwr yn gwrando ar eich holl gwestiynau ac yn egluro mewn ffordd gyfeillgar (nid condescending) pan fo pwyntiau nad ydych wedi'u deall? A yw ef neu hi'n ymddangos yn ddiystyriol o'r hyn sydd gennych i'w ddweud am eich ysgariad sydd ar ddod? Os felly, dewiswch gyfreithiwr arall.

Asedau: Diffiniwch y rhain cyn cwrdd â'ch cyfreithiwr

Gofynnwch am asedau. Efallai y byddwch am wneud eich ymchwil o ran beth yw eich holl asedau cyn cwblhau cyfreithiwr. Pam? Nid oes unrhyw un eisiau gwario mwy o arian nag sy'n angenrheidiol ar ffioedd cyfreithiol. Os yw'n ymarferol, efallai y byddwch chi a'ch cyn-aelod cyn bo hir eisiau cytuno ar restr o asedau cyn gweld eich cyfreithwyr priodol. Bydd eich cyfreithiwr yn mynd dros eich rhestr asedau gyda chi, ond mae'n well bod yn barod ymlaen llaw. Er enghraifft, bydd cyfreithiwr da yn eich helpu i restru asedau nad ydych erioed wedi meddwl amdanynt fel asedau. Er enghraifft, y milltiroedd cwmni hedfan hynny rydych chi wedi'u racio i fyny? Mae'r rheini'n cyfrif fel ased. Nid ydych chi am dreulio oriau bilio cyfreithiol (drud) yn chwibanu dros fân fanylion ynghylch pwy sy'n cael llwyau grawnffrwyth arian parod Modryb Zelda, felly os gallwch chi, cytunwch ar rannu asedau cyn camu troed yn swyddfa eich cyfreithiwr.

Y llinell waelod ariannol: Rhwymedigaeth eich cyfreithiwr yw rhoi’r holl wybodaeth filio a chost i chi mewn fformat ysgrifenedig fel nad oes unrhyw bethau annisgwyl i lawr y llinell.

Gwiriwch eu presenoldeb ar-lein

Yn y blynyddoedd diwethaf, caniataodd rhai taleithiau i gyfreithwyr hysbysebu mewn cyfeirlyfrau ffôn. Os ydych chi'n dal i ddefnyddio cyfeiriadur, gallwch chi wirio yno bob amser, ond y dyddiau hyn mae gan bron pob cyfreithiwr a phractis cyfreithiol wefannau y gallwch chi edrych arnyn nhw. Efallai y byddwch hyd yn oed yn dod o hyd i adolygiadau ar-lein o'u gwasanaethau os ydych chi'n Google eu henw neu enw cwmni. Bydd gan ychydig o gyfreithwyr bresenoldeb ar Yelp a gwefannau adolygu ar-lein eraill ond troediwch yn ofalus yma gan y gall unrhyw un bostio adolygiad a sylwadau ar y gwefannau hyn. Mae angen ichi ddod o hyd i wefannau cyfreithlon o ffynonellau credadwy. Gwiriwch eu presenoldeb ar-lein. Yn y blynyddoedd diwethaf, caniataodd rhai taleithiau i gyfreithwyr hysbysebu mewn cyfeirlyfrau ffôn. Os ydych chi'n dal i ddefnyddio cyfeiriadur, gallwch chi wirio yno bob amser, ond y dyddiau hyn mae gan bron pob cyfreithiwr a phractis cyfreithiol wefannau y gallwch chi edrych arnyn nhw. Efallai y byddwch hyd yn oed yn dod o hyd i adolygiadau ar-lein o'u gwasanaethau os ydych chi'n Google eu henw neu enw cwmni. Bydd gan ychydig o gyfreithwyr bresenoldeb ar Yelp a gwefannau adolygu ar-lein eraill ond troediwch yn ofalus yma gan y gall unrhyw un bostio adolygiad a sylwadau ar y gwefannau hyn. Mae angen ichi ddod o hyd i wefannau cyfreithlon o ffynonellau credadwy.

Pan fydd popeth yn cael ei ddweud a'i wneud. Gobeithio y byddwch wedi gwneud eich ymchwil a gall eich ysgariad symud ymlaen a chael ei gwblhau heb daro mawr. Nid yw byth yn benderfyniad hawdd ysgaru, ond gall mynd i mewn gyda gwybodaeth helpu i wneud yr amser trosglwyddo hwn yn llai ansicr ac ychydig yn haws dod drwyddo.